Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Egenkontrol med fokus på pesticidrester - Kontrolkampagne 2017

 

Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?

Temaet for denne kampagne er fødevaresikkerhed.

Pesticidrester i fødevarer kan udgøre en risiko for fødevaresikkerheden. I de senere år er der fundet enkelte fødevarer med sundhedsmæssigt problematisk restindhold af pesticider. Når Fødevarestyrelsen tager stikprøver på området, viser resultaterne typisk overskridelser af pesticid-grænseværdierne i omkring 4 % af prøverne af frugt og grønt fra tredjelande, i omkring 2 % af prøverne af frugt og grønt fra EU-lande, mens der er meget få overskridelser i afgrøder dyrket i Danmark. Ved mere fokuseret kontrol ved prøveudtagning i Københavns lufthavn af importeret frugt og grønt er der fundet overskridelser af grænseværdierne i 20-40 % af prøverne i 2014-2015. Ved prøveudtagning i forbindelse med en importkontrolkampagne i 2015 blev der fundet overskridelser i 16 % af prøverne.

Kampagnen har til formål at øge importvirksomhedernes fokus på pesticidreglerne med henblik på at nedbringe antallet af overskridelser af pesticidgrænseværdierne i importeret frugt, grønt og cerealier.


 

Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?

I kampagnen kontrolleres virksomhedernes egenkontrol, herunder deres procedurer for vurdering af leverandører og dokumenter for modtagekontrol. Desuden tages prøver af relevante produkter, som analyseres for pesticidrester. Herved søges følgende formål opfyldt:

        -           Kampagnen skal understøtte virksomhedernes arbejde med håndtering af risikofaktorer som pesticidrester.

        -           Opnå viden om hvor evt. problemer omkring virksomhedernes håndtering af risikofaktorer ligger.

Udbyttet – hvad vil vi opnå med kampagnen?  

Kampagnen skal:

  • understøtte, at virksomhederne bliver bedre til at anvende risikoanalyser og egenkontrol i relation til pesticidrester.
  • øge Fødevarestyrelsens viden om hvilke udfordringer virksomhederne særligt har på dette område.
  • bidrage til at der er færre overskridelser af pesticidgrænseværdierne i de kommende år.

 

Grundlaget – hvilke regler ser vi på?

I kampagnen ser vi på:

Maksimalgrænseværdier for tilladt indhold af pesticidrester:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF med senere ændringer.

Gældende maksimalgrænseværdier kan ses på Kommissionens hjemmeside

 

Sundhedsmæssig vurdering:

Fødevareforordningens artikel 14.

Fødevareforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed.

 

Prøvetagning:

Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF-metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævelse af direktiv 79/700/EØF.

 

Regler for egenkontrol/HACCP-risikoanalyse:

Hygiejneforordningens artikel 5.

Hygiejneforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 852/2004

af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, med senere ændringer

 

Regler for procedurer/Gode arbejdsgange (GAG):

Hygiejneforordningens artikel 4.

Hygiejneforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, med senere ændringer

 

Vejledninger:

Vejledning 2012 – Importørernes egenkontrol for import og samhandel af fødevarer.

Kemiske forureninger i fødevarer. Tjekliste. Februar 2017.

 

Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?

Kontrollen skal forgå i virksomheder, der importerer frugt, grønt, cerealier og vin. Der udtages prøver af frugt, grønt, cerealier og vin til pesticidanalyse på nogle af kampagnekontrolbesøgene.

Målgruppen er både detail- og engrosvirksomheder.

 

Periode

1. oktober – 30. november 2017

Resultater

Slutrapport - Importørers egenkontrol med pesticidrester 2017

 

 

 

Ændret 5. maj 2020