Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Indførsel og import af avlsmateriale

Indførsel fra EU (samhandel) og import fra tredjelande af sæd, oocytter (æg) eller embryoner til avl, skal ske efter de regler, som beskrives på denne side.

​​​​​​​​Ved avlsmateriale forstås sæd, oocytter (æg) og embryoner til avlsformål.
Rugeæg er også avlsmateriale, men er nærmere beskrevet under kravene for indførsel og import af fjerkræ. De generelle krav er dog de samme i forhold til registrering som importør.

Sæd, oocytter og embryoner, der anvendes til fx forskningsformål, og som ikke vil resultere i et levende individ, hører under området Non-food (animalsk biprodukter).

Læs mere om import af non-food her​

Generelle krav
For at kunne indføre eller importere avlsmateriale skal din virksomhed være registeret hos Fødevarestyrelsen som importør. Dette kan du gøre via vores hjemmeside:
 
 
Som importør skal du føre register over de sendinger/partier, som du modtager.
 
Sæd, oocytter (æg) og embryoner fra kvæg, svin, får, geder og heste er harmoniseret af EU-regler.
 
Derfor skal avlsmaterialet være opsamlet under godkendte forhold. Det betyder, at sædopsamlingsstationen (semen collection centre), sædbanken (semen storage centre) eller embryoopsamlings- og produktionsholdet (embryo collection and production team) skal være godkendt af den kompetente myndighed og derudover være listet på EU's lister over godkendt virksomheder for avlsmateriale.
 
Dernæst skal det i forbindelse med indførsel fra EU og samhandelslande ledsages af et INTRA-certifikat udstedt af de veterinære myndigheder i afsenderlandet. Certifikatet skal udarbejdes i TRACES-systemet. Det kræver, at din virksomhed er oprettet korrekt i TRACES.
 
Ligeledes ved import af avlsmateriale fra tredjelande (lande, som ikke er medlem af EU eller samhandelslande), skal virksomheden være listet. Derudover skal landet være listet på EU's tredjelandsliste. Endelig skal sendinger af avlsmateriale være ledsaget af et sundhedscertifikat udstedt af en embedsdyrlæge fra afsenderlandets veterinære myndighed.

Avlsmateriale, som importeres fra tredjelande,​ skal grænsekontrolleres på et godkendt grænsekontrolsted. 
 
 
Hvis der er tale om avlsmateriale, som ikke er harmoniseret af EU lovgivningen, opstiller Fødevarestyrelsen krav, og der skal under alle omstændigheder søges om en tilladelse til indførsel.
 
Under "Lovstof og regler" nederst på siden bliver der linket til lovgivning for indførsel af avlsmateriale.
 
Indførsel af tyresæd
 
Foruden de generelle regler gælder følgende specifikke dyresundhedsmæssige regler for indførsel og import af tyresæd.
 
Bekendtgørelse nr. 19 af 07/01/2016 om tyresæd og inseminering af kvæg opstiller regler for indførsel af tyresæd fra andre EU-lande (herunder samhandelslande) samt import fra tredjelande. Bekendtgørelsen implementerer bestemmelserne i Rådet Direktiv 88/407/EØF.
 

Indførsel af tyresæd fra EU

Sæden skal være opsamlet på en EU godkendt tyrestation. Du finder en oversigt om de øvrige EU- og samh​​andellandes godkendte stationer på EU Kommissionens hjemmeside:

Siden linker videre til de respektive landes hjemmeside, hvor de godkendte stationer er listet.
 
Sendingen skal ledsages af INTRA-certifikat, der er udarbejdet i TRACES, og som er udstedt af en embedsdyrlæge.

Der er tre versioner heraf:
  • ​D1 anvendes til sendinger af sæd, som er opsamlet fra og med 01/01/2005, og som afsendes fra den tyrestation, hvorpå den er opsamlet.
  • D2 anvendes til sendinger af sæd, som er opsamlet til og med 31/12/2004, og som afsendes fra den tyrestation, hvorpå den er opsamlet.
  • D3 anvendes til sendinger af sæd, som er opsamlet på en anden tyrestation end den, hvorfra sæden afsendes.

