Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Ikke-animalske produkter under importrestriktion

Få et overblik over frugt, grønt og andre ikke-animalske produkter under importforbud, midlertidig forøget kontrol eller beredskabsforanstaltninger.

​​​​​​​​Alfabetisk oversigt over frugt, grønt og andre ikke-animalske produkter under  importrestriktion. 

 

Oversigterne er sorteret enten efter produkt eller efter land. Vær opmærksom på, at oversigten er dynamisk og ændres løbende. Oversigterne er derfor udstyret med et versionsnummer og en ændringsdato, som vil fremgå af forsiden i de enkelte dokumenter. 

 

PDF-filerne kan med fordel printes i hæfte-format. 

Samlet oversigt sorteret efter produkt, gældende fra 15. januar 2020

Samlet oversigt sorteret efter land, gældende fra 15. januar 2020

Lister efter produkt. Gældende fra 27. maj 2020.

Lister efter land. Gældende fra 27. maj 2020.


Oversigt over forordninger indeholdende importrestriktioner for produkter af ikke-animalsk oprindelse (frugt, grønt, nødder, krydderier, materialer og genstande mv.)

 

I fold-ud menuen her på siden findes en oversigt over de forordninger, der regulerer import af ikke-animalske produkter - Foder, fødevarer og materialer og genstande, der vurderes at udgøre en særlig risiko for folkesundheden. Det fremgår under hver enkelt forordning, om der er krav om forhåndsanmeldelse, om sendingen skal importeres via et grænsekontrolsted (BCP=Border Control Post) og om der er krav om ledsagedokumenter.

En liste over Grænsekontrolsteder findes på siden:

Grænsekontrolsteder for dyr og varer

Kontrolsteder for ikke-animalske produkter

Midlertidig forøget importkontrol - Gennemførelsesforordning (EF) 2019/1793, Bilag I
Forordningen træder i kraft den 14. december 2019. Bilag I erstatter forordning 669/2009 om intensiveret importkontrol. Læs mere på siden: "Øget kontrol med risikoprodukter".
Vær særligt opmærksom på, at Bilag I til forordningen opdateres jævnligt, mindst hvert halve år.
I forordning findes en beskrivelse af de generelle krav til grænsekontrol og prøveudtagning.
Gennemførelsesforordningen giver en oversigt over, hvilke produkter og lande, som er underlagt midligertidig import kontrol.

 

Forhåndsanmeldelse - påkrævet

Det er påkrævet at anvende et CHED-D (tidligere CED) i forbindelse med forhåndsanmeldelsen. Forhåndsanmeldelsen skal ske elektronisk i TRACES NT.
CHED-D'et skal være Fødevarestyrelsen i hænde mindst én arbejdsdag forud for sendingens fysiske ankomst til grænsekontrolstedet.
Vær opmærksom på, at der er særlige regler for forhåndsanmeldelse af varer, der føres ind eller opbevares i Københavns frihavn, jf. cirkulære om nr. 9560 af 13. oktober 2010.


Grænsekontrol - påkrævet

Der er krav om, at sendingen skal føres ind i Danmark eller et andet EU-land via et grænsekontrolsted (BCP) godkendt til produkttypen. Identitets- og fysisk kontrol kan foregå på et godkendt kontrolsted (CP).

Ledsagedokumenter - ikke påkrævet

 

Der er i øjeblikket ingen krav om særlige ledsagedokumenter ud over CHED-D'et. Kommercielle dokumenter (faktura, transportdokumenter) er dog nødvendige for at kontrollen kan gennemføres.
 
Beredskabs foranstaltninger - Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, Bilag II
Produkterne listet i forordningens Bilag II kan udgøre en risiko i forbindelse med forurening med aflatoksiner, pesticider, PCB og dioxin i guargummi og mikrobiologi.
 
Bilag II i forordningen samler de tidligere forordninger 884/2014 (aflatoksin restriktion); 2015/175 (restriktion om PCB og dioxin i guargummi fra Indien); 2017/186 (mikrobiologisk restriktion) og 2018/1660 (pesticid restriktion).
 
 

Forhåndsanmeldelse - påkrævet

Det er påkrævet at anvende et CHED-D (tidligere CED) i forbindelse med forhåndsanmeldelsen. Forhåndsanmeldelsen skal ske elektronisk i TRACES NT.

