Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fluorstoffer i fødevarer

Her på siden kan du læse om hvad flourstoffer er, hvor det forekommer og hvilken risikovurdering de har. Du kan også se resultater fra undersøgelser af organiske miljø og procesforureninger i fødevarer, hvor flourstoffer indgår.

​​​​​​​Definition af flourstoffer

Fluorstoffer (også kaldet fluorerede stoffer eller perfluorerede forbindelser) er en stor gruppe af såkaldte per- og polyfluoroforbindelser (perfluoroalkylated substances, PFAS). Gruppen omfatter bl.a. PFOS (perfluorooctansulfonsyre), PFOA (perfluorooctansyre) og en lang række øvrige fluorerede forbindelser. 

Hvor findes flourstoffer?

Fluorstoffer er vand- fedt- og smudsafvisende og har brandhæmmende egenskaber og er eller har været anvendt i bla. fødevare emballage, maling, i imprægnerings-, slip- og klæbemidler, tæpper, brandslukningsskum, samt i insektmidler (pesticider). Fluorstoffer kan findes som forurening i animalske produkter, specielt fisk, men kan også komme fra overfladebehandlet pap- og papiremballage. 


Fra 1. juli 2020 blev pap, mad- og bagepapir med tilsatte fluorstoffer forbudt i Danmark. Læs mere her:

Nyhed 28. maj 2020: Fødevareministeren forbyder brug af sundhedsskadelige fluorstoffer i fødevareemballage


Risikovurdering af flourstoffer

Stofferne bioakkumuleres, er svært nedbrydelige og ophobes gennem fødekæden. Fluorstoffer kan være hormonforstyrrende. De kritiske effekter for PFOS og PFOA er forøget kolesterol i blodet og reduceret fødselsvægt. PFOS kan desuden reducerer respons ved vaccination af børn.


PFOS og PFOA har en kulstofkæde med 8 kulstofatomer (også kendt som "C8"). I 2018 har Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet EFSA reduceret acceptabelt ugentligt indtag til 13 ng/kg kropsvægt/uge for PFOS og 6 ng/kg kropsvægt/uge for PFOA. Dette var en kraftig reduktion og dermed skærpelse af risikovurderingen fra 2008. 


Kontrol af flourstoffer i fødevarer

Fluorstoffer indgår i Fødevarestyrelsens årlige overvågning af kemiske forureninger, se resultater på denne side:

Resultater fra undersøgelser af organiske miljø og procesforureninger i fødevarer

 

Forurening med PFOS i Korsør 2021

​Kød fra Korsør Kogræsser- og Naturplejeforening indeholdt i 2021 PFOS i store mængder, da kal​vene havde græsset ved Korsør Brandskole, hvor forureningen med PFOS stammer fra. Fødevarestyrelsen indsamlede i 2021 kalvekød, grøntsager, fisk og græs fra området omkring Ko​rsør Nor, hvor brandskolen ligger. 

Forureningen stammer fra brandslukningsskum, som er blevet brugt på brandskolen i Korsør i flere år og har spredt sig via regnvand og spildevandsdræn til nærliggende kolonihaver og en eng, hvor der har gået køer og græsset.

Det blev fundet høje koncentrationer af PFOS i kød og græs, hvilket tyder på at kalvene både har indtaget stofferne via græsset og fra vandløbet. Vandmiljøet ved Korsør Nor er også påvirket. I fisk og rejer er der dog kun fundet lave indhold af PFOS. Der frarådes dog fiskeri i nærheden af udløbet.

Andre kommuner er i gang med at undersøge de områder, hvor der fx har været brandøvelsespladser i forhold til, om der kan være PFOS-forureninger, der kan påvirke afgrøder eller græssende dyr.

Læs mere på Slagelse Kommunes hjemmeside om forureningen med PFOS i Korsør 2021


Spørgsmål og svar om PFOS


Skal jeg være bekymret for at drikke mælk og spise kød og fisk, fordi PFOS fra brandskum kan være endt i åer, på marker og enge?

