Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Eksport af økologi

EU har indgået særlige økologi-handelsaftaler med USA, Canada, Japan og Korea, som letter eksporten af økologiske fødevarer. Se nærmere herom under de respektive overskrifter.

​​​​Ved eksport til øvrige lande udenfor EU/EØS vil det være op til eksportøren at undersøge, hvilke særlige krav der eventuelt stilles af importlandet.

Ved eksport kan danske virksomheder normalt anvende den erklæring om økologikontrol, som udstedes af Fødevarestyrelsen. Erklæringerne kan på anmodning også udstedes på engelsk.

Alle erklæringer gøres løbende tilgængelige på Føde​varestyrelsens hjemmeside

Hvis en virksomhed ved eksport af økologiske fødevarer undtagelsesvis mødes af krav om partivise certifikater, kan virksomheden evt. tilbyde følgende certifikat til importøren i eksportlandet:
Forslag til particertifikat

Certifikatet udfyldes af virksomheden og indsendes til Fødevarestyrelsen (att: ​den lokale kontrolenhed) med anmodning om, at certifikatet udskrives af Fødevarestyrelsen, stemples og underskrives. Husk dog, at particertifikater kun kan stemples og underskrives af Fødevarestyrelsen, hvis vi får anmodningen i god tid, således at vi kan kontrollere produkterne inden de forlader Danmark.
 
 
Såfremt ovennævnte certifikat ikke opfylder kravene fra eksportlandet/importøren i eksportlandet, kan virksomheden forelægge Fødevarestyrelsen et forslag til et alternativt certifikat.
 
Bemærk, at der for USA og Korea er fastlagt krav til udformning af et særligt certifikat – se under eksport af økologiske produkter til USA og Korea.
 
Eksport af økologiske produkter til USA
Den 1. juni 2012 trådte en økologiaftale mellem EU og USA i kraft. Aftalen indebærer, at USA anerkender EU’s økologiregler på det vegetabilske område som ligeværdige med de amerikanske økologiregler (National Organic Program, NOP). Det betyder, at det nu er blevet lettere at eksportere danske økologiske vegetabilske produkter til USA. Samtidig giver aftalen danske producenter mulighed for at bruge det amerikanske økologilogo.
 
Dog er produkter fra økologisk akvakultur ikke en del af aftalen og kan dermed ikke eksporteres med NOP-logo til USA.​
 
Som konsekvens af aftalen skal der fra 1. juni 2012 ikke længere foretages en supplerende NOP-kontrol i Danmark hos de virksomheder og bedrifter, der vil eksportere økologiske vegetabilske produkter til USA.
 
Aftalen omfatter også eksport af økologiske animalske produkter, der opfylder ekstra krav om, at produktionen sker uden brug af antibiotika.
 
Ved eksport af økologiske animalske produkter til USA skal alle led fra landmand til eksportør være omfattet af økologikontrol og herudover en supplerende kontrol af, at det særlige USA-krav overholdes. Dvs. at der skal være dokumentation gennem hele kæden for, at USA-produkterne håndteres som særskilte økologiske produkter, hvad angår dokumentation, registreringer og balanceopgørelser, og også hvad angår sikring mod sammenblanding med øvrige økologiske produkter.
 
De implicerede fødevarevirksomheder i kæden skal derfor hver især indsende beskrivelser og kontrolprocedurer til Fødevarestyrelsen (den tilknyttede kontrolafdeling), som skal sikre, at både de almindelige økologiregler og det ekstra USA-krav overholdes. (De implicerede primærproducenter skal rette henvendelse til Landbrugsstyrelsen). Når Fødevarestyrelsen har vurderet, at materialet er tilstrækkeligt, udstedes en ny økologirapport eller en ændring/et supplement til økologirapporten. 
 
Samtidig udsteder Fødevarestyrelsen (den tilknyttede kontrolafdeling) et tillæg til økologikontrolerklæringen, svarende til den erklæring, som fremgår af bilag 1 i Kommissionens forordning (EU) Nr. 126/2012 af 14. februar 2012.
 
 

NOP-certifikat

Ved eksport til USA skal de eksporterede produkter ved afsendelsen ledsages af et særligt NOP-certifikat. Certifikatet udfyldes og attesteres af virksomheden og mailes herefter til Fødevarestyrelsen (den tilknyttede kontrolafdeling). Herefter underskriver og stempler Fødevarestyrelsen (den tilknyttede kontrolafdeling) certifikatet og returnerer det originale dokument til virksomheden med posten. Husk at anmode om certifikatet i god tid inden produkterne forlader Danmark, således at Fødevarestyrelsen har mulighed for at kontrollere dem inden afsendelsen.
Certifikatet attesterer, at betingelserne for økologiaftalen mellem EU og USA er opfyldt, og indeholder oplysninger, der gør det muligt at spore de eksporterede produkter.  

Følgende skal blandt andet fremgå af NOP-certifikatet:

  • hvor produktet er fremstillet
  • hvilken kontrolmyndighed/kontrolorgan der har certificeret produktet som økologisk
  • en garanti for, at der ikke har været anvendt forbudte stoffer eller metoder ved produktionen 

Læs mere om aftalen her:

​Læs mere om NOP-reglerne her:

Eksport af økologiske produkter til Canada

Den 20. juni 2011 trådte en økologiaftale mellem EU og Canada i kraft. Aftalen indebærer, at Canada anerkender EU’s økologiregler på det vegetabilske og animalske område som ligeværdige med de canadiske økologiregler. Det betyder, at danske økologiske, vegetabilske og animalske produkter nu kan eksporteres til Canada. Samtidig giver den nye aftale danske producenter mulighed for at bruge det canadiske økologilogo.

