Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Indførsel og import af bier og humlebier

Al indførsel og import af bier (Apis mellifera) og humlebier (Bombus spp.) er harmoniseret af EU-lovgivning.

​Indførsel fra EU- og sa​​mhandelslande
Indførsel af bier og humlebier fra andre EU-lande (herunder også EU's samhandelslande, fx Norge, Liechtenstein og Schweiz) må kun finde sted, hvis sendingen er ledsaget af et sundhedscertifikat, der er udarbejdet i TRACES, et såkaldt INTRA-certifikat, og den lever op til alle betingelserne heri.
 
Det er således underordnet, om bierne skal sælges eller ej. Skal de blot bestøve danske marker, skal de også indføres på et INTRA-certifikat.
 
En embedsdyrlæge i afsenderlandet skal attestere, at en række dyresundhedsmæssige krav er opfyldt:
 1. Bier og humlebier skal komme fra et område, der ikke er omfattet af forbud i forbindelse med forekomst af amerikansk bipest.
  • Hvis der har været forekomst af ondartet bipest skal restriktionsperioden have været på mindst 30 dage efter det sidst konstaterede tilfælde og efter det tidspunkt, hvor alle stader inden for en radius af 3 km er blevet kontrolleret af myndighederne, og alle inficerede stader er blevet afbrændt eller behandlet og godkendt af den kompetente myndighed. 
 2. Humlebier skal komme fra et anlæg, der er isoleret fra det omgivende miljø og er under tilsyn af medlemsstatens kompetente myndighed, er fri for amerikansk bipest og er blevet undersøgt umiddelbart inden afsendelsen, og hverken humlebier eller yngel fremviser nogen kliniske tegn på eller antydning af sygdommen
 3. Bierne/humlebierne skal komme fra et område med en radius på mindst 100 km, der ikke er omfattet af restriktioner på grund af formodet eller bekræftet forekomst af lille stadebille (Aethina tumida) eller Tropilaelaps-mide (Tropilaelaps spp.)
 4. Bierne/humlebierne og deres emballage skal kontrolleres og være fundet fri for forekomst af lille stadebille (Aethina tumida) eller dennes æg og larver, eller forekomst af andre skadedyr, navnlig Tropilaelaps spp.
Import fra tredjelande
Ved import af bidronninger (med arbejderbier) og humlebier fra tredjelande skal sendingen ledsages af et importcertifikat og leve op til alle kravene heri, som fremgår af forordning 206/2010.
 
Der kan ikke importeres hele bistader (Apis mellifera) fra tredjelande. Det er kun muligt fra EU- og samhandelslande.
 
Importcertifikatet skal udstedes af en embedsdyrlæge eller anden officielt udpeget myndighedsperson i afsenderlandet.
 
Der kan kun importeres  bier og humlebier fra listede tredjelande eller tredjelandsområder,​ jf. artikel 7 i Kommissionens forordning (EU) 206/2010.
 
Derudover skal sygdommene amerikansk bipest, lille stadebille (Aethina tumida) og Tropilaelaps-mide (Tropilaelaps spp.) være anmeldepligtige i hele landet.
 
Lande kan listes på to måder:
 1. Enten er landet listet i Bilag II til Forordning 206/2010, jf. artikel 7, stk. 1, litra a,
 2. eller også kan landet bruge en undtagelse fra listen i bilag II, jf. artikel 7, stk. 2, hvilket USA har valgt at gøre. Derfor er USA listet i Bilag IV, omend kun staten Hawaii.
Bruges undtagelsen, er import fra alle andre områder end det nævnte land forbudt. På nuværende tidspunkt er import fra Hawaii dog suspenderet. Det betyder i praksis, at al import af bier og humlebier fra USA er forbudt, også fra Hawaii.
 
Certifikaterne, som skal ledsage sendingerne, findes i bilag IV til Forordning 206/2010.
 
Hvorvidt en tredjeland kan udstede certifikatet mv. kan Fødevarestyrelsen ikke umiddelbart svare på, hvorfor man må kontakte den kompetente myndighed i tredjelandet.
 
