Gå til navigation Gå til hovedindhold

Prøveresultater – Listeria i produktionsmiljøet 2016

På denne side finder du resultater fra prøveprojektet: Listeria i produktionsmiljøet 2016.

Antal prøver og fordeling på virksomhedstyper

Der er udtaget i alt 426 miljøprøver i samlet 39 virksomheder fordelt på 17 fiskevirksomheder og 22 kødpålægsvirksomheder.

 

Oversigter over fund af listeria og fordeling på virksomhedstyper

Der blev fundet listeria i produktionsmiljøet i knap halvdelen (ca. 46 %) af virksomhederne. Der blev oftere fundet listeria i produktionsmiljøet i fiskevirksomheder end i kødpålægsvirksomheder.

 

Bemærk procentandele er rundet op til nærmeste hele tal.

Samlet var godt 8 % af miljøprøverne positive for Listeria monocytogenes. Samlet er fordelingen af positive prøver ligelig mellem fiskevirksomheder og kødpålægsvirksomheder på ca. 4 % positive prøver for begge typer virksomhed. Den samlede andel af positive prøver udtaget i henholdsvis fiskevirksomheder og kødpålægsvirksomheder er ca. 10 % og 6 %. Denne forskel kan skyldes, at der er taget flest prøver i kødvirksomheder.

 

Bemærk procentandele er rundet op til nærmeste hele tal.

Fund af listeria fordelt på overfladetype i produktionsmiljøet

Med forbehold for at data er uspecifikke for 5 ud af de 39 besøgte virksomheder, så laver langt størstedelen (ca. 77 %) af virksomhederne produkter i kategorien 1.2, ikke-styret vækst. Det betyder, at listeria kan vokse i produkterne, og der gælder en grænseværdi for fravær i 25 gram inden markedsføring. Dermed er det alvorligt med fund af listeria i produktionsmiljøet i sådanne virksomheder, særligt hvis det er fund på produktberørende flader (PBF).

 

Bemærk procentandele er rundet op til nærmeste hele tal.

Samlet set blev der udtaget 216 prøver fra PBF og 188 prøver fra ikke-PBF. Data er uspecifikke for 22 prøver. Samlet var knap 6 % af prøver udtaget fra PBF positive, sammenlignet med knap 10 % positive af prøver udtaget fra ikke-PBF. Af de i alt 33 positive prøver var ca. 36 % fra produktberørende flader (PBF). Der var en mindre forskel på andelen af prøver udtaget fra PBF i kødvirksomheder (ca. 57 %) og i fiskevirksomheder (ca.41 %).

 

Bemærk procentandele er rundet op til nærmeste hele tal.

Resultaterne viser ligegodt, at andelen af positive prøver fra PBF var større i kødproduktvirksomheder (ca. 4 %) sammenlignet med fiskevirksomheder (ca. 2 %).

 

Bemærk procentandele er rundet op til nærmeste hele tal.

Det er ikke muligt ud fra resultaterne at konkludere, om der er indikation for flere positive fund i virksomheder uden et procestrin med varmebehandling, ej heller om der er flere positive fund i produktionsmiljøet før et eventuelt varmebehandlingsprocestrin.   

Typning med wgs af positive fund

De 33 positive miljøprøver er blevet typet med fuldgenomsekventering (wgs), der giver et analyseresultat i form af en MLST-type, fx ST6. Nedenstående oversigt viser resultaterne af MLST-typerne fordelt på virksomhedstype.

Der er i alt fundet 14 overordnede MLST-typer. Heraf er 5 af MLST-typerne fundet i mere end én virksomhed. Det drejer sig om typerne: ST8, ST14, ST121, ST399 og ST451.

 

Ved sammenligning af prøver med samme MLST-type er det generelle billede, at MLST-typerne er virksomhedsspecifikke. Det betyder fx, at de i alt 9 prøver med MLST-typen ST8 fra i alt 5 forskellige virksomheder (henholdsvis 3 fiskevirksomheder og 2 kødpålægsvirksomheder) er genetisk forskellige fra hinanden på virksomhedsniveau men genetisk ens indenfor den enkelte virksomhed.

Konklusion

Listeria monocytogenes er en miljøbakterie, og det vil eksempelvis være forventeligt at finde bakterien i råvareafdelinger og afløb i fødevarevirksomheder - det vigtige for fødevarevirksomhederne er at forebygge, at listeria etablerer sig som husinfektion i produktionsmiljøet og/eller flytter sig fra ikke-produktberørende flader til produktberørende flader med risiko for at forurene fødevarerne.

Resultaterne viser, at der fortsat er behov for fokus på listeria i produktionsmiljøet i såvel fiskevirksomheder som kødpålægsvirksomheder, da der i knap halvdelen af virksomhederne blev fundet listeria i produktionsmiljøet, heraf var godt en tredjedel af fundene fra produktberørende flader.

Resultaterne viser også, at de fundne MLST listeria-typer er virksomhedsspecifikke, hvilket kan indikere etablerede husinfektioner. Sådanne skal håndteres med bl.a. korrigerende rengøringsprocedurer og forebyggelse af krydskontamination.

Fødevarestyrelsen har fulgt op overfor virksomheder, hvor der er konstateret fund af listeria vurderet som alvorlige.

Projektnummer

4294

Ændret 15. februar 2018