Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Desinfektionsmidler i fødevareindustri og landbrug

Fødevarestyrelsens nationale godkendelsesordning skal godkende desinfektionsmidler, der bruges på overflader, som kommer i kontakt med fødevarer, samt pattedypnings- og yveraftørringsmidler (produkttype 3 og 4), før fødevareindustrien og landbruget må bruge dem.

​​​​​Godkendelse af produkterne

Godkendelsen af produkterne sker ud fra en vurdering af den desinficerende effekt, og om rester af disse produkter kan forurene fødevarer. Kun produkter, der ikke medfører en sundhedsrisiko, bliver godkendt, og det er ikke tilladt at markedsføre dem i Danmark, før de har modtaget en officiel godkendelse af Fødevarestyrelsen.

Desinfektionsmidler og pattedypningsmidler skal have en dokumenteret teknologisk effekt. Effekten skal testes ved brug af relevante europæiske standarder, og disse skal medsendes ansøgningen. Desinfektionsmidler kan opfylde kravene til teknologisk effekt ved at have en baktericid, fungicid eller både baktericid og fungicid effekt.

Mærkning af godkendte produkter

Mærkning af godkendte produkter skal følge Bekendtgørelse nr 859 af 23/08/2019 (se link under Lovstof nederst på siden). Desinfektionsmidler godkendt af Fødevarestyrelsen skal være mærket på emballagen med ordene: "Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevarestyrelsen under journalnummer (journalnummer anføres)". Produktet virker (baktericidt, fungicidt eller baktericidt og fungicidt)".

Pattedyp/spray eller yverhygiejne før malkning

Pattedyp/spray eller yverhygiejne før malkning godkendt af Fødevarestyrelsen skal være mærket med ordene: "Pattedyp eller pattespray godkendt af Fødevarestyrelsen under journalnummer (journalnummer anføres)" eller "Yverhygiejne før malkning godkendt af Fødevarestyrelsen under journalnummer (journalnummer anføres)". "Må kun anvendes umiddelbart efter malkning" hvis midlet er et pattedyp/pattespray.

Produkter godkendt af Fødevarestyrelsen skal desuden være mærket med forhandlerens navn og adresse, brugsanvisning, herunder oplysning om anvendelsesområde og maksimal brugskoncentration og for desinfektionsmidler desuden minimal brugskoncentration. Derudover ordene: "Må ikke opbevares sammen med fødevarer" og "må kun opbevares i originalemballage".

Der skal oplyses på emballagen, at overflader der kommer i forbindelse med fødevarer, skal skylles af med drikkevand efter endt desinfektion. Oplysning om, at desinfektion skal foretages som en særskilt arbejdsproces efter rengøring med tilhørende afskylning, hvis midlet er et kombineret rengørings- og desinfektionsmiddel.

Fødevarestyrelsen godkender ikke produkter i Produkt Type 2 eller 5, eller produkter til brug i tomme stalde, ´til udstyr i stalde eller på dyr (bortset fra yverhygiejne/pattedyp).

Desinfektionsmidler skal indeholde aktivstoffer, der er godkendt efter biocidforordningen

Desinfektionsmidler skal indeholde aktivstoffer, der er godkendt efter biocidforordningen eller er ved at blive godkendt (under review) under Biocidforordningen til at blive anvendt i desinfektionsmidler. ​Den nuværende liste over optagne aktivstoffer, bilag I til Biociddirektivet, kan findes som en elekt​ronisk tilgængelig EU-liste over godkendte aktivstoffer (se link nedenfor). Listen indeholder de stoffer, der er godkendt i henhold til Direktiv 98/8/EF (Biociddirektivet) og Forordning (EU) nr. 528/2012 (Forordningen om biocidholdige produkter).

Din aktivstofleverandør skal være på artikel 95-listen

Uanset om du er forhandler, producent, importør eller distributør af biocidholdige produkter, skal leverandøren af aktivstoffet i dit produkt være registreret på den såkaldte artikel 95-liste – EU's liste over godkendte leverandører af aktivstoffer. Ellers er dit produkt ulovligt at markedsføre.

For at sikre et fortsat højt niveau af beskyttelse for mennesker og miljø, og for at skabe ensartede regler i EU, trådte biocidforordningen i kraft i hele EU pr. 1. september 2013. Biocidforordningen medfører blandt andet, at efter d. 1. september 2015 er det ulovligt at markedsføre biocidprodukter og behandlede artikler, hvis leverandøren af aktivstofferne ikke er registreret på EU's liste over godkendte aktivstofleverandører – den såkaldte artikel 95-liste – inden for den produkttype, hvor produktet hører til. Dette gælder dog ikke behandlede artikler produceret uden for EU.

