Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Håndtering af animalske biprodukter i fødevarevirksomheder

Mange fødevarevirksomheder håndterer, anvender eller sælger fødevarer med indhold af animalske produkter. Når der i disse fødevarevirksomheder er produkter med animalsk indhold, som ikke kan eller ikke ønskes anvendt til konsum, er produkterne animalske biprodukter (ABP).

Fødevarevirksomheder, der håndterer, anvender eller sælger animalske produkter i forbindelse med deres fødevareaktivitet, skal være opmærksomme på, at de restprodukter, der frembringes i virksomheden, er animalske biprodukter, og at der gælder særlige regler for håndtering af disse restprodukter. Restprodukter kan f.eks. være:

 • Køkken- og madaffald i en restaurant, storkøkken med videre.
 • Varer med overskredet holdbarhed i en detailbutik, som ikke ønskes anvendt som fødevarer (tidligere fødevarer).
 • Mejerier der leverer f.eks. valle til foderbrug.
 • Fiskeafskær fra fiskevirksomheder, der f.eks. leveres til foderbrug.

Animalske biprodukter (ABP) er alle animalske produkter, som ikke er bestemt til konsum, uanset om de er egnet til konsum eller ej. Dette gælder så snart det besluttes, at de animalske produkter ikke vil blive anvendt til konsum. Det er hensigten, der er afgørende, og beslutningen er irreversibel.

ABP kan udgøre en potentiel risikokilde for folke- og dyresundheden, og derfor skal det sikres, at ABP håndteres i overensstemmelse med forordningerne om animalske biprodukter (1069/2009 samt 142/2011). Dette gælder også for fødevarevirksomheder, der frembringer ABP i forbindelse med deres fødevareaktiviteter.

Fødevarevirksomheder skal altid sikre sig, at deres restprodukter (fødevareaffald, ikke-spiselige biprodukter og andet affald), som ikke skal anvendes til konsum, håndteres efter de almindelige hygiejnebestemmelser i forordning om fødevarehygiejne (852/2004). Dette er ikke uddybet yderligere på denne side, men du kan læse mere om affald i fødevarevirksomheder i hygiejnevejledningen.
Gå til hygiejnevejledningens afsnit om affald i fødevarevirksomheder

 

Godkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukter

Som udgangspunkt skal alle​​ virksomheder, der håndterer ABP, godkendes eller registreres efter forordningen om animalske biprodukter.

Det gælder også for fødevarevirksomheder, der udfører andre aktiviteter med ABP end selve frembringelsen af ABP samt opbevaring af dette ABP indtil afsendelse. Som eksempel på dette kan nævnes:

 • Et mejeri, der ønsker at fremstille fodermidler (bortset fra levering af animalske biprodukter direkte til husdyrbrug til foder, se mere om dette på siden "Animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug").
  Gå til siden "Animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug til foder"
 • En fødevarevirksomhed, der ønsker at modtage ABP fra andre fødevarevirksomheder, herunder fødevarelagre, der ønsker at modtage ABP (f.eks. fødevarer hvor datoen er overskredet) fra andre fødevarelagre.
 • Et slagteri, der ønsker at fremstille minkfoder eller råt foder til selskabsdyr.

Undtagelse fra krav om registrering

Fødevarevirksomheder er undtaget fra kravet om registrering, hvis deres eneste aktiviteter med ABP er deres egen frembringelse af ABP i forbindelse med udførelse af aktiviteter, som de allerede er registreret eller autoriseret til efter fødevarelovgivningen (Forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne eller Forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer), samt opbevaring af dette ABP indtil afsendelse.

Desuden skal bemærkes at detailhandlere, f.eks. detailslagtere, gerne må sælge råt foder til selskabsdyr, f.eks. kødben til hunde, der frembringes på stedet, forudsat at opskæring og opbevaring udelukkende finder sted med henblik på direkte salg til forbrugeren. Dette er ikke omfattet af reglerne i forordningen om animalske biprodukter, og hvis du er detailhandler, skal du derfor ikke registrerer dig.​

Læs mere på siden "Godkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukter".
Gå til siden "Godkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukter"

 

Fødevarevirksomheders forpligtelser ved egen frembringelse af ABP samt opbevaring af dette ABP indtil afsendelse 

Fødevarevirksomheder, der frembringer ABP og opbevarer dette ABP indtil afsendelse, skal altid opfylde kravene i forordningerne om animalske biprodukter.

