Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Desinfektionsmidler i fødevareindustri og landbrug

Fødevarestyrelsens Nationale Godkendelsesordning skal godkende desinfektionsmidler, der bruges på overflader, som kommer i kontakt med fødevarer, samt pattedypnings- og yveraftørringsmidler (produkttype 3 og 4), før fødevareindustrien og landbruget må bruge dem.

​​​​​Godkendelsen af produkterne sker ud fra en vurdering af den desinficerende effekt, og om rester af disse produkter kan forurene fødevarer. Kun produkter, der ikke medfører en sundhedsrisiko, bliver godkendt, og det er ikke tilladt at markedsføre dem i Danmark, før de har modtaget en officiel godkendelse af Fødevarestyrelsen. Desinfektionsmidler skal indeholde aktiv stoffer, der er godkendt efter biocidforordningen, eller er ved at blive godkendt (under review) under biocidforordningen til at blive anvendt i desinfektionsmidler.


​Den nuværende liste over optagne aktivstoffer, bilag I til Biociddirektivet, kan findes som en elekt​ronisk tilgængelig EU-liste over godkendte aktivstoffer (se link nedenfor). Listen indeholder de stoffer, der er godkendt i henhold til Direktiv 98/8/EF (Biociddirektivet) og Forordning (EU) nr. 528/2012 (Forordningen om biocidholdige produkter).

EU-liste over optagne aktivstoffer (bilag I til Biociddirektivet)

Spørgsmål og ansøgning om desinfektionsmidler og pattedypningsmidler, der bruges til kontakt med fødevarer og i landbrug (fx restaurations-, fiskeri-, fødevare- og landbrugsvirksomheder), kan sendes til des-godkend@fvst.dk

Spørgsmål om ansøgning og regler for andre typer af biocider besvares af Miljøstyrelsen på biocideshelpdesk@mst.dk

Behandlingstid og -pris
Godkendelsesprocessen tager sædvanligvis 5-6 måneder, med mindre der er manglende oplysninger/dokumentation i ansøgningen. Pr. januar 2016 er sagsbehandlingsgebyret for vurdering af midlerne kr. 9.000. Vedrører en ansøgning udelukkende parallelgodkendelse (navneændring af produkt med en godkendelse, der er 5 år gammel eller nyere), der ikke kræver yderligere toksikologisk vurdering, er gebyret kr. 3.400. Den aktuelle pris kan altid ses i Betalingsbekendtgørelsen §39, stk. 6.
 
Ethanol forbudt som aktivstof i pattedyp og yverhygiejne pr. 1. marts 2010  
Fødevarestyrelsen går i gang med at tilbagekalde godkendelser af produkter indeholdende ethanol som aktivstof, CAS-nr. 64-17-5, i produkter til veterinærhygiejne under Biociddirektivets (EU-direktiv 98/8/EF) produkttype 3. Produkter i denne kategori er af Fødevarestyrelsen godkendt som pattedypningsmidler/pattespray samt midler til yverhygiejne.
 
Det vil derfor ikke være tilladt at anvende ethanol som aktivstof til pattedyp og yverhygiejnemidler pr. 1. marts 2010. Dette betyder, at godkendelse af produkter indeholdende ethanol som aktivstof skal tilbagekaldes af Fødevarestyrelsen, og produkterne er ulovlige at anvende fra 1. marts 2010.

Det vil fortsat være tilladt at anvende ethanol som hjælpestof i produkterne.
Dispensation fra kravet om efterskyl med vand
Som udgangspunkt skal der ved brug af desinfektionsmidler, pattedypnings- eller yveraftørringsmidler altid skylles efter med vand. Dette krav skal desuden fremgå af midlernes mærkning. Årsagen til dette krav er bl.a., at mange produkter indeholder hjælpestoffer/stabilisatorer eller andet, som ikke nødvendigvis fordamper, men kan ligge tilbage på overfladen og dermed forurene fødevarerne.

Det er muligt at søge dispensation for kravet om efterskyl med vand; dette fremgår af § 6, stk. 4 i Bekendtgørelse nr. 134/2013 om godkendelse af desinfektionsmidler mv. i fødevarevirksomheder mv. Generelt gives der kun dispensation for efterskyl med vand til midler, der indeholder ren ethanol eller hydrogenperoxid.

Hvis man ønsker denne dispensation, skal det angives i ansøgningsskemaets kommentarfelt, når den oprindelige ansøgning om godkendelse indsendes. Hvis der bliver givet dispensation til et produkt, vil det fremgå af godkendelsesbrevet.
 