Hvis leverandøren af aktivstoffet er fra et EU-land, skal leverandøren være registreret på artikel 95-listen. Er leverandøren af aktivstoffet ikke etableret i EU, skal leverandøren have en repræsentant i EU, som er registreret på artikel 95-listen.

EU-liste over optagne aktivstoffer (bilag I til Biociddirektivet)

Henvendelser der drejer sig om spørgsmål og ansøgning om godkendelse af desinfektionsmidler og pattedypningsmidler, der bruges til kontakt med fødevarer og i landbrug (fx restaurations-, fiskeri-, fødevare- og landbrugsvirksomheder), kan sendes til vores email adresse des-godkend@fvst.dk

Spørgsmål om ansøgning og regler for andre typer af biocider besvares af Miljøstyrelsen. Du kan kontakte Miljøstyrelsen på email adressen biocideshelpdesk@mst.dk.

 
Behandlingstid og -pris
Godkendelsesprocessen tager sædvanligvis 5-6 måneder, med mindre der er manglende oplysninger/dokumentation i ansøgningen. Pr. januar 2021 er sagsbehandlingsgebyret for vurdering af midlerne kr. 13.300.

Vedrører en ansøgning udelukkende parallelgodkendelse (navneændring af produkt med en godkendelse, der er 5 år gammel eller nyere), der ikke kræver yderligere toksikologisk vurdering, er gebyret kr. 5.000. 
 
Er din aktivstofleverandør på artikel 95-listen?
Producenter og importører af biocidholdige produkter skal sikre sig, at deres leverandører er opført på ECHAs liste over aktivstofleverandører før 1. september 2015.
Desinfektionsmidler og yverhygiejnemidler må kun være på markedet efter 1. september 2015, hvis leverandøren af aktivstofferne er på ECHA’s liste over aktivstofleverandører. Kravet gælder alle biocidholdlige produkter som indeholder eller genererer biocid aktivstoffer. Produkterne må kun markedsføres, hvis stofle­ve­ran­dø­ren eller pro­duktle­ve­ran­dø­ren er opført på artikel 95-listen under de produktty­per, som produktet hører til.

Producenter og importører af biocidprodukter skal kunne dokumentere, at produktet enten stammer fra en produktleverandør på listen, eller at aktivstoffet leveres af et firma opført på listen. I begge tilfælde skal leverandøren være på listen i den produkttype, som det givne biocidprodukt hører til.

Biocidholdige produkter, som markedsføres efter den 1. september 2015, hvor aktivstof- eller produktleverandøren ikke er på ECHA’s liste over aktivstofleverandører, vil være ulovligt på markedet. Dog gælder kravet ikke for produkter indeholdende aktivstoffer fra bilag 1 i kategori 1-5 og 7.

Dispensation fra kravet om efterskyl med vand
Som udgangspunkt skal der ved brug af desinfektionsmidler, pattedypnings- eller yveraftørringsmidler altid skylles efter med vand. Dette krav skal desuden fremgå af midlernes mærkning. Årsagen til dette krav er bl.a., at mange produkter indeholder hjælpestoffer/stabilisatorer eller andet, som ikke nødvendigvis fordamper, men kan ligge tilbage på overfladen og dermed forurene fødevarerne.

Det er muligt at søge dispensation for kravet om efterskyl med vand.
Hvis man ønsker denne dispensation, skal det angives i ansøgningsskemaets kommentarfelt, når den oprindelige ansøgning om godkendelse indsendes. Der kan også gives dispensation i tillæg til en eksisterende godkendelse.
 
Implementering af Biocidforordningen og frister for nye godkendelser
I september 2013 trådte Biocidforordningen (Forordning 528/2012) i kraft. Når denne forordning er fuldt implementeret, vil den erstatte det tidligere biociddirektiv, og reglerne for biocider vil blive EU-harmoniseret. Det betyder bl.a., at godkendelsen af desinfektionsmidler, pattedypnings- og yveraftørringsmidler (også kaldet produkttype 3 og 4) overgår fra at være Fødevarestyrelsens ressortområde til at være Miljøstyrelsens ressortområde. Efter en godkendelse under Biocidforordningen af Miljøstyrelsen i Danmark, vil produktet ikke længere behøve en godkendelse af Fødevarestyrelsen.
​ 
I Biocidforordningen findes en ”positivliste” over godkendte aktivstoffer (eller aktivstoffer under godkendelse) som kan findes på Det Europæiske Kemikalie Agenturs (ECHAs) hjemmeside (EU-liste over optagne aktivstoffer (bilag I til Biociddirektivet)). Stofferne bliver optaget på listen løbende, efterhånden som de bliver effekt- og risikovurderet. Derfor vil overdragelsen af godkendelsesordningen fra Fødevarestyrelsen til Miljøstyrelsen også ske løbende og variere, afhængigt af produkternes aktivstof. Nedenstående stoffer er eksempler på stoffer der er optaget på ”positivlisten” over biocidholdige stoffer.
 

