Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Rene dyr til slagtning - kreaturslagterier - Kontrolkampagne 2018

 

Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?  

Det er vigtigt for fødevaresikkerheden, at slagtning foregår så hygiejnisk som muligt, så slagtekroppene og dermed fødevarerne ikke forurenes. Derfor skal dyr til slagtning være så rene som muligt og ikke beskidte af fx jord/mudder eller gødning i sådan grad, at det kan have betydning for slagtehygiejnen

Forurening af slagtekroppe med gødning er en vigtig faktor for kontaminering af kødet med bakterier. Bakterierne kan opholde sig både i mave-tarmkanalen og på ydersiden af huden. Udover at disse bakterier kan spredes mellem slagtekroppe under slagteprocessen via hænder eller slagteværktøj, kan de også forurene miljøet på slagterierne. Når de først bliver etableret i slagterimiljøet, kan bakterierne spredes både direkte og indirekte fra slagtekroppe til slagtekroppe.

Et fødevareforligsprojekt, som blev gennemført på kreaturslagterier i 2015, viste blandt andet, at på slagterier, hvor der blev påvist høje niveauer af E. coli på huderne af dyrene før slagtning, var der ofte også efterfølgende påvist E. coli på slagtekroppene. Selvom datamaterialet ikke var stort, indikerer det, at det at dyrene er rene har betydning for risikoen for at overføre fx salmonella og VTEC til slagtekroppen under afhudning.

Da både Salmonella og VTEC kan forårsage sygdom hos mennesker, skal forekomst af disse bakterier på slagtekroppen tages alvorligt.

Rene slagtedyr har også været et fokusområde i det europæiske samarbejde. Der har fx været afholdt Workshop on Shared Experiences in Slaughter Hygiene, hvor myndighederne i de europæiske medlemsstater blandt andet har drøftet, hvordan urene slagtedyr skal håndteres.  Sideløbende har UECBV (brancheorganisation i EU) udarbejdet en guide-line til brug for virksomhederne.

Med henblik på at mindske risikoen for forekomst af fx E.coli og Salmonella i fersk oksekød, er det vigtigt, at der er fokus på at dyrene er rene ved levering til slagtning, samt slagteriernes håndtering af de urene slagtedyr. Blandt andet skal det undersøges, om slagterierne har en procedure for håndtering af urene dyr.

Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?

Formålet med kampagnen er at vurdere:
- hvor stort problem levering af urene dyr til slagtning udgør og
- hvis der bliver leveret urene dyr til slagtning, hvordan kvægslagterierne håndterer disse dyr, og om virksomhedernes procedure er tilstrækkelig til at sikre, at der tages hånd om urene dyr, så slagtehygiejnen opretholdes.

Som start på kampagnen planlægges der en vejledningsrunde i efteråret 2018, hvor virksomhederne vejledes om at dyrene som udgangspunkt skal være tilstrækkelig rene forud for slagtning, samt at virksomheden skal have procedurer for håndtering af urene dyr. I løbet af den første uge i vejledningsrunden vil der udføres nulpunktsmåling (registrering af urene og meget urene dyr leveret til slagtning), for at give et ensartet vidensniveau og grundlag for de efterfølgende dele af kampagnen.

Kontrolkampagnen som gennemføres i uge 49, fra 3. til 7. december 2018 skal vise, om vejledningsrunden har haft den ønskede effekt, og om virksomhederne lever op til deres ansvar.

Udbyttet – Hvad vil vi opnå med kampagnen?

Kampagnen skal sætte fokus på slagteriernes håndtering af urene dyr.
Fødevarestyrelsen forventer, at vejledningen og den efterfølgende kampagne øger både landmændenes og slagteriernes opmærksomhed på, at slagtning af urene dyr har betydning for fødevaresikkerheden. Levering og slagtning af rene dyr skal bidrage til at nedbringe kontaminering af slagtekroppe under slagteprocessen, og forventes dermed også at bidrage til forebyggelse af fødevarebårne sygdomme.

Vejledningsperioden giver projektgruppen mulighed for løbende at drøfte og evaluere om både slagterierne og landmænd er i gang med tiltag, som sikrer, at lovgivningen overholdes.

Grundlaget – hvilke regler ser vi på?

Hygiejneforordning 852/2004, artikel 4, punkt 1 sammenholdt med bilag 1, del A, II, punkt 4c) hvoraf det fremgår, at virksomhedsledere for primærproduktion skal så vidt muligt sikre, at dyr der skal til slagteriet, skal være rene.

Forordning nr. 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, kapitel 2, artikel 3, punkt 1 sammenholdt med bilag III, afsnit I, kapitel IV, punkt 4, hvoraf det fremgår at lederen af en fødevarevirksomhed, der driver slagterier, hvor der slagtes tamhovdyr, skal blandt andet opfylde krav om at dyrene skal være rene.

I henhold til Forordning nr. 854/2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum, artikel 4, punkt 2 skal den kompetente myndighed foretage offentlig kontrol for at verificere, at ledere af fødevarevirksomheder overholder kravene i EU forordninger 852/2004 og 853/2004.

Afsnit 5.2 i Vejledning om gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr.
853/2004 om hygiejne af animalske fødevarer, hvorfra det fremgår, at dyr, der sendes til slagtning, skal være rene nok til ikke at udgøre en uacceptabel risiko for fødevaresikkerhed ved slagtning.

Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?

Vejledning:

Vejledningen af slagterierne foretages af embedsdyrlæger på alle danske kreaturslagterier.

Kampagne:

Kampagnen gennemføres på udvalgte slagterier, der slagter kvæg

 Slutrapport 

 Se slutrapporten for kontrolkampagnen her.

  

 


 

Ændret 8. maj 2019