Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Tidligere fødevarer som foder til dyr

Det er muligt at bruge visse tidligere fødevarer som foder til dyr.

​​​​​​​​Der er regler for, hvilke restprodukter (dvs. tidligere fødevarer og rester fra fødevareproduktion) der må anvendes som foder til dyr. Med tidligere fødevarer menes færdigforarbejdede fødevarer af fødevarekvalitet, som af forskellige årsager ikke skal bruges til konsum.

Hvis du har en fødevarevirksomhed og gerne vil levere restprodukter, herunder tidligere fødevarer, fra din fødevareproduktion til brug som foder, er der regler, som du skal være opmærksom på. Du skal blandt andet have anmeldt registrering til denne aktivitet. 

Reglerne findes i foderlovgivningen og i lovgivningen for animalske biprodukter. Du kan finde links til disse lovgivninger under afsnittet "Lovstof og regler".

Foder til dyr må ikke ​​udgøre nogen fare for mennesker og dyrs sundhed eller for miljøet

For at sikre dette skal foder altid overholde reglerne i foderlovgivningen. Som supplement til foder produceret af en traditionel fodervirksomhed og hjemmedyrket foder er det tilladt at bruge visse typer af fødevare​r som foder til opdrættede dyr.​

Der er sær​lige begrænsninger for fødevareproducerende dyr, selvom de holdes privat

Opdrættede dyr er fx dyr, der indgår i produktion af fødevarer (slagtedyr, æglæggere, dyr der malkes), hva​d enten det er dyr, som holdes på et landbrug eller fx i fritidsordninger eller dyr, som holdes af private. Hobbyhøns og kælegrise er eksempler på privates hold af opdrættede dyr. Der er særlige begrænsninger for at bruge restprodukter, herunder tidligere fødevarer, til dyr af arter, som bruges i fødevareproduktionen.

Nedenfor kan du læse om, hvilke restprodukter, herunder tidligere fødevarer, der kan leveres og bruges som foder til forskellige dyrearter. Muligheden for at levere og anvende restprodukter, herunder tidligere fødevarer, afhænger af, hvordan produktet har været håndteret. Fx må restprodukter, herunder tidligere fødevarer, der skal anvendes som foder, ikke komme i kontakt med fødevaretyper og andre rester, der ikke må bruges som foder.​

Vegetabilske restprodukter

Restprodukter fr​a fødevarevirksomheder, der kan leveres og bruges som foder, er:

 • ​vegetabilske restprodukter fra fødevarevirksomheder i engrosleddet, fx skræller, hele stykker frugt/grønsager og blandinger heraf, samt produkter fra fremstilling af øl, spiritus (fx mask) og morgenmadsprodukter (fx cornflakes og havregryn)
 • frugt- og grønt-restprodukter fra andre fødevarevirksomheder, fx
  • ​​grøntforretninger
  • ​restauranter, som håndte​rer grøntsager i et særligt lokale adskilt fra køkkenet

   De vegetabilske restprodukter skal gennem hele fødevareproduktionsprocessen være holdt adskilt fra animalske produkter for at kunne leveres til foder.​​​

   Læs mere om vegetab​ilske restprodukter

   Du kan læse mere om betingelserne for levering af restprodukter, herunder frugt- og grøntrester, til foderbrug fra virksomheder med køk​ken eller køkkenaktivitet via følgende link: 

   Levering af restprodukter til foderbrug fra virksomheder med køkken, og fra visse virksomheder med eller uden køkkenaktivitet

   Læs mere om levering af restprodukter til foder specifikt fra bagerier og bageriafdelinger via følgende link:​

   Vejledningsmateriale - levering af restprodukter fra bagerier til foder

   Private haver

   Frugt og grøntsager f​ra egen avl og andre vegetabilske rester fra haven, fx græsafklip og smågrene, må godt gives til dyrene.​​​

   Tidligere fødevarer

   Det er tilladt at​ fodre opdrættede dyr med visse typer af tidligere fødevarer.​​

   Hvad menes der med tidligere fødevarer?

   En fødev​​arevirksomhed kan beslutte, at en salgbar færdigforarbejdet fødevare ikke skal markedsføres som en fødevare. Ved tidligere fødevarer menes d​erfor fødevarer, som ikke længere er bestemt til at skulle indtages af mennesker. Tidligere fødevarer kan være vegetabilske, animalske eller begge dele. Det er ikke alle tidligere fødevarer, der må anvendes direkte som foder, hvilket beskrives i senere afsnit.

   Tidligere fødevarer er i forordningen om animalske biprodukter beskrevet som: "Animalske produkter eller fødevarer indeholdende animalske produkter, som ikke længere er bestemt til konsum af kommercielle grunde eller på grund af fremstillingsvanskeligheder, mangler ved emballagen eller andre fejl, der ikke indebærer nogen risiko for folke- eller dyresundheden".​​​

   Vær opmærksom på, at tidligere fødevarer ikke er det samme som køkken- og madaffald.

