Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Slagtning og aflivning af dyr

Når man slagter dyr, er der krav og regler, man skal overholde.

​​​​​​For at skåne dyr mest muligt, når​​ de slagtes, er der vedtaget en række regler og krav i den såkaldte Aflivningsforordning.

Aflivningsforordningen indeho​
lder en række krav, bl.a.:​

  • at en række slagteoperationer kun må udføres af personer, der har et kompetencebevis
  • at slagterier over en vis størrelse skal udpege en dyrevelfærdsansvarlig, som skal sikre, at forordningens bestemmelser overholdes på slagteriet 
  • at aflivning af pelsdyr kun må finde sted i tilstedeværelse af og under direkte tilsyn af en person med kompetencebevis

​​

Hjemmeslagtning – hvad er reglerne
Hjemmeslagtning er, når primærproducenter slagter og slagtemæssigt behandler egne dyr til forbrug i egen husholdning på ejendomme, hvor dyrehold er tilladt.​
 
Hjemlen til hjemmeslagtning findes i Fødevareloven (Lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018, § 34, stk. 1):

§ 34. På ejendomme, hv​or dyrehold er tilladt, kan ejendommens ejer eller
bruger uanset bestemmelsen i § 28 foretage slagtning og efterfølgende
slagtemæssig behandling af egne dyr til forbrug i egen husholdning.
 

Hjemmeslagtede dyr skal tjekkes for BSE (kogalskab)

Alle kreaturer over 72 måneder, som slagtes til konsum, inkl. hjemmeslagtede, skal BSE-testes. 

 

Krav om bortskaffelse af slagteaffald ved hjemmeslagtning

For at forhindre smitte med BSE i at spredes er det vigtigt, at specificeret risikomateriale (SRM) fjernes fra alle slagtede kreaturer, får og geder og bortskaffes i overensstemmelse med bestemmelserne i Biproduktforordningen.

Øvrige dele af dyret, som ikke ønskes anvendt i egen husholdning, skal ligeledes bortskaffes i overensstemmelse med bestemmelserne i Biproduktforordningen.
 
Vejledning til Aflivningsforordningen 
 ​
 
Aflivning af fjerkræ
Her kan du finde en oversigt over metoder, der er praktisk anvendelige ved producentens aflivning i besætningen af slagtekyllinger, høns, ænder, gæs og kalkuner.
 
 
Kontaktpunkt for videnskabelig støtte i forbindelse med gennemførelsen af Aflivningsforordningen.
Henvendelser håndteres af Videncent​er for Dyrevelfærd (ViD).
 
Aflivningsforordningens artikel 20 kræver af hvert EU-medlemsland, at der etableres et netværk, der kan yde videnskabelig støtte og udveksle tekniske og videnskabelige oplysninger og bedste praksis vedrørende gennemførelsen af Aflivningsforordningen.​
 

ViD er udpeg​​et som netværk til videnskabelig støtte

I Danmark er Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) udpeget som netværk til videnskabelig støtte.
 

Kontaktpunkt for henvendelser

Kontaktpunktet er sammen med tilsvarende kontaktpunkter i andre EU-lande og Kommissionen ansvarligt for at udveksle tekniske og videnskabelige oplysninger og bedste praksis vedrørende gennemførelsen af denne forordning.
 

Kontaktpunktet findes på følgende e-mailadresse: contactpoint.1099.2009@fvst.dk 

 
Lovstof og regler

 
Ændret 4. juli 2019