Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold (OGJ) – kontrolkampagne 2017

Kampagnen var planlagt til at blive udført i 2016, men er nu udskudt til 2017

Med "organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold" (OGJ) menes materialer af animalsk oprindelse. Det er materialer, der sammen eller hver for sig anvendes til at opretholde eller forbedre jordbundens plantenæringsværdi, dens fysiske og kemiske egenskaber og dens biologiske aktivitet. 

Fødevarestyrelsen gennemfører i 2017 en kampagne, der skal afdække, om der er kendskab til reglerne for fremstilling, opbevaring og ​​anvendelse i alle led af OGJ-kæden. Kampagnen skal skabe fokus på, at OGJ ikke tilsigtet eller utilsigtet fodres til dyr, da dette vil udgøre en risiko for foder- og fødevaresikkerheden.

Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?
Fødevarestyrelsen vil afdække, om der er kendskab til reglerne og om reglerne følges i alle led af OGJ-kæden fra fremstilling til anvendelse. Regelefterlevelsen på området er ukendt, da reglerne endnu ikke er blevet kontrolleret.
 
OGJ kan bl.a. omfatte:
 • OGJ indeholdende forarbejdet animalsk protein eller kød- og benmel
 • afgasset biomasse fra biogasanlæg, der modtager andre animalske biprodukter end husdyrgødning
OGJ er omfattet af biproduktforordningen og gennemførelsesforordningens bestemmelser, hvor der er fastsat krav til produktion og anvendelse af OGJ.

 
Det skal sikres, at OGJ ikke tilsigtet eller utilsigtet fodres til dyr. Da OGJ indeholder materiale af animalsk oprindelse, må der ikke være mulighed for, at det kan blive fodret til dyr, da dette vil udgøre en risiko for dyre- og folkesundheden.

 
Desuden er der i Danmark fastsat nogle supplerende krav i Bekendtgørelse nr. 302 af 12. april 2011 om anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold, der skal være opfyldt, for at OGJ må anvendes i Danmark. Den, der anvender OGJ, skal sikre sig, at de anvendte produkter lever op til disse krav.

 
  
Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?
Kampagnens formål er at afklare, i hvilket omfang der er kendskab til reglerne, og om reglerne følges i alle led af OGJ-kæden fra fremstilling til anvendelse, herunder:
 • korrekt fremstilling af OGJ
 • korrekt oplagring af OGJ
 • korrekt anvendelse af OGJ
 • overholdelse af karantænetid efter anvendelse af OGJ
 • at der skal føres korrekte fortegnelser
 • sikring af sporbarheden i alle led af kæden
Udbyttet – hvad vil vi opnå med kampagnen?
Regelefterlevelsen på området er ukendt, da reglerne endnu ikke er blevet kontrolleret. Derfor vil Fødevarestyrelsen fastlægge et nulpunkt for, om reglerne følges i alle led af OGJ-kæden fra fremstilling til anvendelse.
 
Grundlaget – hvilke regler ser vi på?
Kontrollen gennemføres med hjemmel i:
 • Biproduktforordningen (1069/2009)
 • Gennemførelsesforordningen (142/2011)
 • Bekendtgørelse nr. 302 af 12. april 2011 om anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold
 • Vejledning nr. 9109 af 13. april 2011 om organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold
 • Bekendtgørelse nr. 165 af 1. marts 2011 om straffebestemmelser for overtrædelse af visse forordninger om animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum
Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?
Følgende typer af anlæg kan få kontrolbesøg:
 • alle biogasanlæg, der er godkendt efter biproduktforordningen, og som modtager andre animalske biprodukter/afledte produkter end husdyrgødning. Pr. 30/5 2016 er der registreret 59 biogasanlæg i Fødevarestyrelsens kontrolobjektregister (KOR). Højst 9 af disse modtager ikke andre animalske biprodukter/afledte produkter end husdyrgødning.
 • alle komposteringsanlæg, der er godkendt efter biproduktforordningen, og som modtager andre animalske biprodukter end husdyrgødning. Pr. 30/5 2016 er der registreret 1 komposteringsanlæg i KOR. Anlægget er godkendt til at modtage andet materiale end husdyrgødning.
 • alle anlæg, der er registreret eller godkendt efter biproduktforordningen, og som fremstiller OGJ, herunder iblander bestanddel. Pr. 30/5 2016 er der registreret 2 anlæg i KOR.
 • cirka 20% af landmænd med dyrehold,​ der har registreret i landbrugsindberetning.dk, at de anvender OGJ. Pr. 30/5 2016 er der 270 landmænd med dyrehold, der har registreret i landbrugsindberetning.dk, at de anvender OGJ. 20 % svarer til 54 landmænd.​
​Desuden skal alle landmænd med dyrehold, der ikke har registreret i landbrugsindberetning.dk, at de anvender OGJ, og som aftager afgasset biomasse fra biogasanlæg eller kompost, kontaktes med henblik på at orientere dem om reglerne, og at de skal registrere sig i landbrugsindberetning.dk. An​tallet er ukendt, men vil blive afklaret i forbindelse med kampagnens tilsyn i biogasanlæg og komposteringsanlæg. Disse landmænd vil som udgangspunkt ikke få besøg i forbindelse med kampagnen.
​Kontakt
Fødevarestyrelsens pressetelefon, tlf. 22 84 48 34

 
Ændret 19. februar 2020