Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontrol af mærkning og anvendelse af biocidholdige produkter i fødevarevirksomheder

 

​Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?
​Fødevarestyrelsen godkender biocidholdige produkter, der anvendes i fødevarevirksomheder, i mælkeleverende besætninger (herunder yverhygiejnemidler) og om bord på fiskefartøjer, med opbevaring af konsumfisk i mere end 24 timer.
Fødevarestyrelsen godkender disse produkter efter vurdering af, om de er dokumenteret effektive til at eliminere fødevareoverførte patogener ved den fastsatte brugskoncentration. Godkendelsen beror også på, at der ved korrekt anvendelse ikke er risiko for sundhedsskadelige rester i fødevarer. Kun produkter, der ikke medfører en sundhedsrisiko, bliver godkendt. Produkterne må ikke markedsføres i Danmark før de har modtaget en godkendelse fra Fødevarestyrelsen.

Godkendte produkter skal mærkes med det godkendelsesnummer, Fødevarestyrelsen har tildelt produktet. Fødevarevirksomheder kan anvende godkendelsesnummeret til at sikre, at det produkt de anvender er godkendt.

Fødevarestyrelsen stiller særlige krav til mærkning af desinfektionsmidler jf. bekendtgørelsen om godkendelse af desinfektionsmidler mv. i fødevarevirksomheder m.v. nr. 134 af 13/02/2013 §6. Der gøres opmærksom på, at en ny bekendtgørelse om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v. træder i kraft den 1. september 2019.

Desinfektionsmidler m.v., der godkendes af Fødevarestyrelsen, skal også overholde biocidfordningen [1] og kemikalieloven[2]

Mærkning og anvendelse af biocidholdige produkter i fødevarevirksomheder bliver kontrolleret ved den ordinære kontrol som en del af kontrolpunkterne ”håndtering af fødevarer” og ”rengøring og desinfektion”.

Det er vigtigt at fødevarevirksomheder anvender godkendte desinfektionsmidler, da de dermed kan sikre sig, at produktet har en tilstrækkelig desinficerende effekt og at der ikke efterlades sundhedsskadelige rester i fødevarer. Forudsætningen for dette er, at fødevarevirksomheder følger brugsanvisningen på desinfektionsmidlerne, således at den rette brugskoncentration anvendes. Det er nemlig denne koncentration, som Fødevarestyrelsen har vurderet som effektiv og sikker. Doserer virksomheden en mindre mængde af desinfektionsmidlet end angivet, vil der være en sandsynlighed for, at den desinficerende effekt ikke er tilstrækkelig til at eliminere patogener, hvilket kan medføre kontaminering af fødevarerne. Anvender virksomheden højere doser end angivet, kan der være risiko for, at fødevarerne kontamineres med rester af desinfektionsmidlet i sundhedsskadelige mængder. 

[1] Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter 
[2] Bekendtgørelse af lov om kemikalier BEK nr. 115 af 26/01/2017.
 
Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?
Formålet med kampagnen er at 
  •  Kontrollere om desinfektionsmidler anvendt i fødevarevirksomhederne er godkendte
  •  Kontrollere, om desinfektionsmidlerne er mærket korrekt 
  • Kontrollere om fødevarevirksomhederne anvender desinfektionsmidlet som angivet på produktet 
  • Vejlede om anvendelse af desinfektionsmidler
Kampagnen vil tage udgangspunkt i de desinfektionsmidler, der anvendes i virksomheden. Hvis desinfektionsmidlerne ikke er godkendte eller mærket iht. BEK 134/2013 § 6, vil fagkontoret følge op hos virksomheden, der markedsfører produktet. Der gøres opmærksom på, at en ny bekendtgørelse om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v. træder i kraft den 1. september 2019, hvor godkendelse og mærkning er reguleret i henholdsvis § 2 og § 5.

 

Udbyttet – Hvad vil vi opnå med kampagnen?
​Med denne kampagne vil vi sætte fokus på korrekt anvendelse af desinfektionsmidler i fødevarevirksomheder.
Vi vil gerne opnå, at virksomhederne bliver mere opmærksomme på reglerne samt anvender desinfektionsmidler korrekt.
Samtidig kontrolleres det, at godkendelsesindehaverne har opfyldt betingelserne for mærkning af desinfektionsmidlerne som fastsat i bekendtgørekse om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v.

Desuden vil denne kampagne være et nulpunkt for kommende kampagner om brugen af desinfektionsmidler i fødevarevirksomheder.

 

Grundlaget – hvilke regler ser vi på?  
Bekendtgørelse 134 af 11. februar 2013 om godkendelse af desinfektionsmidler m.v. i fødevarevirksomheder m.v.

Henvisning til listen over godkendte desinfektionsmidler: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Desinfektionsmidler-i-fødevareindustri-og-landbrug.aspx (under punktet ”lister over godkendte produkter”)

Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne
 
Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?
Målgruppen for kampagnen er detailbutikker, hvor der anvendes udstyr eller inventar, som kommer i kontakt med fødevarer, og som er vanskeligt at desinficere. Dette kan f.eks. være detailbutikker såsom, slagterier og fiskehandlere, samt kaffebare, isbutikker og juicebare, hvor der er lukkede rørsystemer, som kan være en udfordring at desinficere, da udstyret er svært tilgængeligt.
 
Ændret 21. august 2019