Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Antibiotika

I Danmark har der i mange år været fokus på forbruget af antibiotika til dyr. Der er taget en lang række tiltag og initiativer for at bringe antibiotikaforbruget til dyr ned, samtidig med at syge dyr skal sikres en forsvarlig behandling.

Når antibiotika anvendes til dyr eller mennesker, kan bakterierne blive resistente. Der er en risiko for, at resistente bakterier overføres fra dyr eller fødevarer til mennesker. Derfor betegnes antibiotikaresistens som en One Health-problemstilling. Antibiotikaresistens kan medføre behandlingssvigt ved sygdom hos mennesker og dyr. De antibiotikatyper, der i særlig grad er kritisk vigtige for behandling af infektioner hos mennesker, eller som udgør en særlig resistensrisiko, bør derfor så vidt muligt ikke anvendes til dyr, da der bør værnes om deres fortsatte effekt hos mennesker.

Tiltag og initiativer har fokus på svinesektoren, da cirka 75 pct. af antibiotikaforbruget til dyr ordineres til svin i Danmark. Målsætningen er, at det samlede antibiotikaforbrug reduceres, samtidig med at forbruget af de kritiske vigtige antibiotika holdes helt lavt.

Antibiotikaopgørelser
Antibiotikaforbruget til dyr bliver monitoreret i VetStat. En gang om måneden udarbejder Fødevarestyrelsen opgørelser over antibiotikaforbruget til svin og kvæg samt det totale forbrug. Disse opgørelser er tilgængelige på siden VetStat.

Tallene er udarbejdet på baggrund af registreringer i medicindatabasen VetStat.

Det totale antibiotikaforbrug:
Forbruget viser de samlede indberetninger fra apoteker og foderstofvirksomheder til alle dyr.

Antibiotikaforbruget til svin:
Forbruget viser de samlede indberetninger fra apoteker, dyrlæger og foderstofvirksomheder til svin.

Antibiotikaforbruget til kvæg:
Forbruget viser de samlede indberetninger fra apoteker, dyrlæger og foderstofvirksomheder til kvæg.

Antibiotikaforbrug i kg aktivt stof, Animal Daily Dose (ADD) og vægtede ADD'er
Antibiotikaforbruget kan opgøres på flere måder. Herunder er metoderne kg aktivt stof og Animal Daily Dose (ADD) beskrevet.

Antibiotikaforbruget opgjort i kg aktivt stof:
Medicin består af mange komponenter, såsom hjælpestoffer, bærestoffer og det aktive stof. Ved opgørelse af medicin er det oftest mest relevant at opgøre mængden af det aktive stof. I VetStat er al medicin registreret med pakningsstørrelse og styrke. Dette kan sammenholdes med det salg af medicin, der bliver indberettet af apoteker, foderstofvirksomheder og dyrlæger. Hvis det antages, at al den medicin, der bliver solgt, bliver brugt, kan man opgøre, hvor meget antibiotika der anvendes i kg aktivt stof.

Antibiotikaforbruget opgjort i Animal Daily Dose (ADD):
Antibiotika kan også opgøres som en standarddosis – Animal Daily Dose (ADD). En standarddosis kan opgøres på flere måder, men er et udtryk for den mængde medicin, der skal anvendes til en gennemsnitlig behandling af ét dyr på én dag. Standdarddosis er en teknisk dosis, der ikke nødvendigvis stemmer helt overens med den behandlingsdosis, der anvendes til behandling i praksis.

I VetStat kan man finde en liste over de gældende ADD'er for lægemidlerne. For at få adgang til VetStat skal du have et login.

Vægtede ADD'er:
For at sænke forbruget af de antibiotikatyper, der i særlig grad er kritisk vigtige for fortsat at kunne behandle infektioner hos mennesker, eller som udgør en særlig resistensrisiko, indførte Fødevarestyrelsen i juni 2016 vægtede ADD'er. Dette gøres ved at vægte de gældende ADD'er med en fastsat faktor. Du kan læse mere om vægtede ADD'er her.
ADD bruges i Gult kort ordningen.

Antibiotikaforbruget for min besætning
Kvæg-og svinebesætninger kan se antibiotikaforbruget for deres besætning i VetStat.

For at få adgang til VetStat skal du eller din dyrlæge have et login til VetStat.

I VetStat har Fødevarestyrelsen lavet en rapport over antibiotikaforbruget opgjort i Animal Daily Doses (ADD'er) over et rullende 9-måneders gennemsnit. I rapporten er det også muligt at se sit eget forbrug i relation til grænseværdierne for antibiotikaforbruget.
Som landmand kan du også følge dit antibiotikaforbrug på Landbrugsinberetning.dk. Her kan du se dit forbrug i ADD'er og vægtede ADD'er.

Gult kort og grænseværdier for antibiotika
Grænseværdier for antibiotikaforbrug bidrager til at sætte fokus på resistensudvikling og dyrevelfærd i kvæg- og svinebesætninger. Hensigten med grænseværdierne for antibiotikaforbruget er at give den enkelte landmand et værktøj, der kan bidrage til, at landmanden i samarbejde med besætningsdyrlægen kan sætte fokus på dyresundhed, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed. Du kan læse mere om grænseværdierne her.

Gult kort-ordningen
Frem til 2009 steg det samlede antibiotikaforbrug til dyr. For at stoppe den udvikling indførte Fødevarestyrelsen i 2010 Gult kort ordningen. Såfremt landmanden overskrider de af Fødevarestyrelsen fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbruget, får han en advarsel i form af et Gult kort. Landmanden påbydes dermed at reducere sit forbrug af antibiotika. Ordningen er målrettet de svinebesætninger, der har et stort forbrug, fx i forbindelse med flokbehandling af svin via foder og vand. Du kan læse mere om Gult kort ordningen her.

Antibiotikavejledninger
Fødevarestyrelsens antibiotikavejledninger for svin og kvæg henvender sig til alle praktiserende dyrlæger, der beskæftiger sig med svin og kvæg. Du finder vejledning om ordinering af antibiotika til hhv. kvæg og svin her.

Lovstof og regler

Du kan læse om reglerne på lovstofsiden – Lægemidler til dyr og sundhedsrådgivning 


Ændret 8. april 2021