Det er sjældent, at Fødevarestyrelsen finder sundhedsskadelige rester af uønskede stoffer i danske fødevarer. Men efter fund af PFOS i flere kommuner, tester Fødevarestyrelsen, om det sundhedsskadelige stof fra flere brandøvelsespladser kan være endt i kød, fisk, mælk, foder og afgrøder dyrket i umiddelbar nærhed af brandøvelsespladserne. På nuværende tidspunkt er det udelukkende i kvæg fra en kogræsserforening ved Korsør, at Fødevarestyrelsen har fundet problematisk indhold af PFOS.

Hvad gør Fødevarestyrelsen for at sikre, at der ikke er farlige fødevarer med PFOS på hylderne i butikkerne?

Hvis regionernes, kommunernes eller Forsvarets analyser viser lokal forurening med PFOS af arealer med fødevareproduktion, analyserer Fødevarestyrelsen fødevarer og afgrøder fra området. Finder vi farlige niveauer af PFOS, nedlægger Fødevarestyrelsen forbud mod at sælge varerne.

Ofte kommer i fødevarerne i butikkerne fra mange forskellige gårde. På den måde får man som forbruger et bredt udvalg af fødevarer. Problemstillingen med PFOS er helt særlig i Korsør, hvor familier igennem flere år har spist meget kød fra kvæg, som har græsset på samme forurenede område hvert år.

Hvor lang tid tager det for Fødevarestyrelsen at finde ud af, om der er PFOS i fx mælk eller kød?

En analyse tager typisk mellem to og tre uger.

​Hvor me​​get PFOS skal man have spist, før det er farligt?

Det afgørende er, at man ikke har et højt indtag af PFOS. Det er ikke det enkelte måltid, der er afgørende, men indtag over længere tid. Helt generelt skal der ikke være PFOS i fødevarer. EU arbejder på at fastsætte maksimalgrænseværdier for PFOS i fødevarer.​

PFOS er blevet brugt i regnjakker, pizzabakker og madpapir. Betyder det, at mine børn og jeg kan være PFOS-forgiftede?

Som udgangspunkt vil den gennemsnitlige forbruger ikke være i risiko. Det er i dag forbudt at fremstille, markedsføre og anvende PFOS eller kemiske produkter, der indeholder PFOS. PFOS er derfor primært en bekymring fra "fortidens synder", fordi der ikke kommer nye forureninger med PFOS. Det arbejde, der er gang i nu, er afdækning af gamle forureninger.

Materialer, herunder pap og papir, der kommer i kontakt til fødevarer, skal have dokumentation for, at de ikke afsmitter stoffer i sundhedsskadelige mængder til maden. I Danmark har det siden juli 2020 været forbudt, at markedsføre pap og papir til kontakt med fødevarer, hvor der er anvendt PFAS stoffer (per- og polyfluorerede alkylerede stoffer, herunder PFOS). 

Hvad gør kommuner, regioner og Forsvaret, når de ved, at der er blevet brugt PFOS-holdigt brandskum på deres arealer?

Hvis myndighederne finder forhøjede niveauer i vand eller jord på deres arealer, og der eksempelvis har gået dyr på markerne, skal myndighederne kontakte Fødevarestyrelsen, som så vil tage eksempelvis mælkeprøver fra malkekvæg eller kødprøver fra dyrene, når de bliver slagtet.

Hvad kan der ske, hvis man bliver PFOS-forgiftet?

Vi ved, at PFOS bl.a. kan være hormonforstyrrende, øge kolesteroltallet i blodet, give lav fødselsvægt og mindske effekten af vacciner til børn. Skal du have flere detaljer, må vi henvise til sundhedsmyndighederne.

Hvad er symptomerne på PFOS-forgiftning, og hvordan bliver PFOS-forgiftning behandlet?

Det er spørgsmål, Fødevarestyrelsen ikke kan svare på. Her må vi henvise til sundhedsmyndighederne.

​Kan jeg plukke svampe i et forurenet område?

