Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Bekæmpelse af antibiotikaresistens

Resistens over for antibiotika er et stigende globalt problem, som truer menneskers og dyrs sundhed.

​​FN advarede i 2019 om, at antibiotikaresistens risikerer at slå 10 millioner mennesker ihjel hvert år fra år 2050, hvis der ikke bliver gjort noget for at forebygge og bekæmpe problemet. Allerede i dag dør ca. 700.000 mennesker hvert år pga. antibiotikaresistens.
 
Udviklingen af antibiotikaresistens hos både mennesker og dyr, hænger tæt sammen med forbruget af antibiotika. Resistente bakterier kan overføres mellem mennesker og dyr både direkte og fx via den mad vi spiser. I Danmark har sundhedssektoren og fødevare- og veterinærsektoren derfor i mange år haft fokus på at samarbejde om at bekæmpe antibiotikaresistens.

Danmark har et relativt lavt forbrug af antibiotika til dyr i forhold til mange andre lande, og forekomsten af resistens i bakterier fra dyr og fødevarer er lav i Danmark.

Danmark har længe været foregangsland i forhold til indsatsen mod antibiotikaresistens. Som det første land igangsatte Danmark i 1996 en integreret overvågning af resistens hos dyr, i fødevarer og hos mennesker samt af forbruget af antibiotika i fødevareproduktionen og i sundhedssektoren.

Læs mere on DANMA​P

Læs mere om resistens på WHO´s hjemmeside

Nationale strategier og handlingsplaner

Regeringen offentliggjorde i 2017 en One Health strategi mod antibiotikaresistens, som sætter rammen for den fremadrettede indsats mod antibiotikaresistens hos mennesker, i dyr og fødevarer. Strategien sætter målrettet ind mod den stigende forekomst af resistens i både mennesker og dyr, så mennesker også fremover kan blive behandlet effektivt med antibiotika.

Sammen med strategien offentliggjorde Fødevarestyrelsen en handlingsplan for antibiotikaresistens hos produktionsdyr og i fødevarer og Sundheds- og Ældreministeriet offentliggjorde en national handlingsplan for antibiotika til mennesker. Fødevarestyrelsens handlingsplan udmønter regeringens One Health strategi mod antibiotikaresistens på fødevare- og veterinærområdet. Handlingsplanen indeholder en lang række initiativer, som skal nedbringe forbruget af antibiotika og udviklingen af resistens i fødevareproduktionen. Fødevarestyrelsens anden handlingsplan mod resistens blev offentliggjort i 2021.

Regeringens One Health strategi mod antibiotikaresistens, 2017

Fødevarestyrelsens handlingsplan mod antibiotikaresistens, 2021-2023 [Engelsk version]

National handlingsplan for antibiotika til mennesker, 2017

National overvågning af antibiotikaforbrug og -resistens

Indsatser på fødevare- og veterinærområdet overfor antibiotikaforbrug og -resistens er baseret på viden om forbruget af antibiotika til dyr samt antibiotikaresistens i mennesker, dyr og fødevarer og med en såkaldt "One Health" tilgang. Data fra overvågning af forbruget af antibiotika og antibiotikaresistens i mennesker, dyr og fødevarer samles i den årlige DANMAP rapport. Det er Statens Serum Institut og Danmarks Tekniske Universitet, som er ansvarlige for DANMAP rapporten. Fødevarestyrelsens overvågning af antibiotikaforbrug og -resistens udgør grundstammen i fødevare- og veterinærdelen af DANMAP-overvågningen. DANMAP-overvågningen er et vigtigt redskab til at sætte fokus på resistensproblemstillinger, som kan skyldes antibiotikaforbrug til mennesker og dyr. Fødevarestyrelsens håndtering af problemer med resistens er blandt andet baseret på konklusionerne fra DANMAP-overvågningen.  ​

Se også "Overvågning af antibiotikaresistens" og "Fakta om antibiotikaresistens"

DANMAP rapporter

DANMAP hjemmesiden

Bekæmpelse af antibiotikaresistens internationalt

En stor del af de fødevarer, der bliver spist i Danmark, kommer fra andre lande. Derfor er det også vigtigt, at andre lande stiller krav til forbruget af antibiotika til dyr, så forekomsten af antibiotikaresistens i fødevarer bliver mindre. ​

Bek​æmpelse af antibiotikaresistens i EU

EU har stor fokus på antibiotikaresistensområdet. I 2017 lancerede EU sin anden handlingsplan på området, og siden 2014 har alle EU-medlemslande skulle gennemføre en overvågning af antibiotikaresistens i dyr og fødevarer. ​

Det europæiske fødevaresikkerhedsagentur EFSA (European Food Safety Authority) offentliggør hvert år en rapport over overvågningen af resistens i EU. ​

Antibiotikaresistens på EU's hjemmeside

Antibiotikaresistens på EFSA's hjemmeside

WHO, FAO og OIE

I 2015 vedtog World Health Organisation (WHO) en handlingsplan, som forpligter alle WHO medlemslande til at udarbejde nationale handlingsplaner på området.

"Global action plan on antimicrobial resistance"

I 2021 udgav FAO den anden handlingsplan mod antibiotikaresistens:

The FAO action plan o​​n antimicrobial resistance 2021-2025

I 2016 udgav OIE en strategi mod antibiotikaresistens og forbrug af antibiotika:

"The OIE Strategy on Antimicrobial Resistance and the Prudent Use of Antimicrobials"​

Læs mere om antibiotikaresistens på: 

WHO's hjemmeside

FAO's hjemmeside 

OIE's hjemmeside

EFSA

EU

Global action plan on antimicrobial resistance

Codex Alimentarius

Codex Alimentarius er et selvstændigt organ under FAO/WHO, som har til formål at udarbejde globale standarder, retningslinjer m.v. for fødevarer og fødevareproduktion med henblik på at sikre forsyning med sunde og sikre fødevarer og lette den globale samhandel med dem. Codex retningslinjerne er frivillige, så en regering er ikke tvunget til at rette sig efter dem.

Codex har tre standarder på antibiotikaresistensområdet: ​

  • Guidelines on Integrated Monitoring and Surveillance of Foodborne Antimicrobial Resistance (AMR), 2021
  • Code of Practice to Minimize and Contain Antimicrobial Resistance, 2021
  • Guidelines for Risk Analysis of Foodborne Antimicrobial Resistance, 2011​

Læs mere om Codex Alimentarius, antibiotikaresistens og find AMR standarderne her

Nor​d​​​en

De nordiske lande samarbejder også på antibiotikaresistensområdet. Nordisk Ministerråd har nedsat en Nordisk One Health strategigruppe og ekspertgruppe. Hver gruppe mødes en gang årligt og rapporterer tilbage til Nordisk Ministerråd. Grupperne diskuterer aktuelle antibioti​karesistensemner. I grupperne er der repræsentanter fra både det humane og veterinære område.

I 2017 udgav Nordisk Ministerråd en hvidbog om antibiotikaresistens, som skitserer 12 konkrete forslag til nye nordiske initiativer i kampen mod antibiotikaresistens.​

Nordisk Ministerråds Hvidbog om antibiotikaresistens.

Nordisk Ministerråd


Ændret 16. marts 2023