Import af tyresæd fra tredjelande

Ved import fra tredjelande skal sæden ligeledes være opsamlet på en EU godkendt tyrestation, som ligger i listede tredjelande. 

Du finder oplysningerne om godkendte virksomhe​der og listede lande​ på Kommissionens hjemmeside.
 
Certifikatet, som skal ledsage sendingen, skal være udstedt af en embedsdyrlæge i afsendelseslandet, og sendingen skal leve op til kravene, som fremgår af certifikatet.
 
Modellerne til certifikater og listen over tredjelande er beskrevet i Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU, som du finder link til under afsnittet "Lovstof og regler" nederst på denne side.
 
Indførsel og import af kvægembryoner
 
Foruden de generelle regler gælder følgende specifikke
dyresundhedsmæssige regler for indførsel og import af kvægembryoner.
 
Bekendtgørelse nr. 1043 af 14/12/1994 om embryotransplantation på tamkvæg samt om dyresundhedsmæssige betingelser for indførsel og udførsel af embryoner pg oocytter fra tamkvæg. Bekendtgørelsen implementerer bestemmelserne i Rådet Direktiv 89/556/EØF.
 

Indførsel af kvægembryoner ​fra EU

Indførsel af kvægembryoner fra andre EU-lande eller samhandelslande må kun ske, hvis embryonerne er indsamlet og behandlet af et godkendt embryoopsamlingshold eller fremstillet og behandlet af et godkendt embryoproduktionshold.
 
Derudover skal embryonerne ledsages at et INTRA-certifikat, der er udarbejdet i TRACES og udstedt af en embedsdyrlæge i afsendelseslandet. Af certifikatet fremgår det, hvilke dyresundhedsmæssige krav, sendingen skal opfylde.
 
Certifikatmodellen fremgår af bilag C til Direktiv 89/556/EØF.
 

Import af kvægembryoner fra tredjelande

Import af kvægembryoner fra tredjelande kan kun ske fra de lande, der er opført i bilag I til
Kommissions Beslutning 2006/168/EF, og hvor myndigheder efter Kommissionens Beslutning 2008/155/EF har godkendt embryoopsamlingshold og embryoproduktionshold efter EU's regler. 

Du finder oplysningerne om godkendte virksomheder og listede lande på Kommissionens hjemmeside.
 
Certifikatet, som skal ledsage sendingen af embryoner, skal være udstedt af en embedsdyrlæge i afsendelseslandet. Modellerne til certifikater finder du i bilagene II, III og IV til beslutning 2006/168/EF. Af certifikatet fremgår det, hvilke dyresundhedsmæssige krav sendingen skal opfylde.  
 
Indførsel af ornesæd
 
Foruden de generelle regler gælder følgende specifikke dyresundhedsmæssige regler for indførsel og import af ornesæd.
 
Bekendtgørelse nr. 27 af 07/01/2016 om ornesæd opstiller regler for indførsel af ornesæd fra andre EU-lande (herunder samhandelslande) samt import fra tredjelande. Bekendtgørelsen implementerer bestemmelserne i Rådet Direktiv 90/429/EØF.
 

Indførsel af ornesæd fra EU

Sæden skal være opsamlet på en EU godkendt ornestation. Du finder en oversigt om de øvrige EU- og samhandellandes godkendte stationer på EU Kommissionens hjemmeside:

Siden linker videre til de respektives landes hjemmeside, hvor de godkendte stationer er listet.
 
Sendingen skal ledsages af INTRA-certifikat for ornesæd, der er udarbejdet i TRACES, og som er udstedt af en embedsdyrlæge.


Import af ornesæd fra tredjelande

Ved import fra tredjelande skal sæden ligeledes være opsamlet på en EU godkendt ornestation, som ligger i listede tredjelande. 

