Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import fra 3.-lande af animalske biprodukter til anvendelse i foder til pelsdyr

Import af animalske biprodukter til anvendelse i foder til pelsdyr kræver et sundhedscertifikat.

Ud over de generelle betingelser er der specifikke betingelser for import af animalske biprodukter, som skal anvendes til fremstilling af foder til pelsdyr. Reglerne findes i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 16, samt afsnit 8.

 Her kan du læse mere om de generelle betingelser

Råvarer 
De skal bestå af råvarer, der er kategori 3-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 10, litra a) til m)
 
Import- og transitbetingelser 
Animalske biprodukter bestemt til anvendelse som foder til pelsdyr kan importeres, hvis følgende betingelser er opfyldt:
  1. de animalske biprodukter er blevet dybfrosset på oprindelsesvirksomheden eller er blevet konserveret i overensstemmelse med EU-lovgivningen, så de ikke fordærves fra afsendelsen til leveringen til bestemmelsesvirksomheden,
  2. de animalske biprodukter har været omfattet af alle fornødne forholdsregler for at undgå kontaminering af patogener,
  3. de animalske biprodukter er pakket i ny, lækagesikker emballage eller i emballage, der er rengjort og desinficeret inden ibrugtagning,
  4. efter den veterinære grænsekontrol i henhold til Direktiv 97/78/EF og i overensstemmelse med betingelserne i samme direktivs artikel 8, stk. 4, transporteres de animalske biprodukter direkte til enten:
    • en registreret bruger eller samlecentral, der har givet garanti for, at de animalske biprodukter kun vil blive anvendt til de tilladte formål, om fornødent specificeret af den kompetente myndighed
    • en virksomhed, der er godkendt som anlæg til håndtering af animalske biprodukter jf. Biproduktforordningen, artikel 24, stk. 1, litra h)
    • en virksomhed, der er godkendt som forarbejdningsanlæg jf. Biproduktforordningen, artikel 24, stk. 1, litra a)

Tredjelande, hvorfra import er tilladt 
Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til Forordning (EU) nr. 206/2010 eller i bilag I til Forordning (EF) nr. 798/2008, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk kød af de samme arter, og hvor kun ikke-udbenet kød er tilladt. 
 
Det er tilladt at importere fiskemateriale fra tredjelande, der er opført i bilag II til Beslutning 2006/766/EF.
 
Sundhedscertifikat 
Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal de animalske biprodukter bestemt til anvendelse som foder til pelsdyr være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i Gennemførelsesforordningen, bilag XV, kapitel 3(D).
Lovstof og reg​ler
 
Ændret 25. februar 2020