Gå til navigation Gå til Hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Import af økologi

Ved import af økologiske produkter fra lande uden for EU gælder en række supplerende bestemmelserne i økologireglerne. Ved indførsel af økologiske fødevarer fra andre EU-lande, dvs. ved samhandel indenfor det indre marked, skal man overholde de almindelige økologikrav ved handel med økologiske fødevarer.

​​​Indførsel af økologiske fødevarer fra an​​dre EU-lande eller EØS-associerede lande, fx. Norge, betragtes ikke som import ifølge økologireglerne. Økologiske varer fra EU- og EØS-lande kan frit omsættes indenfor fællesmarkedet, hvis økologikravene vedr. bl.a. dokumentation og kontrol overholdes. (Se Anmeldelses- og kontrolkrav til økologiske virksomheder.) ​
 

Økologiske fødev​arer, der importeres direkte til Danmark fra lande udenfor EU (tredjelande), er omfattet af særlige regler, der skal sikre, at varerne mindst opfylder standarder svarende til EU-økologiforordningen. Regl​erne er rettet mod virksomheder, der importerer økologiske fødevarer fra lande udenfor EU. Kommissionens forordning nr. 1235/2008 – kaldet Økologi-importforordningen, eller blot Importforordningen – regulerer importprocedurerne, der beskrives nærmere i "Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v."

Økologi-importforordningen, sammenskrevet med dens ændringer – vær opmærksom på, at forordningen ofte ændres!

Vejledning om import af økolo​​giske fødevarer m.v.

For at kunne påbegynde import af økologiske fødevarer er ​det en forudsætning, at virksomheden er omfattet af Fødevarestyrelsens økologikontrol.

Ifølge Økologiforordningen (Rådets forordning nr​. 834/2007) kan økologiske produkter produceret i lande udenfor EU importeres til EU, såfremt de er produceret, kontrolleret, transporteret m.v. i overensstemmelse med reglerne i Økologiforordningen – særligt artikel 32-33, der handler specifikt om import.

Rådets forordning nr. 834/2007 (Økolo​​gifor​​ordningen)


Nyt elektro​nisk system: TRACES NT
Fra 19. oktober 2017 er det obligatorisk at anvende det nye elektroniske importsystem TRACES NT ved økologiimporter fra lande udenfor EU. Systemet, TRACES NT (TRAde Control and Expert System New Technology), er blevet implementeret af EU-Kommissionen for at forbedre sporbarheden på økologiske importer.

TRACES NT må ikke forveksles med det oprindelige TRACES, som anvendes til fx veterinær-certifikater. Nærmere vejledning om det nye TRACES NT kan findes her: TRACES NT.

De overordnede betingelser for import af økologiske fødevarer til EU
Der er indtil videre 2 muligheder for at importere økologiske fødevarer fra tredjelande til EU.
 
Den første mulighed er via Importforordningens bilag III, der populært kaldes tredjelandslisten. Tredjelandslisten nævner de “godkendte tredjelande”, hvorfra der under nogle nærmere fastlagte betingelser kan importeres bestemte produktkategorier til EU.    
 
Den anden mulighed er via Importforordningens bilag IV, kontrolorgan-listen. Listen viser de godkendte kontrolorganer og i hvilke tredjelande de er godkendt til at udføre økologikontrol i specifikke produktkategorier. Det er kun disse produktkategorier, der kan importeres under de i listen angivne betingelser.
 
Partispecifikke procedurer ved import
Uanset om der er tale om import via tredjelandslisten eller via kontrolorganlisten, så skal alle importerede økologiske partier forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsens fødevareenheder på dette skema:
 
Skema til forhåndsanmeldelse af import af økologiske fødevarer fra tredjelande 
  
Alle økologiske partier fra lande udenfor EU/EØS, skal herudover ledsages af en original kontrolattest, udstedt af kontrolorganet i tredjelandet. Kontrolattesten skal fra 19. oktober 2017 være udsted elektronisk i TRACES NT. Indtil den elektroniske signatur er indført i alle EU lande, er dog papirudgaven stadigvæk juridisk bindende.
 
Før et parti kan blive frigivet som økologisk i EU, skal kontrolattesten være verificeret af Fødevarestyrelsen og og godkendt og stemplet af Toldmyndighederne. Kontrolattester, som allerede er oprettet i TRACES NT bliver verificeret elektronisk af Fødevarestyrelsen og skal derfor ikke længere indsendes sammen med forhåndsanmeldelsen.
 
