Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Import af økologi

Ved import af økologiske produkter fra lande uden for EU gælder en række supplerende bestemmelserne i økologireglerne. Ved indførsel af økologiske fødevarer fra andre EU-lande, dvs. ved samhandel indenfor det indre marked, skal man overholde de almindelige økologikrav ved handel med økologiske fødevarer.

Indførsel vs. Import​​​ af økologiske varer

Indførsel af økologiske fødevarer fra an​​dre EU-lande eller EØS-associerede lande, fx. Norge, betragtes ikke som import ifølge økologireglerne. Økologiske varer fra EU- og EØS-lande kan frit omsættes indenfor fællesmarkedet, hvis økologikravene vedr. bl.a. dokumentation og kontrol overholdes.  

Import af økologiske varer

Ifølge Økologiforordningen (Rådets forordning nr​. 834/2007) kan økologiske produkter produceret i lande udenfor EU importeres til EU, såfremt de er produceret, kontrolleret, transporteret m.v. i overensstemmelse med reglerne i Økologiforordningen – særligt artikel 32-33, der handler specifikt om import.

Krav til importører af økologiske varer 

For at kunne påbegynde import af økologiske fødevarer er ​det en forudsætning, at virksomheden er omfattet af Fødevarestyrelsens økologikontrol som har godkendt særlige importprocedurer i deres økologirapport. Regl​erne omkring økologiimport finder man i Kommissionens forordning nr. 1235/2008 – kaldet Økologi-importforordningen. De   beskrives nærmere i "Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v.". Vær opmærksom på, at importforordningen ofte ændres!

​​TRACES NT til økologiske importer fra tredjelande

Det er obligatorisk at anvende det EU's elektroniske importsystem TRACES NT ved økologiimporter fra lande udenfor EU (tredjelande). TRACES NT (TRAde Control and Expert System New Technology), er blevet implementeret af EU-Kommissionen for at forbedre sporbarheden på økologiske importer.

!Vigtigt Information til importører! 

Det er obligatorisk, at økologiske varer følges af en gyldig papirkontrolattest udstedt af eksportørens kontrolorgan i lande udenfor EU. Vær opmærksom på, at EU Kommissionen har strammet reglerne for, hvornår disse kontrolattester skal udstedes. Den tidligere praksis har været, at kontrolattesterne blev udstedt efter partiet var afsendt  fra tredjelandet.

Idet EU Kommissionen kræver, at der skal være en kontrolmulighed af partierne inden afgang fra tredjelandet, er importforordningen (1235/2008) blevet ændret. Fra 3. februar 2020 må kontrolorganer kun udstede kontrolattester for økologiske partier, som endnu ikke er blevet afsendt fra tredjelandet, jf.:

Importører opfordres til inden køb af økologiske produkter at sikre med eksportøren, at partiet kan omfattes af en gyldig kontrolattest udsted af kontrolorganet i tredjelandet.

Importører, som lige nu har økologiske varer på vej fra lande udenfor EU, og som følge af de nye EU regler er stødt på problemer med at få udstedt en gyldig kontrolattest, kan henvende sig til Fødevarestyrelsen NordØst 21@fvst.dk.

Midlertidig tilpasning af importprocedurer til Coronasituationen indtil 31. september 2020! 

Hvis det i øjeblikket for importører ikke er muligt at modtage et original papirkontrolattest, så må man som importør printe en kopi af kontrolattesten i TRACES NT og forelægge kopien til frigivelsen af de økologiske produkter af Told.


TRACES NT må ikke forveksles med det oprindelige TRACES, som tidligere blev anvendt til fx veterinærcertifikater. Nærmere vejledning om det nye TRACES NT kan findes her:

De overordnede betingelser for import af økologiske fødevarer til EU
Der er indtil videre 2 muligheder for at importere økologiske fødevarer fra tredjelande til EU.
 
Den første mulighed er via Importforordningens bilag III, der populært kaldes tredjelandslisten. Tredjelandslisten nævner de “godkendte tredjelande”, hvorfra der under nogle nærmere fastlagte betingelser kan importeres bestemte produktkategorier til EU.    
 
Den anden mulighed er via Importforordningens bilag IV, kontrolorgan-listen. Listen viser de godkendte kontrolorganer og i hvilke tredjelande de er godkendt til at udføre økologikontrol i specifikke produktkategorier. Det er kun disse produktkategorier, der kan importeres under de i listen angivne betingelser.
 
