Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Analytisk kontrol af kontaminanter - kontrolkampagne 2019

 

Indledning

Fødevarer indeholder kemiske forureninger af forskellig oprindelse. De kemiske forureninger opdeles i:

 • Organiske miljøforureninger (fx dioxin og PCB)
 • Uorganiske miljøforureninger (metaller som fx bly, cadmium og kviksølv)
 • Procesforureninger (fx PAH og glycidylsyreestre)
 • Mykotoksiner (fx aflatoksiner, ochratoksin A og fusariumtoksiner)
 • Naturlige toksiner (fx erucasyre, tropanalkaloider og nitrat)

Alle disse kemiske stoffer reguleres i EU forordning 1881/2006 med maksimalgrænseværdier. Grænseværdierne er fastsat ud fra ALARA-princippet (As Low As Reasonably Achievable) som et kompromis mellem det sundhedsmæssigt ønskeligt og det praktisk opnåelige. Dette betyder, at ud fra en sundhedsmæssig betragtning havde det været ønskeligt med lavere grænseværdier end de fastsatte. Grænseværdierne er typisk fastsat ud fra en 90 percentil for europæiske data. Dette betyder, at der typisk vil være 10 % af fødevarerne, som vil have for højt indhold.

I projektet vil overholdelse af EU’s grænseværdier kontrolleres. Nogle af prøverne vil supplerende blive analyseret for flere parametre indenfor samme type af kemiske stoffer. Fx analyseres prøver til metalanalyser ikke kun for bly, cadmium og kviksølv men også for iod, uorganisk arsen, kobber, zink og nikkel i det omfang, at det er relevant for den pågældende prøvetype. I nogle tilfælde udtages desuden prøvetyper for hvilke, der endnu ikke er fastsat maksimalgrænseværdier. Formålet er at have et datagrundlag til eventuelle fremtidige grænseværdier samt at få data for fx nye fødevaretyper. I alle tilfælde vil prøverne dog være udtaget som kontrolprøver og der vil ske opfølgning ved fund af problematisk indhold.

Formål

Formålet med projektet er at kontrollere overholdelsen af EU grænseværdier fastsat i forordning 1881/2006.

Der kontrolleres for:

 • Aflatoksiner i risikoprodukter
 • Mykotoksiner i korn og kornprodukter
 • Nitrat i bladgrøntsager
 • Tropanalkaloider i kornprodukter til små børn
 • Dioxin og PCB i produkter med særlig fokus
 • Dioxin og PCB i æg fra udegående høns
 • Metaller i fisk og fiskevarer landet i DK
 • Metaller i udvalgte fødevarer
 • Glycidylsyre estre i fødevarer med vegetabilsk olie
 • PAH i fødevarer
Resultater
Ændret 12. august 2020