Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Godkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukter

Forordningen om animalske biprodukter stiller krav om, at alle driftsledere, virksomheder og anlæg, der anvender eller på anden måde håndterer animalske biprodukter og afledte produkter, skal registreres eller godkendes i henhold til forordningens artikel 23 og artikel 24.

​​Der er krav om registrering af driftsledere, virksomheder og anlæg, der forarbejder eller håndterer animalske biprodukter, som ikke anses for at udgøre en betydelig risiko for folke- og dyresundheden. Transportører af animalske biprodukter eller afledte produkter skal også registreres.

Der er krav om godkendelse af virksomheder og anlæg, der forarbejder, håndterer eller opbevarer animalske biprodukter, som udgør en betydelig risiko for folke- og dyresundheden, med specielt fokus på animalske biprodukter, som kan udgøre en risiko for sikkerheden i foderkæden.

Der er udarbejdet en liste over alle driftsledere, virksomheder og anlæg, der er registreret eller godkendt i henhold til forordningen om animalske biprodukter.

Liste over godkendte og registrerede ABP-virksomheder, anlæg og driftsledere i Danmark

Lister over registrerede og godkendte ABP-virksomheder, anlæg og driftsledere i andre EU-lande

Liste over tekniske specifikationer i reglerne om animalske biprodukter. Den findes ikke på dansk

 

Registrering af transportører
I forordningen om animalske biprodukter er der krav om, at transportører af animalske biprodukter skal være registreret af Fødevarestyrelsen. Transportører/transportfirmaer skal ansøge Fødevarestyrelsen om at blive registreret.

Send ansøgningen elektronisk
 
Vær opmærksom på, at du ikke skal registreres som transportør efter forordningen om animalske biprodukter, hvis du allerede er registreret i henhold til fødevarelovgivningen og kun transporterer animalske biprodukter, der er fremkommet i forbindelse med virksomhedens egen fødevareproduktion.
Læs mere herom nederst på siden.

Bestemmelserne i forordningen om animalske biprodukter skal altid overholdes, når du transporterer animalske biprodukter. Ansøgningen om transportørregistrering efter forordningen om animalske biprodukter, skal indeholde oplysninger om navn, adresse, kontaktoplysninger, samt hvilken kategori af animalske biprodukter der skal transporteres.

Skema til ansøgning om registrering/godkendelse af anvendelse, forarbejdning, opbevaring, transport m.v. af animalske biprodukter

Derud​over gælder de sædvanlige krav vedrørende transport, handelsdokumenter, fortegnelser m.v.

Krav til transportørerne

De almindelige krav til opbevaring, mærkning, transport af animalske biprodukter og afledte produkter samt rengøring, desinfektion, handelsdokumenter og fortegnelser skal overholdes.

Registrerede transportører skal, medmindre transporten sker mellem virksomhedens egne lokaliteter, især:
 • kunne forelægge oplysninger til identifikation af deres køretøjer, som gør det muligt at kontrollere brugen af disse køretøjer til transport af animalske biprodukter eller afledte produkter,
 • rengøre og desinficere deres køretøjer i det omfang, det er relevant,
 • træffe alle fornødne foranstaltninger til at hindre kontaminering og spredning af sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr.
Bestemmelserne fremgår af Artikel 23 i Biproduktforordningen, nr. 1069/2009. Artikel 17 og 20 samt bilag VIII og kapitel IV i bilag IX i Gennemførelsesforordningen, nr. 142/2011.
 
Transportører skal ikke registreres, hvis:
 • der er tale om allerede godkendte biproduktvirksomheder, som selv transporterer animalske biprodukter og afledte produkter,
 • der er tale om fødevarevirksomheder, som allerede er autoriseret eller registreret i overensstemmelse med Forordning nr. 852/2004 eller 853/2004, og virksomheden kun transporterer animalske biprodukter, som er fremkommet i forbindelse med virksomhedens egen fødevareproduktion,
 • der er tale om transport af ABP mellem driftslederens egne lokaliteter inden for samme geografiske enhed, fx ved transport mellem to bygninger på samme virksomhedsadresse.
 
Registrering af konservatorer
Konservatorer, der er autoriseret efter Bekendtgørelse nr. 328 af 19. marts 2013 om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter, skal registreres af Fødevarestyrelsen til håndtering af animalske biprodukter og afledte produkter til formål uden for foderkæden.
 
