Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Døde dyr

Der er regler for, hvad du skal gøre med et dødt selskabsdyr, døde produktionsdyr samt smådyr og døde dyr fundet i naturen.

​​​Når d​​it selskabsdyr (kæledyr) er dødt, er der forskellige måder at komme af med det døde dyr på.

Når det gælder døde produktionsdyr som fx heste, svin eller kvæg, gælder der regler for opbevaring, transport og bortskaffelse. Med døde produktionsdyr menes aflivede dyr, selvdøde dyr eller dele af disse, som skal bortskaffes. Med døde dyr menes ikke de dele af slagtede dyr, der er godkendt til konsum (fødevarer).​

​Døde selskabsdyr (kæledyr)

Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen har i fællesskab beskrevet, hvordan døde selskabsdyr (kæl​edyr) skal håndteres:
Bortskaffelse ​​​af døde selskabsdyr

I beskrivelsen kan man læse, hvordan man kan bortskaffe sit døde selskabsdyr, fx via dagrenovation, nedgravning, kremering, forbrænding eller lade din dyrlæge tage sig af det.

Døde selskabsdyr og andre smådyr, f.eks. skadedyr såsom rotter, mus, fugle m.m., der ikke er større, end at de kan være i en almindelig køkkenaffaldspose, kan lægges i en pose, der lukkes tæt og derefter lægges i den del af affaldet som går til forbrænding.

Med selskabsdyr forstås alle dyr, der tilhører dyrearter, som normalt fodres og holdes af mennesker, uden at dette tager sigte på konsum eller landbrugsproduktion. Det vil sige for eksempel:

 • Hunde, katte og fritter (tamme ildere)
 • Fugle, bortset fra fjerkræ
 • Kaniner og andre gnavere
 • Krybdyr og padder 
 • Hvirvelløse dyr, bortset fra bier, humlebier, bløddyr og krebsdyr 
 • Akvariefisk

Heste, fjerkræ, kælegrise, kælegeder og lignende er ikke selskabsdyr.

Fjerkræ er defineret som fugle af ​​følgende arter: høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle.

Døde selskabsdyr er et animalsk biprodukt, og det betyder, at de er omfattet af reglerne i Biproduktforordningen samt miljølovgivningen.

Læs mere om registrering af gravpladser for selskabsdyr på siden:
Godkendelse og registrering af biproduktvirksomhed

Døde produktionsdyr

Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter reglerne i Biproduktforordningen fx på et godkendt for​​arbejdningsanlæg.​

Tilmel​​ding

Der er forskellig​e frister for tilmelding af døde produktionsdyr til afhentning til bortskaffelse, som afhænger af, hvordan de opbevares indtil afhentning.​

Opbevaring af døde pro​duktionsdyr

Indtil døde produktionsdyr afhentes for at blive bortskaffet, kan der anvendes forskellige former for opbe​​varingsfaciliteter. De kan opbevares på en opbevaringsplads, i et køleanlæg ell​​er fryseanlæg.

Vejledning: Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr

I vejledningen er Biproduktforordningens og Opbevaringsbekendtgørelsens krav til de forskellige typer opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr beskrevet.

Desuden er det beskrevet, hvordan transporten af de døde dyr skal foregå, om opbevaringsfaciliteten skal oprettes i CHR, om de døde produktionsdyr skal være identificerbare, og om flytning af de døde produktionsdyr til opbevaringsfaciliteten skal indberettes til CHR.

For alle typer af opbevaringsfaciliteter gælder, at det påhviler ejeren at indhente tilladelser/godkendelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Du kan også læse om opbevaring af døde produktionsdyr i guiden, som du finder nedenfor.​

Opgørelse​ over døde produktionsdyr

Opgørelse over døde produktionsdyr, som er tilført forarbejdningsanlæg tilknyttet DAKA SecAnim, findes på ​​DAKA SecAnim´s hje​mmeside på nedenstående link:
Opgørelse over døde produktionsdyr på DAKA SecAnim's hjemmeside

Døde heste

Heste er i denne sammenhæng produktionsdyr, og døde heste skal opbevares, transporteres o​g bortskaffes efter reglerne for døde produktionsdyr.

