Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Anvendelse af bi- og restprodukter i foder

Bi- og restprodukter fra fødevare- og nonfoodindustrien udgør i dag en betydelig del af foderet til fødevareproducerende dyr.

​​​​​​​Der er bi- og restprodukter fra produktion af fødevarer, bl.a. frasorterede og kasserede fødevarer, men også fra produktion af nonfood, fx fra biobrændstof og medicin. Der er bi- og restprodukter af vegetabilsk og af animalsk oprindelse. Bi- og restprodukterne stammer fra alle mulige produkter af vidt forskellig oprindelse og fra forskellige fremstillingsprocesser.

Liste over bi- og restprodukter
Der er udarbejdet en liste over bi- og restprodukter fra fø​​devareindustrien. Oplysningerne i listen har til formål at pege på relevante kemiske forureninger, der kan forekomme i de enkelte bi- eller restprodukter. Listen er ikke udtømmende, hverken med hensyn til alle de forskellige bi- og restprodukter, der findes på markedet, eller med hensyn til de kemiske forureninger (fareelementer), der er påvist eller muligvis kan forekomme i disse.
Vær opmærksom på, at risici for forureninger med fremmedlegemer (fysiske forureninger – fx metal, plast, glas), mikrobiologiske forure​​ninger (fx bakterier, skimmel, gær) samt uønskede botaniske urenheder generelt ikke er omtalt i listen.
 
Listen er ikke en facitliste. Selvom der​​ ikke er angivet en mulig forurening ud for et produkt, er det ikke et udtryk for, at produktet dermed er risikofrit. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at bl.a. følgende er i fokus, inden der tages endelig beslutning om køb og anvendelse af bi- og restprodukter som fodermidler:
  • Stammer bi- eller restproduktet fra en produ​​ktion af fødevarer eller nonfood (fx biobrændstofindustrien)? ​​I nonfoodindustri​​en kan opmæ​​rksomhed på og viden om vigtigheden af foder- og fødevaresikkerhed være begrænset. 
  • Hvor er bi- eller restproduktet produceret? Hvilke råvarer er biproduktet fremstillet af, og hvor stammer de fra? Vær opmærksom på, at lovgivningen i lande uden for EU kan afvige fra EU’s – bl.a. når det gælder grænseværdier fo​​r indhold af stoffer, der er uønskede i foder, og med hensyn til de fodertilsætningsstoffer, der er tilladt i EU.
  • Kan fremstillingsprocessen eller de proces- eller hjælpestoffer, der indgår (fx ekstraktionsmidler såsom hexan), udgøre en risiko for fodersikkerheden? Har bi- eller restproduktet været i kontakt med materialer, der kan afgive stoffer, som er uønskede i foder (fx blødgørere såsom phthalater fra plastmaterialer)? Har bi- eller restproduktet været udsat for en tørringsproces, hvor røggasser kan have forårsaget forurening med fx dioxin? Har der været anvend​​​​t filtreringshjælpemidler (fx lermineraler, der kan indeholde dioxin m.m.)? Vær også opmærksom på eventuelle proces- eller hjælpestoffer – disse er generelt ikke er omtalt i nedenstående skema.
  • Kasserede fødevarer – hvad er årsagen til kassationen? Er årsagen af betydning for fodersikkerheden (fx mug, brankning eller indhold af f​​remmedlegemer som fx metal, plast og glas), eller er fødevaren blot fysisk beskadiget, fx stødt (hvis det fx drejer sig om frugt/grønt), knust eller smuldret?
  • Er bi- eller restproduktet forarbejdet eller behandlet for at gøre det e​​gnet som foder, fx opvarmet (toasted), oprenset, konserveret eller afgiftet?
  • Er der risiko for, at bi- eller restproduktet er blevet forurenet undervejs i de forskellige led fra producent til leverandør (oplagring, pakning, transport)​​? Hygiejnen bør være et vigtigt fokuspunkt i alle led – ikke mindst når det gælder letfordærvelige bi- og restprodukter. Se også info om​​ uønskede mikroorganismer senere.
  • Forlang dokumentation for, at bi- eller restproduktet er sikkert og frit for​​ indhold af stoffer m.m., der er uønskede i foder, og at det er egnet som foder.​​
 
Grænseværdier i fødevarer, der bliver til foder
Bilaget til EU-Kommissio​​nens Forordning nr. 1881/2006 indeholder oplysninger om grænseværdier for en række forurenende stoffer i fødevarer, bl.a. mykotoksiner, tungmetaller og dioxiner.
 
