Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fugleinfluenza - aktuel situation

Der er nu konstateret højpatogen fugleinfluenza i tre besætninger i Danmark,  senest i en besætning ved Viborg.

Bemærk, at fra den 6. november 2020 skal fjerkræ og andre fugle lukkes inde eller overdækkes for at forhindre kontakt til vilde fugle. Motionsflyvning med duer og rovfugle er tilladt fra den 28. november 2020.  

12-01-2021

Seneste nyt

Overvågningszonen efter udbruddet af højpatogen fugleinfluenza ved Jelling blev ophævet den 12. januar 2021
Der blev den 9. december 2020 konstateret udbrud af højpatogen fugleinfluenza i en hobbybesætning ved Jelling. Beskyttelseszonen blev ophævet den 4. januar og besætninger i zonen overgik til overvågningszonen. Overvågningszonen er pr. 12. januar ligeledes ophævet. Hermed blev de særlige restriktioner, som har været gældende for besætninger med fugle i zonen, ophævet.
 
Beskyttelseszonen efter udbruddet af højpatogen fugleinfluenza ved Jelling blev ophævet den 4. januar 2021
Der blev den 9. december 2020 konstateret udbrud af højpatogen fugleinfluenza i en hobbybesætning ved Jelling. Som følge heraf blev der oprettet en beskyttelseszone (3 km zone) og en overvågningszone (10 km zone) omkring besætningen. Den 4. januar 2021 blev beskyttelseszonen ophævet, og besætningerne i zonen overgik til overvågningszonen. I overvågningszonen gælder særlige restriktioner for besætninger med fugle.

Overvågningszonen efter udbruddet af højpatogen fugleinfluenza i det nordvestlige Tyskland blev ophævet den 4. januar 2021
Der blev den 16. november 2020 påvist højpatogen fugleinfluenza af typen H5N8 i en besætning i det nordvestlige Tyskland. Som følge heraf blev der i Danmark oprettet en overvågningszone (10 km zone) i det sydvestlige Sønderjylland. Den 4. januar 2021 blev overvågningszonen ophævet. Hermed blev de særlige restriktioner, som har været gældende for besætninger med fugle i zonen, ophævet.

Udbrud af højpatogen fugleinfluenza i fjervildtbesætning i Løvel ved Viborg den 1. januar 2021
Der er den 1. januar 2021 konstateret udbrud af højpatogen fugleinfluenza i en fjervildtbesætning i Løvel ved Viborg. Der er oprettet 3 km (beskyttelseszone) og 10 km (overvågningszone) zoner omkring besætningen. I zonerne gælder særlige restriktioner for andre besætninger med fugle. Beskyttelseszonen kan tidligst ophæves 2. februar 2021 og overvågningszonen tidligst 11. februar 2021.

Læs pressemeddelelsen om udbruddet udsendt den 1. januar 2021

Overvågningszonen efter udbruddet af højpatogen fugleinfluenza i Tustrup i Randers Kommune blev ophævet den 20. december 2020
Mandag den 16. november blev påvist højpatogen fugleinfluenza af typen H5N8 i en besætning i Tustrup i Randers Kommune. Besætningen, som bestod af ca 29.000 høns, er blevet aflivet. Søndag den 20. december blev overvågningszonen (10 km zonen) efter udbruddet ophævet. Samtidig blev de særlige restriktioner, som har været gældende for andre besætninger med fugle i zonen, ophævet.


Rengøringskontrol af fjerkræbiler
Der er den 8. december 2020 udsendt pressemeddelelse om, at Fødevarestyrelsen, som følge af, at risikoen for smitte med fugleinfluenza fra samhandlet fjerkræ er steget, indfører stikprøvevis kontrol med rengøring og desinfektion af køretøjer, der transporterer fjerkræ.

Trusselsvurdering
Der er udfærdiget en trusselsvurdering for truslen fra samhanldet fjerkræ per 27. november 2020, som følge af, at der i november er konstateret 33 udbrud af højpatogen fugleinfluenza (HPAI) i fjerkræbesætninger i en række europæiske lande. Det gælder bl.a. Nederlandene, Tyskland, Sverige og Danmark.

Udviklingen betyder, at risikoen for smitte med fugleinfluenza fra udenlandsk fjerkræ er steget. Derfor har styrelsen ændret trusselsniveauet for samhandel med fjerkræ fra ’meget lav’ til ’lav’.  

