Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Dioxin og PCB

Dioxiner og dioxinlignende PCB er miljøgiftstoffer, som bliver ophobet i visse fede animalske fødevarer, og som bl.a. kan give øget risiko for kræft og påvirke forplantningsevne og immunforsvar hos mennesker.

​Dioxiner (polychlo​​rerede dibenzo-para-dioxiner og dibenzo-furaner) er en gruppe af nærtbeslægtede klorholdige stoffer. Di​​oxin bliver dannet i små mængder ved forbrænding af fx affald og forskellige industrielle processer, men kan også forekomme som forurening i klorholdige kemikalier.

Dioxinlignende PCB'er (polychlorerede biphenyler) er stoffer, der rent toksikologisk minder om dioxin. Dioxinlignende PCB stammer fra andre kilder end dioxinerne, men kan ligesom dioxinerne ophobes i miljøet, foder eller i fødevarer.

Dioxin i små mængder i fødevarer er uundgåeligt. Problemet med dioxin i fødevarer opstår, hvis mængden af dioxin bliver for høj. Hvis du over længere tid spiser en fødevare med et for højt dioxinindhold, kan det på længere sigt være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

EU´s videnskabelige Fødevaresikkerh​edsautoritet, EFSA, har den 20. november 2018 offentliggjort en ny risikovurdering for dioxin i fødevarer og foder. I vurderingen konkluderes det, at dioxin er mere sundhedsskadeligt end hidtil antaget. 
​ 

Sådan kan du begræn​​​se dit indtag af dioxin

Generelt er det en god idé at vælge magre fødevarer, da det er i fedtet at dioxin ophobes. Gå fx uden om fed​​tkanten på bøffen.

Langt de fleste æg overholder grænseværdien for dioxin. Det er derfor generelt ikke et sundhedsmæssigt problem at spise æg fra udegående høns – økologiske eller konventionelle. Der er dog set forhøjet indhold i æg fra nogle mindre besætninger med udegående høns og ligeledes æg fra hobbyhøns. 

Hvis du gerne vil købe æg fra gårdsalg, er det derfor en god idé at købe æg fra forskellige gårde suppleret med æg fra supermarkedet. Du bør ligeledes supplere dine hjemmeproducerede hønseæg med indkøbte æg.​

 
Gravide og kvinder i den fødedygtige alder

Det er vigtigt at gravide spiser fisk, gerne 350 g om ugen heraf omkring 200 g fed fisk som laks og sild. Ford​​elene ved at spise fisk er langt større end ulemperne, men spis forskellige slags fisk, så mindskes risikoen for at få for mange miljøforureninger, der kan være i visse fiskearter.

Kvinder i den fødedygtige alder, gravide og ammende bør højst spise én portion østersølaks på ca. 125 gram én gang om måneden. Andre bør ikke spise østersølaks mere end højst to gange om måneden af hensyn til dioxin-indtag. Langt de fleste laks der markedsføres i Danmark stammer dog ikke fra Østersøen.

Du kan med fordel vælge at spise disse fisk der indeholder begrænsede mængder af miljøforurenende stoffer som dioxin og kviksølv: Rødspætte, rødtunge, skrubbe, torsk (ikke torskelever), kuller, kulmule, sej (lys- og mørksej), fiskerogn og opdrættede ørred og laks.​

Fødevarestyrelsen har funde​t et højt indhold af dioxin og PCB i torskelever fra torsk fanget rundt om i de danske farvande.

Begræns derfor dit indtag af torskelever til højst 120 g torskelever om måneden. Gravide, kvinder i den fødedygtige alder og børn bør slet ikke spise torskelever pga. de forhøjede indhold af dioxin og PCB.
 
Lever fra råvildt kan have et højt indhold af metaller som fx bly, cadmium og kobber.​

Fødevarestyrelsen anbefaler, at man kun spiser ​hestekød lejlighedsvis og højst én gang om ugen. Heste opkoncentrerer dioxin og PCB i større mængder end fx svin og fjerkræ. Grunden er at kødet kan stamme fra ældre heste, der har græsset i flere år, og derved har optaget en vis mængde dioxin via jorden. 

Dioxin og dioxinlignende PCB i fødevarer
Dioxiner forekommer overalt i miljøet og ophobes i vis​​se fødevarer. De væsentligste kilder til dioxin i danskernes kost er fede fisk, mejeriprodukter og fedt fra kød. På samme måde bliver dioxin ophobet i menneskers fedtvæv og udskilt gennem modermælk.

I Danmark er det især fede fisk som sild og laks fra Østersøen, torskelever, fårelever samt hestekød, der har forhøjede indhold af dioxin. Dioxinlignende PCB skal regnes med, når vi beregner, hvor meget dioxin mennesker bliver udsat for.
 
Dioxin og dioxinlignende PCB i foder
Der er set tilfælde af forurening af foder med dioxin i Europa. Der har i visse tilfælde været tale om fodermidler, fx fiskemel, olier og fedtstoffer samt visse fodertilsætningsstoffer af mineralsk oprindelse, som har haft et "naturligt" men for højt indhold af dioxin. I andre tilfælde har der været tale om foder, som blevet forurenet med dioxin, fx via tilførsel af dioxinforurenede olier eller ved anvendelse af forkerte tørringsprocesser.

Myndighederne er opmærksomme på dioxinforurening i hele fødevarekæden, og kontrollerer også om et dioxinfund i en fødevare skyldes dioxinforurenet foder. 

Der er fastsat EU-grænseværdier for dioxin, dioxinlignende PCB og ikke-dioxinlignende PCB. Grænseværdierne kan ses i den seneste konsoliderede udgave af Forordning nr. 1881/2006. Herudover er der henstillinger fra EU-Kommissionen på området.​ 
 
 
Herudover er der henstillinger fra EU-Kommissionen på området med indgrebsværdier i diverse produkter. Indgrebsværdier tjener som et værktøj for myndigheder og erhvervsliv til at opspore kilder til forurening.
 
 
 
Ændret 27. februar 2023