Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Registrering af svinebesætninger og svineflytninger i CHR

 

1. Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?


I en beredskabssituation, fx i forbindelse med et udbrud af svinepest, er det afgørende, at myndighederne har adgang til korrekte informationer fra CHR-registreret om, hvor dyr befinder sig, så yderligere spredning af smitsomme sygdomme hurtigt kan forhindres.

Informationer om antal dyr, og hvor de befinder sig, benyttes også i mange andre sammenhænge. For eksempel beregnes besætningernes antibiotikaforbrug ud fra det antal svin, der er registreret i CHR. Derudover har korrekt angivelse af besætningstype betydning ift. fødevarekædeoplysninger, som skal være med til at sikre sporbarhed i forbindelse med fødevaresikkerhed.

Fødevarestyrelsen har udviklet en app, som kan benyttes til indberetning af svineflytninger. App’en er tænkt som et brugervenligt værktøj, sådan at landmænd nemt og hurtigt kan indberette, at de har modtaget svin i deres besætning. Desuden kan de opdatere besætningsstørrelserne med ”antal dyr” i de forskellige dyregrupper. Det kan de gøre for alle deres besætninger med undtagelse af dem, som har dyrearten kvæg. App’en er lanceret i en fælles informationskampagne med Landbrug og Fødevarer i januar 2019.

Det er således relevant at gennemføre en kampagne på netop dette område for gennem information, vejledning og kontrol samt med nyt værktøj til indberetning at forbedre oplysningerne i CHR og dermed styrke beredskabet.

 

2. Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på? 


Det overordnede formål med kampagnen er at få forbedret oplysningerne i CHR ved at øge svineproducenternes kendskab til og forståelse for de gældende regler om registrering af svin og svineflytninger i CHR, særligt i relation til situationen omkring svinepest i Europa.

Formålet søges opfyldt ved, at kampagnen indledes med udsendelse af information om kampagnen og dens formål. Information om kampagnen og de gældende regler sker ved afholdelse af informationsmøde med interessenter, udsendelse af nyhedsbreve samt information på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Derudover informerer Landbrug og Fødevarer gennem relevante medier.

Mere fokus og viden om området:

Forud for kampagnen har Fødevarestyrelsen i samarbejde med Landbrug og Fødevarer, Den Danske Dyrlægeforening og en repræsentant for kommunerne arbejdet for udsendelse af information om kampagnen til branche og dyrlæger.

I forbindelse med kontrollen vil der blive spurgt ind til, om landmanden i forvejen har hørt om kampagnen og fra hvilken kilde. Ligeledes vil der blive spurgt ind til, om landmanden har kendskab til den nye app. ”Flytning af svin”, og om app’en anvendes i besætningen og hvis ikke, hvad årsagen er.

Bedre regelefterlevelse gennem kontrol og vejledning:

I forbindelse med kampagnens kontrolbesøg vil Fødevarestyrelsens tilsynsførende
kontrollere og vejlede om reglerne vedrørende registrering af svinebesætninger og
svineflytninger i CHR.

Kontrollen vil omfatte følgende fokusområder:

 • Antal svin i respektive aldersgrupper
 • Indberetning af svineflytninger
 • Korrekt registrering af besætningstype
 • Ophør af besætninger, der ikke længere har dyr
 • Kontaktoplysninger
   

Finde årsager til mangelfulde registreringer i CHR

Antallet af sanktioner i de forskellige fokusområder opgøres for se, om der er særlige problemområder, og de tilsynsførende melder ind, hvis der er information, som kan anvendes fremadrettet.

Formålet er overordnet at ende ud med bedre oplysninger i CHR og dermed en styrkelse af beredskab.

 

3. Udbyttet – Hvad vil vi opnå med kampagnen?


Annonceringen og gennemførelsen af kontrolkampagnen vil sandsynligvis medvirke til, at området får øget opmærksomhed.

Fødevarestyrelsen forventer, at et øget fokus på området som følge af både information og kontrol vil medføre bedre kendskab til reglerne og bedre kvalitet af oplysningerne i CHR. 

Det er vigtigt at få budskabet ud om, hvorfor registreringerne i CHR er så vigtige, når det ses i et større perspektiv f.eks. i forhold til svinepest situationen.

 

4. Grundlaget – hvilke regler ser vi på?


I kampagnen ser vi på følgende to bekendtgørelser:

Bekendtgørelse nr. 1407 af 30. november 2018 om registrering af besætninger i CHR, §§ 4-9

Bekendtgørelse nr. 744 af 12. juli 2019 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder, kapitel, 8, §§ 36-43.

 

5. Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?


Overordnet gælder, at det vil være svinebesætninger med mere end 10 dyr, herunder:

 • Svineproducenter, hvor vi ved opslag i CHR kan se, at der ikke har været flytninger de    seneste 9 måneder
 • Besætninger, hvor der er regelmæssige flytninger den ene vej, men ikke den anden vej de seneste 6 mdr. (fx flytninger ud af besætningen til Daka og slagteri, men ingen flytninger ind i besætningen, undtaget for dette er so-besætninger)
 • Svineproducenter, hvor antallet af dyr i besætningen ikke er ændret de seneste 5 år
 • Svinebesætninger, hvor der er ændret i dyreantal mindst 6 gange de sidste 2 år
 • Besætninger med søer, der har flere aldersgrupper repræsenteret i besætningen, og som har opskrevet dyreantallet med virkning bagud
 6. Slutrapport

Læs slutrapporten for kampagnen i svinebesætningerne her

Ændret 25. april 2021