Det canadiske økologi-logo
Økologiske fødevarer, der overholder EU's økologiforordning, og som eksporteres til Canada, kan frivilligt mærkes med det canadiske økologi-logo.
 
Det er en forudsætning, at kravene i Organic Products Regulations (OPR) overholdes. Bl.a. skal fødevarerne mærkes med angivelsen "Product of", efterfulgt af oprindelseslandet, eller angivelsen "Imported", i umiddelbar forbindelse med logoet. Angivelsen skal være på både fransk og engelsk, medmindre der gælder særlige undtagelser fra kravet om tosproget mærkning.
 
I øvrigt skal der mærkes med navn på den kontrolinstans, som har stået for økologikontrollen – dvs. for danske økologiske fødevarer Fødevarestyrelsen – også selv om der mærkes med Fødevarestyrelsens kontrolkodenummer, DK-ØKO-100.
 
En digital version af det canadiske økologilogo (i formaterne jpg og eps) kan hentes på denne side.
 
Eksport af økologiske produkter til Japan
Pr. 1. april 2013 trådte en handelsaftale mellem EU og Japan i kraft, som sikrer, at medlemslandene i EU kan eksportere økologiske vegetabilske fødevarer til Japan og samtidig mærke produkterne med det japanske økologi-logo (”JAS-mærket”) i EU.

De nærmere betingelser knyttet til aftalen fremgår af bilag 1-5, som er udarbejdet af de japanske myndigheder i samarbejde med EU-Kommissionen (alt materialet er på engelsk).

Bilag 1

Bilag 1 anfører, hvilke lande der er godkendt til eksport til Japan, herunder EU-landene. 
Gå til bilag 1

Bilag 2

Bilag 2 er de japanske regler for importører af vegetabilske produkter til Japan.
Gå til bilag 2

Bilag 3

Bilag 3 omhandler den kontrakt, som danske eksportører skal indgå med den japanske importør for at kunne påsætte ”JAS-mærket” i Danmark.
Gå til bilag 3

Bilag 4

Bilag 4 omhandler de meget specifikke krav til den dokumentation, der følger partiet ved eksport til Japan og til den fysiske påsætning i Danmark af JAS-logoet på detailpakninger. Husk at anmode om et particertifikat hos Fødevarestyrelsen i god tid inden produkterne forlader Danmark!
Gå til bilag 4


Bilag 5

Bilag 5 giver generelle svar på de oftest stillede spørgsmål om økologi i Japan.
Eksport af økologiske produkter til Korea

Der er indgået en økologiaftale mellem Korea og EU, som er trådt i kraft den 1. februar 2015. Aftalen er pr. 30. januar 2018 blevet forlænget og gælder nu uden tidsbegrænsning for  eksport af forarbejdede økologiske fødevarer fra EU til Korea. Uforarbejdede økologiske produkter er ikke omfattet af aftalen; hvis man vil sælge uforarbejdede produkter til Korea, skal disse certificeres efter de koreanske økologiregler af et kontrolorgan akkrediteret af de koreanske myndigheder.

Listen af forarbejdede fødevarer, tilstillet EU-kommissionen af de koreanske myndigheder: økologiske fødevarer, som frit kan eksporteres til Korea. Det er dog en betingelse, at produkterne lovligt, også efter EU-økologireglerne, må fremstilles i Danmark.

Listen af uforarbejdede økologiske produkter: økologiske fødevarer, der kun kan eksporteres, hvis de er blevet certificeret af et i Korea akkrediteret kontrolorgan.

Virksomheder, der ønsker at eksportere forarbejdede økologiske fødevarer til Korea, skal henvende sig til Fødevarestyrelsen og bede om et koreansk importcertifikat for økologiske forarbejdede fødevarer i god tid inden produkterne forlader Danmark:

NAQS Import Certificate of Organic Processed Foods 2019

Vær opmærksom på, at der i 2019 er tilføjet en ny rubrik til Import Certifikatet. Det er den nye rubrik "3. Certification Number". Her skal danske fødevarevirksomheder angive deres CVR-nr. CVR-nr skal ligeledes fremgå af mærkningen på den færdigpakkede fødevare.

Tidligere skulle der angives certifikat-nummer på mærkningen på den færdigpakkede fødevarer. Dette krav er annulleret.

Kun forarbejdede fødevarer, der er certificeret efter EU-økologireglerne, må eksportes til Korea.

Det er en god idé, at man efter en generel risikovurdering tester produkterne, mht. om der er anvendt efter økologireglerne ikke-tilladte substanser eller metoder ved fremstillingen. Korea har en nultolerance for indhold af ikke-tilladte substanser. Man må være forberedt på, at de koreanske myndigheder også tager prøver, og at man skal fjerne henvisningerne til den økologiske produktionsmetode, hvis de finder noget, der ikke er tilladt i økologisk produktion (både i primærproduktionen og i forarbejdningen).

De koreanske myndigheder oplyser desuden, at man skal overholde de koreanske mærkningsregler for økologiske produkter som kræver, at man oplyser følgende i mærkningen:

  • Virksomhedens navn:
  • Adressen på, hvor produkterne er blevet pakket:
  • Telefon på samhandelspartneren i Korea:
  • Navn på kontrolinstansen: fx The Danish Veterinary and Food Administration
  • Certificeringsnummer: Navn på kontrolinstansen (fx The Danish Veterinary and Food Administration)-Organic-Virksomhedens autorisations- eller registreringsnummer
  • Oprindelsesland: fx Danmark
  • Koreansk økologilogo for forarbejdede fødevarer


Højreklik på billedet for at gemme det koreanske økologilogo for forarbejdede fødevarer. Logoet findes i øjeblikket kun i ovenstående jpg-format. 

​​
Ændret 16. august 2019