Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Flokbehandling af svin med antibiotika

Når grupper af svin behandles med antiobiotika (også kaldet "flokbehandling"), er der krav om, at dyrlægen skal udtage prøver fra dyrene til laboratorieundersøgelse. Dyrlægen skal desuden komme oftere i de besætninger, hvor der bruges flokbehandling.

​​​Der er pr. 1. juni 2014 indført regler om, at dyrlæ​​​gen, når denne ordinerer antibiotika til flokbehandling af mave-/tarmlidelser eller luftvejslidelser, skal udtage prøver til laboratorieundersøgelse til verifikation af den kliniske diagnose.

Ordinering til flokbehandling må kun ske i forbindelse med rådgivningsbesøg eller korte sygebesøg. Det gælder fortsat, at receptpligtig medicin til dyr, herunder antibiotika, skal ordineres af en dyrlæge.

De nye regler fremgår af Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr samt Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger.


Nye krav skal medvirke til mere ansvarlig anvendelse af antibiotika

Reglerne om flokbehandling implementerer dele af Veterinærforlig II fra 2012, for så vidt angår indførelse af regler om flokbehandling, korte sygebesøg og laboratoriediagnostik i svinebesætninger. Initiativet har til hensigt at modvirke uhensigtsmæssig anvendelse af flokbehandling og er en del af indsatsen for at sikre ansvarlig anvendelse af antibiotika med fastholdelse af det lave niveau for antibiotikaresistens.

 
Krav til sygebesøg og laboratorieundersøgelser
I tabellen herunder angives de maksimale intervaller, der gælder for sygebesøg og laboratorieundersøgelser relateret til den rådgivningskategori, som den pågældende besætning er omfattet af:
 
​Sundheds-
r​ådgivnings-kategori
Interval (max.) mellem sygebesøg ved kontinuerlig flokbehandling​ Interval (max.) mellem laboratorie-undersøgelser​
Almin​delig rådgivning​ ​35 dage 12 måneder​
​Ekstra rådgivning ​14 dage 8 måneder​
​Skærpet rådgivning​ 14 dage​ 4 måneder​
  
Hvad er flokbehandling? 
Ved flokbehandling forstås indgivelse ​​af antibiotikaholdige lægemidler gennem vand eller foder til en gruppe af svin.
 
Ordinering af antibiotikaholdige lægemidler til flokbehandling må kun ske i forbindelse med et rådgivningsbe​søg eller et kort sygebesøg. I Bilag til bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger beskrives dels indholdet af korte sygebesøg og dels, hvad der skal foretages på rådgivningsbesøg i relation til ordinering af antibiotika til flokbehandling.
 
Hvad er dyrlægens pligter ved flokbehandling? 
Når dyrlægen ordinerer antibiotikaholdige lægemidler ti​l flokbehandling af mave-/tarmlidelser eller luftvejslidelser, skal dyrlægen for hver diagnose, inden behandlingen indledes, udtage prøver fra behandlingskrævende svin i overensstemmelse med Bilag til Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger.
 
Dyrlægen skal derefter – for hver besætningsdiagnose, som giver anledning til ordinering til flokbehandling – udtage prøver fra behandlingskrævende svin med de maksimale intervaller, der fremgår af tabellen ovenfor.

Hvis der har været pause i flokbehandlingerne i en længere periode end det for besætningen gældende maksimale interval mellem laboratorieundersøgelser, skal dyrlægen på ny udtage prøver til laboratorieundersøgelse, inden ny flokbehandling indledes.
 
Laboratorieundersøgelsen 
Dyrlægen skal indsende prøverne til undersøgelse på et laboratorium, som er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Et udenlandsk laboratorium kan ligeledes anvendes, hvis dette udfører akkrediterede analyser, svarende til betingelserne for et godkendt, dansk laboratorium. Det påhviler dyrlægen at undersøge og dokumentere, at det pågældende laboratorium udfører akkrediterede analyser.

Hvis laboratorieundersøgelsen viser, at den igangsatte behandling ikke er optimal, skal dyrlægen evaluere og om nødvendigt korrigere behandlingen.

Hvis laboratorieundersøgelsen giver et ikke-konklusivt svar, skal dyrlægen udtage prøver til supplerende undersøgelser iht. laboratoriets retningslinjer. Såfremt disse prøver heller ikke giver et entydigt svar, skal dyrlægen overveje at korrigere eller indstille behandlingen. Hvis behandlingen ikke indstilles, skal dyrlægen senest efter nedenstående tidsrum udtage nye prøver med henblik på verifikation af den kliniske diagnose:
  • Almindelig rådgivning: 6 måneder efter seneste laboratorieundersøgelse
  • Ekstra rådgivning: 4 måneder efter seneste laboratorieundersøgelse
  • Skærpet rådgivning: 2 måneder efter seneste laboratorieundersøgelse
Kravet om, at dyrlægens kliniske diagnose skal verificeres ved hjælp af laboratorieundersøgelse gælder kun ved ordinering af antibiotika til flokbehandling af mave-/tarmlidelser eller luftvejslidelser, som udgør årsagerne til hovedparten af flokbehandlinger i svinebesætningerne. Kravet gælder naturligvis også i forbindelse med sanering. Uanset årsagen til flokbehandling må dyrlægen kun ordinere i forbindelse med et rådgivningsbesøg eller et kort sygebesøg.
 
Lovstof og regler
Du kan læse om reglerne på lovstofsiden – lægemidler til dyr og sundhedsrådgivning under ​​​​​punkterne om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr og sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger.
 
Ændret 1. august 2017