Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Primærproducenters direkte levering af æg, tamfjerkræ og kaniner - del 2 - kontrolkampagne 2019

 

Nye regler 2016/17

Den 1. september 2016 og 1. januar 2017 kom der nye regler, der gav primærproducenter nye muligheder for at levere animalske fødevarer direkte til endelige forbrugere og lokale detailvirksomheder.


Opfølgning på kampagne 2016/17

I 2016/2017 gennemførte Fødevarestyrelsen kort efter de nye reglers ikrafttræden kampagnen "Primærproducenters direkte levering af æg, tamfjerkræ og kaniner". Kampagnen viste, at der generelt var en høj regelefterlevelse hos registrerede virksomheder. Ca. 20 % af de kontrollerede virksomheder manglede den lovpligtige registrering og havde derudover en dårlig regelefterlevelse på andre områder, bl.a. salmonellakontrol.
Da kampagnen blev gennemført, var der etableret ganske få detailvirksomheder (på bedrifter), der havde gjort brug af den nye mulighed for at udtage organer af eget opdrættet fjerkræ/kaniner. Der var ingen, der havde gjort brug af den nye mulighed for at etablere ægpakkerier med autorisation til begrænset, lokal omsætning.
 
Det var derfor relevant at gentage kontrolkampagnen, efter at flere havde etableret detailvirksomhed på bedriften og gjort brug af muligheden for at udtage organer af eget opdrættet fjerkræ/kaniner eller etableret ægpakkerier med autorisation til begrænset, lokal omsætning. Samtidig er der stadig behov for at opsøge ikke registrerede stalddørssælgere og kontrollere regelefterlevelsen blandt disse og blandt de registrerede stalddørssælgere.
 

Fokus på regelefterlevelse

I den kommende kampagne vil der være fokus på, om reglerne bliver efterlevet, men også på at vejlede om de nye afsætningsmuligheder og om reglerne på området – bl.a. om salmonellakontrol, som kan være vanskelige at forstå.
 
Formålet - hvorfor gennemfører vi kampagnen - og hvad går den ud på?
Formålet med kampagnen:
 
 • at vejlede om reglerne for og kontrollere regelefterlevelsen ved:
   • primærproducenters stalddørssalg af æg, tamfjerkræ og kaniner
   • primærproducenters levering til lokale detailvirksomheder af æg, tamfjerkræ og kaniner
   • detailvirksomheder på bedriften, hvor der åbnes og udtages organer fra tamfjerkræ/kaniner
   • nyetablerede ægpakkerier med autorisation til begrænset, lokal omsætning af æg
   • primærproducentens levering af æg fra egen detailvirksomhed på bedriften eller fra egen lokal bod på offentlige markeder
   • markedsføring af æg, herunder reglerne om korrekt mærkning af æg og om forbud mod vask af æg
 • at vejlede og kontrollere primærproducenter, detailvirksomheder, ægpakkerier med ovennævnte aktiviteter om bl.a.:
   • hygiejneregler
   • registrerings- og autorisationskrav
   • sporbarhedskrav
   • mængde- og afstandsgrænser
   • salmonellaregler
   • handelsnormer ved salg af konsumæg, herunder metodeægsmærkning
     
 • at mindske risikoen for, at der markedsføres salmonellainficerede æg og salmonella- eller campylobacterinficeret kød.
Ved æg forstås i denne kampagne hønseæg (fra arten Gallus gallus).

Kampagnen gennemføres som både anmeldte og uanmeldte besøg. Kontrolobjekter, der er blevet vejledt om de nye regler, kan besøges igen i kontrolperioden, så der kan følges op på, om regelefterlevelsen er blevet bedre.
Udbyttet - hvad vil vi opnå med kampagnen?
Vi vil gerne se forbedring af regelefterlevelsen på især salmonellakontrol området hos både korrekt og ikke korrekt registrerede virksomheder i forhold til kampagnen i 2016-2017.

Primærproducenterne får bedre kendskab til de nye afsætningsmuligheder og de forskellige krav, der skal iagttages i forbindelse hermed, bl.a. salmonellakontrol og mærkning af æg. 

Vejlednings- og kontrolindsatsen skal øge regelefterlevelsen og dermed minimere risikoen for, at der sælges farlige animalske produkter til endelige forbrugere.

Vi får et mål for regelefterlevelsen i detailbutikker, som modtager animalske produkter direkte fra egen primærproduktion og i ægpakkerier med begrænset, lokal omsætning – virksomhedstyper, der ikke var etableret ret mange af ved sidste kontrolkampagne.
Grundlaget - hvilke regler ser vi på?
I kampagnen ser vi på:

Hygiejne: Håndtering af fødevarer
 • Bekendtgørelse nr. 1354 af 29. november 2017 om fødevarehygiejne
 • Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne
 • Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer
 
Regler for salmonellabekæmpelse
 • Bekendtgørelse nr. 1422 af 30. november 2018 om bekæmpelse af salmonella i konsumægsproducerende høns og opdræt hertil
 • Bekendtgørelse nr. 1424 af 30. november 2018 om forholdsregler vedrørende salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m.
Mærkning, information og fødevarekontaktmaterialer
 • Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) Nr.178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om opretholdelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed. 
Godkendelser m.v.
 • Bekendtgørelse nr. 1404 af 29. november 2018 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.
Varestandarder/handelsnormer
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter[…] (markedsordningen)
 • Kommissionens forordning (EF) nr. 589/2008 af 23. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for æg
 • Bekendtgørelse nr. 1136 af 29. august 2016 om handelsnormer for æg
 
Målgruppen - hvor kommer vi på besøg?
 • hos primærproducenter med stalddørssalg af æg, tamfjerkræ eller kaniner
 • hos primærproducenter med levering af tamfjerkræ eller kaniner direkte til lokale detailbutikker
 • hos detailvirksomheder på bedriften (gårdbutikker eller restauranter/caféer) eller i form af egen bod  på lokalt marked, der sælger æg fra egen bedrift
 • hos detailvirksomheder på bedriften (slagterforretning/restaurant), der udtager organer og opskærer fjerkræ og kaniner
 • hos ægpakkerier med autorisation til begrænset, lokal omsætning
Slutrapport
Ændret 13. juli 2020