Gå til navigation Gå til Hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Det Rådgivende Udvalg for Dyresundhed

Det Rådgivende Udvalg for Dyresundhed skal styrke det nationale samarbejde om fremtidens dyresundhedspolitik.

​Med baggrund i EU's dyresundhedsstrategi blev Det Råd​​​​​​​​givende Udvalg for Dyresundhed (DRUD) oprettet i december 2008 med det formål at styrke det nationale samarbejde med landbrugets organisationer, forskningen og andre interessenter indenfor dyresundhed. Veterinærdirektøren er formand i udvalget.
 
DRUD skal rådgive fødevareministeren om udvikling og implementering af EU’s dyresundhedspolitik, drøfte nationale spørgsmål vedrørende dyresundhed, samt inddrage viden fra arbejdet i internationale organer som OIE/WTO og vurdere de handelsmæssige konsekvenser.
 

Repræsentanter i udvalget

Følgende er repræsenteret i udvalget: Fødevarestyrelsen, Landbrug & Fødevarer med organisationer, DTU Veterinærinstituttet, Den Danske Dyrlægeforening, Miljø - og Fødevareministeriet, Justitsministeriet, KU-LIFE og Veterinærmedicinsk Industriforening.
 
DRUD består af en fast styregruppe, der mødes et par gange om året. 
 
Arbejdsgrupper belyser udvalgte emner
I forbindelse med arbejdet med at styrke det nationale samarbejde om dyresundheden og EU's dyresundhedsstrategi kan Det Rådgivende Udvalg for Dyresundhed (DRUD) nedsætte arbejdsgrupper for at få belyst aktuelle emner – fx de indsatsområder, der allerede er i fokus eller kommer i fokus i EU i de kommende år i forbindelse med implementering af EU's dyresundhedsstrategi.
 
I 2009 blev der etableret arbejdsgrupper på områderne: 
  1. Smittebeskyttelse
  2. Finansiering af udgifter og tab ved bekæmpelsen af dyresygdomme
  3. Internationale forhold, herunder OIE og kompartmentalisering
  4. Veterinært beredskab i relation til dyresundhedsstrategien
  5. Vaccinationsstrategi ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme

Arbejdsgruppe vedr. smittebeskyttelse
Arbejdsgruppen vedr. smittebeskyttelse tager udgangspunkt i EU's dyresundhedsstrategis definition af smittebeskyttelse, som er: ”tiltag, der gennemføres for at sikre, at bestande, besætninger eller grupper af dyr, der hidtil har været fri for sygdom, forbliver sygdomsfri, eller for at begrænse spredningen af sygdomme indenfor besætninger”.
 
Som led i handlingsplanen for dyresundhedsstrategien vil der blive sat initiativer i gang til at udarbejde EU-retningslinjer for forskellige typer af produktionssystemer. Der vil også blive set nærmere på, hvordan udarbejdelse og implementering af EU-retningslinjer kan finansieres. EU-retningslinjer vil i høj grad blive udarbejdet i et tæt samarbejde med europæiske erhvervsorganisationer.
 
Arbejdsgruppen skal analysere og beskrive de danske forhold omkring smittebeskyttelse. Første del er en vurdering af de nuværende nationale foranstaltninger og en nærmere beskrivelse af de danske forhold, herunder de generelle koncepter for smittebeskyttelse på bedriftsniveau.
 
Anden del omfatter en risikovurdering af de smittebeskyttende tiltag med en dyresundhedsfaglig tilgang.
 
Endelig skal der ses på mulighederne for at forbedre samspillet mellem smittebeskyttelse på bedriftsniveau og nationalt niveau.
 
Arbejdsgruppe vedr. dækning af udgifter ved sygdomsudbrud
Arbejdsgruppen vedr. finansiering af udgifter og tab ved bekæmpelsen af dyresygdomme har til opgave at beskrive en eller flere modeller for fremtidig offentlig og privat finansiering for bekæmpelse af husdyrsygdomme indenfor rammerne af de kommende regler i EU.
 
Resultaterne fra arbejdsgruppen vedr. smittebeskyttelse skal inddrages for at se nærmere på, hvilke incitamenter der skal til for at motivere til at indføre bedre smittebeskyttende foranstaltninger.
 
Arbejdsgruppen vedr. internationale forhold
Arbejdsgruppen vedr. internationale forhold har fokus på Danmarks indflydelse på de internationale standarder for dyresundhed. Først og fremmest via arbejdet med standarderne i Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).
 
Arbejdsgruppen koordinerer Danmarks holdninger og skal bidrage med input til de danske kommentarer til EU's bemærkninger til Terrestrial Animal Health Standards Commission’s forslag til ændringer af Terrestrial Animal Health Code.
 
Arbejdsgruppen vedr. veterinært beredskab
Arbejdsgruppen vedr. veterinært beredskab skal gennemgå det veterinære beredskab i relation til dyresundhedsstrategien. Målet er i første fase at identificere områder, hvor systemet eventuelt kan forbedres, så beredskabet er gearet til større kriser og til nye kriser.
 
Arbejdsgruppen skal inddrage relevante informationer fra revisionen af det veterinære beredskab i 2009, der omfatter Fødevarestyrelsens overordnede styring og prioritering af det veterinære beredskab i perioden 2005-2008.
 

Arbejdsgruppen vedr. vaccinationsstrategi
Arbejdsgruppen vedr. vaccinationsstrategi forholder sig til EU's dyresundhedsstrategi, hvor det vil være et mål at begrænse antallet af dyr, der bliver aflivet i forbindelse med bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme.
 
I den nuværende EU-lovgivning er det muligt at anvende nødvaccination i forbindelse med bekæmpelse af visse smitsomme husdyrsygdomme. Men mange faktorer gør det vigtigt, at beslutningen om, hvorvidt der skal nødvaccineres, bliver truffet fra sag til sag.
 
Når der ikke på forhånd kan fastlægges en strategi, skal det beskrives, hvilke parametre der skal vurderes, inden man anvender nødvaccination.
 
I første fase skal arbejdsgruppen udarbejde en indstilling om den danske politik og strategi for anvendelse af nødvaccination ved udbrud af mund- og klovesyge med udgangspunkt i den indsamlede viden og de foreløbige resultater om emnet.
 
I anden fase skal arbejdsgruppen udarbejde tilsvarende overordnede anbefalinger i forbindelse med nødvaccination som en del af bekæmpelsen af andre alvorlige smitsomme husdyrsygdomme. 
 
 
Ændret 18. september 2017