Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Produktion af frugt og grønt (Primærproduktion)

Her kan du finde vejledning og regler, når du dyrker frugt og grønt.

​​​​Nedenfor finder du relevant info og gode råd om god praksis ved dyrkning og produktion af frisk frugt og grønt.​​

 
Krav om registrering

Registrering på Landbrugsindberetning.dk

Når du producerer og håndterer frugt og grønt, skal du være registreret hos Fødevarestyrelsen. Du registrerer dig på www.landbrugsindberetning.dk under punktet ”Foder og Fødevarer”. Du logger på med NemID.
 

Hvorfor skal jeg registreres?

Kravet om registrering fremgår af fødevarehygiejneforordningen (852/2004). Registreringen danner grundlag for den kontrol, Fødevarestyrelsen skal udføre. Registrering skal også være med til at sikre, at alle fødevarer er produceret og håndteret på virksomheder, der følger reglerne om fødevarehygiejne.


Hvis du pakker afgrøder som er omfattet af handelsnormer

Hvis du også pakker afgrøder, som er omfatter af EU´s handelsnormer, så skal du også registreres til dette hos Landbrugsstyrelsen. Læs mere om handelsnormer og registrering.


Hvis du pakker for andre eller importerer

Hvis du også pakker for andre end dig selv eller har import fra EU eller 3.-land, så skal du også registreres som fødevarevirksomhed. Læs mere om, hvordan du bliver registreret som fødevarevirksomhed.
 

Hvis du vil producere økologisk frugt og grønt

For at du kan producere og sælge landbrugsprodukter som økologiske, skal din bedrift være autoriseret af Landbrugsstyrelsen til økologisk drift. Læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.


Persondataloven

Hvis din virksomhed er personligt ejet, vil oplysningerne blive behandlet efter principperne i persondataloven. Det betyder blandt andet, at du har ret til at bede om indsigt og klage over de oplysninger, som Fødevarestyrelsen har registreret på dig. Du har også ret til at kræve berigtigelse af eventuelle forkerte oplysninger.

 I denne sammenhæng er Fødevarestyrelsens formål med at registrere oplysninger om dig:
 • at du bliver korrekt registreret efter fødevarehygiejneforordningen.
 • at få målrettet kontrollen og ​eventuelle betalingskrav til dit landbrug/sted.
Oplysningerne kan videregives til andre offentlige myndigheder. For nærmere detaljer kan du se reglerne i persondatalovens kapitel 9 og 10 (lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger).
 
Fødevarer skal håndteres hygiejnisk
Du skal have fokus på hygiejne – fra dyrkning i marken til høst og efterfølgende håndtering.
Planteprodukterne skal være rene, og de skal produceres, transporteres og oplagres under hygiejniske forhold.

Faciliteter, udstyr og beholdere mv. skal holdes rene, og om nødvendigt skal de desinficeres på passende vis efter rengøringen.

Farlige stoffer og affald skal opbevares og håndteres, så fødevarer ikke kontamineres (forurenes).

Plantebeskyttelsesmidler og biocider skal anvendes korrekt efter kravene i den relevante lovgivning.
 
Medarbejdere skal have instruktion
Du skal sikre, at dine medarbejdere har fået information om relevante hygiejnebestemmelser.
Det er blandt andet information om:
 • håndvask før plukning og håndtering af afgrøder
 • personlig hygiejne
 • hvordan man skal forholde sig ved sygdom
 • eventuelle regler for rygning
Det kan eksempelvis fremgå af ansættelsesaftalen, at informationen er givet.
 
Toiletter og mobile toiletter (toiletvogne)
Dine medarbejdere skal have adgang til ​ordentlige toiletforhold – også i marken.

Toiletter og mobile toiletter (toiletvogne):
 • skal rengøres hyppigt,
 • skal have rindende vand af drikkevandskvalitet eller tilsvarende hygiejnisk kvalitet og
 • skal have sæbe, toiletpapir og engangspapirhåndklæder eller tilsvarende.
​Håndsprit kan ikke fjerne virus. Det kan bruges som supplement til håndvask med vand og sæbe, hvis vand af drikkevandskvalitet ikke er til rådighed i tilstrækkelige mængder.
 
Vand skal være af passende kvalitet
Når du dyrker, producerer og håndterer fødevarer, der ofte spises rå, er det vigtigt, at det vand, du benytter i produktionen (fx til vanding, vask etc.), er af ordentlig kvalitet.
Du skal derfor foretage en konkret vurdering for at afklare hvilken kvalitet af vand, det er nødvendigt at bruge i din produktion.

Vurderingen skal blandt andet tage hensyn til følgende:
 • vandkilde, opbevaring og distribution af vandet
 • vandingsmetode, fx vandkanon, drypvanding eller jordspyd
 • afgrødetypen, og den behandling som afgrøden efterfølgende får, fx kogning
 • vand til andet end vanding, fx sprøjtning eller gødskning
 • om eventuelle kar, slanger og rør også anvendes til opbevaring/transport/distribution af drikkevand
 • om vandet bruges til vask af fx høstudstyr, emballage eller overflader
 • om vandet bruges til transport af afgrøder eller vask af afgrøder
I mange tilfælde vil din vurdering afklare, at du skal bruge drikkevand eller vand af tilsvarende mikrobiologisk kvalitet.
 