Du finder oplysningerne om godkendte virksomheder og listede lande på Kommissionens hjemmeside.
 
Certifikatet, som skal ledsage sendingen, skal være udstedt af en embedsdyrlæge i afsendelseslandet, og sendingen skal leve op til kravene, som fremgår af certifikatet.
 
Listen over lande og modellen til certifikat er beskrevet i Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/136/EU, som du finder link til under afsnittet "Lovstof og regler" nederst på denne side.
 
Indførsel af æg og embryoner fra svin
 
Foruden de generelle regler gælder følgende specifikke dyresundhedsmæssige regler for indførsel og import af æg og embryoner fra svin.
 
Bekendtgørelse nr. 27 af 07/01/2016 om ornesæd opstiller regler for import af ornesæd fra tredjelande. Bekendtgørelsen implementerer bestemmelserne i Rådet Direktiv 90/429/EØF.


Indførsel af æg og embryoner fra svin fra EU

Indførsel af æg og embryoner fra svin fra andre EU-lande eller samhandelslande må kun ske, hvis æggene og embryonerne er indsamlet og behandlet af et godkendt embryoopsamlingshold eller fremstillet og behandlet af et godkendt embryoproduktionshold.

Derudover skal æggene og embryonerne ledsages at et INTRA-certifikat, der er udarbejdet i TRACES og udstedt af en embedsdyrlæge i afsendelseslandet. Af certifikatet fremgår det, hvilke dyresundhedsmæssige krav, sendingen skal opfylde.
 
Certifikatmodellen fremgår af bilag V til Kommissionens afgørelse 2010/470/EU.


Import af æg og embryoner fra svin fra tredjelande

Import af æg og embryoner fra svin fra tredjelande kan kun ske fra de lande, der i henhold til Kommissionens beslutning 2008/636/EF er opført i Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/136/EU, som du finder link til under afsnittet "Lovstof og regler" nederst på denne side.
 
Der er dog pt. ingen godkendte embryoopsamlingshold og embryoproduktionshold i tredjelande, hvorfor import fra tredjelande ikke er muligt.
 
Indførsel af hingstesæd
 
Foruden de generelle regler gælder følgende specifikke dyresundhedsmæssige regler for indførsel og import af hingstesæd.
 
Bekendtgørelse nr. 1236 af 10/11/2015 om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale opstiller regler for indførsel af hingstesæd fra andre EU-lande (herunder samhandelslande) samt import fra tredjelande. Bekendtgørelsen implementerer bestemmelserne i Rådet Direktiv 92/65/EØF samt supplerer Kommissionens forordning (EU) nr. 176/2010.


Indførsel af hingstesæd fra EU

Sæden skal være opsamlet på en EU godkendt hingstestation. Du finder en oversigt om de øvrige EU- og samhandellandes godkendte stationer på EU Kommissionens hjemmeside:

Siden linker videre til de respektives landes hjemmeside, hvor de godkendte stationer er listet.
 
Sendingen skal ledsages af INTRA-certifikat, der er udarbejdet i TRACES, og som er udstedt af en embedsdyrlæge.

Der er tre modeller til certifikat, som findes i Kommissionens forordning (EU) nr. 176/2010:
  • ​Bilag 1, Del A (IA) anvendes til sendinger af sæd, som er opsamlet efter den 31/08/2010, og som afsendes fra den hingstestation, hvorpå den er opsamlet.
  • Bilag 1, Del B (IB) anvendes til sendinger af sæd, som er opsamlet inden den 01/09/2010 og som afsendes efter den 31/08/2010 fra den hingstestation, hvorpå den er opsamlet.
  • Bilag 1, Del C (IC) anvendes til sendinger af sæd, som er opsamlet, behandlet og opbevaret i overensstemmelse med kravene, og som afsendes fra en sædbank for hingstesæd.​

Import af hingstesæd fra tredjelande

Ved import fra tredjelande skal sæden ligeledes være opsamlet på en EU godkendt hingstestation, som ligger i listede tredjelande. I Kommissionens beslutning 2004/211/EF finder du listen over tredjelande. 