Det er aldrig en god ide at høste afgrøder fra forurenede områder eller områder, der mistænkes for at være forurenede.   

Kan jeg få analyseret prøver fra min køkkenhave e​​ller æg fra mine egne høns?

Der er kommercielle laboratorier, som analyserer fødevarer mod betaling. Det er en god ide at lave en aftale med laboratoriet på forhånd, så prøven ikke bliver forurenet af fx forkert emballage til forsendelse. Hvis der ikke er mistanke om, at fødevarerne stammer fra et forurenet område, fx en tidligere brandøvelsesplads eller virksomhed, som har arbejdet med imprægnering, så er der ikke grund til at få lavet analyser af PFOS.

Jeg har haft en ildebrand på min grund for ti år siden – er det et problem?

Som udgangspunkt er bekymringen for PFOS-forurening fokuseret på områder, hvor der har været f.eks. brandøvelsespladser, hvor der ad flere omgange er blevet brugt skum til slukning. Brandslukning efter en enkelt brand vil udgøre en væsentlig lavere risiko end de områder, hvor der har været mange gentagne ildebrande.

Jeg bor kun to kilometer fra en nedlagt brandskole. Kan jeg spise afgrøderne fra min køkkenhave?

Risikoen for forurening afhænger blandt andet af landskabsforholdene og deraf følgende afvandingsforhold – altså hvilken retning regnvand løber væk fra det forurenede område. Hvis du bor højere end brandskolen, vil regnvand ikke løbe fra brandskolen til din køkkenhave. Hvis du bor direkte nedstrøms fra brandskolen, vil risikoen være størst jo tættere på brandskolen, du bor.

Jeg har dyr græssende på et område, som er med på Miljøstyrelsens liste over tidligere brandslukningspladser. Kan jeg spise kød og drikke mælk fra de dyr?

Miljøstyrelsens liste (Nyt overblik over mulige PFOS-forureninger (mst.dk)) omfatter brandøvelsespladser, og viser områder, der kan være forurenet med PFOS, men endnu er der kun få områder, hvor forurening er bekræftet. Risikoen for forurening vil afhænge af jordbundsforhold, terrænhældning mv. Det er regioner, kommuner og Forsvaret, der afklarer den risiko og tager prøver lokalt. Generelt fraråder Fødevarestyrelsen, at du dyrker afgrøder og har græssende dyr på forurenede områder. Se nærmere på Fødevarestyrelsens hjemmeside: Regler for brug af et forurenet areal til produktion af foder og fødevarer sep2020.pdf (foedevarestyrelsen.dk)

​​Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg har mistanke om, at et område kan være forurenet med PFOS? 

Miljøstyrelsen beskriver ansvarsfordelingen mellem myndigheder i forbindelse med PFOS-sager i PFOS-tjekliste for myndighedskoordinering (mst.dk)

Det er altid producenten af en fødevare, som er ansvarlig for, at fødevarerne ikke er farlige. Hvis kommuner, regioner eller Forsvaret kontakter Fødevarestyrelsen med oplysninger om, at et område er forurenet med PFOS, og der f.eks. går kød- eller malkekvæg på området, kan Fødevarestyrelsen gå ind i sagen og analysere prøver af eksempelvis kød og mælk og nedlægge salgsforbud.

Har en landmand mistanke om, at hans dyr eller afgrøder kan være forurenede, eksempelvis fordi hans dyr går i nærheden af en brandøvelsesplads, anbefaler Fødevarestyrelsen, at landmanden får undersøgt om han står med en risiko, han skal håndtere. Det er altid landmandens ansvar, at hans fødevarer ikke er farlige for forbrugerne. ​

​Hvor længe bliver PFOS i kroppen?

Hvis mennesker får PFOS i kroppen er stoffet ikke lige til at slippe af med igen.  Det samme gælder for kvæg. Kvæg kan således ikke bare afgiftes ved at græsse en måned på en mark, som ikke er forurenet. ​Ændret 18. oktober 2021