De relevante krav i forordningerne om animalske biprodukter er kort beskrevet nedenfor. Der er detaljeret information om kravene på siden "Generelt om animalske biprodukter".
Gå til siden "Generelt om animalske biprodukter"


Krav om kategorisering

Fødevarevirksomheder, der frembringer ABP, skal som første led i håndteringen kategorisere dette ABP. ABP inddeles i tre kategorier, kategori 1, 2 eller 3, afhængig af hvilken risiko de udgør.

For kategori 3 materiale, der skal anvendes til fremstilling af foder, skal virksomheden desuden afklare hvilken type ABP, det drejer sig om, da dette er vigtigt for om materialet må anvendes til foder.

Læs mere om kategorisering på siden "Generelt om animalske biprodukter"
Gå til siden "Generelt om animalske biprodukter"

Læs mere om foder på siden "Generelt om foder af animalsk oprindelse"
Gå til siden "Generelt om foder af animalsk  oprindelse"

Krav om indsamling, identifikation og mærkning

Identifikation af ABP omfatter kategorisering og mærkning.

Efter ABP er blevet kategoriseret, skal fødevarevirksomheden sikre

 • at ABP mærkes, så det er identificerbart som kategori 1, 2 eller 3 materiale under indsamling og opbevaring i fødevarevirksomheden og
 • at ABP hele tiden holdes adskilt fra andre produkter.

Formålet med dette er at undgå sammenblanding af ABP med andre produkter i fødevarevirksomheden fra det tidspunkt, hvor ABP frembringes i fødevarevirksomheden, under indsamling og opbevaring i fødevarevirksomheden, og efterfølgende under transporten til den ABP-virksomhed, der modtager dette ABP.

Læs mere om kravene på siden "Generelt om animalske biprodukter"
Gå til siden "Generelt om animalske biprodukter" 

 

Krav om anvendelse og bortskaffelse

ABP skal anvendes eller bortskaffes efter reglerne i forordningen om animalske biprodukter (1069/2009). De mulige anvendelses- og bortskaffelsesmuligheder afhænger af hvilken kategori og type af ABP der er tale om.

ABP må kun leveres til modtagere, der er godkendt eller registreret til at modtage det pågældende ABP, f.eks. forarbejdningsanlæg, biogasanlæg og anlæg til fremstilling af foder til selskabsdyr. Endvidere kan ABP leveres til et miljøgodkendt affaldsforbrændingsanlæg. Derimod kan forhandlere og transportører ikke være modtagere af ABP, selv om de er registreret efter forordningen om animalske biprodukter.

Læs mere om kravene på siden "Generelt om animalske biprodukter"
Gå til siden "Generelt om animalske biprodukter"

 

Krav om sporbarhed

Ved afsendelse af ABP, skal fødevarevirksomheden sikre sig, at kravene til sporbarhed er opfyldt.

Forsendelser af ABP skal ledsages af et korrekt udfyldt handelsdokument, som afsendervirksomheden skal beholde en kopi af.

Desuden skal fødevarevirksomheden føre fortegnelser over alle afsendte forsendelser af ABP.

Når tidligere fødevarer leveres direkte til et affaldsforbrændingsanlæg, kan afsendervirksomheden undlade at benytte handelsdokumenter og fortegnelser, såfremt det på anden vis dokumenteres at forbrændingsanlægget har modtaget ABP.

Læs mere om kravene på siden "Generelt om animalske biprodukter"
Gå til siden "Generelt om animalske biprodukter"

 

 Særlige krav om køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer

Ud over de generelle krav, som er beskrevet ovenfor, er der særlige krav til køkken- og madaffald fra restauranter, storkøkkener m.v. samt til tidligere fødevarer fra fødevarevirksomheder, f.eks. supermarkeder, detail og engros fødevarevirksomheder. Nedenfor er links til sider, der omhandler disse produkttyper

 

Lovstof

 Link til lovstof om animalske biprodukter

 

Ændret 12. februar 2023