Gå til navigation Gå til hovedindhold

Fødevareundersøgelser – fisk, skaldyr og produkter heraf

Her kan du læse om prøveprojekter i fødevarekategorien fisk, skaldyr og produkter heraf, som Fødevarestyrelsen har gennemført de seneste år.

Histamin i fisk i Danmark

Formål og baggrund

I Mikrobiologiforordningen (EF) nr. 2073/2005 er der fastsat mikrobiologiske kriterier for histamin i fiskevarer, hvor der kan være risiko for forekomst af histamin. Histamin og andre biogene aminer dannes som følge af visse bakteriers vækst i forbindelse med uhensigtsmæssige tids- og temperaturforhold og uhygiejnisk praksis under fangst, opbevaring, forarbejdning og distribution af fisk og fiskevarer.

Myndighederne skal i relevant omfang kontrollere, at fødevarevirksomhederne overholder fødevarelovgivningen, herunder Mikrobiologiforordningen. Formålet med dette projekt er at kontrollere virksomhedernes egenkontrol og – i henhold til artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) Nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer – at kontrollere og verificere, at fødevarer produceret i engrosvirksomheder overholder de gældende fødevaresikkerhedskriterier for histamin i fiskevarer.

Hvor og af hvad tages der prøver?

Prøver udtages stikprøvevis af fisk i engrosvirksomheder. Der udtages prøver af fisk fra familierne Scombridae (makrelfamilien, herunder også tun), Clupeidae (sildefamilien), Engraulidae (ansjosfamilien), Gempylidae (herunder escolar og oliefisk) og Coryphaenidae (guldmakrelgruppen), Xiphiidae (sværdfiskfamilien) samt hornfisk og sardiner, der er de fisk, der hyppigst forårsager fødevareforgiftning på grund af høje indhold af histamin.
Der er udtaget 9 prøver pr. parti.

Hvad undersøges prøverne for?

Prøverne undersøges for kriterierne for histamin anført i Mikrobiologiforordningen (2073/2005).
 

Resultater 

Resultater fra prøveprojektet

Antibiotikaresistens i indikatorbakterier i rejer og pangasius fra Asien

Formål og baggrund

Flere internationale studier finder antibiotikaresistente bakterier i fisk og rejer fra Asien. Dette projekt er en screening af forekomsten af antibiotikaresistens i E. coli, E. faecalis og E. faecium i pangasiusfileter og varmtvandsrejer fra Asien.

Hvor og af hvad tages der prøver?

Der tages prøver af pangasiusfileter, rå rejer og kogte rejer opdrættet i Asien. Alle produkterne er frosne og prøverne er udtaget i forskellige danske detailforretninger.

Hvad undersøges prøverne for?

Prøverne blev undersøgt for om der var E. faecalis, E. faecium og E. coli til stede eller ej. Hvis der blev fundet bakterier i prøven, blev de herefter testet for antimikrobiel resistens.
 
Histamin i makrel og sild fra Grønland

Formål og baggrund

I Bekendtgørelse nr. 1133 af 20. november 2006 for Grønland om mikrobiologiske kriterier for fødevarer er der fastsat mikrobiologiske kriterier for histamin i fiskevarer, hvor der kan være risiko for forekomst af histamin. Histamin og andre biogene aminer dannes som følge af visse bakteriers vækst i forbindelse med uhensigtsmæssige tids- og temperaturforhold og uhygiejnisk praksis under fangst, opbevaring, forarbejdning og distribution af fisk og fiskevarer.
 
Formålet med dette projekt er at efterprøve virksomhedernes (fartøjernes) egenkontrol og – i henhold til § 6 i Bekendtgørelse nr. 395 af 24. april 2014 for Grønland om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol med animalske produkter til konsum – at kontrollere, at fødevarer, her makrel og sild, overholder de gældende fødevaresikkerhedskriterier for histamin i fiskevarer.
 

Hvor og af hvad tages der prøver?

Stikprøver af makrel og sild udtages fra Grønlandske fartøjer, når de lander fiskene.
Der er udtaget 9 prøver pr. parti.
 

Hvad undersøges prøverne for?

Prøverne undersøges for kriterierne for histamin anført i Bekendtgørelse for Grønland om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (Bekendtgørelse nr. 1133 af 20. november 2006).
 

Resultater
Kontrol af algetoksiner på muslingevirksomheder

​Formål og baggrund

Fødevarestyrelen skal i henhold til EU's kontrolforordning foretage kontrol af egenkontrollen for algetoksiner hos muslingevirksomheder i engrosleddet (dvs. ekspeditionscentre, udsandingsanlæg og muslingeforarbejdningsvirksomheder).

Hvor og af hvad tages der prøver?

Prøverne udtages som stikprøvekontrol. Der udtages prøver af alle arter af muslinger m.m. (toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle) som aktivt høstes i Danmark. Prøverne udtages af færdigvaren og der tages prøver i engrosvirksomheder der producerer muslinger m.m.

