Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Produktion af frugt og grønt (Primærproduktion)

Her kan du finde vejledning og regler om dyrkning og produktion af frisk frugt og grønt, herunder mikrogrønt.

​​​​​Nedenfor finder du information og gode råd om god praksis ved dyrkning og produktion af frisk frugt og grønt. Du skal have god praksis, uanset om du dyrker på friland, i drivhus eller i form af vertikalt landbrug. 

Krav om registrering

Registrering på Landbrugsindberetning.dk

Når du producerer og håndterer frugt og grønt, skal du være registreret hos Fødevarestyrelsen. Registreringen sker i henhold til hygiejneforordningen. 

Du logger på med NemID.
 

Hvorfor skal jeg registreres?

Kravet om registrering fremgår af fødevarehygiejneforordningen (852/2004). Registreringen danner grundlag for den kontrol, Fødevarestyrelsen skal udføre. Registrering skal også være med til at sikre, at alle fødevarer er produceret og håndteret på virksomheder, der følger reglerne om fødevarehygiejne.


Hvis du pakker afgrøder som er omfattet af handelsnormer

Hvis du også pakker afgrøder, som er omfatter af EU´s handelsnormer, så skal du også registreres til dette hos Landbrugsstyrelsen.

Hvis du pakker for andre eller importerer

Hvis du også pakker for andre end dig selv eller har import fra EU eller 3.-land, så skal du også registreres som fødevarevirksomhed efter primærproduktionen.
 
 

Hvis du vil producere økologisk frugt og grønt

For at du kan producere og sælge landbrugsprodukter som økologiske, skal din bedrift være autoriseret af Landbrugsstyrelsen til økologisk drift. 


Fødevarer skal håndteres hygiejnisk
Du skal have fokus på hygiejne – fra dyrkning i marken til høst og efterfølgende håndtering og pakning. ​Blandt andet skal:
 • Planteprodukterne skal være rene, og de skal produceres, transporteres og oplagres under hygiejniske forhold.
 • Faciliteter, udstyr og beholdere mv. skal holdes rene, og om nødvendigt skal de desinficeres på passende vis efter rengøringen.
 • Farlige stoffer og affald skal opbevares og håndteres, så fødevarer ikke kontamineres (forurenes).
 • Plantebeskyttelsesmidler og biocider skal anvendes korrekt efter kravene i den relevante lovgivning.
Medarbejdere skal have instruktion
Du skal sikre, at dine medarbejdere har fået information om relevante hygiejnebestemmelser. Det er blandt andet information om:
 • håndvask før plukning og håndtering af afgrøder
 • personlig hygiejne
 • hvordan man skal forholde sig ved sygdom
 • eventuelle regler for rygning
Det kan eksempelvis fremgå af ansættelsesaftalen, at informationen er givet.

Toiletter og mobile toiletter (toiletvogne)
Dine medarbejdere skal have adgang til ​ordentlige toiletforhold – også i marken.

Toiletter og mobile toiletter (toiletvogne):
 • skal rengøres hyppigt,
 • skal have rindende vand af drikkevandskvalitet eller tilsvarende hygiejnisk kvalitet og
 • skal have sæbe, toiletpapir og engangspapirhåndklæder eller tilsvarende.
​Håndsprit kan ikke fjerne virus. Det kan bruges som supplement til håndvask med vand og sæbe, hvis vand af drikkevandskvalitet ikke er til rådighed i tilstrækkelige mængder.
 
Vand skal være af passende kvalitet (brug af "rent vand")
Når du dyrker og håndterer fødevarer, er det vigtigt, at det vand, du benytter i produktionen (fx til vanding, transport etc.), har kvalitet af drikkevand eller opfylder kravene til "rent vand".
 
Hvis du kan bruge "rent vand", skal du foretage en konkret vurdering af hvilken kvalitet af "rent vand", det er nødvendigt at bruge i din produktion.

Vurderingen skal blandt andet tage hensyn til følgende:
 • vandkilde, opbevaring og distribution af vandet
 • vandingsmetode, fx vandkanon, drypvanding eller jordspyd
 • afgrødetypen, og den behandling som afgrøden efterfølgende får, fx kogning
 • vand til andet end vanding, fx sprøjtning eller gødskning
 • om eventuelle kar, slanger og rør også anvendes til opbevaring/transport/distribution af drikkevand
 • om vandet bruges til vask af fx høstudstyr, emballage eller overflader
 • om vandet bruges til transport af afgrøder eller vask af afgrøder
Ofte vil din vurdering vise, at du skal bruge vand, som har samme mikrobiologiske kvalitet som drikkevand.
 
Hvis du kan bruge "rent vand", skal du selv regelmæssigt tage prøver af vandet og få det undersøgt for relevante parametre, så du hele tiden kan dokumentere, at vandet opfylder kravene til at være "rent vand".
 
I de situationer, hvor du skal bruge drikkevand, skal vandet altid undersøges i henhold til kravene drikkevandsbekendtgørelsen.  Dette gælder også, når du henter drikkevandet i din egen boring.
 
Skadedyr skal forebygges

Du skal sikre, at skadedyr forebygges og om nødvendigt bekæmpes. ​Du kan fx:

 • fjerne frasortering og andet affald
 • fjerne ukrudt, planter og græs i umiddelbar nærhed af bygninger
 • anvende udstyr som frastøder skadedyr (udsender støj, dyrekald eller ultralyd)
 • sikre gode levevilkår for rovdyr, fx slørugle og lækat, på ejendommen
 
Vildt (dyr) på dyrkningsarealer
Når du dyrker afgrøder på friland, er det vanskelig at undgå vildt og fugle på områderne.
Du bør derfor altid foretage en konkret vurdering af "vildt på dyrkningsarealer".