Kødet fra døde heste, der er udelukket fra konsum, kan ikke bruges til produktion af petfood, fx hundefoder.​

Tilmel​ding

Som udgangspunkt skal døde heste bortskaffes til et godkendt forarbejdningsanlæg. Senest 24 t​imer efter at hesten er aflivet eller fundet død, skal man tilmelde den til afhentning.​

Opbev​​aring

Indtil afhentning skal den døde hest opbevares på en måde, der sikrer den mod ådselædende dyr og på en måde, så der ikke er risiko for spredning af smitstoffer. Det gøres fx ved at dække den døde hest med en presenning, der sørger for, at store ådselædende​ dyr som fugle og ræve ikke kan få adgang til hesten. Stedet skal være i passende afstand fra offentlig vej, produktionsbygninger og arealer med produktionsdyr. Stedet skal samtidigt være til at komme til og fra med lastbil.​

Andre måder at ko​​mme af med den døde hest på​

Der findes flere forskellige måder at komme af med en død hest på.​

Zo​o

Anve​ndelse som foder i zoologiske haver. Det er op til hver enkelt zoo, om de er interessere​​de, og de skal kontaktes inden aflivning for at aftale de nærmere betingelser. Zoo må kun modtage heste,​​​ der skal bruges til foder, når zoo har en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen.​​

Nedg​ravning

Nedgravning af den døde hest på privat grund under visse forudsætninger:

 • at hesten ikke har været mistænkt for at lide af en anmeldepligtig husdyrsygdom
 • at hesten ikke døde af eller blev aflivet på grund af sygdomsbekæmpelse
 • at nedgravningen ikke er i strid med miljølovgivning eller anden lovgivning, som fx hensyn til drikkevandsboringer
 • at ejeren sikrer, at den nedgravede døde hest er dækket tilstrækkeligt jord, så ådselædende dyr ikke kan opgrave den.

Nedgravning af ​egne heste kan ske uden indhentelse af tilladelse hos Fødevarestyrelsen.

Kommunen kan oplyse, om nedgravningen er tilladt i forhold til miljølovgivningen, fx om det er for tæt på drikkevandsboringer.

Læs mere om registrering af gravpladser for heste på siden:
Godkendelse og registrering af biproduktvirksomhed

Kre​mering

Kremering ​på et godkendt dyrekrematorium.

Asken fra kremerede heste kan nedgraves på privat grund, hvis det ikke er i strid med miljølovgivningen, eller nedgraves på en gravplads for heste.​

Døde dyr fundet i naturen

Hvis du finder et vildt dyr, som ligger dødt i naturen, kan du lade det ligge. Det vil enten blive ædt af andre dyr eller gradvist rådne op. Hvis dyret ser ud til at være dødt af en sygdom, kan du indsende selve dyret eller et foto af det til det såkaldte Faldvildtkonsortium, som er finansieret af Miljøstyrelsen.

Du kan finde nærmere retningslinjer for, hvordan du bærer dig ad på vildedyrssundhed.dk.

Fakta om dødfundne dyr

 • Enhver borger kan indsende et dødfundet vildt dyr til undersøgelse.
 • Husk at udfylde indberetningsblanketten med oplysninger om findested, dato, navn og e-mail. Find blanketten på vildedyrssundhed.dk.
 • Indberetningsblanketten vedlægges sammen med dyret i en pose.
 • Dyret skal være forsvarligt indpakket.
 • Det koster ikke noget at få dyret undersøgt, men du skal selv betale for forsendelsen.
 • Når undersøgelsen er afsluttet, får du skriftlig besked om resultatet.​

Lovstof og regler

Bekendtgørelse n​r. 1234 af 26. november 2019 om gravpladser for selskabsdyr og heste og nedgravning på privat grund

Vejledning nr. 9937 af 1. januar 2006 om god​​​​kendelse af kæledyrskrematorier

Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011 om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr


Vejledning nr. 9196 af 6. juni 2011 om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr

Biproduktforordningen og Gennemførelsesforordningen​​

Ændret 8. august 2022