Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Ansvarlig brug af antibiotika til slagtesvin - Kontrolkampagne 2017

 

1. Indledning – hvad er baggrunden for, at vi gennemfører kampagnen?  

Antibiotikaresistens vækker stigende bekymring og er på den internationale dagsorden. Således anser verdenssundhedsorganisationen, WHO, antibiotikaresistens for at være en af de største trusler mod menneskers sundhed. De har derfor, i lighed med OIE og EU, lavet guidelines til ansvarlig brug af antibiotika til både mennesker og dyr. Danmark har haft en antibiotika- og resistenshandlingsplan siden 2010. I 2017 er der kommet en ny One Health strategi mod antibiotikaresistens.

Selvom antibiotikaforbruget og resistensniveauet i Danmark er forholdsvist lavt sammenlignet med mange andre lande, er det vigtigt at fastholde den gunstige situation. Udvikling af antibiotikaresistens er relateret til valg af præparat, det kvantitative forbrug af antibiotika og måden, det anvendes på. I det nye differentierede gule kort vægtes fluorokinoloner, 3. og 4. generations cefalosporiner og colistin med faktor 10, mens tetracykliner vægtes med faktor 1,5. Dette er indført for at øge dyrlæger og landmænds opmærksomhed på, at forbrug af disse antibiotika udgør en særlig risiko for udvikling af resistens, der kan få betydning for behandling af mennesker. Det differentierede gule kort vil være fuldt implementeret den 31. december 2017. Herudover har anvendelsen af fluorokinoloner været underlagt regulering siden 2002, hvor det ved anvendelse skal dokumenteres, at ingen andre antibiotika vil være effektive ved behandling. Svinebranchen har siden 2010 gennemført et frivilligt stop i anvendelsen af 3. og 4. generations cefalosporiner.

 

Tiltag

Tiltag til fremme af ansvarlig brug af antibiotika i husdyrproduktionen er allerede implementeret i veterinærlovgivningen:

 • Antibiotika er receptpligtigt, og kan kun ordineres af en dyrlæge
 • Dyrlægens ordinering af antibiotika forudsætter dyrlægens diagnose ved et besøg i besætningen i overensstemmelse med gældende regler
 • Dyrlægen skal aflevere en skriftlig anvisning på, hvordan antibiotika anvendes
 • Besætningsejeren skal følge dyrlægens anvisning og lave registreringer over al brug af antibiotika
 • Til produktionsdyr skal antibiotika anvendes med et helbredende sigte til klinisk syge dyr, det må ikke anvendes forebyggende.
 • Krav om laboratoriediagnostik ved flokbehandling af mave/tarm- og luftvejslidelser hos svin

 

Forbrug

Opgjort i kg. udgjorde antibiotikaforbruget til svin i 2016 cirka 75 % af det samlede antibiotikaforbrug til produktionsdyr i DK, og forbruget til slagtesvin udgjorde cirka 27 % af det samlede forbrug til svin.

 

Kampagner 2013, 2015 og 2016

Fødevarestyrelsen gennemførte i 2013 en kampagne om vandmedicinering af fravænningsgrise. Her blev der på baggrund af gennemførte interviews med besætningsejere konkluderet, at svarene tyder på, at der i mere end halvdelen af de besøgte besætningerne vandmedicineres efter en eller anden form for fast mønster. I 2015 gennemførte Fødevarestyrelsen en kampagne om flokbehandling af svin i aldersgruppen 7-30 kg. Her blev det efterfølgende konkluderet, at der stadig er behov for fokus på regelefterlevelsen på området. Endvidere gennemførte Fødevarestyrelsen i 2016 en kampagne om korrekt registrering og anvendelse af medicin. Her blev det for svinebesætninger konkluderet at i de 27 % af besætningerne hvor der sanktioneres, skyldes det enten manglende optegnelser om behandling eller at dyrlægens anvisninger ikke blev fulgt.

 

Da resistens hos bakterier i slagtesvin kan genfindes i kød til konsum, og derfor udgør en risiko for forbrugerne, vil det være yderst relevant i et One Health perspektiv at fokusere på antibiotikaanvendelsen hos slagtesvin. 

