Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Tidligere fødevarer som foder til dyr

Det er muligt at bruge visse tidligere fødevarer som foder til dyr. 

​Der er regler for, hvilke restprodukter (dvs. tidligere fødevarer og rester fra fødevareproduktion) der må anvendes som foder til dyr. Med tidligere fødevarer menes færdigforarbejdede fødevarer af fødevarekvalitet, som af forskellige årsager ikke skal bruges til konsum.

Hvis du har en fødevarevirksomhed og gerne vil levere restprodukter, herunder tidligere fødevarer, fra din fødevareproduktion til brug som foder, er der regler, som du skal være opmærksom på. Du skal blandt andet have anmeldt registrering til denne aktivitet.  Reglerne findes i foderlovgivningen og i lovgivningen for animalske biprodukter. Du kan finde links til disse lovgivninger under afsnittet "Lovstof og regler".

Foder til dyr må ikke udgøre nogen fare for mennesker og dyrs sundhed eller for miljøet. For at sikre dette skal foder altid overholde reglerne i foderlovgivningen. Som supplement til foder, produceret af en traditionel fodervirksomhed og hjemmedyrket foder, er det tilladt at bruge visse typer af fødevarer som foder til opdrættede dyr.

Opdrættede dyr er fx dyr, der indgår i produktion af fødevarer (slagtedyr, æglæggere, dyr der malkes), hvad enten det er dyr, som holdes på et landbrug eller fx i fritidsordninger eller dyr, som holdes af private. Hobbyhøns og kælegrise er eksempler på privates hold af opdrættede dyr. Der er særlige begrænsninger for at bruge restprodukter, herunder tidligere fødevarer, til dyr af arter som bruges i fødevareproduktionen.

Nedenfor kan du læse om, hvilke restprodukter, herunder tidligere fødevarer, der kan leveres og bruges som foder til forskellige dyrearter. Mulighed for at levere og anvende restprodukter, herunder tidligere fødevarer, afhænger af, hvordan produktet har været håndteret. Fx må restprodukter, herunder tidligere fødevarer, der skal anvendes som foder, ikke komme i kontakt med fødevaretyper og andre rester, der ikke må bruges som foder.
 

Vegetabilske restprodukter
 Restprodukter fra fødevarevirksomheder, der kan leveres og bruges som foder, er:
 • vegetabilske restprodukter fra fødevarevirksomheder i engrosleddet, fx skræller, hele stykker frugt/grønsager og blandinger heraf, samt produkter fra fremstilling af øl, spiritus (fx mask) og morgenmadsprodukter (fx cornflakes og havregryn)
 • frugt- og grønt-restprodukter fra andre fødevarevirksomheder, fx
  • grøntforretninger
  • restauranter, som håndte​rer grøntsager i et særligt lokale adskilt fra køkkenet
  De vegetabilske restprodukter skal gennem hele fødevareproduktionsprocessen være holdt adskilt fra animalske produkter for at kunne leveres til foder.​​

  Du kan læse mere om betingelserne for levering af restprodukter, herunder frugt- og grøntrester, til foderbrug fra virksomheder med køkken eller køkkenaktivitet via følgende link:
   
  Private haver
  Frugt og grøntsager fra egen avl og andre vegetabilske rester fra haven, fx græsafklip og smågrene, må godt gives til dyrene.​​
   
  Tidligere fødevarer
  Det er tilladt at fodre opdrættede dyr med visse typer af tidligere fødevarer.

  Hvad menes der med tidligere fødevarer?
  En fødevarevirksomhed kan beslutte, at en salgbar færdigforarbejdet fødevare ikke skal markedsføres som en fødevare. Ved tidligere fødevarer menes d​erfor fødevarer, som ikke længere er bestemt til at skulle indtages af mennesker. Tidligere fødevarer kan være vegetabilske, animalske eller begge dele. Det er ikke alle tidligere fødevarer, der må anvendes direkte som foder, hvilket beskrives i senere afsnit.

  Tidligere fødevarer er i forordningen om animalske biprodukter beskrevet som: "Animalske produkter eller fødevarer indeholdende animalske produkter, som ikke længere er bestemt til konsum af kommercielle grunde eller på grund af fremstillingsvanskeligheder, mangler ved emballagen eller andre fejl, der ikke indebærer nogen risiko for folke- eller dyresundheden".​​​
   
  Vær opmærksom på, at tidligere fødevarer ikke er det samme som køkken- og madaffald
  Fødevarer indsamlet fra restauranter, cateringvirksomheder og køkkener, herunder centralkøkkener og h​usholdningskøkkener, er ikke tidligere fødevarer, men er i forordningen om animalske biprodukter defineret som køkken- og madaffald, og det må ikke bruges til foder.  Du kan læse mere om køkken- og madaffald under afsnittet om "Køkken- og madaffald" samt på hjemmesiden om køkken og madaffald via følgende link.
   