Læs mere om registrering af konservatorer, og hvilke krav der skal opfyldes:
 
 
Virksomheder og anlæg, som skal godkendes
Virksomheder og anlæg, der udfører​ en eller flere af følgende aktiviteter, skal godkendes af Fødevarestyrelsen:
 • forarbejdning af animalske biprodukter ved forarbejdningsmetoderne nævnt i Implementeringsforordningen, bilag IV, kapitel III og ved de alternative forarbejdningsmetoder nævnt i bilag IV, kapitel IV
 • bortskaffelse af animalske biprodukter og afledte produkter som affald ved forbrænding eller medforbrænding
 • udnyttelse af animalske biprodukter og afledte produkter som brændsel til forbrænding
 • fremstilling af foder til selskabsdyr
 • fremstilling af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler
 • omdannelse af animalske biprodukter og afledte produkter til biogas eller kompost
Håndtering af animalske biprodukter – herved forstås: 
 • sortering, opskæring, nedkøling, frysning, saltning eller andre konserveringsprocesser,
 • fjernelse af huder og skind eller fjernelse af SRM, 
 • sigtning, hygiejnisering eller pasteurisering forud for omdannelse til biogas eller kompost på anden virksomhed eller anlæg, 
 • øvrig håndtering, som gennemføres grundet forpligtigelser i anden EU-veterinærlovgivning, fx inspektion efter slagtning eller udtagning af prøver.

Lagring af animalske biprodukter

Lagring af afledte produkter bestemt til bortskaffelse ved deponering, forbrænding eller medforbrænding, anvendelse som brændsel, anvendelse som foder eller anvendelse som organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler (undtagen hvis oplagringen sker på det sted, hvor produkterne efterfølgende skal anvendes direkte) skal registreres og godkendes.

Ansøgning om godkendelse skal ske ved fremsendelse af skriftlig ansøgning til Fødevarestyrelsen.
 
 

Ansøgningen skal blandt andet indeholde:
 • kontaktoplysnin​ger (navn, mailadresse og telefonnummer)
 • virksomhedens adresse
 • skitse af virksomhedens indretning
 • skitse af virksomhedens placering i forhold til omgivelserne (naboer, til- og frakørselsmuligheder m.v.)b
 • beskrivelse af virksomhedens drift og egenkontrolprogram
 • beskrivelse af, hvilke produkter der skal produceres, hvilke råvarer der skal anvendes til dette, samt den anvendte forarbejdningsmetode
 • beskrivelse af, hvilke produkter der skal modtages og forarbejdes på virksomheden, og hvordan de skal afsættes 
Der er tale om forskellige kategorier af virksomheder alt efter, hvilken type materiale der behandles, og der eksisterer derfor forskellige betingelser for at opnå en godkendelse.
Der er ikke krav om godkendelse for virksomheder eller anlæg, der har en driftstilladelse i henhold til Direktiv 2000/76/EF om forbrænding af affald.

Der er heller ikke krav om godkendelse af virksomheder eller anlæg, der oplagrer afledte produkter, der skal bruges som foder, hvis virksomhederne eller anlæggene allerede er godkendt eller registreret i henhold til Forordning (EF) nr. 183/2005 (Foderhygiejneforordningen). Dog skal disse virksomheder registreres efter forordningen om animalske biprodukter.
 
Hvilke driftsledere, virksomheder og anlæg skal registreres
Der er, jf. forordningen om animalske biprodukter (nr. 1069/2009) artikel 23, krav om registrering af følgende driftsledere, virksomheder og anlæg:
 • ​oliekemiske anlæg
 • anlæg, der håndterer animalske biprodukter og afledte produkter til formål udenfor foderkæden
 • samlecentraler
 • anlæg, der iblander organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler en bestanddel
 • brugere af animalske biprodukter og afledte produkter til specifikke formål (særlige fodringsformål, forskningsformål, uddannelsesformål eller til diagnostik eller udstillinger)
 • andre registrerede driftsledere, herunder driftsledere der
  • omsætter kosmetiske produkter, implantabelt medicinsk udstyr, medicinsk udstyr, medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, veterinærlægemidler, lægemidler og mellemprodukter
  • oplagrer afledte produkter til foderbrug, og som er registreret/godkendt efter foderhygiejneforordningen
  • fodervirksomheder der fremstiller foderblandinger
  • transportører, forhandlere
  • andre registrerede operatører
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om, hvilken/hvilke kategorier af animalske biprodukter der skal anvendes, og hvad der skal gøres med dem (aktiviteten). Driftslederen skal løbende sørge for, at Fødevarestyrel​sen modtager ajourførte oplysninger om virksomheden eller anlægget, herunder oplysninger om produktionsændringer, fx lukning af virksomheden eller anlægget, jf. forordningen om animalske biprodukter artikel 23.
En driftsleder, der transporterer animalske biprodukter eller afledte produkter, skal registreres som transportør hos den lokale veterinærkontrolenhed. Læs mere under Registrering af transportører.
 