Hvad undersøges prøverne for?

Prøverne undersøges for algetoksiner, herunder ASP (amnesifremkaldende skaldyrsgifte), PSP (paralytiske skaldyrsgifte) og DSP (fedtopløselige diarréfremkaldende skaldyrsgifte). 
 

Resultater


Algetoksiner i toskallede bløddyr

​Formål og baggrund

Projektet er en fortløbende undersøgelse med det formål at kontrollere, at forekomsten af lipofile toksiner, herunder DSP (diarrhetic shellfish poisoning), ASP (amnesic shellfish poisoning) samt PSP (paralytic shellfish poisoning) i importerede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle overholder fødevarelovgivningens gældende bestemmelser om fødevaresikkerhed. 

Hvor og af hvad tages der prøver?

Fødevarestyrelsen udtager prøver som en del af den fysiske kontrol af toskallede bløddyr, sækdyr, pighuder og marine snegle, der importeres fra tredjelande, i henhold til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter.

Hvad undersøges prøverne for?

Prøverne undersøges for algetoksiner, herunder ASP (amnesic shellfish poisoning), PSP (paralytic shellfish poisoning) og DSP (diarrhetic shellfish poisoning). 

Resultater


Kontrol og verifikation af overvågningssystemet for kammuslinger i Grønland

Formål og baggrund

Fødevarestyrelsen skal verificere og kontrollere overvågningssystemet for muslinger m.m. ved høst af vildtlevende kammuslinger i aktive, ikke mikrobiologisk klassificerede produktionsområder i Grønland. I henhold til det grønlandske regelsæt skal myndighederne udtage kontrol- og verifikationsprøver fra de havområder, der er udmeldt som produktionsområder.
 

Hvor og af hvad tages der prøver?

Der tages prøver af muslingekødet og prøverne udtages på skibe i Grønland med produktion af rå, frosne kammuslinger.
 

Hvad undersøges prøverne for?

Prøverne undersøges for Salmonella og E. coli, tungmetaller (bly, cadmium og kviksølv) samt algetoksiner, herunder ASP (amnesifremkaldende skaldyrsgift), PSP (paralytisk skaldyrsgift), og DSP (fedtopløselige diarréfremkaldende skaldyrsgifte).
 
Der udtages årligt max. 50 prøver til undersøgelse for Salmonella, E. coli og algetoksiner og max. 10 prøver til undersøgelse for tungmetaller. Antallet af prøver vil dog afhænge af hvor mange fangstrejser, der er i det pågældende år.
 

ResultaterMikrobiologiske kriterier

Formål og baggrund

Der er fastsat mikrobiologiske kriterier for en række specifikke fødevarer. Se kriterierne i bilag I i Mikrobiologiforordningen. Fødevarestyrelsen skal i relevant omfang kontrollere, at fødevarevirksomhederne overholder fødevarelovgivningen, herunder disse kriterier.

Formålet med dette projekt er at kontrollere og verificere, at fødevarer produceret i engrosvirksomheder i Danmark overholder de gældende mikrobiologiske kriterier. 

Resultaterne af projektet opgøres på årsbasis.
 

Hvor og af hvad tages der prøver?

Prøver udtages stikprøvevis af fiskeprodukter og skaldyr i engrosvirksomheder.
Der er udtaget 5 prøver pr. parti.
 

Hvad undersøges prøverne for?

Prøverne undersøges for kriterierne anført i Mikrobiologiforordningen (2073/2005).
 

Resultater


Verifikation af overvågningssystemet for muslinger m.m.

Formål og baggrund

Projektet vedrører kontrol og verifikation af overvågningssystemet for muslinger m.m. ved høst i produktionsområder og på opdrætsanlæg.
 
I henhold til kontrolforordningen for animalske fødevarer, skal myndighederne udtage kontrol- og verifikationsprøver fra de havområder, der er udmeldt som produktions- og genudlægningsområder, herunder opdrætsanlæg for toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle (muslinger m.m.).
 
Kontrol- og verifikationsprøverne skal bestå af muslingeprøver til bestemmelse af henholdsvis mikrobiologisk klassificering samt undersøgelse for kemiske forureninger, toksiske alger og algetoksiner. Prøverne til undersøgelse for toksiske alger består af vandprøver, som undersøges henholdsvis kvalitativt og kvantitativt for indhold af toksiske alger. Der indgår i dette hovedprojekt et antal delprojekter, der har til formål at dække disse undersøgelser.
 

Hvor og af hvad tages der prøver?

Der udtages prøver af muslinger m.m.) i produktionsområder og lineanlæg i disse områder.
 

Hvad undersøges prøverne for?

Prøverne undersøges for salmonella, E. coli, algetoksiner, toksiske alger, tungmetaller (bly, cadmium og kviksølv), PAH og fluorerede stoffer.
 

Resultater

Resultater fra prøveprojekt


Ændret 2. marts 2023