Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import fra 3.-lande af animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabsdyr

Import fra 3.-lande af animalske biprodukter til fremstilling af forarbejdet foder til selskabsdyr kræver et sundhedscertifikat.

​​​Ud over de generelle betingelser ​er der specifikke betingelser for import af animalske biprodukter, som skal anvendes til fremstilling af foder til selskabsdyr.

Her kan du læse mere om de generelle betingelser


Reglerne findes i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 14, samt afsnit 8. 

 
Specifikke betingelser for animalske biprodukter, der skal anvendes til fremstilling af forarbejdet foder til selskabsdyr

Råvarer

De skal bestå af råvarer, der er kategor​i 3-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 10, litra a) til m).
Desuden kan de bestå af kategori 1-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 8, litra c).
 

Import- og transitbetingelser

Animalske biprodukter bestemt til fremstilling af forarbejdet foder til selskabsdyr kan importeres, hvis følgende betingelser er opfyldt:
 1. De animalske biprodukter er blevet dybfrosset på oprindelsesvirksomheden eller er blevet konserveret i overensstemmelse med EU-lovgivningen, så de ikke fordærves fra afsendelsen til leveringen hos bestemmelsesvirksomheden.
 2. De animalske biprodukter har været omfattet af alle fornødne forholdsregler for at undgå kontaminering med patogener.
 3. De animalske biprodukter er pakket i ny, lækagesikker emballage eller i emballage, der er rengjort og desinficeret inden ibrugtagning.
 4. Efter den veterinære grænsekontrol i henhold til Direktiv 97/78/EF og i overensstemmelse med betingelserne i samme direktivs artikel 8, stk. 4, transporteres de animalske biprodukter direkte til enten:
  • en virksomhed, der fremstiller foder til selskabsdyr og som er godkendt jf. biproduktforordningen, artikel 24, stk. 1, litra e)
  • en virksomhed, der er godkendt som anlæg til håndtering af animalske biprodukter jf. Biproduktforordningen, artikel 24, stk. 1, litra h)
  • en virksomhed, der er godkendt som forarbejdningsanlæg jf. Biproduktforordningen, artikel 24, stk. 1, litra a)
 5. Desuden er der særlige betingelser for kategori 1-materiale, jf. artikel 8, litra c). Råvarerne skal:
  • være mærket i det pågældende tredjeland, inden de indføres i EU, med et kryds af trækul eller aktivt kul i flydende form på alle ydersider af alle frosne blokke eller, hvis råvaren transporteres på paller, der ikke er opdelt i separate sendinger under transporten, på alle ydersider af hver enkelt palle, således at mærkningen dækker mindst 70% af den frosne bloks diagonale sidelængde og er mindst 10 cm bred,
  • hvis der er tale om materiale, der ikke er frosset, være mærket i det pågældende tredjeland, inden det indføres i EU, med påsprøjtet trækul i flydende form eller med trækulspulver, således at trækullet er klart synligt på materialet,
  • transporteres direkte til
   • bestemmelsesvirksomheden, der fremstiller foder til selskabsdyr, og som er godkendt jf. Biproduktforordningen, artikel 24, stk. 1, litra e)
   • en virksomhed, der er godkendt som anlæg til håndtering af animalske biprodukter jf. Biproduktforordningen, artikel 24, stk. 1, litra h) og derfra direkte videre til en virksomhed, der fremstiller foder til selskabsdyr, og som er godkendt jf. Biproduktforordningen, artikel 24, stk. 1, litra e) - på betingelse af, at bestemmelsesvirksomheden udelukkende håndterer kategori 1-materiale jf. artikel 8, litra c) eller udelukkende håndterer materiale, der er bestemt til en virksomhed, der fremstiller foder til selskabsdyr
  • behandles med henblik på at fjerne mærkningen. Mærkningen må først fjernes på bestemmelsesvirksomheden, der fremstiller foder til selskabsdyr, og først umiddelbart inden materialet skal anvendes til fremstilling af foder til selskabsdyr i overensstemmelse med betingelserne i Gennemførelsesforordningen, bilag XIII, kapitel II.
 6. Hvis der er tale om sendinger af råvarer, som er kategori 1-materiale, og andre ubehandlede råvarer, skal samtlige råvarer i sendingen mærkes som kategori 1-materiale jf. punkt 5.
 7. Mærkningen skal forblive synlig fra afsendelsen til leveringen til bestemmelsesvirksomheden, der fremstiller foder til selskabsdyr.
 8. I bestemmelsesvirksomheden, som fremstiller foder til selskabsdyr af kategori 1-materiale jf. artikel 8, litra c), kan kategori 1-materialet oplagres indtil fremstillingstidspunktet samt anvendes og bortskaffes under betingelser, der er godkendt af Fødevarestyrelsen, og som gør det muligt at føre kontrol med mængden af materiale, der modtages, anvendes og bortskaffes.
 9. Fødevarestyrelsen kan tillade, at virksomheden, der fremstiller foder til selskabsdyr, opbevarer det specielle kategori 1-materiale sammen med kategori 3-materiale.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Det er tilladt at importere animalske biprodukter fra kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien, såvel opdrættede som vildtlevende dyr, fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til Forordning (EU) nr. 206/2010, og hvorfra import af fersk kød til konsum er tilladt.
 
