Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fugleinfluenza hos hobbyfjerkræ

Når du holder, opdrætter eller samler fjerkræ eller andre fugle i fangenskab, gælder der regler, der skal beskytte dyrene mod smitte med fugleinfluenza.

3 råd 1: Hold dine høns under dække 2: Skift fodtøj inden du går ind i hønsegården 3: Giv foder under tag


Gældende forholdsregler, der altid skal overholdes:

 • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle.

 • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke få vand fra overfladevandreservoirer (fx fra søer eller åer), herunder opsamlet regnvand.

 • Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle har adgang til, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.

 • Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs må disse dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Deres indhegninger, volierer, stalde m.m. må ikke være placeret på en sådan måde, at der er risiko for smitteoverførsel af fugleinfluenza mellem ænder eller gæs og de andre hønsefugle. Der må heller ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj, transportkasser m.m., medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret imellem anvendelserne.

 • Gæs eller ænder må ikke tages med til samlinger, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Ved samling forstås udstillinger, skuer, konkurrencer eller lignende, herunder tilførsel til markeder. Dog kan samling ske, hvis en række betingelser er opfyldt. Betingelserne fremgår af bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza.

Et udbrud af fugleinfluenza hos nogle få fjerkræ i en v​​illahave går ikke kun ud over fjerkræet i haven. Et udbrud vil kræve, at der etableres sikkerhedszoner omkring fjerkræholdet, og det vil have store konsekvenser for fjerkræfarme. Det kan betyde, at kyllinger og høns skal aflives, eller at de ikke kan transporteres til slagteriet.

 
Gode råd til at undgå smitte

Det er vigtigt at holde øje med sit fjerkræ. S​ymptomerne på fugleinfluenza kan være forskellige, men generelt vil dyrene hurtigt blive syge, og mange af dem vil dø. Høns og kalkuner er mest modtagelige for sygdommen, mens svømmefugle som fx ænder kan have fugleinfluenza uden at dø af det, men kan alligevel smitte andre fugle.


For at passe på sit eget og andres fjerkræ er det vigtigt, at man overholder følgende:

 • Lad ikke fremmede komme ind til fjerkræet, og undgå selv at gå ind til fremmede fjerkræ.

 • Hold rent ved indgangen til fjerkræet.

 • Tørlæg vandpytter og vandhuller i hønsegården og volieren.

 • Skift fodtøj, eller vask og desinficér fodtøj efter ophold i hønsegården.

 • Vask forurenet tøj med sæbe ved en temperatur, som anbefales for det pågældende tøj, og med en sæbemængde svarende til vandets hårdhedsgrad.

 • Smitte med fugleinfluenza kan sidde på fodtøj, der har været brugt i naturen, fx ved moser og i parker, hvor der er vandfugle.

 • Vask hænder efter kontakt med fjerkræ.

 • Har man været i udlandet, bør man ikke have kontakt med fjerkræ i 48 timer, efter at man er kommet hjem.

​​
De klassiske symptomer på fugleinfluenza

Symptomerne på fugleinfluenza kan væ​re høj dødelighed, fald i æglægning, fald i foder- eller vandindtagelse, luftvejssymptomer, øjenbetændelse med tåreflåd, betændelse i hovedets hulrum, diarré, mulig væskeansamlinger samt blåfarvning af huden, især i hovedet. Hos høns kan kammen og hagelapperne farves blå.


Har dyrene nogle af symptomerne, så​​ er det vigtigt at kontakte en dyrlæge eller Fødevarestyrelsen.


Smitten med fugleinfluenza udskilles i sekreter fra lu​​ftvejene og i dyrenes afføring, og den spredes især via inficeret foder og vand. Smitten kan også overføres via snavsede æg, tøj, fodtøj, fodersække, redskaber og maskiner.

 
Lovstof og regler
 
 
Bekendtgørelse nr. 524 af 6. juni 2012 om ændring af bekendtgørelse om opdræt af fjervildt

Bekendtgørelse nr. 1545 af 20. december 2007 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ og andre fugle i fangenskab

Bekendtgørelse nr. 1468 af 8. december 2015 om beskyttelsesforanstaltninger ved udbrud af lavpatogen aviær influenza af typerne H5 og H7 i fjerkræ og andre fugle i fangenskab

Bekendtgørelse nr. 697 af 21. juni 2007 om ændring af bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger ved udbrud af lavpatogen aviær influenza af typerne H5 eller H7 i fjerkræ og andre fugle i fangenskab

Bekendtgørelse nr. 695 af 21. juni 2007 om ændring af bekendtgørelse om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza hos vilde fugle

Bekendtgørelse nr. 693 af 21. juni 2007 om bekæmpelse af højpatogen aviær influenza

Bekendtgørelse nr. 116 af 8. februar 2007 om overvågning for aviær influenza hos vilde fugle

Bekendtgørelse nr. 940 af 14. september 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger overfor højpatogen aviær influenza hos vilde fugle

Bekendtgørelse nr. 1318 af 23. november 2010 om pleje af vildtlevende fugle på vildtplejestationer m.v. og samtidig hold af fjerkræ og andre fugle

Bekendtgørelse nr. 107 af 23. februar 2006 om vaccination af fugle mod aviær influenza i zoologiske haver

Bekendtgørelse nr. 54 af 26. januar 2011 om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr

Rådets direktiv 2005/​94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF

 
Ændret 9. marts 2021