Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Analytisk kontrol af kemiske forureninger

 

​Indledning - Hvorfor gennemfører vi kampagnen?
Fødevarer indeholder kemiske forureninger af forskellig oprindelse. De kemiske forureninger opdeles i:
  • Organiske miljøforureninger (fx dioxin og PCB)
  • Uorganiske miljøforureninger (metaller som fx bly, cadmium og kviksølv)
  • Procesforureninger (fx PAH og glycidylsyreestre)
  • Mykotoksiner (fx aflatoksiner, ochratoksin A og fusariumtoksiner)
  • Naturlige toksiner (fx erucasyre, tropanalkaloider og nitrat)
  • Kemiske karakteristika for olivenolie til overensstemmelseskontrol
Alle de nævnte kemiske stoffer reguleres i EU forordning 1881/2006 med maksimalgrænseværdier. Grænseværdierne er fastsat ud fra ALARA-princippet (As Low As Reasonably Achievable) som et kompromis mellem det sundhedsmæssigt ønskeligt og det praktisk opnåelige. Dette betyder, at ud fra en sundhedsmæssig betragtning havde det været ønskeligt med lavere grænseværdier end de fastsatte.  Grænseværdierne er typisk fastsat ud fra en 90 percentil for europæiske data. Dette betyder, at der typisk vil være 10 % af fødevarerne, som vil have for højt indhold. 
I projektet vil overholdelse af EU's grænseværdier kontrolleres. Nogle af prøverne vil supplerende blive analyseret for flere parametre indenfor samme type af kemiske stoffer. Fx analyseres prøver til metalanalyser ikke kun for bly, cadmium og kviksølv men også for iod, uorganisk arsen, kobber, zink og nikkel i det omfang, at det er relevant for den pågældende prøvetype. I nogle tilfælde udtages desuden prøvetyper for hvilke, der endnu ikke er fastsat maksimalgrænseværdier. Formålet er at have et datagrundlag til eventuelle fremtidige grænseværdier samt at få data for fx nye fødevaretyper. I alle tilfælde vil prøverne dog være udtaget som kontrolprøver og der vil ske opfølgning ved fund af problematisk indhold.
For olivenolie kontrolleres indhold af frie fedtsyrer (oliesyre), peroxidtallet, alifatiske alkoholer, steroler, erytrodiol og uvaol, mættede fedtsyrer i 2-stillingen i triglycerider, trilinolcin, halogenerede opløsningsmidler samt organoleptik jf. forordning 2568/91.
 
Formål - Hvad går kampagnen ud på?
  • At kontrollere, at EU grænseværdier for kemiske forureninger overholdes. 
Der er EU maksimalgrænseværdier for en række kemiske forureninger i de produkter, som enten a) har højst indhold, b) bidrager mest til indtaget eller c) har forårsaget handelsproblemer. Grænseværdierne er typisk fastsat ud fra en 90 percentil for europæiske data. Dette betyder, at der typisk vil være 10 % af fødevarerne, som vil have for højt indhold. Prøvetyper og kontaminanter vælges ud fra en risikobaseret tilgang og under hensyntagen til, at de skal være et supplement til den obligatoriske EU kontrol i form af EU importrestriktioner samt kontrol med animalske produkter. I det omfang det er muligt fokuseres der på dansk producerede produkter, men importerede og samhandlede fødevarer kontrolleres også.  
  • At kontrollere kvaliteten af olivenolie. 
EU medlemslandene er forpligtet til at gennemføre en årlig kontrol af olivenolie jf. forordning 2568/91. 
 
Målgruppe – hvor kommer vi på besøg?
Målgruppen for kampagnen er fødevarevirksomheder. Typen af virksomheder varierer for hver type af kontaminant.

 

Periode – hvornår kommer vi på besøg?
Kontrollen kører hele året.

 

Resultater

Ændret 16. december 2021