  Hvilke tidligere fødevarer kan bruges direkte som foder? 
  Ved brug direkte som foder menes, at den tidligere fødevare kan benyttes uden foregående forarbejdning på et forar​​​bejdningsanlæg som er godkendt efter forordningen om animalske biprodukter.

  Der er forskellige krav til tidligere fødevarer som leveres direkte til opdrættede dyr, fordi der bl.a. skelnes mellem hvad den en​kelte dyreart bruges til, eksempelvis fødevareproducerende dyr (fx kvæg, grise og høns), pelsdyr (fx mink) eller selskabsdyr (fx hund og kat).

  Visse typer af tidligere fødevarer må bruges til foder til fødevareproducerende dyr, hvis de har været opbevaret adskilt fra fødevarer, der ikke må bruges som foder, fx kød og fisk.

  Eksempler på tidligere fødevarer, som kan leveres og bruges direkte som foder:

  • Tidligere fødevarer, der er sammensatte fødevarer, og som indeholder én eller flere af de følgende animalske ingredienser: mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, æg, ægprodukter, honning, fedt, kollagen eller gelatine fra ikke-drøvtyggere (fx grise). Produkterne skal være færdigt forarbejdede som fødevarer, og dette kunne eksempelvis være brød, kager, kiks, chips m.m.
  • Tidligere fødevarer, der indeholder kollagen og/eller gelatine fra ikke-drøvtyggere (fx grise) kan anvendes som foder. Dette kunne eksempelvis være vingummi og marmelade. 
  • Tidligere fødevarer, der ikke indeholder animalske ingredienser, fx frugt og grønt. Der er ikke krav om, at disse fødevarer skal være forarbejdede. Se også afsnittet om vegetabilske restprodukter ovenfor.

  Du kan læse mere om betingelserne for levering af restprodukter, herunder tidligere fødevarer, til foderbrug fra bagerier og virksomheder med køkken, og fra virksomheder med eller uden køkkenaktivitet via følgende link:
  Levering af restprodukter til foderbrug fra virksomheder med køkken, og fra visse virksomheder med eller uden køkkenaktivitet 

   

   

  Tidligere fødevarer, ​som ikke må bruges direkte som foder

  Tidligere fødevarer med andet animalsk indhold end de nævnte ovenfor, må som udgangspunkt ikke leveres direkte som foder. Eksempler på tidligere fødevarer, som ikke må leveres og bruges direkte som foder:​​​

  • Tidligere fødevarer, der kun indeholder tilladte animalske ingredienser, men som ikke har været holdt korrekt adskilt fra fødevaretyper, der ikke må bruges som foder  
  • Tidligere fødevarer, der indeholder kød og/eller fisk. Dette kunne eksempelvis være pizzasnegle med skinke på, pølsehorn, forårsruller der indeholder kødprodukter, focacciaboller m.m.
  • Rå æg, samt visse andre typer restprodukter med ikke-forarbejdet animalsk indhold, fx kagedej der indeholder æg og/eller mælkeprodukt
  • Flødeskumskager og lagkager, da disse indeholder animalske ingredienser, der ikke kan betragtes som en færdigforarbejdet del af bagværket
  • Færdigproducerede mejeriprodukter, som drikkemælk, yoghurt, fløde og ost
  Pasteuriseringskravene til færdigproducerede mejeriprodukter som drikkemælk, yoghurt, fløde og ost er ikke tilstrækkelige til at slå fx mund- og klovsygevirus ihjel. Der er derfor særlige krav til ekstra forarbejdning af mælkeprodukter, før disse må anvendes som foder. Dette er et eksempel på, at der kan være skrappere krav til foder end til fødevarer.

  Betingelser for at benytte tidligere fø​devarer, som ikke må bruges direkte som foder
  Der gælder særlige regler, når man ønsker at benytte de ovennævnte tidligere fødevarer til foder. Dette kan kun tillades, hvis disse tidligere fødevarer fx leveres til et forarbejdningsanlæg eller petfoodanlæg, som er godkendt efter forordningen om animalske biprodukter, hvor produkterne kan indgå i den pågældende virksomheds foderproduktion.

  Du kan læse mere om animalske biprodukter vi​a følgende link.

  Du kan læse mere om animalsk foder via følgende link.

  Køkken- og madaffald
  Det er forbudt at fodre opdrættede dyr med køkken- og madaffald og fodermidler, der indeholder eller er afledt af kø​kken- og madaffald. Eneste undtagelse er køkken- og madaffald som foder til pelsdyr.