Skadedyr skal forebygges

Du skal sikre, at skadedyr forebygges og om nødvendigt bekæmpes. ​Du kan fx:

 • fjerne frasortering og andet affald
 • fjerne ukrudt, planter og græs i umiddelbar nærhed af bygninger
 • anvende udstyr som frastøder skadedyr (udsender støj, dyrekald eller ultralyd)
 • sikre gode levevilkår for rovdyr, fx slørugle og lækat, på ejendommen
 ​
Vildt (dyr) på dyrkningsarealer
Når du dyrker afgrøder på friland, er det vanskelig at undgå vildt og fugle på områderne.
Du bør derfor altid foretage en konkret vurdering af "vildt på dyrkningsarealer".

Vurderingen skal blandt andet tage hensyn til følgende:
 • art og antal af vildt, fx ræve, hjorte, fugle
 • tid på året, perioden fra vildtet færdes på arealet til afgrøden høstes
 • afgrødetypen, og den behandling som afgrøden efterfølgende får, fx kogning
Er der problemer med vildt på dyrkningsarealerne, kan du reducere deres aktivitet ved fx at bruge:
 • fugleskræmsler, refleksbånd eller geværskud
 • udstyr som frastøder dyr (udsender støj, dyrekald eller ultralyd)
 • eventuelt mekaniske fælder
Brug af husdyrgødning
Hvis du bruger husdyrgødning, når du dyrker frugt og grønt, er det vigtigt, at du er opmærksom på de risici, der er forbundet med dette.

Risici afhænger blandt andet af:
 • behandlingen, som husdyrgødningen måtte have undergået (lagring, kompostering mv.)
 • afgrødetypen, og den behandling som afgrøden efterfølgende får, fx kogning 
 • udbringningsmåde, fx nedmuldning
 • periode fra udbringning til høst af afgrøden
 • klima, jordbund, tid på året mv.
Når husdyrgødningen har gennemgået en passende behandling, fx kompostering eller UV-​behandling med henblik på at reducere indholdet af patogener, er risikoen ved brugen væsentlig mindre end ved brug af ubehandlet husdyrgødning.

Brug evt. gødningsprodukter, som er komposteret i ca. 2 år før salg. 
 
Oversvømmelse af dyrkningsarealer
Oversvømmes dine arealer eller produktionsarealer om vinteren eller ved skybrud? Så skal du overveje muligheden for at forebygge dette, fx ved at anlægge grøfter, diger eller bufferzoner.

Hvis der har været oversvømmelse på dine marker, skal du foretage en konkret vurdering af oversvømmelsens betydning for fødevaresikkerheden.

Vurderingen skal blandt andet tage hensyn til følgende:
 • oprindelse af vand som oversvømmer arealet, og vandets forureningsgrad
 • afgrødetypen, og den behandling som afgrøden efterfølgende får, fx kogning
 • periode fra oversvømmelse til høst af afgrøden
 • oversvømmelsens varighed
 • vejret i perioden efter oversvømmelsen; UV-lys kan nedbryde skadelige bakterier og vira 
Forurening fra jord eller luft
Hvis du som producent har mistanke om en mulig risiko for forurening af jorden, fx pga. en tidligere anvendelse af området, fra de tilstødende områder eller fra industriel aktivitet i nabolaget (fx tungmetaller), bør du rådføre dig med specialister, og området/jorden skal muligvis analyseres for parametre der kan udgøre en fare.

Læs mere på ​Miljøstyrelsens hjemmeside.
 
Analyser og journal over resultater
Hvis du eller andre, fx Fødevarestyrelsen, har udtaget prøver af dine afgrøder for at afklare, om fødevaren er farlig, skal du gemme resultaterne.

Hvis et resultat viser, at der er en fare ved den producerede fødevare, skal du kontakte Fødevarestyrelsen og trække varen tilbage fra markedet. 
 
Sporbarhed af solgte fødevarer
Du skal kunne spore dine solgte produkter. På den måde kan du kontakte dine kunder og trække varen tilbage fra markedet, hvis der viser sig at være problemer med fødevaresikkerheden af et produkt.

Det betyder, at du skal notere følgende, når du sælger eller overdrager en fødevare:
 • hvad solgte du, og hvor meget (mængde)
 • hvornår (hvilken dato)
 • til hvem er det solgt
EU-vejledning om mikrobiologiske risici i frisk frugt og grønt

Der findes en vejledning fra EU Kommissionen om mikrobiologiske risici i frisk frugt og grønt. Vejledningen omhandler de fleste af de risici, som er kendt ved produktion af frisk frugt og grønt. Den indeholder også hjælpeskemaer til vurdering af vandkvalitet og prøvetagningsfrekvens. 

Vejledning om imødegåelse af mikrobiologiske risici i friske frugter og grøntsager i primærproduktionen gennem god hygiejne (EU-Vejledning)

Love og regler
Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning:

Hygiejneforordningen (forordning nr. 852/2004)
Fødevareforordningen (forordning nr. 178/2002)

Find links til lovgivningen på lovstofsiden.
​​

 

 

Bakterier og virus i frugt og grøntBakterier og virus i frugt og grønthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bakterier_og_virus_i_frugt_og_grønt.aspx02199aspx0htmlEmneside
Frugt og grønt i fødevarevirksomhederFrugt og grønt i fødevarevirksomhederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Frugt--og-grøntvirksomhed.aspx015138aspx0htmlEmneside

Ændret 27. juli 2018