Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontrol af kosttilskud til spædbørn og gravide - Kontrolkampagne 2017

 

Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?
Temaet for denne kampagne er kosttilskud, som Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen anbefaler sårbare befolkningsgrupper at indtage

Offentlige anbefalinger

Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen anbefaler sårbare grupper tilskud af visse næringsstoffer. I denne kampagne vil der være fokus på følgende sårbare grupper og de dertil anbefalede kosttilskud:

Spædbørn:
 • D-vitamin
 • Jern til for tidligt fødte og ved lav fødselsvægt

Gravide:

 • Folsyre
 • Jern
 • Calcium
 • D-vitamin

Bagrunden for kampagnen

I sommeren 2016 blev et kosttilskud med en for høj dosis af D-vitamin markedsført til spædbørn. Seks børn blev indlagt med D-vitaminforgiftning efter indtagelse af produktet. Virksomheden havde ikke fortaget de lovpligtige analyser for indholdet af næringsstoffet D-vitamin som dokumentation for mærkningen med næringsdeklaration. Havde virksomheden foretaget en analyse var det høje indhold af D-vitamin blevet opdaget inden markedsføring af produktet.

Lovkrav til analyser

Der er i kosttilskudsbekendtgørelsen krav om, at mængden af næringsstoffer og stoffer med ernæringsmæssig/fysiologisk virkning, der angives i næringsdeklarationen på kosttilskud (fx indholdet af D-vitamin), skal være baseret på producentens analyser af indholdet i produktet. Producenten/anmelderen skal således sikre sig, at der er foretaget analyser af indholdsstofferne, inden produktet sælges.

Egenkontrol

Kravene til virksomhedernes egenkontrol er baseret på de generelle regler for risikoanalyse og egenkontrol i hygiejneforordningen. Det indebærer, at producenten skal foretage en risikoanalyse. I analysen skal virksomheden vurdere, hvilke risici der er forbundet med virksomhedens aktiviteter.  Indeholder et kosttilskud næringsstoffer eller andre stoffer med ernæringsmæssig/fysiologisk virkning, skal virksomheden derfor vurdere, om mængden af det enkelte stof er kritisk og kan medføre sundhedsfare for forbrugerne. Dette skal beskrives i den skriftlige risikoanalyse.

Er der risiko for sundhedsfare, er doseringen af det pågældende næringsstof et kritisk kontrolpunkt (CCP). Dette indebærer, at virksomheden skal have udarbejdet skriftlige procedurer for løbende kontrol med tilsætningen og procedurer for håndtering af afvigelser. Den løbende kontrol kan omfatte analyser.

Anmeldelse af kosttilskud

Produkter, der ønskes markedsført som kosttilskud, skal anmeldes til Fødevarestyrelsen. Det er den virksomhed, der er ansvarlig for første afsætning af kosttilskud i Danmark, der skal anmelde kosttilskuddet til Fødevarestyrelsen. Anmeldelsen af kosttilskuddet skal ske senest samtidig med markedsføringen af produktet. Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af produktets mærkning, herunder vitaminer, mineraler og andre indholdsstoffer.

Tidligere kontrol

Der er ved tidligere kontrol af kosttilskud konstateret overtrædelser af fx:
 • Anmeldelsesreglerne
 • Manglende analyserne inden markedsføring

Derfor er der behov for kontrolfokus på området.

 

Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?
 
Kampagnen har til formål at kontrollerer virksomheders markedsføring, anmeldelse og analyser af kosttilskud til spædbørn og gravide.
 
Kontrollen vil fokusere på, hvorvidt:
 • Kosttilskuddene er anmeldt, og om de er anmeldt korrekt
 • Der er foretaget de lovpligtige analyser hos producenten inden markedsføringen

Prøver 

Der vil i forbindelse med kontrollen blive udtaget et antal prøver. Prøverne udtages ud fra fx
 • En risikobaseret tilgang hos virksomheden 
 • Virksomheder der ikke overholder de lovpligtige krav til analyser, 
 • Mistanke om, at mærkningen  ikke er korrekt
Virksomhedens egenkontrol  inddrages i vurderingen.
Udbyttet – hvad vil vi opnå med kampagnen?  
 • Mindske risikoen for at kosttilskud, der markedsføres til sårbare grupper, markedsføres i strid med reglerne  for så vidt angår:
  • mængden af indholdsstoffer
  • manglede analyser af indholdsstoffer før markedsføring
 • Undersøge omfanget af regelefterlevelsen 
 • Øge virksomhedernes kendskab til reglerne vedr. krav til analyser af næringsstoffer før mærkning med næringsdeklaration
Grundlaget – hvilke regler ser vi på?

I kampagnen ser vi på:

Særlig mærkningsområde

 • Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr. 39 af 12/01/2016

Egenkontrol 

 • Artikel 5 stk 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne med senere ændringer
Målgruppen – hvor kommer vi på besøg? 

Kontrollen skal forgå i virksomheder, der producerer, har anmeldt og/eller markedsfører kosttilskud til spædbørn og gravide, der indeholder et eller flere af de næringsstoffer,  som  myndighederne anbefaler disse målgrupper at supplere kosten med. De kosttilskud, der er omfattet af kampagnen , indeholder dermed D-vitamin, jern, calcium og/eller folsyre. Kosttilskuddene kan derudover indeholde andre aktive ingredienser/stoffer udover de fire næringsstoffer. 

Målgruppen er dermed både detail- og engrosvirksomheder.

Periode

1. marts – 31. maj 2017

Resultater  
Ændret 15. november 2017