Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Afsmeltet fedt og fiskeolie til foder

Fremstilling af afsmeltet fedt og fiskeolie til foder skal ske på et forarbejdningsanlæg, der er godkendt til det, eller på en fødevarevirksomhed, der er autoriseret til at forarbejde afsmeltet fedt og fiskeolie til foder.

Denne side dækker udelukkende regler om animalske biprodukter og foderforbuddet.

​Ud over de generelle krav til animalsk foder er der specifikke betingelser for afsmeltet fedt og fiskeolie til foder. 

Reglerne findes i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag X, kapitel II, afsnit 3.
 

Råvarer 
Afsmeltet fedt skal være fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i artikel 10, litra a-h, litra k og litra l. 

Fiskeolie skal være fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i artikel 10, litra i og litra j, samt kategori 3-materiale, der stammer fra vanddyr i artikel 10, litra e, og litra f.  
 
Forarbejdningsnormer
Afsmeltet fedt
  • skal fremstilles i overensstemmelse med henholdsvis afsnit VIII eller XII i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 (fødevareforord​ningen for animalske fødevarer, eller
  • skal afsmeltet fedt være fremstillet ved en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller forarbejdningsmetode 7.
Fiskeolie
  • skal fremstilles i overensstemmelse med henholdsvis afsnit VIII eller XII i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 (fødevareforordningen for animalske fødevarer, eller
  • skal fremstilles:
    • ved en af forar​​bejdningsmetoderne 1-7, jf. bilag IV, kapitel III, eller
    • ved en anden metode, der sikrer, at fiskeolien overholder de mikrobiologiske normer for afledte produkter, der er fastsat i kapitel I i dette bilag.
Afsmeltet fedt fra drøvtyggere skal renses på en sådan måde, at maksimumsindholdet af resterende uopløselige urenheder ikke overstiger 0,15 vægtprocent.

 
Fedtderivater fra afsmeltet fedt eller fiskeolie af kategori 3 skal fremstilles ved en af de i bilag IV, kapitel III, omhandlede forarbejdningsmetoder.
 
Hygiejnekrav
Hvis det afsmeltede fedt eller fiskeolien er emballeret, skal produktet være pakket i nye containere eller i containere, der er blevet rengjort og om nødvendigt desinficeret med henblik på at hindre kontaminering, og der skal være truffet alle fornødne forholdsregler for at hindre rekontaminering.​​​
 
Hvis det er hensigten at foretage bulktransport af produkterne, skal rør, pumper og bulktanke og alle andre bulkcontainere eller bulktankvogne, der anvendes til transport af produkterne fra forarbejdningsanlægget,​ enten direkte ombor​​​d på skibet eller til tanke på landjorden eller direkte til anlæg, være rene, inden de tages i anvendelse.
 
Mærkningskrav 

Under transport og oplagring skal emballage, containere eller køretøjer med af være mærket med afsmeltet fedt og fiskeolie følgende tydelige og letlæselige tekst:

"Kategori 3-materiale" og "Ikke til konsum".

Ved transport mellem EU-lande er der endvidere krav om at emballage, containere eller køretøjer er mærket med grøn farve. 

 
Hvilke dyr må fodres med afsmeltet fedt og fiskeolie 
Afsmeltet fedt og fiskeolie må fodres til alle dyrearter.​

 
Lovstof og regler
 
 
 
Ændret 17. juni 2021