Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Håndtering af østersøfisk – dioxin - Kontrolkampagne 2017

Fra december 2017 til februar 2018 kommer Fødevarestyrelsen på besøg hos fødevarevirksomheder, der håndterer østersøfisk så som restauranter, fiskehandlere og røgerier for at kontrollere og vejlede om de nye regler for håndtering af østersøfisk.

​​Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?
Kampagnen skal primært være en kontrol af, om de nye regler for håndtering af østersøfisk bliver overholdt, og en vejledning til virksomheder, der forhandler eller forarbejder østersøfisk.
Pr. 1. januar 2017 har Danmark indført nye regler, jf. Bekendtgørelse nr. 1487/2016 om risikostyringsforanstaltninger ved markedsføring af visse fiskearter med oprindelse i Østersøregionen.
 
Bekendtgørelsen følger de retningslinjer, der er aftalt i EU. Den nye bekendtgørelse omfatter fiskearterne sild, brisling, laks, ørred og torsk. For torsk gælder begrænsningerne for omsætning af torskelever. For sild og brisling er der kun restriktioner for områderne ICES 28-32, dvs. Østersøen øst og nord for Gotland.
 
Det er nyt i bekendtgørelsen, at virksomhederne ved analyse, der dokumenterer overholdelse af grænseværdier i forureningsforordningen (forordning 1881/2006), kan omsætte laks og ørred uden hensyntagen til vægtgrænser.
Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?
Formålet med kampagnen er:
 • at kontrollere, at reglerne for håndtering af østersøfisk overholdes
 • at vejlede om de nye retningslinjer for håndtering af østersøfisk, specielt regler for ørred, hvor der ikke tidligere har været begrænsninger, og regler, der muligheder for omsætning af laks og ørred med baggrund i analyseresultater 
 • at kontrollere, at virksomhederne følger reglerne for sporbarhed
 • at kontrollere, om virksomhederne har medtaget østersøfisk i deres risikoanalyse, såfremt de håndterer østersøfisk
 • at kortlægge, i hvilken udstrækning virksomhederne kender og følger disse regler
Udbyttet – hvad vil​​ vi opnå med kampagnen?
 • at virksomheder, der håndterer østersøfisk, kender og følger de regler og retningslinjer, der er aftalt i EU, herunder særligt de nye regler, der betyder, at ørred fra Østersøen også er omfattet af reglerne, og at virksomhederne har mulighed for at omsætte partier af østersøfisk med baggrund i analyser
 • at få viden om, i hvilken udstrækning virksomhederne kender og følger disse regler
Grundlaget – hvilke regler ser vi på?
I kampagnen ser vi på:
 

Virksomhedens egenkontrol

 • Bekendtgørelse 1487/2016 om risikostyringsforanstaltninger ved markedsføring af visse fiskearter med oprindelse i Østersøregionen
 • Henstilling 2016/688 om overvågning og forvaltning af forekomsten af dioxiner og PCB'er i fisk og fiskevarer fra Østersøregionen
 • Forordning 852/2004 om fødevarehygiejne, artikel 5

Mærkning og information

 • Forordning 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, artikel 18
 • Forordning 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolforordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, artikel 56, 57 og 58
 • Gennemførelsesforordning 404/2011 om gennemførelsesbestemmelser til Forordning 1224/2009, artikel 67 og 68
 • Forordning 1379/2013 om den fælles markedsføringsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, artikel 35, 38 og 39

Kemiske forureninger

 • Forordning 1881/2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer
 • Forordning 2017/644 om prøveudtagnings- og analysemetoder til kontrol af indholdet af dioxiner, dioxinlignende PCB'er og ikke-dioxinlignende PCB'er i visse fødevarer
 • Vejledning om udtagning af prøver fra fiskepartier, der indeholder hele fisk af uensartet størrelse og/eller vægt, jf. fodnote 2 til bilag II, kap. III, nr. 4 i Forordning 2017/644. (Engelsk: Guidance on sampling of whole fishes of different size and/or weight (referred to in 3rd indent of point 4.4. of Regulation (EC) 1883/2006), nu erstattet af 2017/644).
Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?
 • Fiskevirksomheder (engros), der håndterer østersøfisk
 • Fiskehandlere, der sælger østersøfisk
 • Røgerier, der røger østersøfisk
 • Restauranter, der håndterer østersøfisk
Perioden – hvornår kommer vi på besøg?
Kampagnen gennemføres december 2017 til februar 2018
 
Resultater
 
Kontakt
Fødevarestyrelsens pressevagt, tlf. 22 84 48 34
Ændret 4. maj 2020