CHED-D'et skal være Fødevarestyrelsen i hænde mindst én arbejdsdag forud for sendingens fysiske ankomst til grænsekontrolstedet.

 

Grænsekontrol - påkrævet

 
Der er krav om, at sendingen skal føres ind i Danmark eller et andet EU-land via et grænsekontrolsted (BCP) godkendt til produkttypen. Identitets- og fysisk kontrol kan foregå på et godkendt kontrolsted (CP).
 

Ledsagedokumenter - påkrævet

 
Der er krav om at sendingen ledsages af et sundhedscertifikat og en analyserapport. Original dokumenter skal præsenteres for kontrollen. Kommercielle dokumenter (faktura, transportdokumenter) er dog nødvendige for at kontrollen kan gennemføres.
 
Visse ikke-animalske fødevarer med oprindelse i visse tredjelande (pesticider) - Forordning (EU) 2018/1660.
 Se punktet om Beredskabsforanstaltninger, Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, Bilag II.
 
Fødevarer fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima - Forordning (EU) 2016/6
Der er indført særlige restriktioner på fødevarer fra Japan (både animalske og ikke-animalske) efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima.
 
Forordning (EU) 2016/6 er senest ændret ved Forordning (EU) 2019/1787.
 

Forhåndsanmeldelse - påkrævet

Produkter omfattet af forordningen 2016/6, bilag II skal forhåndsanmeldes på et CHED-D (ikke-animalske produkter)/CHED-P (animalske produkter) senest to arbejdsdage før forventet ankomst til grænsekontrolstedet.
 
Sendinger skal forhåndsanmeldes til det relevante grænsekontrolsted, der er godkendt til produkttypen.
Forhåndsanmeldelsen skal ske elektronisk i TRACES NT
 

Grænsekontrol - påkrævet

 
Der er krav om, at sendingen skal føres ind i Danmark eller et andet EU-land via et grænsekontrolsted (BCP) godkendt til produkttypen. Identitets- og fysisk kontrol kan foregå på et godkendt kontrolsted (CP).
 

Ledsagedokumenter - påkrævet

 
Der er krav om at sendingen ledsages af et sundhedscertifikat og en analyserapport. Original dokumenter skal præsenteres for kontrollen. Kommercielle dokumenter (faktura, transportdokumenter) er dog nødvendige for at kontrollen kan gennemføres.
 
Ris og risprodukter som fødevarer eller foder fra Kina - Gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU
Ris og risprodukter fra Kina kan indeholde GMO og er derfor under restriktion.
 
 

Forhåndsanmeldelse - påkrævet

Det er påkrævet at anvende et CHED-D (tidligere CED) til forhåndsanmeldelse. Sendinger skal forhåndsanmeldes til det relevante grænsekontrolsted (BCP). Forhåndsanmeldelser skal ske elektronisk i TRACES NT. 
CHED'et skal være Fødevarestyrelsen i hænde mindst én arbejdsdag forud for sendingens fysiske ankomst til Danmark.
 

Grænsekontrol - påkrævet

 
Der er krav om, at sendingen skal føres ind i Danmark eller et andet EU-land via et grænsekontrolsted (BCP) godkendt til produkttypen. Identitets- og fysisk kontrol kan foregå på et godkendt kontrolsted (CP).
 

Ledsagedokumenter - påkrævet

 
Der er krav om at sendingen ledsages af et sundhedscertifikat og en analyserapport. Original dokumenter skal præsenteres for kontrollen. Kommercielle dokumenter (faktura, transportdokumenter) er dog nødvendige for at kontrollen kan gennemføres.
 
Guargummi som fødevarer eller foder fra Indien (PCP og dioxiner).
Guargummi fra Indien er under restriktion sfa. risikoen for forurening med pentachlorphenol og dioxiner. Se punktet om Beredskabsforanstaltninger - Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, Bilag II.
 
Visse ikke-animalske fødevarer fra visse tredjelande (mikrobiologisk kontaminering) -
Se punktet om Beredskabsforanstaltninger - Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793, Bilag II.
 
Import af spirer og frø beregnet til produktion af spirer - Forordning (EU) nr. 704/2014
Der er vedtaget importkrav til spirer og frø beregnet til produktion af spirer, som importeres fra tredjelande.
 