Papirkontrolattesten skal dog stadigvæk forelægges Toldmyndighederne, som vil godkende og stemple kontrolattesten både på papir og i TRACES NT. Det er vigtigt, at Importøren sikrer, at papirudgaven ikke afviger fra den elektroniske kontrolattest ellers vil Toldmyndighederne ikke kunne frigive varen som økologisk. Reglerne fremgår af Importforordningen, som bl.a. også indeholder den gældende udgave af kontrolattesten.

Importører, der opsplitter en sending i delsendinger forud for frigivelse til fri omsætning, skal udfylde en delkontrolattest i TRACES NT og forelægge dette til Toldmyndigheden til frigivelsen af delpartiet. 
  
Se en mere udførlig beskrivelse af importkravene i guiden Sådan importerer du økologiske fødevarer.
 ​
Brug af Ø-mærke og EU's øko-logo på importerede fødevarer
Det er muligt at mærke importerede økologiske fødevarer med Ø-mærket. Ø-mærket kan kun påsættes i Danmark af en virksomhed, der er underlagt økologikontrol af de danske myndigheder. De nærmere betingelser fremgår af økologibekendtgørelsens § 17.
 
 
Det er muligt at anvende EU-logoet på økologiske varer fra tredjelande, der overholder kravene i Økologiforordningen. Mærket kan påsættes både i EU og i tredjelandet. Hvis mærket påsættes i tredjelandet, skal kodenummeret for kontrolorganet – eller myndigheden – samt oprindelse fremgå af mærkningen.
 
Læs om betingelserne for brug af EU's øko-logo
 
Særligt vedr. Schweiz
Schweiz: EU-kommissionen og Schweiz indgik i 2009 en samhandelsaftale om gensidig afskaffels​e af økologi-importcertifikater ved handel mellem EU og Schweiz. Aftalen betyder, at importerede økologiske produkter fra ​Schweiz ikke længere skal have en kontrolattest og afstemples af Skat ved fortoldning. Økologiske importer fra Schweiz skal heller ikke længere forhåndsanmeldes.
 
Særligt vedr. Argentina
Argentina: Det har vist sig, at økologiske citrusfrugter behandles med klor-skylninger i Argentina, hvilket har medført, at der i EU indtil videre er indført importstop for økologiske citrusfrugter herfra.
 
Særligt vedr. Ukraine, Kasakhstan, Den Russiske Føderation, Moldova og Kina
På grund af øget fund af pesticidrester i produkter fra disse lande fortsætter "EUs kontrolkampagne" til den 31. december 2019 med 100 % kontrol inkl. pesticidanalyse for hver parti. Fra 1. januar 2019 inkluderes også Kina. Den øgede kontrol gælder også produkter, der bliver importeret til EU via disse lande. Det er produkter med følgende KN koder, som er omfattet: kapitel 10 - korn, kapitel 11 - fx mølleriprodukter; malt; stivelse, kapitel 12 - fx Olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og frugter; halm og foderplanter og kapitel 23 - rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder fx oliekager. Fra Kina inkluderes der også en særlig kontrol af Gojibær. Virksomhederne må forberede sig på, at partierne først må markedsføres, når kontrollen er gennemført og ikke viser afvigelser.
 
Læs mere i Kommissionens vejledning vedr. Ukraine, Kasakhstan, Den Russiske Føderation og Moldova 
 
Forklaringen, om hvilke produkter, der tilhører kapitel 11, 12 og 23 i den kombinerede nomenklaturkan, man finde i
Særligt vedr. mikroalger til fødevarer
Kommissionen har i en fortolkning af juli 2015 meddelt, at den finder, at mikroalger til human konsum er inden for EU's økologiforordnings anvendelsesområde. Herudover har den fundet, at godkendte tredjelande og kontrolorganer, som er optaget på bilag III og IV i økologiimportforordningen, også er godkendt i forhold til import til EU af mikroalger til fødevarer, hvis godkendelserne omfatter produktkategorierne A, C eller D.
 
Fødevarestyrelsen fandt tidligere, at mikroalger til human konsum ikke var omfattet af EU's økologiforordning. Den nye tolkning fra Kommissionen betyder, at import af økologiske mikroalger fra tredjelande skal ske i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser om import af ø​​kologiske produkter fra tredjelande.

Det forventes, at der snart vil blive vedtaget en ændring af EU's økologiforordning, hvor det tydeligt er angivet, at anvendelsesområdet omfatter alle mikroalger (se evt. forslag herom på Høringsportalen​

Læs mere i ​​Kommissionens fortolkning af juli 2015.
 
Lovstof og regler
​ 
Ændret 28. januar 2019