   Fødevarer indsamlet fra restauranter, cateringvirksomheder og køkkener, herunder centralkøkkener og h​usholdningskøkkener, er ikke tidligere fødevarer, men er i forordningen om animalske biprodukter defineret som køkken- og madaffald, og det må ikke bruges til foder. Du kan læse mere om køkken- og madaffald under afsnittet om "Køkken- og madaffald" samt på hjemmesiden.

   Her kan du læse mere om køkken- og madaffald​​

   Hvilke tidligere fø​devarer kan bruges direkte som foder? 

   Ved brug direkte som foder menes, at den tidligere fødevare kan benyttes uden foregående forarbej​​dning på et forar​​​bejdningsanlæg, som er godkendt efter forordningen om animalske biprodukter.

   Der er forskellige krav til tidligere fødevarer, som leveres direkte til opdrættede dyr, fordi der bl.a. skelnes mellem, hvad den en​kelte dyreart bruges til, eksempelvis fødevareproducerende dyr (fx kvæg, grise og høns), pelsdyr (fx mink) eller selskabsdyr (fx hund og kat).

   Visse typer af tidligere fødevarer må bruges til foder til fødevareproducerende dyr, hvis de har været opbevaret adskilt fra fødevarer, der ikke må bruges som foder, fx kød og fisk.​

   Eksempler på tidligere fødevar​er, som kan leveres og bruges direkte som foder

   • Tidligere fødevarer, der er sammensatte fødevarer, og som indeholder én eller flere af de følgende animalske ingredienser: mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, æg, ægprodukter, honning, fedt, kollagen eller gelatine fra ikke-drøvtyggere (fx grise). Produkterne skal være færdigt forarbejdede som fødevarer, og dette kunne eksempelvis være brød, kager, kiks, chips m.m.
   • Tidligere fødevarer, der indeholder kollagen og/eller gelatine fra ikke-drøvtyggere (fx grise) kan anvendes som foder. Dette kunne eksempelvis være vingummi og marmelade. 
   • Tidligere fødevarer, der ikke indeholder animalske ingredienser, fx frugt og grønt. Der er ikke krav om, at disse fødevarer skal være forarbejdede. Se også afsnittet om vegetabilske restprodukter ovenfor.

   Du kan læse mere om betingelserne for levering af restprodukter, herunder tidligere fødevarer, til foderbru​​g fra bagerier og virksomheder med køkken, og fra virksomheder med eller uden køkkenaktivitet via følgende link:

   Levering af restprodukter til foderbrug fra virksomheder med køkken, og fra visse virksomheder med eller uden køkkenaktivitet ​

    


   Tidligere fødevar​er, ​som ikke må bruges direkte som foder

   Tidligere fødevarer med andet animalsk indhold end de nævnte ovenfor må som udgangspunkt i​​kke leveres direkte som foder. Eksempler på tidligere fødevarer, som ikke må leveres og bruges direkte som foder:​​​

   • Tidligere fødevarer, der kun indeholder tilladte animalske ingredienser, men som ikke har været holdt korrekt adskilt fra fødevaretyper, der ikke må bruges som foder
   • Tidligere fødevarer, der indeholder kød og/eller fisk. Dette kunne eksempelvis være pizzasnegle med skinke på, pølsehorn, forårsruller der indeholder kødprodukter, focacciaboller m.m.
   • Rå æg, samt visse andre typer restprodukter med ikke-forarbejdet animalsk indhold, f.eks. kagedej der indeholder æg og/eller mælkeprodukt
   • Flødeskumskager og lagkager, da disse indeholder animalske ingredienser, der ikke kan betragtes som en færdigforarbejdet del af bagværket
   • Færdigproducerede mejeriprodukter, som drikkemælk, yoghurt, fløde og ost

   Pasteuriseringskravene til færdigproducerede mejeriprodukter som drikkemælk, yoghurt, fløde og ost er ikke tilstrækkelige til at slå f.eks. mund- og klovsygevirus ihjel. Der er derfor særlige ​krav til ekstra forarbejdning af mælkeprodukter, før disse må anvendes som foder. Dette er et eksempel på, at der kan være skrappere krav til foder end til fødevarer.​

   Betingelser for at benytt​​e tidligere fø​devarer, som ikke må bruges direkte som foder

   Der gælder særlige regler, når man ønsker at benytte de ovennævnte tidligere fødevarer til foder. Dette kan kun tillades, hvis disse tidligere fødevarer f.eks. leveres til et forarbejdningsanlæg ell​​er petfoodanlæg, som er godkendt efter forordningen om animalske biprodukter, hvor produkterne kan indgå i den pågældende virksomheds foderproduktion.

   Her kan du l​​​æse generelt om animalske biprodukter

   Her kan du læse generelt om animals​​k foder

   Køkken- og madaffald

   Det er forbudt at fodre opdrættede dyr med køkken- og madaffald og fodermidler, der indehold​er eller er afledt af kø​kken- og madaffald. Eneste undtagelse er køkken- og madaffald som foder til pelsdyr.​

   Hvad menes der med køkken- og ​​madaffald? 