2. Formålet – hvorfor gennemfører vi kampagnen – og hvad går den ud på?

Formålet med kampagnen at fremme ansvarlig brug af antibiotika til slagtesvin

Det skal ske ved at kontrollere og vejlede om:

 • Korrekt registrering af medicinanvendelse (besætninger)
 • Efterlevelse af dyrlægens anvisning/besætningsdiagnoser (besætninger)
 • Erhverves, anvendes eller opbevares ulovlig medicin (besætninger)
 • Flokbehandling af slagtesvin med antibiotika og korrekt dosering (besætninger)
3. Udbyttet – Hvad vil vi opnå med kampagnen?  
 • Vi vil fremme ansvarlig anvendelse af antibiotika til slagtesvin ved at øge kendskabet til og fokus på antibiotikaresistensproblematikken og henholdsvis besætningsejers og dyrlæges ansvarsområder.
 •  Besætningsejers ansvar for
  • at behandle dyrene korrekt og nøje følge dyrlægens anvisning
 • Dyrlægens ansvar for
  • grundlaget for ordinering af antibiotika
  • instruktion af besætningsejer gennem anvisninger og besætningsdiagnoser
4. Grundlaget – hvilke regler ser vi på?

I kampagnen ser vi på:

Nr. 1532 af 12. december 2016. Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer.

 

§ 3. Dyreejeren må kun opbevare receptpligtige lægemidler, som dyreejeren har erhvervet gennem dyrlæge, apotek eller anden virksomhed, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen til forhandling af lægemidler.

Stk. 2. Lægemidler til dyr skal opbevares under rene og ordentlige forhold og utilgængeligt for uvedkommende.

§ 4. Den ansvarlige for besætningen må kun opbevare receptpligtige lægemidler til produktionsdyr, for hvilke dyrlægen har udleveret en skriftlig anvisning.

Stk. 2. For lægemidler, som dyrlægen har ordineret på baggrund af en telefonkonsultation, gælder anvisningen fra det seneste rådgivningsbesøg.

§ 5. Den ansvarlige for besætningen må kun opbevare receptpligtige lægemidler til produktionsdyr indenfor ordineringsperioden, medmindre lægemidlerne er genordineret inden ordineringsperiodens udløb.

Stk. 2. Receptpligtige lægemidler til produktionsdyr skal opbevares på det CHR-nummer, som de er udleveret eller ordineret til, jf. dog stk. 3.

§ 6. Dyreejeren må kun opbevare receptpligtige lægemidler, som af dyrlæge, apotek eller anden virksomhed, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen til forhandling af lægemidler, er forsynet med en etiket.

Stk. 2. Hvis et lægemiddels etiket er placeret på en yderemballage, skal lægemidlet og yderemballagen opbevares samlet. Etiketten må ikke ødelægges eller fjernes.

§ 10. Dyreejeren må kun anvende lægemidler til behandling af dyr, hvis opbevaring er tilladt efter §§ 3-6.

§ 11. Receptpligtige lægemidler skal anvendes i overensstemmelse med dyrlægens anvisning.

§ 13. Ved udlevering eller ordinering af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr skal den besætningsansvarlige underskrive den af dyrlægen udleverede anvisning ved dyrlægens besøg.

 § 14. Den besætningsansvarlige skal opbevare de af dyrlægen udleverede anvisninger i besætningen i mindst 5 år efter datoen for dyrlægens besøg. Anvisningerne skal opbevares i datoorden og på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden

 § 15. Når den besætningsansvarlige anvender receptpligtige lægemidler, skal denne ved behandlingens indledning foretage læselige optegnelser over følgende:

1) Dato for behandlingens indledning og afslutning.

2) Hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet (entydig identifikation eller, hvis dette ikke er muligt, antal, anslået vægt og stinummer eller staldafsnit eller tilsvarende opdeling).

3) Årsag til behandlingen.

4) Hvilket lægemiddel, der er anvendt.

5) Dosering af lægemidlet (anvendt mængde pr. indgift og antal behandlinger pr. dag), og hvordan dette er indgivet.

 

Stk. 2. Optegnelserne skal opbevares i besætningen, jf. dog stk. 3, nr. 1, i mindst 5 år efter indledning af behandlingen. Optegnelserne skal opbevares samlet, overskueligt og i datoorden og på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden.

 

5. Målgruppen – hvor kommer vi på besøg?

Målgruppe:

 • Besætninger med slagtesvin.
 • Efterfølgende laves en selvstændig kontrol hos dyrlæger for de besætninger, der har modtaget sanktioner. Disse køres som en del af de prioriterede kontroller, og er ikke direkte omfattet af denne kampagne.

 

6. Periode - hvornår kommer vi på besøg?

1. september 2017 - 30. november 2017 

7. Resultater
 
Kontakt

 Fødevarestyrelsens pressetelefon, 2284 4834.

Ændret 27. februar 2018