Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Indførsel og import af forsøgsdyr

Foruden de generelle krav til indførsel og import (se mere under Import, dyr) kan du her læse mere om de dyresundhedsmæssige krav ved indførsel og import af sendinger af forsøgsdyr, fx gnaver, mus, rotte, krybdyr og padde.

​​Vær opmærksom på, at der foruden dyresundhedsmæssige krav også er andre krav.
 
Du skal søge om tilladelse til at udføre forsøg på dyr hos Dyreforsøgstilsynet.
 
Der er også regler for indførsel, som administreres af Naturstyrelsen (invasive arter).
 
Det er derfor en god idé at kontakte ovennævnte myndigheder for flere oplysninger.​
 
De dyresundhedsmæssige krav afhænger af, om det er opdrættede dyr eller vildtfangede dyr.


Opdrættede dyr bestemt til forsøg

Indførsel fra EU og samhandelslande

Dyrearter, der er harmoniseret af EU-lovgivningen, skal ved indførsel til Danmark ledsages af et certifikatet udarbejdet i TRACES, det gælder: 
 • hunde, katte og fritter
 • fjerkræarter
 • fuglearter
 • hovdyr​ (heste, kvæg, svin, får og geder)
 • kaniner
 • fisk
 • aber (primater) OBS! – kræver desuden dispensation fra forbud mod indførsel
 
Ikke-harmoniserede dyrearter, fx mus, rotter eller marsvin, hvor der ikke foreligger dyresundhedsmæssige krav opstillet af EU-lovgivningen, skal ledsages af certifikatet for indførsel af opdrættede forsøgsdyr (La 23,0-2677), som kan hentes fra Certifikatdatabasen
 
 
Dette certifikat vedrører således alle andre dyrearter, bortset fra dem som er omfattet af EU-harmoniserede krav, og som er omfattet af følgende Told varekoder:
 • 0106 19 - Pattedyr, undtagen heste, tamkvæg, tamsvin, tamfår og -geder, primater, hvaler (Cetacea) og søkøer (Sirenia)
 • 0106 20 - Krybdyr (herunder slanger og skildpadder)
 • 0106 90 - Landdyr, undtagen pattedyr, fugle og krybdyr
 
Der skal ikke søges om tilladelse, men de generelle regler for indførsel samt transportreglerne skal naturligvis følges.
 

Import fra tredjelande

Dyrearter, der er harmoniseret af EU-lovgivningen, skal ved import til Danmark ledsages af et certifikat, der er i overensstemmelse med EU's standardmodel herfor. Det gælder:
 • hunde, katte og fritter
 • fjerkræarter
 • fuglearter
 • hovdyr (heste, kvæg, svin, får og geder)
 • fisk
For import af ikke-harmoniserede dyrearter, fx mus, rotter, marsvin, kaniner eller aber, hvor der ikke foreligger dyresundhedsmæssige krav opstillet af EU-lovgivn​​ingen, skal importøren indsende en ansøgning om tilladelse til import af opdrættede forsøgsdyr fra ét konkret oprindelsessted.
 
Send ansøgningen til Fødevarestyrelsen via siden "Kontakt Fødevarestyrelsen".
 
Betingelserne for at kunne opnå tilladelse til import er:
 • Dyrene skal være en art under de grupper, som fremgår af certifikat La 23,0-2678, samt være bestemt til forsøgs- eller forskningsmæssigt brug. Du finder certifikatet i Certifikatdatabasen.
  Gå til Certifikatdatabasen
 • Dette certifikat vedrører således alle andre dyrearter, bortset fra dem som er omfattet af EU-harmoniserede krav, og som er omfattet af følgende Told varekoder
  • 0106 19 - Pattedyr, undtagen heste, tamkvæg, tamsvin, tamfår og -geder, primater, hvaler (Cetacea) og søkøer (Sirenia)
  • 0106 20 - Krybdyr (herunder slanger og skildpadder)
  • 0106 90 - Landdyr, undtagen pattedyr, fugle og krybdyr
 • Dyrene skal ledsages af certifikat La 23,0-2678 og opfylde kravene heri, hvilket bl.a. vil sige:
  • Dyrene skal være født og opdrættet på en virksomhed eller institution, der er godkendt til opdræt af dyr til forsøg.
  • Virksomheden eller institutionen skal i henhold til OIE´s retningslinjer være fri for sygdomme, som dyrearten er modtagelig overfor.
  • Virksomheden eller institutionen skal være fri for den/de sygdom(me), som står opført i bilag A til Dir. 92/65/EØF, og som arten er modtagelig overfor.
  • Dyrene er, hvor dette er hensigtsmæssigt, entydigt ID-mærket, eller deres forsendelsesemballage er entydigt ID-mærket.
  • Dyrene er undersøgt af en dyrlæge inden for 24 timer før afsendelsestidspunktet og er fundet fri for kliniske tegn på sygdom.
  • Dyrene indføres på en virksomhed/institution, der er godkendt til forsøg.
En tilladelse vil være gyldig i ét år og vedrører alene veterinære indførselskrav for sendinger fra ét konkret oprindelsessted.
 
Vær desuden opmærksom på de generelle regler for import af dyr fra EU og tredjelande.
Gå til de generelle regler for import af dyr fra EU og tredjelande.   
 
Vildtfangede dyr bestemt til forsøg
Hvis du ønsker at indføre/importere forsøgsdyr, som er indfanget i naturen og dermed ikke er født/udklækket på en virksomhed/institution, skal du søge om tilladelse til indførsel/import for hver konkret sending.
 
Ansøgningen skal sendes til Fødevarestyrelsen og indeholde følgende oplysninger:
 • navn på importør
 • navn på eksportør
 • dyreart og antal
 • indfangningssted (land, stat, region mv.)
 • afsendelsessted (stedet, hvor dyrene holdes indtil afsendelsen til Danmark)
 • bestemmelsessted
 • ønsket tidspunkt for indførsel/import
Fødevarestyrelsen vil efterfølgende konkret tage stilling til de dyresundhedsmæssige krav, som sendingen skal leve op til. Det vil variere fra dyreart til dyreart og fra indfangningssted til indfangningssted i forhold til stedets dyresundhedsmæssige status.

Der må regnes med en vis tid til sagsbehandling, hvorfor det anbefales at søge om tilladelse i god tid.
 
Såfremt der opnås tilladelse til import, vil sendingen skulle ledsages af importcertifikat La 23,0-6456, som kan hentes i Certifikatdatabasen. 
 
Dette certifikat vedrører således alle andre dyrearter, bortset fra dem som er omfattet af EU-harmoniserede krav, og som er omfattet af følgende Told varekoder:
 • 0106 19 - Pattedyr, undtagen heste, tamkvæg, tamsvin, tamfår og -geder, primater, hvaler (Cetacea) og søkøer (Sirenia)
 • 0106 20 - Krybdyr (herunder slanger og skildpadder)
 • 0106 90 - Landdyr, undtagen pattedyr, fugle og krybdyr
 • 0301 - Levende fisk
 • 0306 - Skaldyr
 • 0307 - Bløddyr
 • 0308 - Akvatiske invertebrater - andre end skaldyr og bløddyr
Vær desuden opmærksom på de generelle regler for import af dyr fra EU og tredjelande.
Gå til de generelle regler for import af dyr fr​a EU og tredjelande.
  
Lovstof og regler

Lovgivning om ind- og udførsel af levende dyr​​​

Ændret 16. juli 2021