Produkttype 3, Veterinærhygiejne

Aktivstof​

​EC-nummer

​CAS-nummer

​ECHA Ansøgningsfrist

​Optagelses-
retsakt

Benzoesyre​

​200-618-2

​65-85-0

​1-7-2015

​1035/2013

Jod (herunder PVP-jod)​

​231-442-4, N/A

​75​​53-56-2,
25655-41-8

​1-9-2015

​94/2014

 

Produkttype 4, Fødevarer og foderstoffer

Aktivstof

​EC-nummer

​CAS-nummer

​ECHA Ansøgningsfrist

​Optagelses-
retsakt

​Bromeddikesyre

​201-175-8

​79-08-3

​1-7-2015

​1032/2013

Benzoesyre​

​20​0-618-2

​65-85-0

​1-7-2015

​1035/2013

​Jod (herunder PVP-jod)

​231-442-4, N/A

​7553-56-2,
25655-41-8

​1-9-2015

​94/2014

​Decansyre

​206-37​​6-4

​334-48-5

​1-9-2015

​90/2014

​Octansyre

​204-677-5

​124-07-2

​1-9-2015

​93/2014

 
Aktivstoffer indenfor produkttype 3 og 4 bliver løbende vurderet og optaget i Biocidforordningens ”positivliste”. Det betyder, at virksomheder, der vil markedsføre desinfektionsmidler, pattedypnings- eller yveraftørringsmidler indeholdende disse som eneste aktivstof (eller flere af de optagne aktivstoffer), skal søge om godkendelse af produktet senest ved Biocidforordningens fastsatte ansøgningsfrist for det pågældende aktivstof.

Fødevarestyrelsen modtager kun ansøgninger med desinfektionsmidler indeholdende "positivliste" stoffer under den danske Nationale Godkendelsesordning, der er tilsendt mindst 6 måneder før ansøgningsfristen (som vist i skemaet ovenfor). Er produktet ikke godkendt af Fødevarestyrelsen inden ansøgningsfristen, kan det ikke godkendes i den danske Nationale Godkendelsesordning efter den dato. 
 
Da optagelsen af stofferne på Biocidforordningens ”positivliste” er sket efter en revurdering, kan produkter, der lovligt findes på markedet ind​​en ansøgningsfristen (dvs. allerede er godkendt af Fødevarestyrelsen i den Nationale Godkendelsesordning i henhold til de nationale regler om desinfektionsmidler), forblive på markedet, indtil de er blevet godkendt på ny, så længe der er indsendt en ansøgning om godkendelse af det pågældende produkt til ECHA inden ansøgningsfristen.
Hvis der ikke bliver indgivet en ansøgning til ECHA inden ansøgningsfristen, må produktet højst forblive på det danske marked i 180 dage efter denne frist (ifølge Biocidforordningens artikel 89, stk. 3). Videresalg af produkter efter dette tidspunkt er ikke tilladt, og den nationale godkendelse udstedt af Fødevarestyrelsen vil ikke længere være gældende.
 
Yderligere oplysninger om ansøgningstyper, frister osv. kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside om biocider
 
Lister over godkendte produkter
Listerne opdateres halvårligt: 
 
 
 
 
 
Skift jævnligt desinfektionsmiddel
Listeria kan udvikle resistens imod et desinfektionsmiddel på samme måde som bakterier kan blive resistente overfor antibiotika.
 
Derfor bør en virksomhed jævnligt udskifte desinfektionsmiddel eller løbende veksle imellem to eller flere forskellige typer, så man bedre kan komme eventuelle listeriabakterier i miljøet til livs. Det handler om at undgå, at der opbygges modstandsdygtige listeriabakterier, som kan overleve desinfektionsmidlet. Jo længere tid man bruger det samme middel, jo større risiko er der for, at det sker.
 
Et godt udgangspunkt vil være at have to forskellige desinfektionsmidler på lager, som man skifter imellem hver måned.
 
Det er også vigtig at sikre, at de anvendte desinfektionsmidler specifikt er virksomme overfor listeria. Fx er nogle desinfektionsmidler kun virksomme overfor gram negative bakterier, og listeria er en gram positiv bakterie. Du kan rådføre dig hos leverandøren af desinfektionsmidlerne.
 
Lovstof og regler
 
 
 
 
 

Ændret 15. januar 2021