Bilaget til forordningen giver nyttig information​​​ om, hvilke kritiske stoffer, der kan forekomme i forskellige fødevarer, og hvor der er behov for ekstra opmærksomhed i forhold til foder- og fødevaresikkerhed, hvis kasserede fødevarer eller bi- og restprodukter af disse skal anvendes som foder.
 
 
Uønskede mikroorganismer og god hygiejne
Forekomst af uønskede mikroorganismer i bi- og restprodukter skyldes hy​​​ppigst, at der er sket en forurening under forarbejdningsprocessen eller ved den efterfølgende håndtering og transport.
 
Alle animalske biprodukter skal være behandlet efter reglerne i Biproduktforordningen (1069/2009) og dens gennemførselsforordning (142/2011).
 
De mest velkendte procesforureninger er forårsaget af salmonella og andre enterobakterier. Indgår der mælk i produktet, er der yderligere en risiko for forekomst af listeria. For produkter på dåse eller lignende kan der være risiko for, at anaerobe (ikke-iltkrævende) bakterier som listeria og bacillus kan etablere sig. For produkter med højt indhold af letomsættelige kulhydrater og lav pH-værdi er der øget risiko for forureninger med fordærvende gær-organismer.
 
Forholdene under oplagring har stor betydning for, om eventuelle mikrobiologiske forureninger kan etablere sig og komme til at udgøre en reel sundhedsmæssig risiko. Temperatur og fugtighed på lageret er endvidere afgørende for vækst af eventuelle skimmelsvampe i produktet, og om de danner sporer og måske toksiner. Skimmelsvampe kan dermed udgøre et arbejdsmiljøproblem som følge af sporedannelsen og være direkte sundhedsskadelig, hvis der dannes toksiner.
 
Animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug til foder
I Biproduktforordningen (1069/2009) og dens gennemførselsforordning (142/2011) er der bestemmelser for behandling og afsen​​delse af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug til foder.
 
Fødevarestyrelsen har udarbejdet ​et notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug til foder.
 
Notatet omhandler bestem​​​melser om behandling, omsætning, transport, identifikation og sporbarhed.
Her finder du "Notat om b​​estemmelser for behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug til foder":

Mælkenot​at

På siden "Animalske biprodukter" ligger en skabelon til et handelsdoku​​ment, som kan anvendes ved afsendelse af visse mælkeprodukter/valle til foderbrug i Danmark på særlige betingelser. Skabelonen ligger under overskriften "Handelsdokumenter".
 
EU's krav om intensiveret kontrol af visse fodermidler og ikke-animalske fødevarer
Bilag I til EU-Kommissionens F​​​orordning nr. 669/2009 indeholder en oversigt over foder og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv kontrol. Bemærk, at bilaget opdateres kvartalsvis.
 
Forordningen skal bruges til myndighed​​ernes kontrol med foder og fødevarer. Oplysningerne i bilaget er også nyttige for foderbranchen, husdyrbruget m.fl., idet man her får information om, hvor der kan være behov for ekstra opmærksomhed i forhold til foder- og fødevaresikkerhed.
 
Vær opmærksom på, at bilag I opdateres​​ løbende ved offentliggørelse af nye forordninger.
Forordningen findes un​​der “Importkontrol” på denne side:

Lovgivning på foder- og fode​rstofområdet
Pesticider og mykotoksiner i biprodukter
Analyser for indhold af mykotoksiner og p​​esticider 
  • Mykotoksiner: Fler​e laboratorier anvend​er multimetoder, der kan bestemme indholdet af flere mykotoksiner i én analysegang. Oc​hratoksin A, aflatoksiner og fumonisiner bestemmes dog hver især ved selvstændige analysemetoder.
  • Pestic​ider: Flere laboratorier anvender multimetoder, de​​​r kan bestemme indholdet af en række pesticidrester i samme analysegang.
Mere om pestic​​​ider
Oplysninger om, hvilke pesticider det vil være relevant at have fokus på i forhold til et specifikt biprodukt af vegetabilsk oprindelse, kan bl.a. søges i følgende publikationer:

Rapport: Cereals and feedingstuff – production, consumption and pesticides
 
NB! Det er vigtigt at være opmærksom på, at EU-grænseværdierne for pesticider er fastsat for udgangsafgrøden, fx hvede, sojabønne eller kartoffel, der anvendes til fødevare-produktion. Der er ikke specificeret grænseværdier for forskellige forarbejdede produkter af udgangsafgrøden, fx hvedeklid, sojaskrå eller kartoffelskræller. Finder man en overskridelse, vil man derfor – for det enkelte produkt og det enkelte pesticid – skulle vurdere, om grænseværdien kan anvendes direkte eller skal tilpasses.
 