For så vidt angår bidronninger skal det i sundhedscertifikatet blandt andet attesteres, at:
 • amerikansk bipest, lille stadebille samt Tropilaelaps-miden alle er anmeldepligtige sygdommen i afsenderlandet,
 • biavlsgården er under myndighedernes tilsyn, og at den ligger i et område, der ikke er ramt at smitsomme bisygdomme,
 • staderne er testet fri for amerikansk bipest,
 • stadet, som bierne, der importeres, kommer fra, er undersøgt og fundet fri for kliniske tegn på eller antydningen af sygdom, herunder skadedyrsangreb.
 • bierne er grundigt undersøgt for at sikre, at hverken bier eller emballage indeholder lille stadebille eller dennes æg og laver, og at der ikke forekommer andre skadegørere, navnlig Tropilaelaps spp.
For så vidt angår humlebier skal det i sundhedscertifikatet blandt andet attesteres, at:
 • bierne er avlet på en biavlsgård, der er under myndighedstilsyn.
 • afsendelsesstedet og bierne er undersøgt umiddelbart før afsendelse, og denne undersøgelse må ikke vise kliniske tegn på bisygdomme eller andre biskadedyr.
 
Sendingen skal importeres fra tredjelandet via et EU godkendt grænsekontrolsted - enten i Danmark eller i EU. Den ansvarlige for fragten skal forholdsanmelde sendingen ankomst til grænsekontrolstedet.
 
Find oversigt over godkendte grænsekontrolsteder i Danmark og EU på Fødevarestyrelsens hjemmeside:
 
På grænsekontrolstedet vil sendingen underkastes grænsekontrol. Kontrollen er gebyrbelagt i henhold til Betalingsbekendtgørelsen.
 
Krav efter sendingens ankomst fra tredjelande til Danmark
Efter grænsekontrollen er foretaget og sendingen er frigivet, skal sendinger af dronninger jf. art. 7, stk. 3, litra a. straks sendes til det udpegede endelige bestemmelsessted, hvor staderne skal sættes under Offentligt Tilsyn (OT). Det betyder, at staderne og bierne heri ikke må flyttes eller omsættes fra bigården.
 
Importører af dronninger skal derfor kontakte deres lokale Veterinærenhed for at oplyse om ankomsten af dronninger. Dette skal ske senest 1 arbejdsdag før ankomsten til grænsekontrolstedet. Også grænsekontrolstedet skal informeres om ankomsten af sendingen.
 
Når sendingen ankommer til det endelige bestemmelsessted skal:
 • Dronningerne flyttes til nye bure, inden de indsættes til lokale bifamilier​
 • Forsendelsesbure, arbejderbier og andet anvendt materiale, der har ledsaget dronningerne fra oprindelseslandet, sendes til Offentlig bisygdomsbekæmpelses laboratorium i Flakkebjerg
  • Bierne skal fryses, så hverken bier og evt. forekomst af lille stadebille eller Tropilaelaps-mider kan undslippe under transporten
 • På laboratoriet skal det undersøges for forekomst af:
  • Lille stadebille (samt æg og larver heraf)
  • Tegn på Tropilaelaps-mide
 • Det hele (bier, bure mv) skal pakkes tæt og forsvarligt og sendes til Flakkebjerg
 • Adresse er:
  Offentlig bisygdomsbekæmpelse
  Aarhus Universitet
  Forsøgsvej 1
  4200 Slagelse
 • Mærk kuverten: Importbier til kontrol
 • Laboratoriet skal have besked om dette i god tid inden importen.
 
Efter undersøgelsen destrueres bure, bier og materiale af laboratoriet.
 
Når der foreligger svar på laboratoriets er Fødevarestyrelsens OT ophævet.
 
Hvis laboratoriet finder tegn på lille stadebille eller Tropilaelaps-mide, vil de regler om bekæmpelse af bisygdomme, som den Offentlige bisygdomsbekæmpelse administrerer, træde i kraft.
 
Humlebier, som er sendt, jf. art. 7, stk. 3, litra b, skal ligeledes straks sendes til det udpegede bestemmelsessted.
 • Bierne skal blive i den beholder, som de er kommet til EU i, indtil udløbet af familiens levetid.
 • Materiale som ledsagede sendingen skal destrueres.
 • Beholdere skal destrueres senest ved udløbet af familiens levetid.

 

Læs mere

Generelt om Import af levende dyr

Om TR​​ACES systemet

 
Lovstof og regler

​ ​​

 
Ændret 18. december 2019