Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Anvendelse af animalske biprodukter til undervisning, forskning, diagnostik og andre specifikke formål

Om anvendelse af animalske biprodukter til undervisning, forskning, diagnostik og andre specifikke formål, samt indførsel af prøver fra dyr til forskning og diagnostik.

​​​​​​​​I forordningen om animalske biprodukter artikel 17 er der fast​​sat bestemmelser for anvendelse af animalske biprodukter til forskning og andre specifikke formål.

Myndighederne kan tillade, at anim​​alske biprodukter og afledte produkter kan anvendes til konservering, udstillinger, kunstneriske aktiviteter, diagnosticering, undervisning og forskning, såfremt det sker på forsvarlig vis, så der ikke er risiko for folke- og dyresundheden. Det kan tillades, at der anvendes kategori 1-, 2- eller 3-materiale.

Der stilles følgende betingelser for a​​​t sikre folke- og dyresundheden:

  • Animalske biprodukter og afledte produkter må kun anvendes til et af ovennævnte formål, på steder der har fået en tilladelse til den pågældende anvendelse.
  • De animalske biprodu​kter eller afled​te produkter må ikke anvendes til andre formål end det tilladte.
  • De skal bortskaffes sikkert, hvilket blandt andet ​​kan ske ved forbrænding.
  • Øvrige betingelser vil fremgå af tilladelsen.

 

Indførsel af prøver fra dyr til forskning og diagnostik​
Fødevarestyrelsen kan give tilladelse til at indføre prøver fra dyr til forskning og diagnosticering fra andre EU-lande samt fra 3.-lande. Inden man kan indføre prøve​​r fra dyr til forskning og diagnosticering, skal man have en tilladelse hertil.
 
Benyt ansøgningsskemaet ovenfor for at søge om tilladelse til indførsel.        
 
​I skemaet skriver man, hvilke typer​​ prøver der ønskes indført, fra hvilke lande, og hvad de skal analyseres for.
 
Man kan efter en kon​kret vurdering få tilladelse til indførsel fra andre EU-lande eller en tilladelse til import fra specifikke 3.-lande af prøver fra dyr, som ikke mistænkes for eller er konstateret smittet med sygdomme opført på liste 1 i Bekendtgørelse nr. 532 af 25. maj 2018 om liste over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr.
​​​
Hvis man ønsker at indføre prøver til analyse for alvorligt smitsomme sygdomme (liste 1 i Bekendtgørelse nr. 532 af 25. maj 2018), kan dette kun ske efter accept fra de veterinære myndigheder i oprindelseslandet. Kontakten til veterinærmyndighederne i oprindelseslandet skal etableres via Fødevarestyrelsen.
 
​​​Prøver kan kun indføres til laboratorier, som har en tilladelse til anvendelse af animalske biprodukter til forskning og diagnosticering.
 
Betingelserne for den konkrete indførsel vil altid fremgår af tilladelsen. 
 
Dissektion af døde dyr i folkeskolen
Undersøgelse af dyrs anatomi er både spændende og lærerigt for eleverne. Man skal dog være opmærksom, at der er regler for det. 

Reglerne inddeler animalske biprodukter i tre kategorier, alt efter den risiko man vurderer produkterne indebærer for dyr, mennesker og miljø. Desuden er der betingelser for, hvordan de animalske biprodukter skal indsamles, transporteres, forarbejdes og anvendes eller bortskaffes.
 

Fødevarer kan anvendes som undervisningsmateriale

Indkøbte fødevarer, f.eks. svinehjerter fra et supermarked kan bruges til dissektion i folkeskolen. Animalske fødevarer stammer fra dyr, der er godkendt til konsum, og anses dermed ikke for at udgøre en risiko for dyr eller mennesker. Man skal sørge for almindelig "køkkenhygiejne" når man håndterer de døde dyr.
 

Afkogning af minkhoveder er ikke tilladt

Det er ikke lovligt at anvende mink og andre pelsdyr, som er omfattet af forordningen om animalske biprodukter, til afkogning. Det er derfor ikke tilladt at afkoge minkhoveder.
 
I følge forordningen om animalske biprodukter er minkhoveder og andre dele af døde pelsdyr kategoriseret som kategori 2-materiale. Derfor skal minkhoveder og andre dele fra døde pelsdyr bortskaffes på et godkendt forbrændingsanlæg, eller forarbejdes på en godkendt forarbejdningsvirksomhed. 
 

Dødfundne dyr

Man må gerne dissekere dødfundne dyr i folkeskolen, fx en grævling. Fødevarestyrelsen har vurderet, at det ikke er omfattet af reglerne om animalske biprodukter, så længe man ikke mistænker det dødfundne dyr for at have fejlet noget infektiøst, og så længe dyret ikke på nogen måde forarbejdes eller bevares. 
 

Andet animalsk materiale

Anvendelse af andet animalsk materiale til dissektion, som ikke er godkendt som fødevarer, kræver en "artikel 17-tilladelse" efter reglerne om animalske bioprodukter. Det kunne fx være særlige organer, som udleveres direkte fra et slagte​ri til undervisningsbrug. Der skal ansøges om "artikel 17-tilladelse" ved at anvende den relevante blanket på Fødevarestyrelsen hjemmeside. Tilladelsen gælder 1 år og er forbundet med krav om sporbarhed og krav til bortskaffelse af materialet. Tilladelsen gives kun til kategori 3-materiale.
 
Lovsto​f og regler
Bestemmelserne for i​ndførsel er fastsat i Bekendtgørelse nr. 734 af 27. juni 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske nonfood-produkter, i forordningen om animalske biprodukter, artikel 17 og 41, og i Gennemførelsesforordningen, artikel 11 og 27 samt bilag VI og VIII. 
 
 
Ændret 19. juli 2021