Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Udførsel og eksport af levende dyr og avlsmateriale

For at kunne udføre dyr/avlsmateriale ud af Danmark skal du være registreret som eksportør og følge reglerne for enten udførsel til EU- og samhandelslande (samhandel) eller eksport til tredjelande.

Der findes nogle helt generelle regler, man som eksportør skal efterleve.
 
Foruden kravet om registrering, skal udførslen/eksporten forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen. Desuden skal man føre optegnelser for udførslerne/eksporterne.

Du kan forhåndsanmelde en udførsel/eksport på Fødevarestyrelsens Eksportportal, hvor du som eksportør selv kan gå ind og finde ledige tider til syning af sendingen. Du opnår desuden nogle ekstra fordele, som du kan læse mere på selve Eksportportalen.

De generelle regler fremgår af Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr (se under "Lovstof og regler"). Som eksportør af levende dyr er du desuden forpligtet til at overholde de specifikke regler for de enkelte dyrearter, som du kan læse mere om under en enkelte dyrearter eller -grupper.
 
Hvis dyrene skal eksporteres til et tredjeland og transiteres igennem et eller flere EU-lande:
​Se nedenfor under "Eksport til tredjelande via et eller flere EU-lande".
 
Kravet om registrering gælder ikke ved privatpersoners udførsel  (ikke-kommercielle flytninger) af kæledyr.
 
Generelle regler for samhandel og eksport af avlsmateriale
Der findes nogle helt generelle regler, man som eksportør af avlsmateriale skal efterleve. ​De generelle regler fremgår af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood-produkter m.v.​ Se under "Lovstof og regler".
 
Du kan forhåndsanmelde en udførsel/eksport til Fødevarestyrelsen, og skal føre optegnelser over alle sendinger, som du udfører/eksporterer.

Desuden er du forpligtet til at overholde de specifikke regler for de enkelte produkter, som du kan læse mere om under udførsel og eksport af avlsmateriale.
 
Eksport til tredjelande via et eller flere EU-lande

Krav til harmoniserede dyr og produkter

Dyr og produkter, der er omfattet af de harmoniserede EU-regler for samhandel, og hvor der er krav om ledsagende certifikater m.v. fra TRACES-systemet, som eksporteres til et tredjeland via et eller flere EU-lande, skal foruden eksportcertifikatet med tredjelandets krav også ledsages af det certifikat, som er påkrævet i forbindelse med samhandel.
 
Samhandelscertifikatet skal i disse tilfælde udarbejdes i TRACES-systemet. Modtageren og bestemmelsesstedet i tredjelandet anføres i hhv. boks I.5. og I.13. I henhold til EU-reglerne skal det udgangssted, hvor forsendelsen forlader EU's toldområde, have besked om, at forsendelsen kommer. Derudover skal udgangsstedet kunne foretage kontrol i henhold til EU-reglerne, hvilken de skal kunne dokumentere i TRACES-systemet. Ved at angive en modtager og et bestemmelsessted i et tredjeland, vil TRACES-systemet automatisk under fanen 'Rute' i boks I.28. angive, at der er tale om en eksport til et tredjeland. I samme boks skal eksportøren angive det udgangssted, hvor forsendelsen forlader EU's toldområde.
 
Når der vælges udgangssted, er det meget vigtigt, at der er tale om et udgangssted, som er godkendt til at foretage kontrol af den pågældende varetype. Alle EU-godkendte grænsekontrolsteder fungerer også som udgangssteder. I bilag I til beslutning 2009/821/EF fremgår det, hvad de enkelte grænsekontrolsteder er godkendt til. Hvis et grænsekontrolsted fx ikke er godkendt til levende dyr, må der ikke udføres levende dyr til tredjelande herover.
 

Følgende forsendelser skal være ledsaget af certifikat fra TRACES: 

Dyr af hestefamilien (også registrerede heste), kvæg, svin, får, geder, fjerkræ og rugeæg heraf, fisk og akvakulturprodukter, andre levende dyr omfattet af kravene i Direktiv nr. 92/65/EØF (fx hjorte, hunde, katte, kaniner, mink og fugle), samt sæd, oocytter og embryoner fra kvæg, svin, heste, får og geder.
 
Husk også, at det i boks I.27. skal fremgå, hvilke EU-lande (medlemsstater) der transiteres igennem, både dem der passeres, og dem hvorfra forsendelsen forlader EU's toldområde.
 
Embedsdyrlægen skal i forbindelse med sådanne eksporter også udstede et INTRA-certifikat via TRACES-systemet, som, udover eksportcertifikatet, også skal ledsage forsendelsen.
 

Krav til ikke-harmoniserede dyr og produkter 

For eksport til tredjelande af dyr og produkter, som ikke er omfattet af harmoniserede EU-regler, kan transit kun finde sted, hvis den kompetente myndighed i transitmedlemsstaten giver udtrykkelig tilladelse hertil.  
 
Certifikater
Certifikater til brug for samhandel (udførsel af dyr og produkter, som er omfattet af fælles EU-lovgivning) med harmoniserede dyr og produkter, såkaldte INTRA-certifikater, ligger i EU-Kommissionens TRACES-system og skal udfyldes heri. De udskrives efterfølgende fra TRACES, hvorefter embedsdyrlægen kan udstede dem (stemple og underskrive).
Certifikater og andre attester til brug ved eksport af dyr og produkter til tredjelande (eksportcertifikater), eller for ikke-harmoniserede dyr og produkter, ligger i Certifikatdatabasen, hvorfra de kan hentes.

Som eksportør har man selv ansvaret for, at forsendelsen lever op til modtagerlandets krav, og man skal være opmærksom på, at et modtagerland kan ændre sine importkrav, uden eksportøren eller Fødevarestyrelsen får direkte besked om ændringen.
 
 
Udarbejdelse eller revidering af eksportcertifikater
Det er eksportøren selv, som fremskaffer modtagerlandets dyresundhedsmæssige importkrav. Det skal entydigt være krav fra modtagerlandets veterinære myndighed.
 
Nye krav fremsendes til Fødevarestyrelsen med anmodning om udarbejdelse af et nyt certifikat. Læs nærmere om proceduren under "Udarbejdelse af certifikater" længere nede på siden​.
  
Relevante links
 
 
 
 
Lovstof og regler​
 
 
Ændret 3. november 2021