Følgende virksomheder og  aktiviteter skal ikke registreres:
 • fødevarevirksomheder, der allerede er registreret eller autoriseret i henhold til Forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne og Forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer
 • virksomheder, der allerede er godkendt i henhold til Biproduktforordningen
 • aktiviteter, der indebærer frembringelse af animalske biprodukter på stedet og udføres på bedrifter eller andre steder, hvor der holdes, opdrættes eller passes dyr, fx hjemmeslagtning på en bedrift, jf. Biproduktforordningens artikel 23, stk. 4.
Fødevarevirksomheder skal dog opfylde Biproduktforordningens krav, og der skal udføres kontrol med, at disse krav overholdes, jf. Biproduktforordningens præambel 28 og artikel 26, stk. 1.
 
 

Kontrol af biproduktvirksomheder        

Virksomheden er underlagt myndighedernes kontrol. Myndighedens kontrol og inspektionshyppighed bliver afpasset efter anlæggets størrelse, risikovurdering og de garantier, der gives i det egenkontrolprogram, som virksomheden ifølge forordningen skal have. 
 
Lovstof og regler

  

 

 

Spørgsmål og svar om animalske biprodukterSpørgsmål og svar om animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sporgsmaal_og_svar_om_animalske_biprodukter.aspx017087aspx0htmlEmneside
Brændingsanlæg til husdyrgødningBrændingsanlæg til husdyrgødninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Braendingsanlaeg_til_husdyrgoedning.aspx019163aspx0htmlEmneside
Animalske biprodukter fra rugerierAnimalske biprodukter fra rugerierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Animalske_biprodukter_fra_rugerier.aspx019270aspx0htmlEmneside
Kompostering af køkken- og madaffaldKompostering af køkken- og madaffaldhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kompostering_af_koekken_og_madaffald.aspx019283aspx0htmlEmneside
Tekniske virksomhederTekniske virksomhederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Tekniske-virksomheder.aspx011772aspx0htmlEmneside
Importbetingelser for prøver fra dyr til forskning og diagnosticeringImportbetingelser for prøver fra dyr til forskning og diagnosticeringhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Importbetingelser-for-prøver-fra-dyr-til-forskning-og-diagnosticering.aspx012212aspx0htmlEmneside
KomposteringsanlægKomposteringsanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Komposteringsanlaeg.aspx017105aspx0htmlEmneside
Indsamling af køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer til biogasanlægIndsamling af køkken- og madaffald samt tidligere fødevarer til biogasanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indsamling_af_kokken_og_madaffald_samt_tidligere_fodevarer_til_biogasanlaeg.aspx019232aspx0htmlEmneside
Animalske biprodukter til særlige fodringsformålAnimalske biprodukter til særlige fodringsformålhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Animalske-biprodukter-til-saerlige-fodringsformaal.aspx011694aspx0htmlEmneside
Slutpunkter for animalske biprodukter og afledte produkterSlutpunkter for animalske biprodukter og afledte produkterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Slutpunkter-for-animalske-biprodukter-og-afledte-produkter.aspx02607aspx0htmlEmneside
Køkken- og madaffaldKøkken- og madaffaldhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Køkken--og-madaffald.aspx02448aspx0htmlEmneside
Anvendelse af animalske biprodukter til undervisning, forskning, diagnostik og andre specifikke formålAnvendelse af animalske biprodukter til undervisning, forskning, diagnostik og andre specifikke formålhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Anvendelse-af-animalske-biprodukter-til-undervisning-forskning-diagnostik-og-andre-specifikke-formaal.aspx018661aspx0htmlEmneside
BiogasanlægBiogasanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Biogasanlæg.aspx011749aspx0htmlEmneside
Generelt om animalske biprodukterGenerelt om animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Generelt_om_animalske_biprodukter.aspx019274aspx0htmlEmneside
Petfood-virksomhederPetfood-virksomhederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Petfoodvirksomheder.aspx02554aspx0htmlEmneside
Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indholdOrganiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indholdhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Organiske-gødningsstoffer-og-jordforbedringsmidler-med-animalsk-indhold.aspx011567aspx0htmlEmneside
Egenkontrol for animalske biprodukterEgenkontrol for animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Egenkontrol-for-animalske-biprodukter.aspx02263aspx0htmlEmneside
Samlecentraler for pelsdyrfoderSamlecentraler for pelsdyrfoderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Samlecentraler-for-pelsdyrfoder.aspx02596aspx0htmlEmneside
Anvendelse af bi- og restprodukter i foderAnvendelse af bi- og restprodukter i foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Anvendelse-af-animalske-biprodukter-og-andre-biprodukter-i-foder.aspx02187aspx0htmlEmneside
Døde dyrDøde dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Døde-dyr.aspx010587aspx0htmlEmneside
Samhandel med animalske biprodukterSamhandel med animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Samhandel-med-animalske-biprodukter.aspx017679aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af animalske biprodukterImport fra 3.-lande af animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-fra-3.-lande-af-animalske-biprodukter.aspx02392aspx0htmlEmneside

Ændret 10. juli 2018