   "Køkken- og madaffald" er defineret som "alle affaldsfødevarer, herunder brugt madolie, med oprindelse i restauranter, cateringvirksomheder og køkkener, herunder centralkøk​kener og husholdningskøkkener". Dette betyder, at fødevarer, der ikke bruges til konsum, fra både restaurantkøkkener og privates køkkener er k​økken- og madaffald.​

   Hvorfor er det forbudt at fodre opdr​​ætte​​de dyr med køkken- og madaffald?

   Der er stor risiko for, at køkken- og madaffald kan overføre alvorlige smitsomme husdyrsygdomme til dyr. I hele EU er der derfor totalforbud mod at fodre opdrættede dyr med køkken- og ma​​daffald. Opdrætted​e dyr er f.eks. kvæg, heste, grise, herunder kælegrise, og fjerkræ, herunder hobbyhøns. Eneste undtagelse er pelsdyr, som i Danmark gerne må fodres med køkken- og madaffald på visse betingelser.

   Fodring med inficeret køkken- og madaffald har været årsag til udbrud af f.eks. svinepest og mund- og klovesyge i udlandet. Inficerede fødevarer, som ikke er farlige for mennesker, kan udgøre en stor trussel mod dyrene. Udbrud af fx svinepest vil medføre, at de smittede grise bliver alvorligt syge, og mange vil dø af sygdommen. Dertil vil det have alvorlige eksportmæssige konsekvenser for Danmark med meget omfattende eksporttab.

   Andre sygdomme, som f.eks. Salmonella- og Campylobacterinfektioner, der giver sygdomme hos både dyr og mennesker, kan også overføres via fodring med kø​kken- og madaffald og smitte videre fra dyr til mennesker via æg, kød fra smittede dyr og kontakt med smittede dyr.

   Når forbuddet ikke skelner mellem vegetabilske og animalske dele, skyldes det risikoen for, at smitstoffer kan være fordelt i alt affaldet. Der kan feks. være inficeret kødsaft på kartoffelskrællerne, også uden at man kan se det.​

   Håndtering af affald i fødevarevirksomheder

   Affald fra fødevarevirksomheder skal håndteres i overensstemmelse med hygiejne​​bestemmelse​​r i fødevarelovgivningen og animalsk affald skal bortskaffes eller anvendes efter reglerne om animalske biprodukter. De kasserede restprodukter, der skal leveres til andre formål, f.eks. fremstilling af biogas, skal også håndteres efter reglerne om animalske biprodukter.

   Her kan du læse ​mere om håndtering af affald i fødevarevirksomheder​​​

   Her kan du l​æse m​​​ere om håndtering af animalske biprodukter i fødevarevirksomheder

   Lovstof og regler

   Det e​​r flere​​ steder i reglerne beskrevet, at fodring med "affald" af forskellig art ikke er tilladt.

   Her kan du finde en samlet oversigt over foderlovgivningen

   Her kan du finde fodervejledningen​​

   Her kan du læse mere om reglerne for brug af animalsk protein i foder herunder TSE-reglerne under generelt om foder af animalsk oprindelse​​

   Når du, som føde​varevirksomhed, ønsker at levere tidligere fødevarer til foderbrug, skal du registrere til denne aktivitet. Det kan du gøre her:

   Ske​ma til registrering af din fødevarevirksomhed til levering af restprodukter, herunder tidligere fødevarer, til foder​​

   Markedsføringsforordninge​​​n for foder

   Af forordningen om markedsføring og anvendelse af foder nr. 767/2009 fremgår det af artikel 6, stk. 1, og bilag III, at det bl.a. er forbudt at anvende "fast byaffald, som fx husholdnin​​gsaffald, til foder". Det​ fremgår endvidere, at udtrykket "fast byaffald" ikke omfatter køkken- og madaffald, som er omfattet af (defineret i) forordningen om animalske biprodukters regler. Det betyder, at det er forbudt at anvende husholdningsaffald fra køkkener til fodring.​

   Du kan læse mere om foderlovgiv​​ningen via følgende link:

   Oversigt over foderlovgivningen

   Forordningen om animals​ke biprodukter

   Tidliger​​​ føde​varer

   Forordningen om animalske biprodukter 1069/2009, artikel 10 f, beskriver tidligere fød​​evarer.​

   Anvendelse af tidligere fødevarer fremgår af forordningen om animalske biprodukters gennemførelsesforordning, bilag X, k​ap II, afsnit 10.

   Du kan finde Forordningen om animalske biprodukter og Gennemførelsesforordningen via følgende link:

   Forordningen om animalske biprodukter og Gen​nemførelsesforordningen

   Køkken​- og mada​​ffald

   Forordningen om ​animalske biprodukters gennemførelsesforordning, bilag I, nr. 22, definerer køkken- og madaffald.

   Forordningen om animalske biprodukter 1069/2009, artikel 11, stk. 1, litra b, forbyder at fodre opdrættede dyr med køkken- og madaffald og fodermidler, der indeholder eller er afledt af køkken- og madaffald. 

   Du kan finde Forordningen om animalske biprodukter og Gennemførelsesforordningen via følgende link:

   Forordningen om animalsk​e biprodukter og Gennemførelsesforordningen​​​​

   Ændret 12. februar 2023