Det er tilladt at importere animalske biprodukter fra fjerkræ, herunder strudsefugle, fra tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk fjerkrækød, og som er opført i del 1 i bilag I til Forordning (EF) nr. 798/2008.
 
Det er tilladt at importere animalske biprodukter fra fisk fra tredjelande, der er opført i bilag II til Beslutning 2006/766/EF.
 
Det er tilladt at importere animalske biprodukter fra andre vildtlevende landpattedyr og dyr af harefamilien fra tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til Forordning (EU) nr. 206/2010 eller i del 1 i bilag I til Forordning (EF) nr. 798/2008.

​Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal de animalske biprodukter bestemt til fremstilling af forarbejdet foder til selskabsdyr være ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i Gennemførelsesforordningen, bilag XV, kapitel 3(F). 

Specifikke betingelser for animalske biprodukter, der skal anvendes til fremstilling af råt foder til selskabsdyr

Råvarer

De skal bestå af råvarer, der er kate​gori 3-materiale som om​​handlet i Biproduktforordningen, artikel 10, litra a) og litra b), nr. i) og ii). 
 

Import- og transitbetingelser

Animalske biprodukter bestemt til fremstilling af råt foder til selskabsdyr kan importeres, hvis følgende betingelser er opfyldt:
 1. de animalske biprodukter er blevet dybfrosset på oprindelse​​svirksomheden eller er blevet konserveret i overensstemmelse med EU-lovgivningen, så de ikke fordærves fra afsendelsen til leveringen hos bestemmelsesvirksomheden,
 2. de animalske biprodukter har været omfattet af alle fornødne forholdsregler for at undgå kontaminering med patogener,
 3. de animalske biprodukter er pakket i ny, lækagesikker emballage eller i emballage, der er rengjort og desinficeret inden ibrugtagning,
 4. efter den veterinære grænsekontrol i henhold til Direktiv 97/78/EF og i overensstemmelse med betingelserne i samme direktivs artikel 8, stk. 4, transporteres de animalske biprodukter direkte til enten:
  • ​​en virksomhed, der fremstiller foder til selskabsdyr, og som er godkendt jf. Biproduktforordningen, artikel 24, stk. 1, litra e)
  • en virksomhed-, der er godkendt som anlæg til håndtering af animalske biprodukter jf. Biproduktforordningen, artikel 24, stk. 1, litra h)
  • en virksomhed, der er godkendt som forarbejdningsanlæg jf. Biproduktforordningen, artikel 24, stk. 1, litra a)​

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til Forordning (EU) nr. 206/2010 eller i bilag I til Forordning (EF) nr. 798/2008, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk kød af de samme arter, og hvor kun ikke-udbenet kød er tilladt.
 
Fiskemateriale fra tredjelande, der er opført i bilag II til Beslutning 2006/766/EF.
 

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal råt foder til selskabsdyr være ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i Gennemførelsesforordningen, bilag XV, kapitel 3(D). 

Lo​​vstof og regler
 
Ændret 19. juli 2021