Vurderingen skal blandt andet tage hensyn til følgende:
 • art og antal af vildt, fx ræve, hjorte, fugle
 • tid på året, perioden fra vildtet færdes på arealet til afgrøden høstes
 • afgrødetypen, og den behandling som afgrøden efterfølgende får, fx kogning
Er der problemer med vildt på dyrkningsarealerne, kan du reducere deres aktivitet ved fx at bruge:
 • fugleskræmsler, refleksbånd eller geværskud
 • udstyr som frastøder dyr (udsender støj, dyrekald eller ultralyd)
 • eventuelt mekaniske fælder
Brug af husdyrgødning
Hvis du bruger husdyrgødning, når du dyrker frugt og grønt, er det vigtigt, at du er opmærksom på de risici, der er forbundet med dette.

Risici afhænger blandt andet af:
 • behandlingen, som husdyrgødningen måtte have undergået (lagring, kompostering mv.)
 • afgrødetypen, og den behandling som afgrøden efterfølgende får, fx kogning 
 • udbringningsmåde, fx nedmuldning
 • periode fra udbringning til høst af afgrøden
 • klima, jordbund, tid på året mv.
Når husdyrgødningen har gennemgået en passende behandling, fx kompostering eller UV-​behandling med henblik på at reducere indholdet af patogener, er risikoen ved brugen væsentlig mindre end ved brug af ubehandlet husdyrgødning.

Brug evt. gødningsprodukter, som er komposteret i ca. 2 år før salg.
 
Oversvømmelse af dyrkningsarealer
Oversvømmes dine arealer eller produktionsarealer om vinteren eller ved skybrud? Så skal du overveje muligheden for at forebygge dette, fx ved at anlægge grøfter, diger eller bufferzoner.

Hvis der har været oversvømmelse på dine marker, skal du foretage en konkret vurdering af oversvømmelsens betydning for fødevaresikkerheden.

Vurderingen skal blandt andet tage hensyn til følgende:
 • oprindelse af vand som oversvømmer arealet, og vandets forureningsgrad
 • afgrødetypen, og den behandling som afgrøden efterfølgende får, fx kogning
 • periode fra oversvømmelse til høst af afgrøden
 • oversvømmelsens varighed
 • vejret i perioden efter oversvømmelsen; UV-lys kan nedbryde skadelige bakterier og vira 
Forurening fra jord eller luft
Hvis du som producent har mistanke om en mulig risiko for forurening af jorden, fx pga. en tidligere anvendelse af området, fra de tilstødende områder eller fra industriel aktivitet i nabolaget (fx tungmetaller), bør du rådføre dig med specialister, og området/jorden skal muligvis analyseres for parametre der kan udgøre en fare.

Læs mere her på Miljøstyrelsens hjemmeside.
 
Analyser og journal over resultater
Hvis du eller andre, fx Fødevarestyrelsen, har udtaget prøver af dine afgrøder for at afklare, om fødevaren er farlig, skal du gemme resultaterne.

Hvis et resultat viser, at der er en fare ved den producerede fødevare, skal du kontakte Fødevarestyrelsen og trække varen tilbage fra markedet.  
 
Sporbarhed af solgte fødevarer
Du skal kunne spore dine solgte produkter. På den måde kan du kontakte dine kunder og trække varen tilbage fra markedet, hvis der viser sig at være problemer med fødevaresikkerheden af et produkt.

Det betyder, at du skal notere følgende, når du sælger eller overdrager en fødevare:
 • hvad solgte du, og hvor meget (mængde)
 • hvornår (hvilken dato)
 • til hvem er det solgt
EU-vejledning om mikrobiologiske risici i frisk frugt og grønt

Der findes en vejledning fra EU Kommissionen om mikrobiologiske risici i frisk frugt og grønt. Vejledningen omhandler de fleste af de risici, som er kendt ved produktion af frisk frugt og grønt. Den indeholder også hjælpeskemaer til vurdering af vandkvalitet og prøvetagningsfrekvens. 

Læs mere her i Vejledning om imødegåelse af mikrobiologiske risici i friske frugter og grøntsager i primærproduktionen gennem​ god hygiejne (EU-Vejledning)​

Hvad er mikrogrønt

"Mikrogrønt" er en plante som andre planter, hvor man høster/afklipper planten og spiser den høstede del af planten. Ved produktion af mikrogrønt høster/afklipper man planten allerede på kimbladsstadiet, som man fx gør med almindelig karse.

Selve frøet efterlades i jorden eller kasseres sammen med "vækstmåtten".  Det vigtigste er, at frøet ikke spises.

Hvis frøet spises, er der tale om spirer, se afsnit "Hvad er spirer".

Hvilke regler gælder for produktion af mikrogrønt

Produktion af mikrogrønt er primærproduktion. Produktionen er omfattet af de samme regler som produktion af andre grøntsager og frugt.

Du skal som hovedregel registreres til primærproduktion og følge reglerne for god praksis. Læs mere om reglerne for primærproduktion under de enkelte punkter på denne side.

Da frøet ikke spises, er mikrogrønt ikke omfattet af reglerne for produktion af spirer.

Hvad er spirer

Spirer er fødevarer, hvor hele frøet spises sammen med kimblade og eventuel kimrod. Denne form for fødevare dyrkes ikke i jord eller i vækstmåtte, men i drikkevand. Produktion af spirer kræver, at virksomheden er autoriseret til denne aktivitet, før den begynder at producere og sælge.

Læs mere om de skærpede regler for produktion af spirer her

Love og regler
Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning:

Hygiejneforordningen (forordning nr. 852/2004)
Fødevareforordningen (forordning nr. 178/2002)

Find reglerne på denne lovstofside.
​​
Ændret 2. marts 2023