 
Der er desuden vedtaget regler vedrørende betingelser for produktion af og handel med spirer til spisebrug.
 

 

Forhåndsanmeldelse - ikke påkrævet

 
Det er ikke påkrævet at indsende forhåndsanmeldelse til Fødevarestyrelsen for import af spirer og frø beregnet til produktion af spirer.

Udpeget indgangssted - ikke påkrævet

 
Der er ikke krav om, at partiet skal føres ind i Danmark via et udpeget indgangssted.
 

Ledsagedokumenter - påkrævet

 
Importcertifikat skal ledsage sendingen indtil bestemmelsesstedet.
Vær dog også opmærksom på kravene fastsat i forordning (EU) nr. 208/2013.
 
Svampe fra tredjelande efter ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl - Forordning (EF) nr. 1635/2006
Import af visse svampe til konsum fra diverse tredjelande (opgjort i bilag til forordningen) kan udgøre en risiko sfa. ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl.
 
 
 

Brexit

I tilfælde af at Storbritannien udtræder af EU uden en aftale, er Storbritannien blevet tilføjet listen over tredjelande, hvorfra der kræves importkontrol af visse svampe til konsum.
 
 

Forhåndsanmeldelse - påkrævet

 
Forhåndsanmeldelsen skal være Fødevarestyrelsen i hænde mindst én arbejdsdag forud for sendingens fysiske ankomst til Danmark. CHED skal anvendes. Forhåndsanmeldelsenskal ske elektronisk i TRACES NT.
 

Udpeget indgangssted - ikke påkrævet

 
Der er ikke krav om, at sendingen skal føres ind i Danmark via et udpeget indgangssted.

 

Ledsagedokumenter - påkrævet

Sendingen skal ledsages af dokumenter udarbejdet efter modellen i forordningens bilag III. Original dokumenter skal præsenteres for kontrollen.
 
Midlertidigt forbud mod import af betelblade fra Bangladesh - Gennemførelsesforordning 2020/625
Det er ikke tilladt at importere fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle). Forbuddet er midlertidigt og gælder indtil videre.
 
Forbuddet er pr 27. maj 2020 en del af til gennemførelsesforordning 2019/1793. Læs mere i ændring til forordningen i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/625 af 6. maj 2020 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/943 og Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU.
 
Gennemførelsesafgørelse 2014/88 ophæves 27. maj 2020.

Midlertidigt forbud mod import af tørrede bønner fra Nigeria – Gennemføresesforordning (EU) 2020/625
Det er ikke tilladt at importere tørrede bønner fra Nigeria. Forbuddet er midlertidigt, og gælder indtil videre.
 
Forbuddet er pr 27. maj 2020 en del af til gennemførelsesforordning 2019/1793. Læs mere i ændring til forordningen i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/625 af 6. maj 2020 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/943 og Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU.
Forordning 2019/1256 ophæves 27. maj 2020.

 

Midlertidigt forbud mod indførsel af varer fra Krim eller Sevastopol – Forordning (EU) nr. 692/2014
Der er oprettet midlertidigt importforbud for varer med oprindelse på Krim eller i Sevastopol som reaktion på den ulovlige annektering af Krim og Sevastopol.
 
 
Præ-eksport godkendelse af visse produkter – Forordning (EU) 2015/949
Hvede og hvedemel fra Canada samt mandler fra USA har mulighed for at blive godkendt forud for eksport fra USA/Canada til EU. Forhåndsgodkendelsen medfører, at Fødevarestyrelsen kun skal foretage kontrol af <1 % af produkterne.
 
Der er ikke tale om en importrestriktion. Ordningen er valgfri for importører. Partier, der ikke har fået den nødvendige præ-eksport godkendelse, vil blive udtaget til fysisk kontrol på samme vilkår som partier af andre ikke-restriktionsvarer, dvs. som del af den ordinære, risikobaserede offentlige kontrol.
 
Vær opmærksom på, at jordnødder fra USA ikke længere er omfattet af forordningen, jf. Gennemførelsesforordning (EU) 2017/1269.
 
 
Forhåndsanmeldelse med CHED
Model til CHED- D findes i forordning 2019/1715, bilag II, sektion D. Forklaring til de enkelte felter i CHED findes også i bilag II.
​Anden lovgivning
 
 
Læs mere
 

Ændret 19. maj 2020