Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fisk og akvakulturforhold

I de danske dambrug produceres der primært regnbueørred og ål, men blåmuslinger produceres også under akvakulturforhold.

Akvakulturudviklingen fortsatte op gennem 1960’erne, hvor der midt i årtiet fandtes 6-700 dambrug. Den efterfølgende effektivisering samt øgede miljøkrav har bevirket, at antallet af dambrug i dag er faldet til ca. 300. Produktionen i dambrugene er primært regnbueørreder med en nicheproduktion af andre ørredtyper, der benyttes til udsætning i åer og søer. Ørredproduktionen i danske ferskvandsdambrug ligger på 25-30.000 tons.

I 1980’erne startede en yderligere udvikling med etablering af havbrug og de første skridt til opdræt af fisk i anlæg med recirkulation i forbindelse med rensning af vandet. Der findes i dag ca. 30 havbrug, som producerer ca. 10.000 tons store regnbueørreder, og 10 recirkulerede anlæg, hvor der på årlig basis produceres ca. 2.000 tons ål. Der findes endvidere forskellige nicheproduktioner af bl.a. pighvarre, torsk, sandart og aborre, som foreløbig er på eksperimentel basis.​


 
Blåmuslinger og ferskvandskrebs under akvakulturforhold
Indenfor de seneste år er der etableret en række anlæg, der producerer blåmuslinger under akvakulturforhold. Disse anlæg er baseret på produktion af muslinger på liner, der ligger oppe i vandsøjlen i modsætning til den naturlige muslingeproduktion, der foregår på havbunden. Der er etableret ca. 50 anlæg med en årlig produktion på 1.000-1.500 tons.
 
Der foregår en mindre produktion af ferskvandskrebs i Danmark under akvakulturlignende forhold.
 
Europæisk flad østers (Ostrea edulis)
I Limfjorden har der siden 2002 været tilladt kommerciel udnyttelse af den naturlige bestand af europæisk flad østers (Ostrea edulis) med en årlig fangst på 1.000-2.000 tons. Samtidig har der været gennemført forskellige forsøg på også at gennemføre opdræt af østers under akvakulturforhold. Der har siden 2000 været gennemført et sygdomsovervågningsprogram for østers i Limfjorden.
 
Bekæmpelse af sygdomme hos vanddyr
I 2006 blev "Rådets direktiv 2006/88/EF om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr" vedtaget. Direktivet har samlet og ajourført reglerne om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos akvakultur, samt reglerne for markedsføring og samhandel. De nye regler trådte i kraft i Danmark den 1. august 2008.

I Danmark er direktivet implementeret i:   
  • Bekendtgørelse nr. 1218 af 12. december 2008 om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer, og
  • Bekendtgørelse nr. 1219 af 12. december 2008 om autorisation og drift af akvakulturbrug, samt om markedsføring af akvatiske organismer og produkter deraf.
     
 
Lovstof og regler
Ændret 16. maj 2018