Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Forarbejdet animalsk protein til foder

Fremstilling af forarbejdet protein til foder skal ske på et forarbejdningsanlæg, der er godkendt til det.

Denne side dækker udelukkende regler om animalske biprodukter og foderforbuddet.

​​​Forarbejdet animalsk protein er defineret som animalsk protein, der udelukkende kommer fra kategori 3-materiale, og som er f​orarbejdet efter kravene i Forordning nr. 142/2011, bilag X, kapitel II, afsnit 1, så det er egnet til direkte anvendelse som fodermiddel. Fiskemel og blodmel er også forarbejdet animalsk protein.

Ud over de generelle krav til animalsk foder ​​er der specifikke betingelser for forarbejdet animalsk protein til foder.

Her kan du læse mere om de generelle krav til animalsk foder

Reglerne findes i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag X, kapitel II, afsnit 1. 

Råvarer 
Forarbejdet animalsk protein skal væ​​re fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i artikel 10, litra a) til m).
 
Forarbejdningsnormer
Forarbejdet animalsk protein, der fremstilles af pattedyr, skal være forarbejdet ved:  
 • forarbejdningsmetode 1 (tryksterilisering)
Forarbejdet animalsk protein fremstillet af svineblod (blodmel) kan forarbejdes ved: 
 • en af forarbejdningsmetoderne 1-5 , eller
 • forarbejdningsmetode 7. Hvis forarbejdningsmetode 7 anvendes, skal hele produktet gennemgå en varmebehandling til 800°C overalt i produktet.
Forarbejdet animalsk protein, fremstillet af andre dyr end pattedyr, skal være forarbejdet ved:
 • en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller
 • forarbejdningsmetode 7
Reglerne for fremstilling af fiskemel er beskrevet på siden om fiskemel til foder.
 ​
Oplagring 
 • Forarbejdet animalsk protein skal pakkes og oplagres i nye eller steriliserede sække eller oplagres i bulkbeholdere/siloer, der er konstrueret til dette formål, eller i lagerbygninger.
 • Der skal træffes passende foranstaltninger for at minimere kondensering i beholdere/siloer, transportsystemer og elevatorer.
 • Produkter i transportsystemer, elevatorer og beholdere/siloer skal beskyttes mod tilfældig kontaminering.
 • Udstyr til håndtering af forarbejdet animalsk protein skal holdes rent og tørt og være forsynet med hensigtsmæssige kontrolpunkter, så det kan kontrolleres, at udstyret er rent.
 • Alle lagerfaciliteter skal tømmes og rengøres regelmæssigt, i det omfang det er nødvendigt for at hindre kontaminering.
 • Forarbejdet animalsk protein skal opbevares tørt
 • Lækager og kondensering i lagerområdet skal hindres.

 
Mærkningskrav 
Under transport og oplagring skal emballage, containere eller køretøjer med ægprodukter være mærket med følgende tydelige og letlæselige tekst:
"Kategori 3-materiale" og "Ikke til konsum".
Ved transport mellem EU-lande er der endvidere krav om,​ at emballage, containere eller køretøjer er mærket med grøn farve.

 
Efter TSE-forordningen skal det ledsagende handelsdokument og al emballage:
 • for forarbejdet animalsk protein klart mærkes med teksten »Forarbejdet animalsk protein fra ikke-drøvtyggere — må ikke anvendes til fremstilling af foder til opdrættede dyr, bortset fra akvakulturdyr og pelsdyr«.
 • for foderblandinger til akvakulturdyr, der indeholder forarbejdet animalsk protein klart mærkes med teksten: »Indeholder animalsk protein fra ikke-drøvtyggere – må ikke gives til opdrættede dyr, bortset fra akvakulturdyr og pelsdyr«.
 
Hvilke dyr må fodres med forarbejdet animalsk protein 
Forarbejdet animalsk protein må anvendes i foder til akvakulturdyr, selskabsdyr og pelsdyr.​

 
Lovstof og regler
 
 
 
Ændret 26. februar 2020