Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Håndtering af syge og tilskadekomne slagtesvin og søer - Kontrolkampagne 2018

 

1. Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?

I forbindelse med Fødevarestyrelsens kontrol i svinebesætninger i de senere år, har en af de hyppigste årsager til sanktioner været overtrædelser i forbindelse med håndteringen af syge og tilskadekomne dyr.

I 2016 gennemførte Fødevarestyrelsen en kampagne med fokus på syge- og tilskadekomne dyr i malkekvæg- og svinebesætninger. Kampagnen blev gennemført i 100 slagtesvinebesætninger, og i forbindelse med denne kampagne blev der sanktioneret i 21 % af de kontrollede besætninger. Også tilbage i 2013 gennemførte Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne med fokus på behandlingen af syge og tilskadekomne dyr. Ved denne kampagne, som udelukkende drejede sig om dyr opstaldet i sygestier, blev der konstateret overtrædelser i 26 % af de kontrollerede besætninger.

Rapporten Dyrevelfærd i Danmark 2017, som indeholder opgørelser over kontrol af dyrevelfærdsregler i 2016, viser også, at der stadig er behov for fokus på håndtering af syge og tilskadekomne dyr i besætninger i Danmark.

Da korrekt håndtering af syge og tilskadekomne dyr er en væsentlig forudsætning for, at dyrene i tilstrækkelig grad beskyttes mod smerte, lidelse, angst, varige men og væsentlig ulempe, og dermed om bestemmelserne i Dyreværnslovens §§ 1 og 2 efterleves, er det relevant at gennemføre en kampagne med fokus på netop dette område.

 

2. Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?

Det overordnede formål med kampagnen er at forbedre dyrevelfærden for syge og tilskadekomne dyr i besætninger med slagtesvin og søer, og derudover skal der arbejdes for et øget fokus på området.

Dyrevelfærden skal løftes i det daglige arbejde med dyrene i stalden ved, at der er mere fokus på syge dyr og mere viden om håndteringen af syge dyr.

Formålet søges opfyldt ved, at kampagnen indledes med en informations del, hvor der sendes nyhedsbreve ud til både landmænd og dyrlæger med information vedrørende kampagnen om håndtering af syge og tilskadekomne slagtesvin og søer. Ligeledes vil et antal roadshows hos konsulenter og praktiserende svinedyrlæger blive forberedt og påbegyndt afholdt i forbindelse med kampagnen. Formålet med roadshows er at klæde de rådgivende parter endnu bedre på til den rådgivende opgave omkring forhold i forbindelse med håndtering af syge og tilskadekomne dyr. Det vil være et team med repræsentanter fra både Den Danske Dyrlægeforening, Landbrug & Fødevarer og Fødevarestyrelsen, som sammen afholder roadshows.

 

1.       Mere fokus og viden om syge dyr:

Fødevarestyrelsen har holdt et indledende informationsmøde om kampagnen med Landbrug & Fødevarer og Den Danske Dyrlægeforening for at informere om kampagnen og samarbejde for, at både branchen og de praktiserende dyrlæger bliver informeret forud for kampagnen. Dette vil blive gjort blandt andet ved at udsende nyhedsbreve til såvel landmænd som dyrlæger og ved at forberede og begyndende afholdelse af roadshows, så området får opmærksomhed.

Ved at sende nyhedsbreve ud, gøres en indsats for, at landmændene er orienteret om kampagnen og kender reglerne, inden kontrollen går i gang.

I forbindelse med kontrollen vil der blive spurgt ind til, om landmanden i forvejen har hørt om kampagnen og fra hvilken kilde.

 

2.       Bedre regelefterlevelse gennem kontrol og vejledning:

I forbindelse med kampagnens kontrolbesøg vil Fødevarestyrelsens embedsdyrlæger kontrollere og vejlede om reglerne for håndtering af syge og tilskadekomne dyr.

 Kontrollen vil omfatte følgende fokusområder:

 • om syge og tilskadekomne dyr bliver fundet og omgående gives en passende behandling, tilses af en dyrlæge eller alternativt aflives
 • om syge/tilskadekomne dyr opstaldes i henhold til deres behov; herunder at syge dyr opstaldes i velindrettede sygestier/bokse.
 • hvis der anvendes medicinsk behandling, om denne anvendes i overensstemmelse med dyrlægens anvisning.