Importrestriktioner
Det sker jævnligt, at der viser sig at være problemer med uønskede stoffer i forskellige produkter fra lande uden​​​for EU. Når et problem opstår, fastsætter EU særlige betingelser for de pågældende produkter, bl.a. skal produkterne forhåndsanmeldes, inden de importeres. Enten udsender Fødevarestyrelsen efterfølgende en bekendtgørelse, der præciserer, hvordan importøren og myndighederne skal forholde sig, eller Kommissionen udsteder en forordning, der gælder direkte. Restriktionerne ophæves igen, når problemet er løst.
 
Oplysninger om aktuelle importrest​​riktioner fremgår her: 
 
Risikovurdering af biprodukter – et projekt 2007-2011
For at få mere viden omkring biprodukter og de mulige risici, der kan være forbundet med at bruge dem som foder, blev der i februar 2007 bevilliget i alt 2,1 mio. kr. til et projekt med følgende titel: ”Risikovurdering af biprodukter fra fødevare- og nonfoodindustrien, der anvendes til fodring af fødevareproducerende dyr set i forhold til fødevaresikkerhed og dyresundhed”. Projektet var et delprojekt under det overordnede projekt om risikovurdering af husdyrfoder, der er finansieret af CO2–midler. Biproduktprojektet blev afsluttet medio 2012.
 
Formålet med projektet
Biproduktprojektet skal overordnet bidrage til at forbedre foder- og fødevaresikkerheden. Det skal medvirke til at sikre, at biprodukter fra fødevare- og nonfoodindustrien, der anvendes som foder, ikke er til fare for fødevaresikkerheden og dyresundheden.
 
Konkret skal projektet give både erhvervet og myndighederne mere viden om biprodukter og de eventuelle risici for fødevaresikkerheden og dyresundheden, der kan være forbundet med at anvende biprodukter som foder.
 
Målet er også at skabe opmærksomhed om emnet hos de erhverv, der ikke har foder som hovedaktivitet, men som er eller i fremtiden måske kan blive leverandører af bi- og restprodukter til foderbrug. Udover fødevareindustrien tænkes her især på nonfoodindustrien, fx de industrier, der producerer biobrændstof og medicin.
Projektet skal også bidrage til at forbedre myndighedernes muligheder for at fokusere kontrollen på foder, som potentielt kan udgøre en risiko, og etablere et forskningsbaseret netværk for løbende at blive opdateret på ny viden omkring biprodukter.
 
Hvem deltog i projektet? 
Biproduktprojektet var et samarbejde mellem det tidligere Plantedirektorat/Foder, DTU Fødevareinstituttet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, Videncentret for Landbrug – Kvæg, foderbranchen og Landbrug & Fødevarer. Projektet er gennemført under ledelse af Plantedirektoratet/Foder, der nu hører under Fødevare-styrelsen.
 
 
Sojaprojektet
Rapport om​ undersøg​​else af pesticider, mykotoksiner, bly og cadmium i sydamerikanske sojaprodukter til foder, Plantedirektoratet 2010:

Rapport om sojaprojekt
 
Lovstof og regler
 

​ 

 

 