Partispecifikke procedurer ved import af økologiske produkter
Uanset om der er tale om import via tredjelandslisten eller via kontrolorganlisten, så skal alle importerede økologiske partier forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsens fødevareenheder på dette skema:
Alle økologiske partier fra lande udenfor EU/EØS, skal herudover ledsages af en original kontrolattest, udstedt af kontrolorganet i tredjelandet. Kontrolattesten skal være udsted elektronisk i TRACES NT. Indtil den elektroniske signatur er indført i alle EU lande, er det dog papirudgaven, som stadigvæk er juridisk bindende.
 
Før et parti kan blive frigivet som økologisk i EU, skal kontrolattesten være verificeret af Fødevarestyrelsen og og godkendt og stemplet af Toldmyndighederne. Papirkontrolattesten skal forelægges Toldmyndighederne til frigivelse af partierne som økologiske. Toldmyndighederne vil godkende og stemple kontrolattesten både på papir og i TRACES NT. Det er vigtigt, at Importøren sikrer, at papirudgaven ikke afviger fra den elektroniske kontrolattest eller fra de øvrige toldpapierer ellers vil Toldmyndighederne ikke kunne frigive varen som økologisk. Reglerne fremgår af Importforordningen, som bl.a. også indeholder den gældende udgave af kontrolattesten.

Importører, der opsplitter en sending i delsendinger forud for frigivelse til fri omsætning, skal udfylde en delkontrolattest i TRACES NT og forelægge dette til Toldmyndigheden til frigivelsen af delpartiet.  
 ​
Brug af Ø-mærke og EU's øko-logo på importerede fødevarer
Det er muligt at mærke importerede økologiske fødevarer med Ø-mærket. Ø-mærket kan dog kun påsættes i Danmark af en virksomhed, der er underlagt økologikontrol af de danske myndigheder. De nærmere betingelser fremgår af økologibekendtgørelsens § 17.
 Det er muligt at anvende EU-logoet på økologiske varer fra tredjelande, der overholder kravene i Økologiforordningen. Mærket kan påsættes både i EU og i tredjelandet. Hvis mærket påsættes i tredjelandet, skal kodenummeret for kontrolorganet – eller myndigheden – samt oprindelse fremgå af mærkningen.
Særligt vedr. økologiimport fra Schweiz
Schweiz: EU-kommissionen og Schweiz indgik i 2009 en samhandelsaftale om gensidig afskaffels​e af økologi-importcertifikater ved handel mellem EU og Schweiz. Aftalen betyder, at importerede økologiske produkter fra ​Schweiz ikke længere skal have en kontrolattest og afstemples af Skat ved fortoldning. Økologiske importer fra Schweiz skal heller ikke længere forhåndsanmeldes.
 
Særligt vedr. økologiimport Argentina
Det har vist sig, at økologiske citrusfrugter behandles med klorskylninger i Argentina, hvilket har medført, at der i EU indtil videre er indført importstop for økologiske citrusfrugter herfra.
 
Særligt økologiimporter fra Ukraine, Kasakhstan, Den Russiske Føderation, Moldova og Kina
På grund af øget fund af pesticidrester i produkter fra disse lande fortsætter "EUs kontrolkampagne" med 100 % kontrol inkl. pesticidanalyse for hver parti også i 2020. Den øgede kontrol gælder også produkter, der bliver importeret til EU via disse lande. Det er produkter med følgende KN koder, som er omfattet: kapitel 10 - korn, kapitel 11 - fx mølleriprodukter; malt; stivelse, kapitel 12 - fx Olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og frugter; halm og foderplanter og kapitel 23 - rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder fx oliekager. Fra Kina inkluderes der også en særlig kontrol af gojibær og forarbejdede produkter med gojibær. KN koderne er blevet mere indskrænkede som kan ses i de nye vejledninger. Virksomhederne må forberede sig på, at partierne først må markedsføres, når kontrollen er gennemført og ikke viser afvigelser.
Forklaringen, om hvilke produkter, der tilhører kapitel 11, 12 og 23 i den kombinerede nomenklaturkan, man finde i:
Særligt vedr. økologiimport af mikroalger til fødevarer
Kommissionen har i en fortolkning af juli 2015 meddelt, at den finder, at mikroalger til human konsum er inden for EU's økologiforordnings anvendelsesområde. Herudover har den fundet, at godkendte tredjelande og kontrolorganer, som er optaget på bilag III og IV i økologiimportforordningen, også er godkendt i forhold til import til EU af mikroalger til fødevarer, hvis godkendelserne omfatter produktkategorierne A, C eller D.
 
Fødevarestyrelsen fandt tidligere, at mikroalger til human konsum ikke var omfattet af EU's økologiforordning. Den nye tolkning fra Kommissionen betyder, at import af økologiske mikroalger fra tredjelande skal ske i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser om import af ø​​kologiske produkter fra tredjelande.
Lovstof og regler om økologi
​ 
Ændret 29. maj 2020