Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hygiejnisk håndtering af foder-restprodukter fra fødevarer - Kontrolkampagne 2020/2021

 

Internationalt og nationalt har der de seneste år været øget fokus på at forbedre udnyttelsen af fødevarer, så de ikke går til spilde. Man forebygger madspild og reduktion af affald bl.a. ved at kanalisere rester fra fødevareproduktionen samt visse tidligere fødevarer over i foderkæden, når fødevarerne ikke længere skal markedsføres som fødevarer. Restprodukter er fx stødt frugt og grønt fra supermarkeder, afskær fra grøntsager fra visse restauranter med særlig indretning, brød og kager fra bagerafdelinger eller som emballerede hyldevarer, samt ikke-animalske rester fra fødevareproduktionen.

Når fødevare- og fodervirksomheder kanaliserer ressourcer fra fødevarekæden over i foderkæden, er det væsentligt, at fodersikkerheden og dyresundheden ikke bliver bragt i fare. Dette kan få betydning for dyrene, erhvervet og dansk fødevareeksport. De tilknyttede regler skal bl.a. medvirke til at sikre, at der ikke bliver overført smitsomme sygdomme, som fx afrikansk svinepest.

Kontrolkampagnen sætter derfor fokus på, om fødevarevirksomheder, som leverer restprodukter til foderanvendelse, har styr på, hvordan de håndterer og opbevarer produkterne hygiejnisk forsvarligt, og hvordan de sikrer, at de kun markedsfører lovlige 'tidligere fødevarer' og restprodukter som foder, særligt at der ikke leveres køkken- og madaffald.
 
Der er høj risiko for, at visse fødevarer kan overføre alvorlige smitsomme husdyrsygdomme til dyr, selvom fødevarerne er sikre at indtage for mennesker. Virksomhederne skal derfor sikre adskillelse mellem de fødevarer, der må leveres til foderbrug, og de fødevarer, der ikke må leveres til foderbrug.

Virksomhederne skal sikre, at de kun markedsfører lovligt foder. Foder må ikke indeholde eller bestå af materialer, hvis markedsføring eller anvendelse som fodermidler er forbudt.

Restauranter, cateringvirksomheder og køkkener, fx centralkøkkener og husholdningskøkkener, skal være særlig opmærksomme på, at køkken- og madaffald er ulovligt at markedsføre til fødevareproducerende dyr (fx kvæg, svin, får, geder, fjerkræ, heste og fisk).
 
 
Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?
 
Formålet med kampagnen er at kontrollere om fødevarevirksomheder, som leverer restprodukter til foderanvendelse, efterlever hygiejneregler for at håndtere produkterne og  dermed ikke leverer foderprodukter, som er ulovlige efter reglerne om animalske biprodukter. 

Kampagnen skal afdække om, og hvordan virksomhederne håndterer og oplagrer produkterne fra de modtages som fødevarer, til de leveres som produkter til foderbrug.
 
Formålet med kampagnen er også, hvis relevant at vejlede virksomhederne om foderreglerne for at understøtte en god praksis for ressourceanvendelse. Det formodes, at detail-fødevarevirksomheder, som leverer restprodukter direkte til landbrug med dyrehold eller til fodring i privatsfæren, har mindre fokus på foderreglerne end engros-fødevarevirksomheder.

Virksomhedsledere skal bl.a. sikre:
 • at virksomheden er indrettet, så det sikres, at restprodukterne ikke forurenes, og deres kvalitet eller sikkerhed ikke påvirkes uheldigt.
 • at restprodukter ikke forveksles med affald.
   
 • at virksomheden har procedurer for, at fødevarer og deres afledte restprodukter, der skal anvendes som foder håndteres efter foderreglerne.
 • at personalet har den fornødne viden om fastsatte procedurer for alle produkter, der efterfølgende skal bruges i foderkæden.
 Udbyttet – hvad vil vi opnå med kampagnen?
 
Vi vil:
 • Hjælpe fødevarevirksomheder med foderaktiviteter, så de kan udnytte restprodukter fra fødevareindustrien på en bæredygtig måde, ved at udbrede kendskab til foderreglerne - med reglernes muligheder og begrænsninger.
 • Bidrage til at forebygge, at dyr bliver smittet med husdyrsygdomme, som fx svinepest og mund- og klovesyge, via foder, der stammer fra fødevarekæden.
 • Afdække regelefterlevelsen om hygiejnisk håndtering og opbevaring af produkter til foderanvendelse hos virksomhederne.

 

I kontrolkampagnen ser vi på:
 • Foderhygiejneforordningen (183/2005), bilag II, afsnit 'Faciliteter og udstyr', punkt 2
 • Foderhygiejneforordningen (183/2005), bilag II, afsnit 'Opbevaring og transport', punkt 2 og 3          
 • Foderhygiejneforordningen (183/2005), artikel 9 og artikel 11
 • Markedsføringsforordningen, artikel 4, stk. 1 og 2.
 • Foderhygiejneforordningen (183/2005), artikel 4, stk. 1, under inddragelse af:
  •  Forordningen om animalske biprodukter (1069/2009), artikel 10, litra f, samt artikel 11, stk. 1, litra b.
  • Gennemførselsforordningen til forordningen om animalske biprodukter (142/2011), bilag I, stk. 22, samt bilag X, kapitel II, afsnit 10.
  • Forordningen om fastsættelse af regler for forebyggelse af, og kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (999/2011), artikel 7, stk. 1 og stk. 2 samt bilag IV, kapitel I samt kapitel II.
  • Markedsføringsforordningen (767/2009), artikel 6, stk. 1.

 

Vi besøger fødevarevirksomheder, som er registrerede til at levere restprodukter fra deres fødevareaktivitet til foderbrug. Virksomhederne er dermed samtidigt registreret som fodervirksomheder.

Kampagnen omfatter virksomheder i engros- og detailled, som både håndterer fødevarer med animalsk indhold og fødevarer uden animalsk indhold. De omfatter bl.a. produktionsvirksomheder, mindre bagerier, dagligvarebutikker og serveringsbranchen.

 

1. november 2020 til  31. maj 2021

 

Ændret 21. januar 2021