Forsøg med foder – forsøgstilladelser og betingelserForsøg med foder – forsøgstilladelser og betingelserhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forsoeg_med_foder.aspx040106aspx0htmlEmneside
Undtagelser fra mærkningsreglerne for fodermidler og foderblandingerUndtagelser fra mærkningsreglerne for fodermidler og foderblandingerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Undtagelser-fra-maerkningsreglerne-for-fodermidler-og-foderblandinger.aspx040509aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af mælk, råmælk og produkter heraf til foderImport fra 3.-lande af mælk, råmælk og produkter heraf til foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af mælk, råmælk og produkter heraf til foder.aspx040171aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af foder til selskabsdyrImport fra 3.-lande af foder til selskabsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af foder til selskabsdyr.aspx040167aspx0htmlEmneside
Pakningsregler for fodermidler og foderblandingerPakningsregler for fodermidler og foderblandingerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Pakningsregler-for-fodermidler-og-foderblandinger.aspx040367aspx0htmlEmneside
Mærkning af genetisk modificeret foder Mærkning af genetisk modificeret foder https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Mærkning-af-genetisk-modificeret-foder-.aspx040296aspx0htmlEmneside
Kategoribetegnelser for foder til selskabsdyr m.m. Kategoribetegnelser for foder til selskabsdyr m.m. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kategoribetegnelser-for-foder-til-selskabsdyr-m.m.-.aspx040233aspx0htmlEmneside
Foder og lægemidlerFoder og lægemidlerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Foder-og-lægemidler.aspx040086aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af afsmeltet fedt og fiskeolie til foderImport fra 3.-lande af afsmeltet fedt og fiskeolie til foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af afsmeltet fedt og fiskeolie til foder.aspx040162aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af fedtderivater til foder eller teknisk brugImport fra 3.-lande af fedtderivater til foder eller teknisk brughttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af fedtderivater til foder eller teknisk brug.aspx040166aspx0htmlEmneside
Indførsel af hø og halmIndførsel af hø og halmhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-af-hø-og-halm.aspx040193aspx0htmlEmneside
Spørgsmål og svar om mærkning af fodermidler og foderblandinger Spørgsmål og svar om mærkning af fodermidler og foderblandinger https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Spørgsmål-og-svar-om-mærkning-af-fodermidler-og-foderblandinger-.aspx040448aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af animalske biprodukter til anvendelse i foder til pelsdyrImport fra 3.-lande af animalske biprodukter til anvendelse i foder til pelsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-fra-3.-lande-af-animalske-biprodukter-til-anvendelse-i-foder-til-pelsdyr.aspx040180aspx0htmlEmneside
Salmonella i foderSalmonella i foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salmonella-i-foder.aspx040419aspx0htmlEmneside
HestefoderHestefoderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hestefoder-og-fodring-af-heste.aspx040147aspx0htmlEmneside
Codex Alimentarius - Anbefalinger for god praksis for foderCodex Alimentarius - Anbefalinger for god praksis for foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Codex-Alimentarius---Anbefalinger-for-god-praksis-ved-fodring-af-dyr.aspx040003aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af biprodukter fra biavl Import fra 3.-lande af biprodukter fra biavl https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af biprodukter fra biavl.aspx040165aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyrImport fra 3.-lande af animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyr.aspx040164aspx0htmlEmneside
Petfood-virksomhederPetfood-virksomhederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Petfoodvirksomheder.aspx040374aspx0htmlEmneside
Fodring af dyr med rester fra fødevareproduktionFodring af dyr med rester fra fødevareproduktionhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fodring_af_dyr_med_rester_fra_fodevareproduktion.aspx040088aspx0htmlEmneside
Samlecentraler for pelsdyrfoderSamlecentraler for pelsdyrfoderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Samlecentraler-for-pelsdyrfoder.aspx040423aspx0htmlEmneside
Betaling vedrørende foderBetaling vedrørende foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/betaling-og-indberetning-vedrørende-foder.aspx039981aspx0htmlEmneside
Kogalskab og kød- og benmelKogalskab og kød- og benmelhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kogalskab-og-kød--og-benmel.aspx040239aspx0htmlEmneside
Kontrol for animalsk protein på fodervirksomhederKontrol for animalsk protein på fodervirksomhederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kontrol-for-animalsk-protein-på-fodervirksomheder.aspx040250aspx0htmlEmneside
Fodring af dyr under transportFodring af dyr under transporthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fodring-af-dyr-under-transport.aspx040089aspx0htmlEmneside
Analyser af foderAnalyser af foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Analyse-af-foder.aspx039932aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabsdyrImport fra 3.-lande af animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-fra-3.-lande-af-animalske-biprodukter-til-fremstilling-af-foder-til-selskabsdyr.aspx040181aspx0htmlEmneside
RASFF - Rapid Alert System for Food and FeedRASFF - Rapid Alert System for Food and Feedhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed.aspx040395aspx0htmlEmneside
Udarbejdelse af certifikaterUdarbejdelse af certifikaterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udstedelse-af-certifikater.aspx040506aspx0htmlEmneside
Lister over registrerede og godkendte fodervirksomhederLister over registrerede og godkendte fodervirksomhederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lister-over-registrerede-fodervirksomheder.aspx040285aspx0htmlEmneside
Udpegede importkontrolsteder for ikke-animalsk foderUdpegede importkontrolsteder for ikke-animalsk foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udpegede-importsteder---ikke-animalsk-foder.aspx040504aspx0htmlEmneside

Ændret 1. november 2018