 

3.       Hvad er årsag til mangelfuld håndtering af syge og tilskadekomne dyr:

Det undersøges, om antallet af sanktioner er forskelligt for de forskellige kontrolområder og dermed, om der er særlige problemområder herunder;

 • Får syge og tilskadekomne dyr ikke omgående en passende behandling?
 • Bliver de syge dyr ikke sat i velindrettede sygestier/bokse?
 • Hvad er årsagen til, at syge dyr ikke sættes i sygesti?

 

4.       Undersøge mulige besætningssammenhænge og niveau af regelefterlevelse:

Vi vil ved kontrollen undersøge, om der er en mulig sammenhæng mellem niveauet af regelefterlevelse, og om besætningen har indgået en sundhedsrådgivningsaftale eller ej samt hvilken størrelse besætningen har. 

 

3. Udbyttet – Hvad vil vi opnå med kampagnen?  

Fødevarestyrelsen håber og forventer, at et øget fokus på behandlingen af syge og tilskadekomne dyr fra både landmændenes og de svinepraktiserende dyrlægers side bidrager til bedre dyrevelfærd i svinebesætninger i form af færre syge og tilskadekomne dyr, der ikke modtager rettidig, relevant behandling.

Annonceringen og gennemførelsen af en kontrolkampagne vil sandsynligvis medvirke til, at området gives øget opmærksomhed fra landmænd og praktiserende dyrlæger i svinebesætninger. Korrekt behandling af syge og tilskadekomne dyr er i høj grad afhængig af landmandens management, procedurer og viden om håndteringen af de syge og tilskadekomne dyr.

Derfor vil et succeskriterie være at se en forbedret regelefterlevelse på området i forhold til tidligere kampagner. Der er dog opmærksomhed på, at kampagnerne ikke helt kan sammenlignes, selvom denne kampagnes parametre er lagt tæt op ad kampagnen i 2016.

Regelefterlevelsen vil blive opgjort som frekvensen af antal besætninger med sanktioner ud af det totale antal kontrollerede besætninger herunder fordelt på antal kontrollerede slagtesvinebesætninger og antal kontrollerede so besætninger.

Sanktionerne vil søges opgjort på fokusområderne og dermed,

 • hvor mange sanktioner der vedrører ikke rettidig behandling af syge og tilskadekomne dyr i svinebesætningen,
 • hvor mange sanktioner der vedrører ikke korrekt opstaldning af syge dyr herunder om sygestier ikke lever op til kravene og
 • hvor mange der vedrører medicinsk behandling, som ikke er foretaget i henhold til dyrlægens anvisning.

Af opgørelsen over sanktioner vil der blive uddraget oplysninger om, hvor mange af sanktionerne, der måtte vedrøre søer med skuldersår, som ikke er håndteret korrekt samt, hvor mange der måtte vedrøre syge søer i farestien.

 

4. Grundlaget – hvilke regler ser vi på?

 

I kampagnen kontrolleres følgende regler:

Lovbekendtgørelse nr. 20 af 11. januar 2018 af dyreværnsloven

 • § 1: Dyr er levende væsner og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.
 • § 2: Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.
 • § 3, stk. 3: Enhver der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen.

Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr

 • § 5: Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. Hvis et dyr ikke kommer sig hurtigt af denne behandling, skal dyret enten aflives straks, eller også skal en dyrlæge konsulteres hurtigst muligt. Om fornødent skal syge eller tilskadekomne dyr isoleres i et passende rum med tør og bekvem strøelse, når dette er hensigtsmæssigt.

 

Bekendtgørelse nr. 17 af 7. januar 2016 om beskyttelse af svin

 • § 12. Svin, som skal holdes i flok, men som er syge eller skadede, kan opstaldes midlertidigt i sygestier, herunder i individuelle stier. § 10, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.
 • § 13. Der skal være et tilstrækkeligt antal sygestier, således at der altid er mindst én sygesti klar til brug til svin, der er syge eller skadede, jf. § 12, 1. pkt. Når en sygesti er fyldt op, skal producenten straks gøre mindst én yderligere sygesti klar til brug.

Stk. 2. Det samlede antal sygestier skal udgøre mindst 2,5 pct. af det samlede antal indendørs stipladser til løsgående drægtige søer.

Stk. 3. Hvis søer og gylte holdes i en sygesti, skal der være mindst 2,8 m2 frit tilgængeligt stiareal pr. dyr, dog skal der i den enkelte sti være mindst 3,5 m2 frit tilgængeligt stiareal. I sygestien må der anbringes op til tre dyr.

