Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Besøg i besætninger

For at mindske risikoen for smittespredning gælder der nogle generelle regler for besøg i besætninger.

​​Som udgangspunkt kan alle sunde og raske besætninger besøges. Det er muligt at se, om en besætning er ramt af en smitsom husdyrsygdom, i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR)​.
 
 
Er en besætning ramt af en anmeldepligtig husdyrsygdom, vil der i CHR under den pågæld​ende besætnings "Besætningsoplysninger" ud for "Veterinære problemer" være angivet et "Ja". Den lokale veterinærenhed skal altid kontaktes, før man kan få tilladelse til at besøge en syg besætning.

Generelt gælder det, at den besøgende i en besætning altid bør respektere besætningens sundheds-/sygdomsstatus (som fx SPF for svin). Er der specielle grunde til at besøge flere besætninger på samme dag, bør man altid besøge besætningen med den bedste sundhedsstatus først. Når det fx drejer sig om fjerkræ, bør avlsbesætninger besøges før slagtebesætninger. I tvivlstilfælde kan brancheorganisationerne ofte vejlede.
 
God hygiejne mindsker risikoen for smittespredning
Retningslinjerne for smitteforebyggelse henvender sig til alle, som i deres arbejde eller fritid skal færdes på ejendomme, hvor der holdes husdyr. Retningslinjerne er med til at forhindre, at man som besøgende utilsigtet kommer til at sprede smitsomme husdyrsygdomme rundt til besætninger.
 
Besøg i sunde besætninger
Ved besøg i sunde besætninger skal man følge de almindelige hygiejnekrav. Sunde og raske besætninger beskytter man mest effektivt mod smitte ved at opretholde en god hygiejnestandard.
 
Ved almindelig hygiejnestandard gælder disse retningslinjer: 
 • Brug gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres, eller engangsstøvleovertræk, der efterlades på ejendommen. Det er altid bedst at bruge fodtøj, der allerede findes i besætningen.
 • I besætningen anvendes enten besætningens eget tøj eller overtrækstøj, der vaskes ved mindst 60°C inden anvendelse i en anden besætning.
 • Fodergange må så vidt muligt ikke betrædes.
 • Dyr må kun berøres, såfremt det er påkrævet.
 • Sørg for grundig håndvask efter besøg.
 • Udstyr eller værktøj, der har været i kontakt med dyr, gødning eller andet, skal vaskes og desinficeres, inden det anvendes i en anden besætning.
 • Brugt éngangsmateriale/udstyr efterlades på ejendommen.
Som desinfektionsmiddel kan Virkon S anvende​​s i en 1 %-opløsning. Den bedste effekt opnås ved anvendelse på rengjorte flader.​
 
Har man selv en besætning, og har ma​​n besøgt en fremmed besætning, skal man, når man kommer hjem til egen besætning, iagttage samme hygiejneforholdsregler, som ved besøget i den fremmede besætning.
 
Har man været i udlandet og været i kontak​​​t med dyr dér, bør der gå 48 timer, inden man kommer i kontakt med besætninger med dyr af modtagelige arter i Danmark. Det betyder, at har man besøgt en kvægbesætning i udlandet, bør man ikke komme i en besætning med kvæg, svin, får eller geder i 48 timer efter hjemkomsten. Det skal forhindre, at man overfører smitte.

 
Skærpede hygiejnekrav ved sygdom i en besætning
I tilfælde af mistanke om eller udbrud af en anmeldeplig​tig, smitsom husdyrsygdom i en besætning i Danmark vil besætningen blive sat under offentligt tilsyn, og der bliver indført skærpet hygiejne i og omkring den ramte besætning.
 
Kun et fåtal besøgende får tilladelse til ko​mme ind i en sygdomsramt besætning. Har man fået tilladelse af Fødevarestyrelsen til at besøge en  sygdomsramt besætning, skal der følges skærpede krav til hygiejnen.
 
Skærpede hygiejnekrav i sygdomsramte besætninger kan blandet andet være:
 • Der må kun bruges gummistøvler eller andet fodtøj, som kan rengøres og desinficeres, eller engangsstøvleovertræk og engangsovertrækstøj eller -kittel, der efterlades på ejendommen.
 • Fodtøj anvendt under engangsstøvleovertræk vaskes og dyppes i desinfektionsopløsning.
 • Efter endt besøg kan der være krav om skift af tøj brugt under overtrækstøjet, eller der kan være krav om, at der skal gå op til 48 timer, inden en anden besætning med modtagelige dyr må besøges.
 • Udstyr eller værktøj, der har været i kontakt med dyr, gødning eller andet, skal efterlades på ejendommen eller vaskes og desinficeres, inden det anvendes i en anden besætning.
 • Der skal foretages grundig håndvask efter besøg. Der kan være krav om bad, inden ny besætning med modtagelige dyr besøges.
 • Hjul og hjulkasser oversprøjtes med desinfektionsmiddel, når ejendommen forlades.
Alt efter hvilken husdyrsygdom det drejer sig om, kan ovennævnte krav justeres. Nærmere oplysninger vil i givet fald kunne fås ved henvendelse til Fødevares​tyrelsen.
 
Ændret 16. maj 2018