Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fugleinfluenza og smittebeskyttelse

Fugleinfluenza udgør normalt ingen smitterisiko for mennesker. Smitte sker typisk ved tæt kontakt med smittede fugle eller deres ekskrementer.

​​​​​Under normale forhold udgør fugleinfluenza (aviær influenza) ingen smitterisiko for mennesker.

Store mængder af virus formodes at blive udskilt via afføring fra influenzasmittede fugle, ligesom virus udskilles fra luftvejene. Smitte sker ved tæt kontakt med levende, smittede fugle eller fra støv, der indeholder tørrede og pulveriserede ekskrementer.

Hvis du selv har høns derhjemme, er det vigtigt, at du enten skifter eller vasker og desinficerer dit fodtøj, inden du går ind til dit fjerkræ, efter du har gået en tur i naturen.

I det følgende kan du læse en række generelle råd ​om smittebeskyttelse, så du undgår at sprede evt. smitte til andre steder – og selv undgår at blive smittet.

Vær bl.a. opmærksom​​ på:

 

Når du arbejder med fjerkræ
Når du arbejder med fjer​kræ, anbefaler Fødevarestyrelsen, at du som minimum overholder følgende smittebeskyttende foranstaltninger:
 • Undgå i videst mulig omfang kontakt mellem eget fjerkræ og udefra kommende fugle.
 • Vask hyppigt hænder i varmt vand og sæbe eller alkoholbaserede desinfektionsmidler.
 • Rør kun ved fjerkræ, hvis det er nødvendigt, og vask hænder grundigt inden ejendommen forlades.
 • Skift fodtøj eller vask og desinficér* fodtøj før kontakt.
 • Anvend overtrækstøj ved besøg i fjerkræbesætninger, og lad overtrækstøjet blive på ejendommen efter endt besøg.
 • Redskaber og andet, der har været anvendt til et fjerkræhold, bør ikke anvendes i andre fjerkræhold, med mindre det er grundigt rengjort og desinficeret*.
 • Hold rent ved indgangen til stalden, i forrum og omkring fodersilo m.v.
 • Lad ikke fremmede komme ind i stalden.
 • Brug ikke regnvand til vanding af fuglene.
Der er et generelt forbud i EU mod anvendelse af husholdnings​affald med kødindhold til fodring af husdyr. Dette forbud gælder også fodring af fjerkræ.

Se også den mere udførlige vejledning til ejere af fjerkræbesætninger og råd til beskyttelse hos dig og dit personale her:
 

*Til desinfektion af udstyr og fodtøj kan fx anvendes et oxiderende desinfektionsmiddel. Aktivstoffet skal være listet i EU's biocidforordning.
 
Følg altid vejledningen og sikkerhedsinstruksen for produktet. Er du i tvivl om, hvilket produkt du skal vælge, bør du rette henvendelse til en forhandler af desinfektionsmidler. 
 
Jægere, fiskere o.a.
Efter jagt og færdsel i naturen bør m​​an være særlig opmærksom på risikoen for at bringe smitte ind i fjerkræproduktionen.
 • Efter håndtering af fjervildt skal der gå mindst 48 timer før besøg i besætninger med fjerkræ.
 • Beklædning og fodtøj, anvendt på jagten, må ikke komme i kontakt med fjerkræ.
 • Hunde brugt til jagt må ikke – på grund af risiko for smittespredning – komme i kontakt med tamfjerkræ.
 • Jægere bør ikke fodre ved vandhuller, da det kan tiltrække trækfugle.
Ved mistanke om sygdom blandt de vilde fugle må fuglene ikke tages med hjem og bruges til fx træning af jagthunde.

Observerer jægere, fiskere o.a. unormalt mange døde og syge fugle i vådområder, ved vandhuller og vandløb, opfordrer Fødevarestyrelsen dem til at kontakte myndighederne.
 
I marts og april måned er det tilladt for jægere at fange krager og husskader i fælder. Ved fangst i fælder er man i tæt kontakt med fuglene, og der kan være risiko for, at man utilsigtet fører smitte videre til fjerkræproduktionen (ligesom ved anden jagt og færdsel i naturen).

Derfor bør man følge de samme retningslinjer, hvad angår kontakt til besætninger med fjerkræ, samt beklædning og fodtøj.
 
Desuden skal jægeren sikre sig, at de aflivede fugle bliver bortskaffet forsvarligt. De bør pakkes i en pose og smides i skraldespanden.
 
Efter håndtering af fældefangede fugle skal man vaske hænderne i varmt vand og sæbe. Eventuel virus dræbes af håndvask med sæbe. Hvis der bliver fanget fugle, der ser syge ud, frarådes det at håndtere fuglene. Kontakt i stedet den lokale fødevareregion.
 
Fjerkrækød
Der er ingen risiko ved at spise tilberedt fjerkræ. Af hensyn til risikoen for bakterier som salmonella, campylobacter m.v. bør man dog vaske hænder, når man har rørt ved råt kød, og desuden tilberede kødet godt. Bakterier og virus dræbes ved 70 °C. 

Æg
Der er ingen risiko ved at spise æg fra raske høns. Man skal dog​​ altid håndtere æg med omtanke pga. risikoen for forekomst af fx salmonella.

Fugleinfluenzaen har ikke givet anledning til at ændre de råd, som Fødevarestyrelsen allerede giver om æg.
 
 
Ændret 22. november 2021