Produkter med natriumhypochlorit som aktivstof skal godkendes
Desinfektionsmidler, pattedypnings- eller yveraftørringsmidler, der indeholder natriumhypochlorit som aktivstof, har tidligere været undtaget fra godkendelse hos Fødevarestyrelsen. Denne undtagelse er i henhold til Bekendtgørelse nr. 134/2013, § 8, stk. 2 ikke længere gældende. Det betyder, at alle desinfektionsmidler, pattedypnings- eller yveraftørringsmidler, der indeholder natriumhypochlorit som aktivstof, uanset mængde, nu skal godkendes af Fødevarestyrelsen.
Implementering af Biocidforordningen og nye godkendelser
I september 2013 trådte Biocidforordningen (Forordning 528/2012) i kraft. Når denne forordning er fuldt implementeret, vil den erstatte det tidligere biociddirektiv, og reglerne for biocider vil blive EU-harmoniseret. Det betyder bl.a., at godkendelsen af desinfektionsmidler, pattedypnings- og yveraftørringsmidler (også kaldet produkttype 3 og 4) overgår fra at være Fødevarestyrelsens ressortområde til at være Miljøstyrelsens ressortområde.
​ 
I Biocidforordningen findes en ”positivliste” over godkendte aktivstoffer. Stofferne bliver optaget på listen løbende, efterhånden som de bliver effekt- og risikovurderet. Derfor vil overdragelsen af godkendelsesordningen fra Fødevarestyrelsen til Miljøstyrelsen også ske løbende og variere, afhængigt af produkternes aktivstof.
 
Nedenstående stoffer er eller er ved at blive optaget på ”positivlisten” over biocidholdige stoffer, og er derfor de første aktivstoffer, hvor det vil være nødvendigt at få lavet en ny produktgodkendelse.
 

Produkttype 3, Veterinærhygiejne

Aktivstof​​EC-nummer​CAS-nummer​ECHA Ansøgningsfrist​Optagelses-
retsakt
Benzoesyre​​200-618-2​65-85-0​1-7-2015 ​1035/2013
Jod (herunder PVP-jod)​​231-442-4, N/A​75​​53-56-2,
25655-41-8
​1-9-2015 ​94/2014
 
 

Produkttype 4, Fødevarer og foderstoffer

​Aktivstof​EC-nummer​CAS-nummer​ECHA Ansøgningsfrist​Optagelses-
retsakt
​Bromeddikesyre​201-175-8​79-08-3 ​1-7-2015 ​1032/2013
Benzoesyre​​20​0-618-2​65-85-0​1-7-2015 ​1035/2013
​Jod (herunder PVP-jod)​231-442-4, N/A​7553-56-2,
25655-41-8
​1-9-2015 ​94/2014
​Decansyre​206-37​​6-4​334-48-5​1-9-2015 ​90/2014
​Octansyre204-677-5​124-07-2​1-9-2015 93/2014
 
Aktivstoffer indenfor produkttype 3 og 4 bliver løbende vurderet og optaget i Biocidforordningens ”positivliste”. Det betyder, at virksomheder, der vil markedsføre desinfektionsmidler, pattedypnings- eller yveraftørringsmidler indeholdende disse som eneste aktivstof (eller flere af de optagne aktivstoffer), skal søge om godkendelse af produktet hos Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) senest ved ansøgningsfrist. Fødevarestyrelsen modtager kun ansøgninger med desinfektionsmidler indeholdende "positivliste" stoffer under den danske Nationale Godkendelsesordning, der er tilsendt mindst 6 måneder før ECHA ansøgningsfristen (som vist i skemaet ovenfor). Er produktet ikke godkendt af Fødevarestyrelsen inden ECHA ansøgningsfristen, kan det ikke godkendes i den danske Nationale Godkendelsesordning efter den dato. 
 
Da optagelsen af stofferne på Biocidforordningens ”positivliste” er sket efter en revurdering, kan produkter, der lovligt findes på markedet ind​​en ansøgningsfristen (dvs. allerede er godkendt af Fødevarestyrelsen i den Nationale Godkendelsesordning i henhold til de nationale regler om desinfektionsmidler), forblive på markedet, indtil de er blevet godkendt på ny, så længe der er indsendt en ansøgning om godkendelse af det pågældende produkt til ECHA inden ansøgningsfristen.
Hvis der ikke bliver indgivet en ansøgning til ECHA inden ansøgningsfristen, må produktet højst forblive på det danske marked i 180 dage efter denne frist (ifølge Biocidforordningens artikel 89, stk. 3). Videresalg af produkter efter dette tidspunkt er ikke tilladt, og den nationale godkendelse udstedt af Fødevarestyrelsen vil blive trukket tilbage.
 