For at mindske risikoen for smittespredning fra beskidte fjerkrækøretøjer vil Fødevarestyrelsen fremadrettet lave stikprøvekontrol med rengøring og desinfektion af de køretøjer, som transporterer fjerkræ.

Motionsflyvning med rovfugle og duer
Motionsflyvning med rovfugle og duer er tilladt fra den 28. november 2020. Rovfugle kan desuden anvendes til jagtformer, der ikke indebærer kontakt med vildtlevende fugle.
 
Zoner som følge af udbrud af fugleinfluenza
Der er oprettet flere zoner som følge af fugleinfluenza. Du kan se her, om du bor i en zone og læse hvilke regler, der gælder i zonerne.
 
(dette link fungerer bedst ved brug af browserne Google Chrome eller Microsoft Edge).

Krav om registrering af hobbyfjerkræhold
Hvis du har et hobbyfjerkræhold og bor i en 3 km zone, skal du lade dig registrere på

Zoner i Viborg Kommune
Fødevarestyrelsen har den 1. januar 2021 oprettet restriktionszoner på 3 og 10 km rundt om fjervildtbesætningen i Løvel ved Viborg, hvor der samme dag blev påvist højpatogen fugleinfluenza af typen H5N8. 3 km zonen (beskyttelseszonen) i Viborg Kommune ophæves som den første, hvorefter den sammenlægges med 10 km zonen (overvågningszonen), der ophæves efterfølgende.

Zoner i Vejle Kommune
Fødevarestyrelsen har den 4. januar 2021 ophævet 3 km zonen (beskyttelseszonen) rundt om hobbybesætningen ved Jelling, hvor der 9. december 2020 blev påvist højpatogen fugleinfluenza af typen H5N8. Besætninger med fugle i 3 km zonen er overgået til 10 km zonen (overvågningszonen), der forventes ophævet den 12. januar 2021.

Meld døde vilde fugle ind til Fødevarestyrelsen
Finder du døde fugle, så undgå berøring! 

Fugleinfluenza er meget smitsom, og for at forebygge smitte til hønsegårde og fjerkræbesætninger skal man være omhyggelig med hygiejnen og vaske sit fodtøj, inden man går ind til sit fjerkræ. 

Finder du døde vilde fugle, vil Fødevarestyrelsen gerne have meddelse herom. Du kan benytte app´en "FugleinfluenzaTip" eller kontakte Fødevarestyrelsen.

Nye fund i vildtfugle af fugleinfluenza vil løbende blive offentliggjort på Fødevarestyrelsens fugleinfluenzakort 

Der er ikke tidligere rapporteret om smitte til mennesker med de typer af fugleinfluenza, der i øjeblikket cirkulerer i Europa.

Fødevarestyrelsen følger situationen nøje og opfordrer borgere til at melde fund af døde vildtfugle ind via app'en "FugleinfluenzaTip" eller hjemmesiden. Se nærmere beskrivelse nedenfor under afsnittet "Fund af døde, vilde fugle i naturen".

Trusselsniveauet for højpatogen fugleinfluenza i Danmark vurderes pr. 5. november til at være højt i forhold til risikoen for smitte med fugleinfluenza fra vilde fugle til tamfjerkræ.
 
Mht. truslen gennem samhandel med fjerkræ fra andre lande i Europa, så vurderer Fødevarestyrelsen pr. 27. november, at trusselsniveauet for denne smittevej er let forhøjet. Trusselniveauet er derfor blevet hævet fra meget lav til lav.


Krav om indelukning/overdækning af fjerkræ og andre fugle i fangenskab
Som følge af forhøjet trusselsniveau for fugleinfluenza indfører Fødevarestyrelsen fra den 6. november 2020 krav om midlertidig indelukning eller overdækning af fjerkræ og andre fugle i fangenskab. Motionsflyvning med rovfugle og duer er tilladt fra den 28. november. Rovfugle kan desuden anvendes til jagtformer, der ikke indebærer kontakt med vilde fugle. 


Forbud mod samlinger af fjerkræ og andre fugle i fangenskab
For at forhindre evt. smitte mellem fjerkræ og andre fugle i fangenskab forbydes fra den 6. november 2020 midlertidig alle former for samlinger, herunder dyrskuer, udstillinger og konkurrencer. 