  Hvad menes der med køk​ken- og madaffald? 
  "Køkken- og madaffald" er defineret som "alle affaldsfødevarer, herunder brugt madolie, med oprindelse i restauranter, cateringvirksomheder og køkkener, herunder centralkøkkener og husholdningskøkkener". Dette betyder at fødevarer, der ikke bruges til konsum, fra både restaurantkøkkener og privates køkkener er k​økken- og madaffald.

  Hvorfor er det forbudt at fodre opdrætte​​de dyr med køkken- og madaffald?
  Der er stor risiko for, at køkken- og madaffald kan overføre alvorlige smitsomme husdyrsygdomme til dyr. I hele EU er der derfor totalforbud mod at fodre opdrættede dyr med køkken- og madaffald. Opdrætted​e dyr er fx kvæg, heste, grise, herunder kælegrise, og fjerkræ, herunder hobbyhøns. Eneste undtagelse er pelsdyr, som i Danmark gerne må fodres med køkken- og madaffald på visse betingelser.

  Fodring med inficeret køkken- og madaffald har været årsag til udbrud af fx svinepest og mund-og klovesyge i udlandet. Inficerede fødevarer, som ikke er farlige for mennesker, kan udgøre en stor trussel mod dyrene. Udbrud af fx svinepest vil medføre at de smittede grise bliver alvorligt syge, og mange vil dø af sygdommen. Dertil vil det have alvorlige eksportmæssige konsekvenser for Danmark med meget omfattende eksporttab.

  Andre sygdomme, som fx Salmonella- og Campylobacterinfektioner, der giver sygdomme hos både dyr og mennesker, kan også overføres via fodring med kø​kken- og madaffald og smitte videre fra dyr til mennesker via æg, kød fra smittede dyr og kontakt med smittede dyr.

  Når forbuddet ikke skelner mellem vegetabilske og animalske dele, skyldes det risikoen for, at smitstoffer kan være fordelt i alt affaldet. Der kan fx være inficeret kødsaft på kartoffelskrællerne, også uden at man kan se det. 
   
  Håndtering af affald i fødevarevirksomheder
  Affald fra fødevarevirksomheder skal håndteres i overensstemmelse med hygiejnebestemmelse​​r i fødevarelovgivningen og animalsk affald skal bortskaffes eller anvendes efter reglerne om animalske biprodukter. De kasserede restprodukter, der skal leveres til andre formål, fx fremstilling af biogas, skal også håndteres efter reglerne om animalske biprodukter.

  Du kan læse mere om håndt​ering af affald i fødevarevirksomheder via det følgende link.

  Du kan læse mere om fødevarevirksomheders håndtering af animalske biprodukter via det følgende link.​​​

   
  Lovstof og regler
  Det er flere steder i reglerne beskrevet, at fodring med "affald" af forskellig art ikke er tilladt.

  Du kan læse mere om foderlovgivningen via følgende link.

  Du kan læse fodervejledningen via føl​gende link:

  Du kan læse mere om reglerne for brug af animalsk protein i foder herunder TSE-reglerne via følgende link. ​​


  Når en fødevarevirksomhed ønsker at levere tidligere fødevarer til foderbrug, skal den registreres til denne aktivitet.

  Du kan finde link til skemaet om registrering af din fødevarevirksomhed til levering af restprodukter, herunder tidligere fødevarer til foder via følgende link:

   
  Markedsføringsfo​rordningen for foder
  Af forordningen om markedsføring og anvendelse af foder nr. 767/2009 fremgår det af artikel 6, stk. 1, og bilag III, at det bl.a. er forbudt at anvende "fast byaffald, som fx husholdningsaffald, til foder". Det​ fremgår endvidere, at udtrykket "fast byaffald" ikke omfatter køkken- og madaffald, som er omfattet af (defineret i) forordningen om animalske biprodukters regler.  Det betyder, at det er forbudt at anvende husholdningsaffald fra køkkener til fodring.
    
  Du kan læse mere om foderlovgiv​​ningen via følgende link:

  Forordningen om animalske biprodukter
  Tidligere føde​varer
  Forordningen om animalske biprodukter 1069/2009, artikel 10 f, beskriver tidligere fødevarer.​

  Anvendelse af tidligere fødevarer fremgår af forordningen om animalske biprodukters gennemførelsesforordning, bilag X, kap II, afsnit 10.

  Du kan finde Forordningen om animalske biprodukter og Gennemførelsesforordningen via følgende link:

  Køkken- og mada​​ffald
  Forordningen om animalske biprodukters gennemførelsesforordning, bilag I, nr. 22, definerer køkken- og madaffald.

  Forordningen om animalske biprodukter 1069/2009, artikel 11, stk. 1, litra b, forbyder at fodre opdrættede dyr med køkken- og madaffald og fodermidler, der indeholder eller er afledt af køkken- og madaffald. ​

  Du kan finde Forordningen om animalske biprodukter og Gennemførelsesforordningen via følgende link:

  Ændret 7. oktober 2021