Du finder oplysningerne om godkendte virksomheder og listede lande på Kommissionens hjemmeside.
 
Sendingen skal ledsages af det korrekte certifikatet, som skal være udstedt af en embedsdyrlæge i afsendelseslandet, og sendingen skal leve op til kravene, som fremgår af certifikatet.
 
Modellerne til certifikater er beskrevet i Kommissionens afgørelse 2010/471/EU, som du finder link til under afsnittet "Lovstof og regler" nederst på denne side.
 
​Indførsel af æg og embryoner fra heste
 
Foruden de generelle regler gælder følgende specifikke dyresundhedsmæssige regler for indførsel og​ import af æg og embryoner fra heste.
 
Bekendtgørelse nr. 1236 af 10/11/2015 om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale opstiller regler for indførsel af æg og embryoner fra heste fra andre EU-lande (herunder samhandelslande) samt import fra tredjelande. Bekendtgørelsen implementerer bestemmelserne i Rådet Direktiv 92/65/EØF samt supplerer Kommissionens forordning (EU) nr. 176/2010.


Indførsel af æg og embryoner fra heste fra EU

Indførsel af æg og embryoner fra heste fra fra andre EU-lande eller samhandelslande må kun ske, hvis embryonerne er indsamlet og behandlet af et godkendt embryoopsamlingshold eller fremstillet og behandlet af et godkendt embryoproduktionshold.

Derudover skal embryonerne ledsages at et INTRA-certifikat, der er udarbejdet i TRACES og udstedt af en embedsdyrlæge i afsendelseslandet. Af certifikatet fremgår det, hvilke dyresundhedsmæssige krav, sendingen skal opfylde.
 
Certifikatmodellerne fremgår af bilag II til Kommissionen afgørelse 2010/470/EU.

Import af æg og embryoner fra heste fra tredjelande

Import af æg og embryoner fra heste fra tredjelande kan kun ske fra de lande, der er opført i Kommissions beslutning 2004/211/EF, og hvor myndigheder efter Kommissionens afgørelse 2010/471/EU har godkendt embryoopsamlingshold og embryoproduktionshold efter EU's regler. 

Du finder oplysningerne om godkendte virksomheder og listede lande på Kommissionens hjemmeside.
 
Sendingen skal ledsages af det korrekte certifikatet, som skal være udstedt af en embedsdyrlæge i afsendelseslandet, og sendingen skal leve op til kravene, som fremgår af certifikatet.
 
Modellerne til certifikater er beskrevet i Kommissionens afgørelse 2010/471/EU, som du finder link til under afsnittet "Lovstof og regler" nederst på denne side.​
 
Indførsel af sæd fra væddere og bukke
 
Foruden de generelle regler gælder følgende specifikke dyresundhedsmæssige regler for indførsel og import af sæd fra væddere og bukke.
 
Bekendtgørelse nr. 1236 af 10/11/2015 om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale opstiller regler for indførsel af sæd fra væddere og bukke fra andre EU-lande (herunder samhandelslande) samt import fra tredjelande. Bekendtgørelsen implementerer bestemmelserne i Rådet Direktiv 92/65/EØF samt supplerer Kommissionens forordning (EU) nr. 176/2010.


Samhandel af sæd fra væddere og bukke fra EU

Sæden skal være opsamlet på en EU godkendt hingstestation. Du finder en oversigt om de øvrige EU- og samhandellandes godkendte stationer på EU Kommissionens hjemmeside:

Siden linker videre til de respektives landes hjemmeside, hvor de godkendte stationer er listet.
 
Sendingen skal ledsages af INTRA-certifikat, der er udarbejdet i TRACES, og som er udstedt af en embedsdyrlæge.

