Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Anmeldelses- og kontrolkrav til økologiske virksomheder

Virksomheder skal udarbejde egenkontrolprocedurer, som skal sikre, at økologireglerne overholdes.

​​Økologireglerne supplerer reglerne i den generelle foder- og fødevarelovgivning. Det betyder, at virksomheder, der ønsker at påbegynde økologiaktiviteter, både skal opfylde alle de generelle krav i foder- og fødevarelovgivningen, herunder de generelle krav om autorisation/godkendelse/registrering m.v., og krav​ene i økologireglerne om bl.a. anmeldelse af økologiaktiviteter.

På denne side omhandles kun kravene i F​​ødevarestyrelsens økologiregler.

Primærbedrifter og fodervirksomheder (bortset ​​fra visse petfoodvirksomheder m.v. – se under “Anmeldelse af økologiske aktiviteter og økologirapport”) henvises til Landbrugsstyrelsen.​
Anmeldelse af økologiske aktiviteter og økologirapport
Virksomheder, der vil forarbejde, pakke, mærke eller importere økologiske fødevarer eller vil markedsføre eller opbevare økologiske fødevarer, samt slagterier, der vil slagte økologiske dyr, skal anmelde dette digitalt til Fødevarestyrelsen.
Dette gælder dog ikke detailbutikker, der kun forhandler færdigpakkede fødevarer, eller forhandler mindre mængder uindpakkede fødevarer. 

Anmeldelse kan alternativt ske via Virks hjemmeside:

Virksomheder, der vil forarbejde, pak​ke, mærke eller importere økologisk petfood med animalsk indhold eller vil markedsføre eller opbevare sådanne produkter engros, skal anmelde dette til Fødevarestyrelsen via vores kontaktformular.​ 

Øvrige fodervirksomheder (med få undtagelser, jf. bekendtgørelse om økologiske fødevarer, § 5, nr. 7-10) skal anmelde deres økologiaktiviteter til Landbrugsstyrelsen.


Ved anmeldelse til Fødevarestyrelsen skal virksomhederne vedhæfte beskrivelser og egenkontrolprocedurer for de økologiske aktiviteter, som virksomhederne ønsker at påbegynde. Når Fødevarestyrelsen vurderer, at disse beskrivelser og egenkontrolprocedurer er tilstrækkelige til at sikre en god økologikontrol, vil de blive indarbejdet i en såkaldt økologirapport, som udstedes af Fødevarestyrelsen. Når økologirapporten er udstedt, udstedes også et økologicertifikat.
 
Først når økologirapporten og økologicertifikatet er uds​​tedt, vil virksomhederne kunne begynde på økologi-aktiviteterne og markedsføre de økologiske produkter.
 
Særligt for økologisk akvakulturbrug
Akvakultur er ikke omfattet af vejledningen om økologiske fødevarer, men tilsvarende krav om udarbejdelse af egenkontrolprocedurer og uds​tedelse af økologirapport og økologicertifikat gælder også her. Det vil sige, akvakulturbrug, der ønsker at producere økologiske fisk, tang eller skaldyr, skal indsende anmeldelse til Fødevarestyrelsen. 
Det anbefales, at Fødevarestyrelsens afdeling VeterinærSyd, Akvakultur, kontaktes forinden på Fødevarestyrelsens hovednummer +45 72 27 69 00.
 
Krav til egenkontrolprocedurer for økologiske virksomheder
Virksomheder, der håndterer økologiske fødevarer, skal udarbejde procedurer for fx:
 • modtagekontrol
 • import fra tredjelande
 • adskillelse ved opbevaring, håndtering, forarbejdning, transport
 • korrekt sammensætning og mærkning af fødevarer
 • sikring af dokumentation for modtagne varers økologiske status
 • dokumentation for GMO-frihed m.v. 
 • registreringer af ind- og udgående mængder samt produktion
 • periodisk lageroptælling
 • balanceopgørelser (der skal udarbejdes et eksempel)
​Procedurerne skal sikre, at økologireglerne overholdes.

Ikke alle procedurer vil være relevante for alle virksomheder. Virksomheder, der kun håndterer økologiske fødevarer, vil eksempelvis ikke have behov for procedurer vedr. adskillelse under opbevaring og forarbejdning.
 
Læs mere om, hvilke beskrivelser og egenkontrolprocedurer, der skal udarbejdes af virksomheden, i Kapitel 6 i Vejledning om økologiske fødevarer. Du finder link til Økologivejledningen under "Lovgivning om økologi" nederst på siden.
 
Udover at følge beskrivelser og procedurer, som fastlagt i økologirapporten, skal virksomheden også til enhver tid overholde lovgivningen om økologi. Se under "Lovgivning om økologi" nederst på siden.
 
Balanceregnskab for økologiske fødevarer
Et af de væsentligste punkter, som virksomheden skal udarbejde procedurer for, er kontrollen og dokumentationen af, at der er balance mellem indgående og udgående mængder af økologiske varer i v​irksomheden.

Regnskabskravene er nærmere beskrevet i Vejledning om økologiske fødevarer, se særligt afsnittene 6.3.11 - 6.3.17. Du finder link til Økologivejledningen under "Lovgivning om økologi" nederst på siden.


Balanceregnskabets elementer: 
 • Oversigt over case

 • Lageropgørelse råvarer

 • Lageropgørelse færdigvarer

 • Recepter og produktionsregistreringer

 • Råvarebalanceopgørelser

 • Færdigvarebalanceopgørelser

 • Vurdering af balance​ mellem input/output

​​​​​
 
Dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol , dvs. har et økologicertifikat
Virksomhederne skal sikre sig dokumentation for, at leverandørerne af økologiske fødevarer m.v. er omfattet af økologikontrol. Dokumentationen skal være udstedt af de myndigheder og kontrolorganer, som er godkendt til at varetage økologikontrollen. 
Fra 1. januar 2022 vil de nye udstedte dokumenter herom hedde "økologicertifikater".  De dokumenter, der er udstedt tidligere kan være gyldige indtil 31. december 2022 og sidestilles med økologicertifikaterne. Det gælder fx de danske "økologikontrolerklæringer", som henviser til "den gamle" økologiforordning 834/2007. 
 
Er der tale om danske leverandører, kan dokumentationen findes via siden: 
Ovennævnte side vil indeholde link til EU's nye økologicertifikat-system (en del af TRACES), når Fødevarestyrelsen tager dette i anvendelse i løbet af 2022. 

Er der tale om leverandører i det øvrige EU, skal der indhentes dokumentation/økologicertifikater udstedt af én af de EU-godkendte kontrolinstanser. 


I løbet af 2022 vil også andre EU-kontrolinstanser anvende EU's nye økologicertifikat-system - dette vil dog først blive obligatorisk for alle fra 1. januar 2023.

Foruden dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol (økologicertifikater), skal der foreligge partispecifikke dokumenter, som viser, at de konkrete varepartier er økologiske.

Læs mere om kravene til dokumentation for økologisk oprindelse i Vejledning om økologiske fødevarer, se særligt afsnit 6.3.9. Du finder link til Økologivejledningen under "Lovgivning om økologi" nederst på siden.
 
Abonnér på nyhedsmail om reglerne om økologiske fødevarer
Lovgivning om økologi

Ændret 30. november 2022