Yderligere oplysninger om ansøgningstyper, frister osv. kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside om biocider
 
Lister over godkendte produkter
Listerne opdateres halvårligt:

 

Listeria kan udvikle resistens imod et desinfektionsmiddel på samme måde som bakterier kan blive resistente overfor antibiotika.

Derfor bør en virksomhed jævnligt udskifte desinfektionsmiddel eller løbende veksle imellem to eller flere forskellige typer, så man bedre kan komme eventuelle listeriabakterier i miljøet til livs. Det handler om at undgå, at der opbygges modstandsdygtige listeriabakterier, som kan overleve desinfektionsmidlet. Jo længere tid man bruger det samme middel, jo større risiko er der for, at det sker.

Et godt udgangspunkt vil være at have to forskellige desinfektionsmidler på lager, som man skifter imellem hver måned.

Det er også vigtig at sikre, at de anvendte desinfektionsmidler specifikt er virksomme overfor listeria. Fx er nogle desinfektionsmidler kun virksomme overfor gram negative bakterier, og listeria er en gram positiv bakterie. Du kan rådføre dig hos leverandøren af desinfektionsmidlerne.

 

Lovstof og regler
 
 
 
 
 
 

BEMÆRK: Vejledningens afsnit om "Fritagelse for godkendelse" er ikke længere gældende, da der ikke længere er midler, som er undtaget g​odkendelse, jvf. Bekendtgørelse nr. 134/2013.
 

 

 

Rekvireret vejledningRekvireret vejledninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rekvireret-vejledning.aspx018874aspx0htmlEmneside
Leve- og bomiljøerLeve- og bomiljøerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Leve--og-bomiljøer.aspx02473aspx0htmlEmneside
Fiskegrej - rengøring og desinficeringFiskegrej - rengøring og desinficeringhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fiskegrej---rengøring-og-desinficering.aspx02301aspx0htmlEmneside
Kæledyr i restauranterKæledyr i restauranterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kaeledyr_i_restauranter.aspx02435aspx0htmlEmneside
Uddannelse i fødevarehygiejneUddannelse i fødevarehygiejnehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Uddannelse-i-fødevarehygiejne.aspx02661aspx0htmlEmneside
Køkkener i børneinstitutionerKøkkener i børneinstitutionerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Køkkener-i-børneinstitutioner.aspx02447aspx0htmlEmneside
Privat madlavning og fødevarevirksomhed under bagatelgrænsenPrivat madlavning og fødevarevirksomhed under bagatelgrænsenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Privat-madlavning-og-fødevarevirksomhed-under-bagatelgrænsen.aspx02562aspx0htmlEmneside
Førerhunde og servicehundeFørerhunde og servicehundehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Førerhunde-og-servicehunde.aspx02321aspx0htmlEmneside
Brugt procesudstyrBrugt procesudstyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Brugt-procesudstyr.aspx02219aspx0htmlEmneside
EfterskolekøkkenerEfterskolekøkkenerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Efterskolekøkkener.aspx02262aspx0htmlEmneside
Rengøring og desinfektionRengøring og desinfektionhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rengøring-og-desinfektion.aspx02577aspx0htmlEmneside
Selvbetjening af uindpakkede fødevarerSelvbetjening af uindpakkede fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Selvbetjening-af-uindpakkede-fødevarer.aspx02600aspx0htmlEmneside
Oversvømmelse i fødevarevirksomhedenOversvømmelse i fødevarevirksomhedenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Oversvømmelse-i-fødevarevirksomheden.aspx02541aspx0htmlEmneside
Mobile fødevarevirksomhederMobile fødevarevirksomhederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mobile-fødevarevirksomheder.aspx02501aspx0htmlEmneside
Indretning af fødevarevirksomhedIndretning af fødevarevirksomhedhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indretning-og-drift-af-fødevarevirksomheder.aspx02418aspx0htmlEmneside
MarkedsboderMarkedsboderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Markedsboder.aspx02492aspx0htmlEmneside
Frugt og grønt i fødevarevirksomhederFrugt og grønt i fødevarevirksomhederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Frugt--og-grøntvirksomhed.aspx02326aspx0htmlEmneside
Forhåndsgodkendelse af indretning af fødevarevirksomhedForhåndsgodkendelse af indretning af fødevarevirksomhedhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forhaandsgodkendelse-af-indretning-af-foedevarevirksomhed.aspx018625aspx0htmlEmneside
Fisk og fiskevarerFisk og fiskevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fisk-og-fiskevarer.aspx02302aspx0htmlEmneside
Skadedyr, fx rotter og mus, i fødevarevirksomhederSkadedyr, fx rotter og mus, i fødevarevirksomhederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Skadedyrsbekæmpelse.aspx02603aspx0htmlEmneside

Ændret 2. februar 2018