Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Økologisk akvakultur

Nye EU-bestemmelser har afløst de hidtidige danske bestemmelser om økologisk akvakulturbrug.

​​​​​​​Bestemmelserne i EU’s nye akvakulturforordning har fundet anvendelse fra og med den 1. juli 2010. Det betyder, at EU-bestemmelserne fra denne dato er trådt i stedet for bestemmelserne i den danske bekendtgørelse om økologisk akvakulturbrug. 
Af notatet "Økologikontrol af akvakultur af fisk, bløddyr, pighuder og tang" af 12. juli 2010 fremgår det, hvilke procedurer akvakulturbrug m.fl. skal følge, hvis de ønsker at blive omfattet af økologikontrol med henblik på at kunne forhandle de producerede fisk, bløddyr, pighuder og tang som økologiske.


Mulighed for anvendelse af ikke-økologisk yngel i økologisk fiskeopdræt stoppede 1. januar 2017

Fristen for udfasning af anvendelse af ikke økologisk yngel i økologisk fiskeopdræt er i flere omgange blevet udskudt. Senest blev den fastsat til 31. december 2016. Se den eventuelt 

EU kommissionen har været under stort pres for endnu engang at rykke fristen, men Kommissionen har meddelt, at der ikke vil ske yderligere forlængelse af muligheden for at anvende ikke-økologisk yngel.

Ud fra de tilgængelige oplysninger vurderer Fødevarestyrelsen, at fristen denne gang står fast.

Læs forbrugerspørgsmål og svar om mærkning af fisk og skaldyr

Fra 1. juli 2010 har man kunnet købe økologiske fisk og skaldyr, men hvad skal der til, for at fisk og skaldyr må få ø-mærket?

​Fisk og skaldyr er en god næringskilde, rig på vitaminer og mineraler og en væsentlig kilde til omega-3-fedtsyrer, der kan medvirke til at forebygge en række livsstilssygdomme.
Fisk og alt andet godt fra havet er en vedvarende ressource, hvis vi passer godt på den i naturen. Det kan man bl.a. gøre ved at gå efter bæredygtigt fangede og opdrættede fisk.
Der er forskellige forhold, som akvakulturbrug m.fl. skal følge, hvis de ønsker at blive omfattet af økologikontrol og kunne forhandle "økologiske" fisk og skaldyr.

Økologiske akvakulturbrug skal kunne dokumentere, at de producerer efter økologireglerne. Hvis man driver et økologisk og ikke-økologisk akvakulturbrug, skal man kunne dokumentere, at begge produktionsformer holdes adskilte fra hinanden. Dokumentationen har til formål at sikre, at der ikke sker en forveksling eller sammenblanding af økologiske og konventionelle produkter – samt vise, at produktionen foregår på et bæredygtigt grundlag uden negativ påvirkning af det omgivende miljø.

Krav til opdræt af "ø-mærket" fisk:
 • brug af foder, der er certificeret til at bruge til økologiske fisk
 • krav om maksimal bestandstæthed og dyrevelfærd i akvakulturen
 • reglernerne for antallet af medicinske behandlinger er restriktive, og tilbageholdelsestiden vil være den dobbelte ift. konventionelle akvakulturbrug
 • krav til sygdomsforebyggelse i form af obligatorisk vaccination og sundhedsrådgivning
 • beskyttelse mod indtrængen af rovdyr og fugle må udelukkende ske ved "afværgeforanstaltninger" – dvs. tråde eller net mod fugle samt fx elhegn mod oddere. Det er ikke tilladt at skyde hejrer, skarver eller andre fugle, der æder fisk.

Hvilke danske økologiske fisk kan jeg købe?

Det er kun opdrættede fisk, der kan være økologiske. For kun i hav- og dambrug kan man kontrollere, hvad fiskene udsættes for.

I den danske handel kan du fx købe følgende økologiske fisk:
 • regnbueørred
 • bækørred
 • kildeørred

Hvad står MSC-mærket for? Og hvilke fisk kan få det?

MSC-mærket er ikke et økologimærke, men din garanti for, at fisken er fanget på en bæredygtig og miljøvenlig måde. Når du køber fisk med MSC-mærke (Marine Stewardship Council's mærke), mindsker du risikoen for overfiskning af den pågældende fiskeart, og du er med til at bevare havets økosystem og mangfoldighed.

Eksempler på danskfangede fisk, der har fået MSC-mærket:

 • rødspætter fra Nordsøen (fanget med trawl, snurrevod eller garn)
 • torsk fra østlige Østersø
 • mørksej fra Nordsøen og Skagerak
 • sild fra Nordsøen og det norske havet
 • makrel fra Nordøstatlanten
 • muslinger fra Limfjorden

Hvad kendetegner opvæksten af en økologisk fisk i forhold til en konventionel fisk?

Principperne bag økologiske fisk er:

 • udarbejdelse at bæredygtighedsplaner
 • etablering af sundhedsrådgivningsaftale med dyrlæge
 • overholdelse af maksimal bestandstæthed
 • minimering af brug af medicin og hjælpestoffer, forbud mod visse hjælpestoffer. Et hjælpestof kan fx være kalk, jod, salt og brintoverilte. Forbudte hjælpestoffer er fx: kloramin, formalin og blåsten.
 • ingen brug af zootekniske behandlinger – fx kønsskiftebehandlinger ved brug af hormoner
 • fokus på opdrætsfiskens velfærd – fx krav til fodertomhed før håndtering, skånsom håndtering og sorteringsmetoder, samt krav til iltindhold og vandkvalitet ved transport mv.
 • Ingen brug af genmodificerede stoffer i fiskefoderet
 • foder fremstillet på bæredygtigt grundlag eller økologisk
 • Ingen brug af syntetisk farvestof i produktionen
 • minimering af anvendelsen af medicin og kemikalier
 • minimering af påvirkninger på og fra det ydre miljø – såsom fx ilt-niveauet i vandet og vandkvaliteten til og fra dambruget er skal være i orden, og udledning af fosfor, kvælstof og biologisk omsætteligt organisk stof skal begrænses. Det indledte vand skal have en kvalitet, der er passende til opdræt af fisk og må ikke indeholde forurenede stoffer.
 • fokus på bæredygtighed og minimering af ressourceanvendelsen i produktionen
 • prioritering af grøn energi i produktionen
 • sporbarhed fra producenten til forbrugeren

Hvad kendetegner en økologisk musling i forhold til en konventionel?

For at få det røde ø-mærke til muslinger, skal opdrættet blandt andet opfylde disse betingelser:
 • dokumentation for, at produktionen er bæredygtig
 • krav til maksimal bestandstæthed
 • krav til dyrevelfærd
 • krav om udvidet driftsjournal
 • krav om etablering af sundhedsrådgivningsaftale
 • forbud mod anvendelse af kobberbeskyttelse på anlæggets servicebåd
 • krav om sporbarhed af og genanvendelse af liner og andet udstyr
 • størst mulig anvendelse af vedvarende energi
Lovstof og regler om økologi
Ændret 16. juli 2021