Holder du fjerkræ – så husk smittebeskyttelse
Uanset trusselsniveaet er det vigtigt, at fjerkræejere altid er opmærksomme på smittebeskyttelse, da fugleinfluenza hurtigt kan komme til landet med trækfugle.

Derfor skal man, hvad ​enten man har hobbyfjerkræ eller er professionel fjerkræavler, huske at overholde basale smittebeskyttende foranstaltninger som skift og desinfektion af fodtøj, inden man går ind i sin hønsegård. Det er også en god ide at afskærme eller overdække hønsegården, så vilde fugle ikke kan lande blandt fjerkræet. Til overdækning kan bruges f.eks. en presenning, net eller tråd. Vær opmærksom på, det der i øjeblikket er obligatorisk krav om overdæking. 

Jægere skal være påpasselige med hygiejnen, når de har været på jagt, da de kan slæbe fugleinfluenza med hjem både på fodtøj, udstyr og med fuglevildt.

Derudover skal man altid følge den gældende lovgivning for hold af fjerkræ:
  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vildtfugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle.
  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke få vand fra overfladevandreservoirer (fx. fra søer eller åer) – herunder opsamlet regnvand.
  • Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle har adgang til, skal være afskærmet, så større vildtfugle ikke kan få adgang til bassinet.
  • Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs må disse dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Deres indhegninger, volierer, stalde m.m. må ikke være placeret på en sådan måde, at der er risiko for smitteoverførsel af fugleinfluenza mellem ænder eller gæs og de andre hønsefugle. Der må heller ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj, transportkasser m.m., medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret mellem anvendelse til forskellige formål.
  • Gæs eller ænder må ikke tages med til samlinger, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Ved samling forstås udstillinger, skuer, konkurrencer eller lignende, herunder tilførsel til markeder. Dog kan samling ske, hvis en række betingelser er opfyldt.
  • Du kan læse mere om reglerne i Bekendtgørelsen om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger.
Læs Bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza
 
Fund af døde, vilde fugle i n​aturen
 
Fødevarestyrelsen opfordrer til, at man indrapporterer fund af døde, vilde fugle enten via kontaktsformularen eller direkte via smartphone ved hjælp af Fødevarestyrelsens app "fugleinfluenza tip".
 
Gå til Fødevarestyrelsens app "Fugleinfluenza tip"

Fødevarestyrelsen vurderer hver indberetning og afgør, om det er relevant at indsamle den enkelte fugl. Det er altså ikke sikkert, at fuglen bliver hentet ind, selvom du har indberettet den.

Hvis fuglen stadig ligger der, en uge efter du har indberettet den, skal du regne med, at den ikke bliver samlet ind, eller hvis du finder en død fugl, som Fødevarestyrelsen ikke skal have besked om, fordi det ikke er en relevant art, eller fordi fuglen er gået i forrådnelse (f.eks. indeholder maddiker), er det okay selv at bortskaffe fuglen.
 
Hvis du selv ønsker at fjerne fuglen, så undgå at komme direkte i kontakt med fuglen eller dens ekskrementer. Brug engangshandsker eller saml den op med en plastikpose. Læg fuglen i plastikposen og luk posen. Smid posen i skraldespanden sammen med den almindelige dagrenovation. Hvis du bor i en kommune, som har sortering af affald i bioaffald og affald til forbrænding, skal den døde fugl i affaldspanden med det affald, som sendes til forbrænding.
 

Hvor er der senest blevet konstateret fugleinfluenza?
Danmark​ – tamfugle
Se fugleinfluenza-udbrud i danske fjerkræbesætninger gennem årene her.

Danmark – vilde fugle
På nedenstående side finder du kort med markeringer over, hvor der pt. er blevet fundet døde vildfugle, der er blevet undersøgt for fugleinfluenza. Du kan ligeledes se, hvilke af disse fugle der er blevet testet positiv for fugleinfluenza, med angivelse af fugleart.

Kort over fund af døde fugle i Danmark

I nabolandene
 
Er du praktiserende dyrlæge, har du en række opgaver og pligter ift. fugleinfluenza
 
Hvis du vil læse mere om fugleinfluenza

Seneste nyt om fugleinfluenza i Danmark

Seneste nyt om fugleinfluenza i udlandet

Svar på spørgsmål om fugleinfluenza og download faktaark

Læs mere om fugleinfluenza


Ændret 19. januar 2021