Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (GI’er)

Formålet med EU-kvalitetsordningerne for fødevarer og landbrugsprodukter, det vil sige ordningerne for "beskyttede oprindelsesbetegnelser", "beskyttede geografiske betegnelser" og "garanterede traditionelle specialiteter", er at fremhæve de særlige kvaliteter og traditioner, der er forbundet med de registrerede produkter, og at sikre forbrugerne, at det er de ægte produkter og ikke efterligninger, de køber. Der er særlige logoer, som produkterne skal mærkes med, og der er en forordningshjemlet beskyttelse mod misbrug eller efterligning af et produktnavn.

​​​EU's kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

EU's kvalitetsordninger omfatter ordningerne "beskyttet oprindelsesbetegnelse", "beskyttet geografisk betegnelse" og "garanteret traditionel specialitet".

  • Ordningen ”beskyttet oprindelsesbetegnelse”, der forkortes ”BOB”, omfatter produkter, der produceres, forarbejdes og tilberedes i et bestemt geografisk område ved hjælp af den anerkendte knowhow fra lokale producenter, samt ingredienser fra det pågældende område. Produkternes egenskaber er knyttet til deres geografiske oprindelse.
  • Ordningen "beskyttet geografisk betegnelse", der forkortes ”BGB”, omfatter produkter, hvis kvalitet eller omdømme er knyttet til det sted eller område, hvor det er produceret, forarbejdet eller tilberedt, men de anvendte ingredienser behøver ikke nødvendigvis at komme fra det geografiske område.
  • Ordningen "garanteret traditionel specialitet”, der forkortes ”GTS”, omfatter produkter af en traditionel karakter, enten i sammensætningen eller produktionsmidlerne, uden en specifik forbindelse til et bestemt geografisk område.

​Der er specifikke BOB- og BGB-ordninger for vin, og der er specifikke BGB-ordninger for spiritus og aromatiserede vinprodukter. De specifikke ordninger ligner på mange måder ordningerne vedrørende de øvrige fødevarer og landbrugsprodukter.

Ordningerne omfatter både EU-produkter og produkter fra tredjelande.

Læs mere:​
Agricultural Product Quality Policy
Wine – Agriculture and rural development

​Registrering af et produkt som BOB, BGB eller TGS
Det er en lang proces at få et produkt registreret som BOB/BGB/TGS. Processen er her kort beskrevet:

1. En producent​​sammenslutning udarbejder en varespecifikation. Varespecifikationen skal bl.a. indeholde:
  • en beskrivelse af produktet
  • en afgrænsning af området for beskyttelsen
  • sammenhængen mellem området og produktets kvalitet og karakteristika
  • mærkning af produktet (ud over generelle regler om mærkning)​
Varespecifikationen sendes til de nationale myndigheder, i Danmark Fødevarestyrelsen.

2. Myndigheden gennemgår ansøgningen, og hvis den vurderer, at betingelserne for registrering er opfyldt, se​nder myndigheden ansøgningen i en national høringsprocedure, hvor nationale interessenter kan gøre indsigelse mod ansøgningen. 

I Danmark lægger Fødevarestyrelsen høringsmaterialet, inkl. varespecifikationen, på styrelsens hjemmesi​de samt på høringsportalen. Indsigelser skal indsendes til Fødevarestyrelsen.

3. Myndigheden vurderer eventuelle indsigelser mod registreringen. Hvis myndigeden finder, eventuelt efter revision af varespecifikationen, at betingelserne for registrering er opfyldt, sendes ansøgningen til EU-kommissionen. Ansøgningen er bilagt et enhedsdokument, der indeholder de væsentlige elementer af varespecifikationen. I enhedsdokumentet er der et link til varespecifikationen.

Fødevarestyrelsen lægger ansøgningen fremsendt til Kommissionen på hjemmesiden.

Kommissionen gennemgår ansøgningen, og hvis den vurderer, at ansøgningen opfylder betingelserne for registrering, offentliggøres ansøgningen i EU-tidende, C-udgaven, og interessenter uden for ansøgerlandet kan gøre indsigelse. 

Interessenter i Danmark, der ​vil gøre indsigelse mod en registrering, skal sende indsigelsen til Fødevarestyrelsen, der videresender indsigelsen til Kommissionen.
 ​
4. Hvis ikke Kommissionen modtager indsigelser, bliver ansøgningen om registrering godkendt.

5. Hvis Kommissionen modtager indsigelser, vurderer den, om indsigelserne er berettigede. Hvis Kommissionen vurderer, at indsigelserne er berettigede opfordrer den ansøger og indsigere at indgå i en dialog om ansøgningen. Resultaterne af denne dialog meddeles Kommissionen.

​6. Kommissionens forslag om afgørelse, om enten
  • at afvise indsigelser,
  • at afvise ansøgning om registrering på baggrund af dialogen mellem indsiger og ansøger,
  • at godkende ansøgning om registrering på baggrund af dialogen mellem indsiger og ansøger, sættes på dagsordenen i EU- komitéen for landbrugsprodukters kvalitet.
Godkendelse af registrering sker i form af en gennemførelsesforordning, der offentliggøres i EU-Tidende, L-udgaven. Oplysninger om alle ansøgte og registrerede produkter er tilgængelig på EU-databaser.​

Læs mere:


EU's database over ansøgte og registrerede geografiske betegnelser og traditionelle betegnelser: DOOR-databasen. Denne database indeholder ikke oplysninger om registrerede vine, spiritus og aromatiserede vine, for hvilke der er særskilte databaser.​

Anvendelse af en beskyttet betegnelse
Enhver producent, der er tilmeldt ordningen for det registrerede produkt, og hvis produkt lever op til kravene i varespecifikationen, kan markedsføre et produkt med angivelse af den beskyttede betegnelse. Ligeledes kan beskyttede produkter som udgangspunkt pakkes på andre virksomheder, når kravene i varespecifikationen er opfyldt.

En beskyttet betegnelse er således en kollektiv ejendomsret, og ikke en privat ejendomsret.
 
Et produkt med en beskyttet betegnelse skal markedsføres med den registrerede betegnelse, og skal mærkes med symbolerne for disse ordninger. Der er ikke krav om anvendelse af symboler for vin, spiritus og aromatiserede vine.

Produkter, der ikke er produceret af producenter, der er tilmeldt ordningen, og produkter, der ikke opfylder varespecifikationen, må ikke markedsføres med en beskyttet betegnelse, og må ikke efterligne, antyde eller på anden måde have falske eller vildledende angivelser af produktets herkomst, oprindelse, art eller vigtigste egenskaber.

Læs mere:

 
Produktion og kontrol af beskyttede danske produkter og udenlandske beskyttede produkter
​​Danske producenter, der ønsker at producere et af det beskyttede danske produkter, skal tilmelde sig til det kontrolorgan, der har ansvaret for kontrollen af varespecifikationen. For nogle er produkterne er kontrollen af varespecifikationen uddelegeret til private kontrolorganer. Kontrolorganet fremgår af siden om varespecifikationer. Kontrolorganet kontrollerer, om produktionen sker i overensstemmelse med varespecifikationen.

Fødevarestyrelsen varetager i alle tilfælde sager, hvor varespecifikationen ikke er opfyldt.
Fødevarestyrelsen varetager kontrollen af beskyttede produkter på markedet, herunder hos virksomheder, der pakker udenlandske beskyttede produkter. Kontrollen sker som en del af den ordinære fødevarekontrol på de pågældende virksomheder, men kan lejlighedsvis også ske som led i kontrolkampagner.


Ændret 20. juli 2021