Der er tre modeller til certifikat, som findes i Kommissionens forordning (EU) nr. 176/2010.


Import af sæd fra væddere og bukke fra tredjelande

Ved import fra tredjelande skal sæden ligeledes være opsamlet på en EU godkendt hingstestation, som ligger i listede tredjelande. I Kommissionens beslutning 2010/472/EF finder du listen over tredjelande. 

Du finder oplysningerne om godkendte virksomheder og listede lande på Kommissionens hjemmeside. 

Sendingen skal ledsages af det korrekte certifikatet, som skal være udstedt af en embedsdyrlæge i afsendelseslandet, og sendingen skal leve op til kravene, som fremgår af certifikatet.
 
Modellerne til certifikater er beskrevet i Kommissionens afgørelse 2010/472/EU, som du finder link til under afsnittet "Lovstof og regler" nederst på denne side.
 
Indførsel af æg og embryoner fra får og geder
 
Foruden de generelle regler gælder følgende specifikke dyresundhedsmæssige regler for indførsel og import af æg og embryoner fra får og geder.
 
Bekendtgørelse nr. 1236 af 10/11/2015 om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale opstiller regler for indførsel af æg og embryoner fra får og geder fra andre EU-lande (herunder samhandelslande) samt import fra tredjelande. Bekendtgørelsen implementerer bestemmelserne i Rådet Direktiv 92/65/EØF samt supplerer Kommissionens forordning (EU) nr. 176/2010.


Indførsel af æg og embryoner fra får og geder fra EU

Indførsel af æg og embryoner fra får og geder fra fra andre EU-lande eller samhandelslande må kun ske, hvis embryonerne er indsamlet og behandlet af et godkendt embryoopsamlingshold eller fremstillet og behandlet af et godkendt embryoproduktionshold.

Derudover skal embryonerne ledsages at et INTRA-certifikat, der er udarbejdet i TRACES og udstedt af en embedsdyrlæge i afsendelseslandet. Af certifikatet fremgår det, hvilke dyresundhedsmæssige krav, sendingen skal opfylde.
 
Certifikatmodellerne fremgår af bilag IV til Kommissionen afgørelse 2010/470/EU.


Import af æg og embryoner fra får og geder fra tredjelande

Import af æg og embryoner fra får og geder fra tredjelande kan kun ske fra de lande, der er opført på Kommissionens liste, og hvor myndigheder har godkendt embryoopsamlingshold og embryoproduktionshold efter EU's regler, efter Kommissionens afgørelse 2010/472/EU.

Du finder oplysningerne om godkendte virksomheder og listede lande på Kommissionens hjemmeside.
 
Sendingen skal ledsages af det korrekte certifikatet, som skal være udstedt af en embedsdyrlæge i afsendelseslandet, og sendingen skal leve op til kravene, som fremgår af certifikatet.

​Modellerne til certifikater er beskrevet i Kommissionens afgørelse 2010/472/EU, som du finder link til under afsnittet "Lovstof og regler" nederst på denne side.​

Indførsel af hundesæd
 
Foruden de generelle regler gælder følgende specifikke dyresundhedsmæssige regler for indførsel og import af hundesæd.
 
I Fødevarestyrelsens certifikatdatabase kan du finde det certifikat, som skal ledsage sendinger af hundesæd til Danmark fra et andet land. Gå til certifikatdatabasen for at finde et certifikat
 
Søg direkte på certifikatets ID-nr. (La-nr.), som er La 23,0-2546, så er det nemmere at finde.
Det er en praktiserende dyrlæge i afsenderlandet, som skal udstede det certifikat, der skal ledsage sendingen til Danmark.
 
Man må gerne vedhæfte kopi af donorhundens vaccinationspapirer mv., men certifikatet skal udfyldes på den måde, som det er beskrevet i noterne til certifikatet.

Læs mere
Ændret 15. december 2021