Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Egenkontrol med fokus på pesticidrester

 

​Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?

Pesticidrester i fødevarer kan udgøre en risiko for fødevaresikkerheden, hvis maksimalgrænseværdierne ikke er overholdt. I de senere år er der i forbindelse med prøveprojekter og i kontrolkampagner fundet fødevarer med sundhedsmæssigt problematiske indhold af pesticidrester. Når Fødevarestyrelsen tager stikprøver på området, viser resultaterne typisk overskridelser af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i omkring 4 % af prøverne af frugt og grønt fra tredjelande, i omkring 2 % af prøverne af frugt og grønt fra EU-lande, mens der er meget få overskridelser i afgrøder dyrket i Danmark. Det er fortsat visse typer af frugt og grønt fra visse tredjelande, der er på listen over intensiveret importkontrol, fordi der for disse produkter har vist sig at være en større risiko for overskridelser af maximale grænseværdier.

Som udgangspunkt skal alle fødevarevirksomheder, uagtet størrelse, lave en risikoanalyse. Analysen hjælper virksomheder, som importerer fødevarer med at få et vigtigt overblik over risikofaktorer forbundet med det eller de produkter, som importeres. Virksomheden skal herudover tages højde for kritiske kontrolpunkter, og hvordan de kan styres, og hvilke gode arbejdsgange, der er nødvendige for at sikre en god fødevaresikkerhed.

Importøren skal jævnligt gennemgå og revidere sin egenkontrol, risikoanalyse og egenkontrolprogram, så de sikrer, at egenkontrollen tager højde for virksomhedens faktiske aktiviteter.

Der har de senere år været et stigende fokus på virksomhedernes risikofaktoranalyse og egenkontrolprocedurer, herunder det fortsatte fokus på styrket importkontrol i Fødevareforlig 3 og 4. I en pesticidkontrolkampagne i 2017 viste resultaterne, at 3 ud af 32 prøver (9 %) havde signifikante overskridelser af EU´s maksimalgrænseværdier for pesticidrester i fødevaren.

Kampagnen fokuserer på importvirksomheders risikofaktoranalyser og gode arbejdsgange i forhold til pesticidrester i frugt og grønt. Der blev i 2019 udarbejdet vejledningsmateriale vedrørende kravene til dokumentation for overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i form af en guide til importørerne. Denne guide er tilgængelig for både virksomheder og tilsynsførende på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?

Formålet med kampagnen er at kontrollere, at importørerne af ikke-animalske fødevarer overholder gældende regler om pesticidrester i fødevarer, herunder:

  • at virksomhederne har udarbejdet en dækkende risikofaktoranalyse for import af ikke-animalske fødevarer.
  • at virksomheden har deres importaktiviteter i styring, herunder kan vurdere og tage stilling til analyseattester særligt på pesticidområdet. 
  • samt vejlede virksomhederne om gældende regler om pesticidrester i fødevarer.
     
Udbyttet – Hvad vil vi opnå med kampagnen?
Kampagnens ønskede udbytte er at undersøge, om virksomheder, der importerer ikke-animalske fødevarer fra tredjelande, har udarbejdet en fyldestgørende risikofaktoranalyse og har deres importaktiviteter i styring.

Kampagnen vil undersøge importørernes kendskab til kravene om, hvordan de kan styre risici ved pesticidrester i fødevarer, fx gennem brug af leverandørerklæringer og analyser, og derved tage stilling til, om deres produkter er sikre at importere. I 2017 havde vi en tilsvarende kampagne, som var med til at skabe bedre kendskab blandt virksomhederne om egenkontrolprocedurer og vigtigheden af en god risikofaktoranalyse. Kampagnen i 2020 giver mulighed for at vurdere, om regelefterlevelsen for ikke-animalske fødevarer importeret fra tredjelande er forbedret i forhold til pesticidrester, da resultaterne i de to kampagner er sammenlignelige.

Gennem de opnåede resultater vil det være muligt i højere grad at målrette Fødevarestyrelsens generelle vejledning til erhvervet og gennemføre en mere effektiv kontrol ud fra hvilke sanktioner / vejledning, der gives ved tilsynene. 

Grundlaget – hvilke regler ser vi på?  

Ved link til EU-lovgivning er der linket til den senest konsoliderede udgave.

Regler for offentlig kontrol (Kontrolforordningen)

Regler for egenkontrol/risikoanalyse

Regler for sporbarhed

Regler for registrering af aktiviteten ”indførsel af fødevarer fra andre lande”

Regler om import af ikke-animalske fødevarer under restriktioner

På FVST's hjemmeside finder du en liste over produkter under import restriktioner

Regler for maksimalgrænseværdier for pesticider

Regler for minimumsmængder/minimum antal enheder ved prøveudtagning


Sundhedsmæssig vurdering
Artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed.

Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?

Kampagnen er rettet imod alle type virksomheder, der importerer ikke-animalske fødevarer fra tredjelande, herunder virksomheder med og uden produktion samt engros og detail.

Kampagnen omfatter således:

  • Importører af ikke-animalske fødevarer (tredjelandsimport)
  • Der udtages en prøve af frugt, grønt eller cerealier til pesticidanalyse forud for kontrolbesøget
     

Resultater


Ændret 4. august 2021