Stk. 4. Hvis smågrise, avls- og slagtesvin holdes i en sygesti, skal der være et frit tilgængeligt stiareal på mindst

1) 0,36 m2 pr. svin, der vejer fra 7 kg op til 15 kg, dog skal der i den enkelte sti være mindst 0,41 m2 frit tilgængeligt stiareal,

2) 0,58 m2 pr. svin, der vejer fra 15 kg op til 30 kg, dog skal der i den enkelte sti være mindst 0,69 m2 frit tilgængeligt stiareal,

3) 0,91 m2 pr. svin, der vejer fra 30 kg op til 60 kg, dog skal der i den enkelte sti være mindst 1,14 m2 frit tilgængeligt stiareal,

4) 1,29 m2 pr. svin, der vejer fra 60 kg op til 100 kg, dog skal der i den enkelte sti være mindst 1,70 m2 frit tilgængeligt stiareal,

5) 1,53 m2 pr. svin, der vejer fra 100 kg op til 130 kg, dog skal der i den enkelte sti være mindst 2,05 m2 frit tilgængeligt stiareal, og

6) 1,69 m2 pr. svin, der vejer fra 130 kg op til 150 kg, dog skal der i den enkelte sti være mindst 2,28 m2 frit tilgængeligt stiareal.

Stk. 5. I sygestier skal der være afkølingsfaciliteter og varmekilde, således at dyrenes kropstemperatur kan reguleres. Sygestier skal være indrettet, så træk i sygestien undgås.

Stk. 6. I sygestier skal mindst 2/3 af det samlede minimumsgulvareal, jf. stk. 3 og 4, være med et blødt underlag. Underlaget kan bestå af en gummimåtte eller strøelse i en tilstrækkelig mængde, så dyrene ikke er i direkte kontakt med gulvet.

 

Bekendtgørelse nr. 1352 af 9. november 2017 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer

 • § 10: Dyreejeren må kun anvende lægemidler til behandling af dyr, hvis opbevaring er tilladt efter §§ 3-6.
 • § 11, stk. 1: Receptpligtige lægemidler skal anvendes i overensstemmelse med dyrlægens anvisning.
 • § 15: Når den besætningsansvarlige anvender receptpligtige lægemidler, skal denne ved behandlingens indledning foretage læselige optegnelser over følgende:

  1) Dato for behandlingens indledning og afslutning.

  2) Hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet (entydig identifikation eller, hvis dette ikke er muligt, antal, anslået vægt og stinummer eller staldafsnit eller tilsvarende opdeling).

  3) Årsag til behandlingen.

  4) Hvilket lægemiddel, der er anvendt.

  5) Dosering af lægemidlet (anvendt mængde pr. indgift og antal behandlinger pr. dag), og hvordan dette er indgivet.

         Stk. 2. Optegnelserne skal opbevares i besætningen, jf. dog stk. 3, nr. 1, i mindst 5 år efter indledning af behandlingen. Optegnelserne skal opbevares samlet, overskueligt og i datoorden og på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden.

5. Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?  

Der udpeges 400 svinebesætninger, som minimum skal have 20 dyr i besætningen. De 400 svinebesætninger udpeges, så de fordeler sig med nogenlunde ligeligt antal af følgende to grupper;

 • Rene slagtesvinebesætninger (gruppe 1511 og kun med dyr registreret i aldersgruppe 57 defineret som svin over 30 kg undtagen søer, gylte og orner)
 • Besætninger med søer (gruppe 1511 indeholdende aldersgruppe 55 (pattegrise, søer, gylte og orner)).

Der kontrolleres udelukkende en dyregruppe pr. kontrol og dermed kun slagtesvin eller søer, og IKKE både slagtesvin og søer, selvom begge dyregrupper måtte forefindes. Besætningen kontrolleres i den dyregruppe, den er udpeget til. Så selvom nogle af de udpegede so besætninger også måtte have slagtesvin, er det udelukkende søerne, som er udpeget til kontrol.

Besætningerne udtages som en repræsentativ stikprøve af besætningerne registreret i CHR, fordelt over hele landet og med varierende størrelse besætninger samt besætninger både med/uden sundhedsrådgivningsaftale.

6. Periode - hvornår udfører vi kontrollerne?  

Kampagnens kontroller blev gennemført i perioden fra 1. april til 30. september 2018

7. Slutrapport

 Læs slutrapporten her

Ændret 15. januar 2019